2461-IBPB-1-2.4510.861.2016.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest opisane w stanie faktycznym postępowanie Spółki, zgodnie z którym całkowite koszty modernizacji polegające głównie na przebudowie i modernizacji układu klimatyzacji, tj. środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym należy uznać za ulepszenie środka trwałego i w konsekwencji powinny one podwyższać wartość początkową danego środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura – 25 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prac modernizacyjnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prac modernizacyjnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana 15 lipca 2016 r. Głównym źródłem przychodów Spółki jest jej działalność jako agencji pracy tymczasowej. Spółka współpracuje ze specjalistami z dziedziny IT, głównie z deweloperami, których usługi następnie wynajmuje innym firmom z branży IT. Wnioskodawca zapewnia zatem swoim klientom podwykonawców usług IT wraz z całym zapleczem technicznym i administracyjnym, w tym udostępnia podwykonawcom powierzchnię biurową wyposażoną w biurka, krzesła oraz pełną infrastrukturę IT. W celu rozpoczęcia działalności w zakładanym modelu biznesowym, Spółka wynajęła od A. R. Spółka z o.o. powierzchnię biurową. Zgodnie z umową najemca był upoważniony do wykonania w wynajmowanych pomieszczeniach prac remontowych, odtworzeniowych i modernizacyjnych, przystosowujących wynajmowaną powierzchnię do potrzeb najemcy w zakresie uzgodnionym z wynajmującym. Umowa najmu zawarta została 9 lutego 2016 r. na okres 2 lat (24 miesięcy) licząc od dnia przekazania pomieszczeń, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. W pomieszczeniach biurowych do tej pory znajdowało się biuro sprzedaży A. R. Spółka z o.o. Powierzchnia mieściła ok. 21 osób. Wnioskodawca – ze względu na inną specyfikę działalności niż A. R. Spółka z o.o. i zakładaną większą skalę działalności (stworzenie przestrzeni biurowej dla 40 osób) zlecił remont lokalu i dostosowanie go do potrzeb wykonywanej przez siebie działalności. Zlecone prace mają na celu zlikwidowanie części pomieszczeń niezbędnych dla działalności A. R. Spółka z o.o. i zmianę ich na przestrzeń biurową dla informatyków, modernizację instalacji klimatyzacji i wentylacji dla dwukrotnie większej liczby użytkowników niż do tej pory oraz drobne prace odtworzeniowe polegające na przeniesieniu bądź wymontowaniu niektórych elementów, jednakże niewpływające na zmianę charakteru powyższych prac. Na chwilę obecną zakres prac jaki ma być wykonany obejmuje:

 • Remont posadzki, w tym: miejscowe podlewki posadzki, położenie nowej wykładziny oraz listwy cokołowej PCV wraz z wklejką wykładziny.
 • Remont i odnowienie ścian, w tym: postawienie ścianek gipsowo-kartonowych, położenie pianki oraz płyt akustycznych, obudowę gipsowo-kartonową hydrantu, przygotowanie powierzchni pod malowanie wraz z malowaniem, wymianę dotychczasowych szafek drewnianych.
 • Remont sufitów, w tym: odnowienie sufitów gipsowo-kartonowych wraz z gładzią i malowaniem.
 • Remontowe prace stolarsko-ślusarskie.
 • Konstrukcja z poliwęglanu komorowego w celu odtworzenia dotychczasowego stanu pomieszczeń.
 • Prace remontowe instalacji elektrycznej, w tym: tablice elektryczne i przeniesienie WLZ dla rozdzielni Schrack, remont okablowania z dostosowaniem lokalizacji termostatów, zmiana lokalizacji opraw oświetleniowych, osprzęt elektryczny, instalacja oświetleniowa LED i instalacje niskoprądowe.
 • Modernizację instalacji klimatyzacji i wentylacji w celu umożliwienia korzystania z pomieszczenia docelowej liczby 40 specjalistów IT.

Całkowity koszt powyższych prac wynosi 313.924,61 PLN (słownie: trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 61/100) netto i rozkłada się w następujący sposób:

 • Remont posadzki: 23.350,00 PLN.
 • Remont i odnowienie ścian: 66.896,14 PLN.
 • Remont sufitów: 11.365,00 PLN.
 • Remontowe prace stolarsko-ślusarskie: 8.550,00 PLN.
 • Konstrukcja z poliwęglanu komorowego: 32.360,00 PLN.
 • Prace remontowe instalacji elektrycznej: 79.553,47 PLN.
 • Remont instalacji klimatyzacji i wentylacji: 75.000,00 PLN.
 • Inne prace, w tym demontaże, sprzątanie, dokumentacja powykonawcza, wynajem kontenera: 16.850,00 PLN.

Powyższe prace budowlane mają charakter:

 1. Odtworzeniowy (odmalowanie/odświeżenie pomieszczeń, drobne prace polegające na przemieszczeniu bądź wymontowaniu niektórych elementów w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb wynajmującego).
 2. Remontowy (mający na celu odtworzenie wartości użytkowej środka trwałego).
 3. Modernizacyjny (mający na celu umożliwienie Wnioskodawcy prowadzenie działalności w wynajmowanym biurze i związanego z tym ulepszenia klimatyzacji).
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest opisane w stanie faktycznym postępowanie Spółki, zgodnie z którym całkowite koszty modernizacji polegające głównie na przebudowie i modernizacji układu klimatyzacji, tj. środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym należy uznać za ulepszenie środka trwałego i w konsekwencji powinny one podwyższać wartość początkową danego środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku prac o charakterze modernizacyjnym, w wyniku których poprawia się wydajność układu klimatyzacji z 20 osób do 40 osób na powierzchni ok. 280 m2, prawidłowym będzie zwiększenie wartości początkowej środków trwałych/inwestycji w obcym środku trwałym o wartość poniesionych kosztów i dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania odpisu.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Spółka wskazała, że art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”) stanowi, że kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Oznacza to, że wszystkie koszty (niewymienione w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że spółka wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu – mogą być odliczone dla celów podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1c updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wydatki te zatem w momencie ich poniesienia nie stanowią bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów. Koszt taki stanowią natomiast, zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 updop, odpisy z tytułu zużycia ulepszonych środków trwałych (odpisy amortyzacyjne).

Stosownie do art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

–o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jednocześnie, w świetle art. 16a ust. 2 pkt 1 updop, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Zdaniem Spółki, aby ustalić sposób w jaki wydatki na prace budowlane mają zostać rozliczone dla celów podatkowych, należałoby na początku określić ich charakter, a następnie w przypadku prac modernizacyjnych, wpływających na wzrost wartości początkowej środka trwałego, zaliczyć wydatki z nimi związane jako inwestycję w obce środki trwałe, stanowiącą koszt rozliczany w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Stosownie do art. 16g ust. 13 updop, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 PLN. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 PLN i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W świetle przepisów updop, a także wydanych na ich podstawie interpretacji podatkowych, m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 czerwca 2010 r., Znak: ILPB3/423-249/10-2/MC, „środki trwałe uważa się za ulepszone (w wyniku czego następuje zwiększenie ich wartości początkowej) przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • wydatki na ulepszenie muszą być związane z przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją danego środka trwałego,
 • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania,
 • suma tych wydatków w roku przekracza 3.500 PLN.

Wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania mierzy się w szczególności:

 • okresem używania,
 • zdolnością wytwórczą,
 • jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych,
 • kosztami eksploatacji środków trwałych.

Jeżeli nie zostanie spełniony co najmniej jeden z powyższych warunków, wówczas nie mamy do czynienia z ulepszeniem środka trwałego i nie zachodzi obowiązek zwiększania wartości początkowej”.

Zatem w opinii Wnioskodawcy, nakładami na ulepszenie środków trwałych należy uznać takie wydatki, których poniesienie spowoduje rozszerzenie funkcjonalności lub wydajności tych środków trwałych, jako skutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę ich cech użytkowych.

W konsekwencji, Wnioskodawca przed zakwalifikowaniem określonych wydatków do ulepszeń, każdorazowo oraz w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo analizuje zakres rzeczowy wykonywanych robót.

I tak, przypadku prac o charakterze modernizacyjnym, w wyniku których poprawia się wydajność układu klimatyzacji z 20 osób do 40 osób na powierzchni ok. 280 m2, prawidłowym będzie zwiększenie wartości początkowej środków trwałych/inwestycji w obcym środku trwałym o wartość poniesionych kosztów i dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania odpisu.

Do prac modernizacyjnych należy zaliczyć prace polegające głównie na przebudowie i modernizacji układu klimatyzacyjnego, ponieważ następuje ulepszenie składnika majątku, jego wartość początkową należy zwiększyć o wartość dokonanych prac.

W sytuacji, gdy wymiana części składowej środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym nosi cechy modernizacji, tzn. w jej wyniku dochodzi do unowocześnienia lub przystosowania środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym do spełniania innych, nowych funkcji, przez co zyskują istotną zmianę cech użytkowych i jednocześnie wartość prac przekraczają 3.500 PLN – wówczas prace budowlane należy uznać za ulepszenie środka trwałego i odpowiednio zwiększyć wartość początkową danego składnika.

Reasumując, mając na uwadze zaprezentowane powyżej przepisy, jak również ich interpretację akceptowaną przez organy podatkowe w przypadku, gdy głównym celem prac budowlanych są prace modernizacyjne, w wyniku których poprawia się wydajność układu klimatyzacji z 20 osób do 40 osób na powierzchni ok. 280 m2, prawidłowym będzie zwiększenie wartości początkowej środków trwałych/inwestycji w obcym środku trwałym o wartość poniesionych kosztów i dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania odpisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy nadmienić, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.