IBPP2/4512-344/16/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dotyczy prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% na usługi opisane we wniosku (montaż paneli szklanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% na usługi opisane we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% na usługi opisane we wniosku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny /zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje m.in. prace remontowe, modernizacyjne, termomodernizacyjne w budynkach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Firma zajmuje się m.in. usługami montażu paneli szklanych lakierowanych tzw. L. Panel szklany (L), kupowany jest jako produkt gotowy (więcej o produkcie można znaleźć na stronie www.glassing.pl). Panel szklany montowany jest na ścianie, w miejscu wskazanym przez klienta. Połączony jest ze ścianą w sposób trwały za pomocą kleju montażowego. Panel montowany jest szczelnie, tak by nie dostawała się woda na tylną stronę. Demontaż panelu ze ściany możliwy jest tylko poprzez jego skucie, wówczas ulega on całkowitemu zniszczeniu i nie nadaje się do dalszego użytku. Panele szklane sa łatwe w utrzymaniu czystości, antyalergiczne, posiadają wysoką odporność na zarysowania oraz wysoki połysk powierzchni, szkło po procesie laminacji jest szkłem bezpiecznym, warstwa zabezpieczająca jest odporna na wilgoć.

W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, art. 41 ust. 12 stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się m.in. do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowalnych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak wskazano w ustawie przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a takie obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego z kolei nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 jak również lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują takich pojęć jak budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa. W uzasadnieniu uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 2/13 Sąd zwrócił uwagę, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie i wskazał, że „Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Taki zabieg byłby zresztą wątpliwy z uwagi na konieczność autonomicznego traktowania przepisów o podatku od towarów i usług ze względu na potrzebę ich harmonizacji na poziomie wspólnotowym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części. Montaż panelu L., trwale przytwierdzanych do ściany wykonywany jest w ramach usług modernizacji. Montaż panelu podnosi walory estetyczne i użytkowe budynku. Panel szklany L. spełnia podobną funkcję jak płytka podłogowa czy ścienna.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygnatura ITPP1/443-312/13/TSusługa kompleksowa składająca się z wykonania oraz montażu wyprodukowanych elementów granitowych lub marmurowych, tj. schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek, płytek podłogowych, płytek ściennych, płytek tarasowych i balkonowych, cokołów elewacyjnych, płytek elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominkowych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obudów wanien w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym, wykonywana w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8%, stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy.

Podobne stanowisko zawarł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 31.01.2012 r., sygnatura IPTPP1/443-893/11-4/IGobniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku usług: (...) budowy i montażu płyt szklanych na stale przymocowanych do ścian/bez możliwości demontażu (usunięcie tych elementów możliwe jest jedynie przez ich fizyczne zniszczenie-stłuczenie, podobnie jak ceramika i płytki ścienne lub podłogowe) o ile czynności te wykonywane będą w ramach budowy, przebudowy, remontu, modernizacji termomodernizacji i świadczone będą w budynkach (lokalach mieszkalnych) objętych społecznym programem mieszkaniowym, to świadczenie (...) ww. czynności podlegać będzie w całości opodatkowaniu 8% stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy.

W interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 31 stycznia 2012 r. IPTPP1/443-893/11-4/IG czytamy „w przypadku usług budowy i montażu szklanych ścian działowych (przygotowanie szkła, hartowanie, malowanie, okucia, nawiercenie otworów, montaż), budowy i montażu płyt szklanych na stałe przymocowanych do ścian, bez możliwości demontażu (usunięcie tych elementów możliwe jest jedynie przez ich fizyczne zniszczenie -stłuczenie, podobnie jak ceramika i płytki ścienne lub podłogowe) o ile czynności te wykonywane będą w ramach budowy, przebudowy, remontu, modernizacji termomodernizacji i świadczone będą w budynkach (lokalach mieszkalnych) objętych społecznym programem mieszkaniowym, to świadczenie przez Wnioskodawcę ww. czynności podlegać będzie w całości opodatkowaniu 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy.

Mając na uwadze powyższe wykonywane przez podatnika usługi montażu paneli szklanych na trwale przytwierdzanych do ścian winny być opodatkowane na stawce preferencyjnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku vat należy zastosować przy montażu płyt (płytek) szklanych na trwale przytwierdzonych do ściany...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wykonane przez Wnioskodawcę usługi montażu płyt (płytek) szklanych na trwale przytwierdzonych do ściany winny być opodatkowane na stawce preferencyjnej 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z treścią art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z treścią ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje m.in. prace remontowe, modernizacyjne, termomodernizacyjne w budynkach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Firma zajmuje się m.in. usługami montażu paneli szklanych lakierowanych tzw. L. Panel szklany montowany jest na ścianie, w miejscu wskazanym przez klienta. Połączony jest ze ścianą w sposób trwały za pomocą kleju montażowego. Demontaż panelu ze ściany możliwy jest tylko poprzez jego skucie, wówczas ulega on całkowitemu zniszczeniu i nie nadaje się do dalszego użytku. Montaż panelu L., trwale przytwierdzanych do ściany wykonywany jest w ramach usług modernizacji. Panel szklany L. spełnia podobną funkcję jak płytka podłogowa czy ścienna.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla usługi montażu opisanych paneli szklanych.

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w kontekście wniosków płynących z przytoczonych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, świadczone przez niego usługi montażu paneli szklanych wykonywane są w ramach usług modernizacji w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy, to korzystają one z preferencyjnej 8% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Należy zauważyć jednak, że dla usług modernizacyjnych, realizowanych w budownictwie mieszkaniowym o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy, stawkę podatku w wysokości 8% należy stosować tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, a do pozostałej części stawkę podstawową w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.