0115-KDIT1-2.4012.345.2017.2.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego związanego z modernizacją nieruchomości oraz wysokości tej korekty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 2 sierpnia 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego związanego z modernizacją nieruchomości oraz wysokości tej korekty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego związanego z modernizacją nieruchomości oraz wysokości tej korekty.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącym stroną postępowania:

XYZ” sp. z o. o. w likwidacji;

 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

XXX sp. z o.o. sp.k

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w miejscowości X. (dalej: „Sprzedający” lub „Zbywca”) planuje zbyć za wynagrodzeniem do XXX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości K. (dalej: „Kupujący” lub „Nabywca”) nieruchomości położone w miejscowości X., powiat X.:

 1. o łącznym obszarze 2,1426 ha stanowiące prawo użytkowania wieczystego gruntu, w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 1/16 (o obszarze 0,8457 ha), 1/33 (o obszarze 0,0045 ha), 1/34 (o obszarze 0,0142 ha), 1/50 (o obszarze 0,1163 ha), 1/52 (o obszarze 1,1619 ha), dla których Sąd Rejonowy w miejscowości X., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ... oraz posadowione na tej nieruchomości budynki, budowle i urządzenia stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności,
 2. o łącznym obszarze 2,7779 ha stanowiące prawo użytkowania wieczystego gruntu, w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 1/24 (o obszarze 0,1079 ha), 1/56 (o obszarze 1,3883 ha), 1/57 (o obszarze 0,2182 ha), 1/59 (o obszarze 1,0635 ha), dla której Sąd Rejonowy w miejscowości X., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW .... oraz posadowione na tej nieruchomości budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności oraz urządzenia i obiekty,
 3. o łącznym obszarze 0,0491 ha stanowiące prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/6 (o obszarze 0,0491 ha), dla której Sąd Rejonowy w miejscowości X., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ...
 4. o łącznym obszarze 0,0204 ha stanowiącą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 202/3 (o obszarze 0,0204 ha), dla której Sąd Rejonowy w miejscowości X., V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr ... oraz posadowione na tej nieruchomości budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności oraz urządzenia i obiekty.

Na wymienionych poszczególnych działkach wchodzących w skład nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW Nr .... znajdują się następujące budynki, budowle, urządzenia i obiekty:

 1. Działka 1/16:
  1. hala produkcyjna nr 1 nabyta w 1993 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT, dla której w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2011 ponoszono nakłady przekraczające 30% wartości początkowej hali produkcyjnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i od których to nakładów odliczono VAT wraz z wybudowanymi przez Sprzedającego częściami składowymi budynku (wrota w hali produkcyjnej, pomieszczenia socjalne oraz łączniki hali modelarni i komponentów) wybudowanymi do 2012 r., w których odliczono VAT;
  2. instalacje techniczne składające się z rurociągu doprowadzającego wodę oraz z sieci nabytych w 1999 r., przy których nabyciu nie był naliczony VAT wraz z poniesionymi nakładami z 2000 i 2005 r. przewyższającymi wartość początkową tego rurociągu oraz sieci w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od których to nakładów odliczono VAT, sieci kanalizacyjnej nabytej w 1993 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT, kanalizacji sanitarnej nabytej w 1993 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT, linii telekomunikacyjnej nabytej w 1999 r., przy której nabyciu nie naliczono VAT, instalacji burzowej wybudowanej w 1995 r., przy której budowie został odliczony VAT, wraz z nakładami z 2001 r. przewyższającymi wartość początkową tej instalacji burzowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od których to nakładów odliczono VAT, dróg i nawierzchni nabytych w 1993 r., przy których nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami z 2001, 2004, 2005 przewyższającymi wartość początkową tych dróg i nawierzchni w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od których to nakładów był odliczony VAT, technologii paliwowej wybudowanej w 1993 r., przy której budowie był odliczony VAT oraz przyłączy wodociągowych wybudowanych w 2003 r., przy których budowie był odliczony VAT wraz z modernizacjami z 2006 r., które nie przewyższały wartości początkowej tych przyłączy wodociągowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji odliczono VAT;
 2. Działka 1/52
  1. kotłownia wodna wybudowana w 1994 r., wraz z częściami składowymi (komin stalowy, komin od kotła, technologia kotłowni wiórowej), przy której budowie został odliczony VAT;
  2. elektrociepłownia wybudowana w 1999 r., przy której budowie został odliczony VAT;
  3. magazyn tarcicy wybudowany w 1994 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami z 2008 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej magazynu tarcicy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacjach został odliczony VAT,
  4. magazyn trocin wybudowany w 1996 r., przy którego budowie został odliczony VAT;
  5. hala produkcyjna nr 2 składająca się z:
   1. tartaku wybudowanego w 1999 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami z 2009 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej tartaku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których to modernizacjach został odliczony VAT;
   2. hali traków (oddziarnianie) nabytej z 1993 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2012 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej hali traków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których to modernizacjach został odliczony VAT;
   3. biurowca (biura przy modelarni) nabytego w 1993 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2006 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej biurowca w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy którego modernizacji został odliczony VAT;
   4. łącznika hali modelarni i komponentów wybudowanego w 2012 r., przy którego budowie został odliczony VAT;
  6. instalacje techniczne składające się z:
   1. rurociągu ogólnospływowego nabytego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był naliczony podatek wraz z modernizacjami zakończonymi w 2006 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej rurociągu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   2. dróg nabytych w 1994 r., przy których nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2006 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej dróg w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   3. parkingów - placów zakładowych wybudowanych w 1996 r., przy których budowie został odliczony VAT;
   4. linii telefonicznej wybudowanej w 1997 r., przy której budowie został odliczony VAT;
   5. kanalizacji wewnętrznej nabytej w 1999 r., przy której nabyciu nie był odliczony VAT;
   6. rurociągu spływowego nabytego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był odliczony VAT;
   7. kanału ciepłowniczego, stanowiącego część składową budowli/budynku wbudowanego w 1998 r., przy którego budowie został odliczony VAT;
   8. przyłącza elektrycznego stanowiącego część składową wybudowanego budynku z 2004 r., przy którego budowie został odliczony VAT;
   9. kanału CO wybudowanego w 2007 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2007 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej kanału CO w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy którego modernizacji został odliczony VAT;
   10. dróg z trylinki nabytych w 1993 r., przy których nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 1998 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej dróg z trylinki w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   11. instalacji burzowej wybudowanej w 1995 r., przy której budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2001 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej instalacji burzowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy której modernizacji został odliczony VAT;
   12. dróg i nawierzchni nabytych w 1993 r., przy których nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2005 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej dróg i nawierzchni w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   13. przyłącza wodociągowego wybudowanego w 2003 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2006 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej przyłącza wodociągowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
 3. Działka 1/59
  1. warsztat składający się z:
   1. budynku szatni i łaźni - Narzędziowni (obecny warsztat) nabytego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2007 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej budynku szatni i łaźni w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   2. garaży samochodowych nabytych w 1999 r., przy których nabyciu nie był odliczany VAT;
  2. instalacje techniczne składające się z:
   1. zbiornika wody p.poz. (podziemne) nabytego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT;
   2. sieci wody pitnej nabytej w 1999 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT;
   3. przyłącza elektrycznego, stanowiącego część składową budynku, położonego w 2004 r., przy którego położeniu został odliczony VAT;
   4. instalacji elektrycznej stanowiącego część składową budynku, położonej w 2000 r., przy której położeniu został odliczony VAT;
   5. parkingu nabytego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT;
   6. parkingu wybudowanego w 2001 r., przy którego nabyciu został odliczony VAT;
   7. przyłącza wodociągowego wybudowanego w 2003 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2006 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej przyłączy wodociągowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   8. oświetlenia terenu wybudowanego w 2001 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2007 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej oświetlenia terenu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   9. instalacji burzowej wybudowanej w 1995 r., przy której budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2001 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej instalacji burzowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   10. ogrodzenia zakładu wybudowanego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2000 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej ogrodzenia zakładu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   11. dróg i nawierzchni nabytych w 1993 r., przy których nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2005 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej dróg i nawierzchni w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacjach został odliczony VAT.
 4. Działka 1/57
  1. magazyn trocin suchych składającego się z:
   1. zasiek na trociny wybudowanych w 2001 r., przy których budowie został odliczony VAT;
   2. silosu na odpady wybudowanego w 2005 r., przy którego budowie został odliczony VAT;
  2. instalacje techniczne składające się z:
   1. drogi z trylinki nabytej w 1994 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT;
   2. kanału ciepłowniczego wybudowanego w 1998 r., przy którego budowie został odliczony VAT;
   3. kanału CO wybudowanego w 2007 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2007 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej kanału CO w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT.
 5. Działka 1/56
  1. hydrofornia składającego się z:
   1. budynku hydroforni wody pitnej nabytego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT;
   2. studni głębinowej nr 2 nabytej w 1999 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT;
   3. studni nabytej w 1999 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT;
  2. szopy wybudowanej w 2006 r., przy której budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2013 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej szopy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
  3. instalacje techniczne składające się z:
   1. oświetlenia zakładu nabytego w 2000 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2000 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej oświetlenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT;
   2. oświetlenia terenu wybudowanego w 2001 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2007 r., przekraczającymi 30% wartości początkowej oświetlenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy którego modernizacji został odliczony VAT;
   3. ogrodzenia zakładu nabytego w 1999 r. przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2000 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej ogrodzenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy którego modernizacji został odliczony VAT;
   4. przyłączy wodociągowych wybudowanych w 2003 r., przy których budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami dokonanymi w 2006 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej przyłączy wodociągowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT.
 6. Działka 1/50
  1. instalacja techniczna wybudowana w 1994 r., przy której budowie został odliczony VAT;
 7. Działka 1/24
  1. budynek portierni nabyty w 2000 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2006 r., przekraczającymi 30% wartości początkowej budynku portierni w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacjach został odliczony VAT;
  2. instalacja techniczna wybudowana w 2004 r., przy którego nabyciu został odliczony VAT.
 8. Działka 202/3
  1. pompownia nabyta w 1999 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2000 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej pompowni w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT.
 9. Działka 1/33
  Działka niezabudowana, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została do niej wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 10. Działka 1/34
  Działka niezabudowana, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została do niej wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 11. Działka 1/6
  Działka niezabudowana, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została do niej wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Wyszczególnione powyżej, stanowiące własność Sprzedającego, budynki, budowle, naniesienia oraz prawa użytkowania wieczystego w podziale na poszczególne księgi wieczyste, zostały nabyte:

 1. KW ....
  1. od Przedsiębiorstwa P. L. w miejscowości X. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży z dnia 29 października 1992 r. oraz umowy przeniesienia praw z dnia 8 czerwca 1993 r.
  2. od S.-P. sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości M. na podstawie umowy zamiany z dnia 1 października 2009 r.,
 2. KW Nr ....
  1. od syndyka masy upadłości „L (...)” S.A. z siedzibą w miejscowości X. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 30 czerwca 1999 r.,
 3. KW ...
  1. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w miejscowości X. Wydział I Cywilny z dnia 18 lipca 2005 r. (sygn. akt I XX XX/XX) o przysądzeniu użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 1/6 na rzecz Sprzedającego.

Działki objęte księgami wieczystymi KW .... stanowiącymi prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami, budowlami, urządzeniami i innymi obiektami na nich posadowionymi (dalej „Nieruchomość”) stanowią przedmiot planowanej sprzedaży, która ma zostać zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Zbywającym, a Nabywcą (dalej „Transakcja 1”).

Place, parkingi, ogrodzenia oraz inne urządzenia będące przedmiotem Transakcji 1, które nie są zaliczane do budynków, stanowią budowle oraz urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz 290).

W zakresie zbywanych przez Sprzedającego budynków oraz budowli znajdują się takie, w których w okresie rozpoczynającym się od 2008 r. dokonywano nakładów, przy których odliczano VAT (dalej „Nieruchomości podlegające korekcie”). Przedmiotowe nakłady wyglądają następująco:

1. Hala produkcyjna 1 na działce 1/16:
a) nakład poniesiony w 2008 r. w wysokości nieprzekraczającej 15.000 PLN netto.
b) nakład poniesiony w 2009 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.
c) nakład poniesiony w 2011 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.
1a. Łącznik modelarni oraz komponentów będący częścią hali produkcyjnej 1 w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.
2. Magazyn tarcicy na działce 1/52:
a) nakład poniesiony w 2008 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.
3. Hala produkcyjna 2 na działce 1/52:
3a. Tartak będący częścią hali produkcyjnej 2:
a) nakład poniesiony w 2009 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.
3b. Hala Traków będąca częścią hali produkcyjnej 2:
a) nakład poniesiony w 2012 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.
3c. Łącznik modelarni i komponentów będący częścią hali produkcyjnej 2 w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.
4. Szopa na działce 1/56:
a) nakład poniesiony w 2013 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto.

Planowana sprzedaż Nieruchomości w dużej części będzie dokonywana po ich wybudowaniu bądź kwalifikowanym ulepszeniu, tj. gdy wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości, przy czym planowana sprzedaż będzie dokonywana po upływie co najmniej dwóch lat prowadzenia działalności opodatkowanej VAT przez Sprzedającego (licząc od wybudowania lub dokonania kwalifikowanego ulepszenia).

Nieruchomość nie była oddawana innym podmiotom w najem, dzierżawę lub do używania na innej podstawie.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość była wykorzystywana przez Sprzedającego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w zakresie produkcji mebli. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Sprzedający dokonywał wyłącznie czynności opodatkowanych VAT.

Sprzedający nie udziela ani nie udzieli żadnych gwarancji dotyczących Nieruchomości. W związku z tym, Sprzedający nie ponosi nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne projektowe, techniczne, konstrukcyjne wady Nieruchomości ani jej część składowych.

W następstwie Transakcji 1, w oddzielnej umowie, Sprzedający oraz Kupujący zamierzają zawrzeć transakcję sprzedaży (dalej „Transakcja 2”) następujących środków trwałych Sprzedającego (dalej „Ruchomości”): piec typu USK200 (NOLTING), kocioł Wodny FERROLI, Kocioł Kolbach, Turbogenerator, Tokarka kołowa TUM-35, Tokarka Poręba, Frezarka narzędziowa FND-25, Szlifierko-ostrzałka NDD, Ostrzarka, Szlifierka-ostrzałka NDS-60, Ostrzałka, Nożyce gilotynowe, Pompy 3 szt., Merlin urządzenie do nawilżania FR, Nawilżanie-system+stacja uzdat, Agregat sprężarkowy, Agregat sprężarkowy, Sprężarka śrubowa, Śrubowy agregat sprężarkowy SCS 90-, sprężarka śrubowa, Sprężarka śrubowa, Nagrzewnice, Suszarnia (Organised System), Suszarnia, Suszarnia, Suszarnia, Parzalania tarcicy, Myjka ultra, Spawarka „Bester”, Rozdrabniarka odpadów typ 2TLL (ZEN), Wielopiła BKSN 321, Prasa Soma, Wiertarka do drewna Rover, Walce lakiernicze FV/PE3, Szlifierka szerokotaśmowa SCSB-2-90, Walce lakiernicze LAX, Bejcarka szczotkarka CAL 13/130, Pilarka formatowa OMGA, Rebak, Burle Lackwalce-walce do nakładan, CNC Rover 346, Pistolet do kleju, Szlifierka krawędziowa Tagliabue-Mo, Ścisk pneumatyczny, Strukturyzerka, Silos na wióry, Pojemnik sprężonego powietrza, Zbiornik pośredni, Rozdzielnia elektryczna, Rozdzielnia elektryczna, Rozdzielnia elektryczna, Rozdzielnia elektryczna, Rozdzielnia i instalacja elektryczna, Rozdzielnia elektryczna - kotl., Rodzielnice elektryczne, Rozdzielenia elektryczna Kotłownia, Aparatura pomiarowa programu Energi, Rozdzielnia elektryczna. Stacja średniego napięcia, Instal. sterowania olejarni, Wyłącznik ppoż, Kontenerowa stacja transf., Kontenerowa stacja transformatorowa, System telewizji dozorowanej, Transformator TO 630/15H, Transformator TO-630/154, Bateria BK-88-NT, kompresja mocy biernej, Transporter wiór ow RUBERG, Technologia kotłowni parowej, Transport zasilający kotłownie, Wibrorynna, Linia montażowa obracarka, Wentylacja Scheuch, Klimatyzator Toschiba, Klimatyzator MCQuay, Klimatyzator MCQuay, Klimatyzator MCQuay, Klimatyzator MCQuay, Klimatyzator Toshiba, Klimatyzator Toshiba, Wodna instalacja p/poz, Urządzenie gaśnicze, Sciekomierz, pompy lakiernicze-Wagner szt. 3, Osuszacz powietrza, Fiat Doblo Maxi SX, Ładowarka L-200, Ładowarka kołowa HORN, Traktor CT 151 (kosiarka), Wózek widłowy ETV 110, Wózek widłowy ETV 110 akumulatorowy, Wózek Jumbo, Wózek Hunday, Wózek widłowy Still, Wózek Hyunday, Komputerowy system suszenia, Sieć komputerowa, Sieć do skanerów, Sieć komputerowa, Kasa Stal-bet KSB-70, Połyskomierz, Kserokopiarka Canon, Kserokopiarka Canon IR 2230, Pawilon Bamar, Regały magazynowe, Opinarka PM 305 nr 04306455, Brama wjazdowa, Opinarka Defalin, Regały do magazynu technicznego, Regały do magazynu lakierów, Modernizacja Wydziału Montażu, Monitoring.

Transakcja 1 i Transakcja 2 (dalej razem „Transakcja”) stanowią przedmioty sprzedaży, której opodatkowaniem zainteresowane są strony.

Zarówno Sprzedający jak i Kupujący są zarejestrowani obecnie jako podatnicy VAT czynni i będą nimi również na dzień Transakcji.

Przedmiotem Transakcji między Zbywcą i Nabywcą nie będą prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego,
 • umowy związane z finansowaniem działalności Zbywcy i zabezpieczeniem tego finansowania,
 • umowy o świadczenie usług,
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie,
 • należności Zbywcy - wymagalne oraz te, na które wystawiono faktury,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Sprzedającego,
 • know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji mebli.

Mając powyższe na uwadze, będący przedmiotem Transakcji zespół składników majątku nie jest wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo w spółce Sprzedającej. Będący przedmiotem Transakcji zespół składników majątku na moment sprzedaży nie posiada oraz nie będzie posiadał potencjalnej zdolności do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Budynki, budowle i urządzenia, będące przedmiotem planowanej umowy sprzedaży pomiędzy Zbywającym oraz Nabywcą nie były nabywane przez Sprzedającego w ramach nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej budynki, budowle, naniesienia oraz prawa użytkowania wieczystego, w podziale na poszczególne księgi wieczyste, były każdorazowo nabywane przez Sprzedającego jako rzeczowy majątek trwały (środki trwałe) niestanowiący, w ramach wymienionych we wniosku odpowiednich umów przeniesienia praw, sprzedaży, zamiany lub sądowego przysądzenia, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą Nieruchomości podlegających korekcie w 2017 r., Sprzedający będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku od nakładów na Nieruchomości poniesionych po 2008 r., które przekraczały wartość 15.000 PLN netto, w taki sposób, że od nakładów poniesionych w 2008 r., korekta w 2017 r. będzie dotyczyć 1/10 odliczonego w 2008 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2009 r., 2/10 odliczonego w 2009 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2011 r., 4/10 odliczonego w 2011 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2012 r., 5/10 odliczonego w 2012 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2013 r., 6/10 odliczonego w 2013 r. podatku?

Zdaniem Zainteresowanych, w związku ze sprzedażą Nieruchomości podlegających korekcie w 2017 r., Sprzedający będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku od nakładów na Nieruchomości poniesionych po 2008 r., które przekraczały wartość 15.000 PLN netto, w taki sposób, że od nakładów poniesionych w 2008 r., korekta w 2017 r. będzie dotyczyć 1/10 odliczonego w 2008 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2009 r., 2/10 odliczonego w 2009 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2011 r., 4/10 odliczonego w 2011 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2012 r., 5/10 odliczonego w 2012 r. podatku, od nakładów poniesionych w 2013 r., 6/10 odliczonego w 2013 r. podatku.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi odliczania podatku naliczonego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynikało, że zakupy te dokonane były w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Niemniej należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z cytowanego już art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy w tym miejscu podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego uzupełniają m. in. postanowienia art. 91 ustawy o VAT. Należy bowiem zauważyć, że w sytuacji, gdy już po złożeniu rozliczenia zmieniły się okoliczności mające wpływ na odliczenie całości lub części podatku naliczonego, powstaje konieczność dokonania jego korekty.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10 ustawy, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 ustawy o VAT lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12 ustawy, dla zakończonego roku podatkowego.

Natomiast przepis art. 91 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 PLN, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 PLN, cytowany wyżej przepis art. 91 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Generalnie, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy.

Niemniej, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2 art. 91 ustawy, nastąpi sprzedaż środków trwałych o których mowa we wskazanym powyżej ust. 2 art. 91 ustawy lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14 ustawy, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

Na mocy art. 91 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik nabywając towar lub usługę z przeznaczeniem do działalności zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu VAT nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, a następnie zmienione zostało przeznaczenie tych towarów poprzez rozpoczęcie wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych VAT. Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 PLN, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3.

W oparciu o art. 91 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jak stanowi ust. 7c powołanego artykułu, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy. Ponadto, w myśl art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Sprzedający stoi na stanowisku, że na podstawie powołanych wyżej przepisów, jest on zobowiązany, co do zasady, dokonać korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy zmienia się przeznaczenie środków trwałych (ze związanych z czynnościami dającymi prawa do odliczenia na czynności zwolnione z opodatkowania, nie dające prawa do odliczenia VAT). Jednocześnie, w przypadku wydatków na ulepszenie nieruchomości przekraczających kwotę 15.000 zł, okres korekty podatku naliczonego wynosi - zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy -10 kolejnych lat licząc od roku, w którym środek trwały (ulepszenie) został oddany do użytkowania, natomiast roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy jego nabyciu. Przy tym w przypadku zbycia nieruchomości ze zwolnieniem z VAT przyjmuje się fikcję prawną, że zbyte składniki majątku służą nadal działalności zwolnionej, aż do końca okresu korekty. Z drugiej strony w przypadku wydatków na ulepszenie, których wartość nie przekraczała 15.000 zł, zastosowanie znajdzie cytowany powyżej przepis art. 91 ust. 7b i 7c ustawy o VAT, zgodnie z którym korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia, jednakże nie później niż 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary do użytkowania. W przypadku, w którym okres 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary do użytkowania już upłynął, korekty nie dokonuje się.

Mając powyższe na uwadze, Sprzedający zawierający transakcję zbycia Nieruchomości podlegających korekcie w 2017 r. jest zobowiązany dokonać korekty od odpowiednich budynków, budowli i ponoszonych nakładów w sposób następujący:

1. Hala produkcyjna 1 na działce 1/16:
a) nakład poniesiony w 2008 r. w wysokości nieprzekraczającej 15.000 PLN netto - brak obowiązku korekty z uwagi na wartość poniesionych nakładów.
b) nakład poniesiony w 2009 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto - korekta 2/10 odliczonego w 2009 r. podatku.
c) nakład poniesiony w 2011 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto - korekta 4/10 odliczonego w 2011 r. podatku.
1a. wybudowany w 2012 r. Łącznik modelarni oraz komponentów będący częścią hali produkcyjnej 1 w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto - korekta 4/10 odliczonego w 2012 r. podatku.
2. Magazyn tarcicy na działce 1/52:
a) nakład poniesiony w 2008 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto - korekta 1/10 odliczonego w 2008 r. podatku.
3. Hala produkcyjna 2 na działce 1/52:
3a. Tartak będący częścią hali produkcyjnej 2:
a) nakład poniesiony w 2009 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto - korekta 2/10 odliczonego w 2009 r. podatku.
3b. Hala Traków będąca częścią hali produkcyjnej 2:
a) nakład poniesiony w 2012 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto - korekta 5/10 odliczonego w 2012 r. podatku.
3c. wybudowany w 2012 r. Łącznik modelarni i komponentów będący częścią hali produkcyjnej 2 w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto. - korekta 5/10 odliczonego w 2012 r. podatku.
4. Szopa na działce 1/56:
a) nakład poniesiony w 2013 r. w wysokości przekraczającej 15.000 PLN netto - korekta 6/10 odliczonego w 2013 r. podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 19 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 91 ust. 2 tej ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

W myśl art. 91 ust. 2a ww. ustawy, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 91 ust. 3 ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Według art. 91 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

W myśl art. 91 ust. 7 cyt. ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Według art. 91 ust. 7a ww. ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Stosownie do 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Na mocy art. 91 ust. 7c ustawy, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji pozwala stwierdzić, że z uwagi na fakt, że nastąpi zmiana przeznaczenia nieruchomości będących przedmiotem zbycia z czynności opodatkowanych (dotychczas wykorzystywanych do produkcji mebli) do czynności zwolnionych od podatku, tj. sprzedaży tych nieruchomości (co zostało rozstrzygnięte w interpretacji nr 0115-KDIT1-2.4012.243.2017.1.RS), Spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego z tytułu dokonanych nabyć na zasadach określonych w art. 91 ustawy. W odniesieniu do tych obiektów, w przypadku których wartość ulepszenia przekraczała 15.000 zł, poniesionych:

 • w 2009 r. oraz w 2011 r. na halę produkcyjną 1 korekta wyniesie odpowiednio 2/10 i 4/10 uprzednio odliczonego podatku naliczonego,
 • w 2012 r. na łącznik modelarni oraz komponentów będący częścią hali produkcyjnej 1 korekta wyniesie – nie jak błędnie wskazała Spółka w stanowisku – 4/10, lecz 5/10 uprzednio odliczonego podatku naliczonego,
 • w 2008 r. na magazyn tarcicy korekta wyniesie 1/10 uprzednio odliczonego podatku naliczonego,
 • w 2009 r. na tartak korekta wyniesie 2/10 uprzednio odliczonego podatku naliczonego,
 • w 2012 r. na halę traków korekta wyniesie 5/10 uprzednio odliczonego podatku naliczonego,
 • w 2012 r. na łącznik modelarni oraz komponentów będący częścią hali produkcyjnej 2 korekta wyniesie 5/10 uprzednio odliczonego podatku naliczonego,
 • w 2013 r. na szopę korekta wyniesie 6/10 uprzednio odliczonego podatku naliczonego.

W związku, z tym, że Spółka błędnie określiła wartość korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego przy dokonaniu ulepszeń w 2012 r. dotyczących łącznika modelarni oraz komponentów będący częścią hali produkcyjnej 1, stanowisko Spółki oceniając całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-4 wydano interpretację nr 0115-KDIT1-2.4012.243.2017.1.RS.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określone odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.