0114-KDIP1-1.4012.638.2017.2.JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, plis okiennych wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, karniszy, verticali, panel track, markiz, pergoli przeciwsłonecznych, moskitier, rolet screen/refleksol i systemu roletowego veranda

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu 27 listopada 2017 r.) uzupełnione pismem Strony z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 4 stycznia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 20 grudnia 2017 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 28 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla:

 • usług montażu zewnętrznych: żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet, rolet screen/refleksol i systemu roletowego veranda – jest prawidłowe,
 • dla usług montażu rolet wewnętrznych, plis okiennych wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, karniszy, verticali, panel track, markiz, pergoli przeciwsłonecznych i moskitier – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, plis okiennych wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, karniszy, verticali, panel track, markiz, pergoli przeciwsłonecznych, moskitier, rolet screen/refleksol i systemu roletowego veranda. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 4 stycznia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 20 grudnia 2017 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.638.2017.1.JO.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na świadczeniu usług montażu rolet, żaluzji oraz markiz w lokalach mieszkalnych. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Spółka zawiera umowy na świadczenie usługi montażu, które obejmują: wykonanie obmiaru, wytworzenie lub zakup elementów zlecenia, ewentualne konfekcjonowanie elementów w siedzibie firmy, transport oraz zamontowanie wraz przygotowaniem miejsca do instalacji. Cena określona w umowie obejmuje wszystkie z wcześniej wymienionych elementów zlecenia. Przedmiotowe usługi świadczone są w lokalach mieszkalnych oraz domach jednorodzinnych, którym powierzchnia nie przekracza w przypadku lokali 150 m2 powierzchni użytkowej, natomiast w przypadku domów nie przekracza 300 m2. Klientami Spółki są osoby fizyczne, które w większości przypadków nie prowadzą działalności gospodarczej, a tym samym nie posiadają statusu czynnego podatnika VAT.

W związku ze świadczoną przez Spółkę działalnością dochodzi do wykonania usług montażu następujących elementów:

1. Rolety wewnętrzne:

 • Montaż rolet wewnętrznych kasetowych,
 • Montaż rolet wewnętrznych kasetowych dzień noc,
 • Montaż rolet wolnowiszących,
 • Montaż rolet wolnowiszących dzień noc,
 • Montaż rolet do okien dachowych,
 • Montaż rolet rzymskich.

Montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej, ścian budynku lub nadproży. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną bądź mur. Produkt nie jest demontowalny.

2. Plisy okienne wewnętrzne:

 • Montaż plis okiennych.

Montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną.

3. Żaluzje aluminiowe oraz drewniane wewnętrzne:

 • Montaż żaluzji aluminiowych 25 mm,
 • Montaż żaluzji aluminiowych 50 mm,
 • Montaż żaluzji drewnianych 25 mm,
 • Montaż żaluzji drewnianych 50 mm.

Montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej, muru bądź nadproża. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną lub mur.

4. Karnisze manualne i elektryczne, verticale i panel track:

 • Montaż karniszy manualnych,
 • Montaż karniszy elektrycznych,
 • Montaż verticali,
 • Montaż panel track.

Montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do powierzchni sufitowej. Produkt jest przesłoną na wyznaczonej powierzchni okiennej.

5. Rolety zewnętrzne aluminiowe w systemie adaptacyjnym i podtynkowym:

 • Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych w systemie adaptacyjnym
 • Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych w systemie podtynkowym

Montaż polega na przymocowaniu rolety do okna oraz wprowadzeniu przez okno sterownika rolety. Usunięcie rolety z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku.

6. Żaluzje fasadowe i łamacze światła sunbreaker:

 • Montaż żaluzji fasadowej adaptacyjnej,
 • Montaż żaluzji fasadowej podtynkowej,
 • Montaż sunbreaker - łamacz światła.

Montaż polega na przymocowaniu do okna, muru bądź nadproża oraz wprowadzeniu przez okno sterownika. Usunięcie z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku a także szpalet wewnętrznych okna.

7. Markizy i pergole przeciwsłoneczne:

 • Montaż markizy,
 • Montaż pergoli.

Markizy i pergole montowane są na stałe do powierzchni ścian budynku na zewnątrz. Przesłaniają powierzchnie tarasowe i okienne. Są stałym zewnętrznym elementem budynku.

8. Montaż moskitiery zaczepowej

 • montaż polega na nietrwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej. Produkt jest możliwy do zdjęcia bezinwazyjnie. Moskitiera jest zarazem elementem przeciwko insektom ale także barierą dla światła słonecznego.

9. Moskitiery:

 • Montaż moskitiery drzwiowej,
 • Montaż moskitiery rolowanej,
 • Montaż moskitiery przesuwnej,
 • Montaż moskitiery plisowanej.

Montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną. Moskitiera jest zarazem elementem przeciwko insektom ale także barierą dla światła słonecznego.

10. Rolety screen/refleksol i system roletowy veranda:

 • Montaż refleksoli,
 • Montaż systemu veranda.

Montaż polega na przymocowaniu do okna, muru bądź nadproża na zewnątrz oraz wprowadzeniu przez okno sterownika. Usunięcie rolety z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku a także szpalet wewnętrznych okna.

Uwaga: W niektórych powyższych systemach opcjonalnie dodawana jest technologia zwijania/sterowania automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej. Usunięcie takiej rolety wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

Przedstawiając stan faktyczny należy dodać, że obiekty, w których są montowane wyżej wymienione produkty uzyskują nowe parametry użytkowe oraz techniczne. Celem wykonania przedmiotowych prac jest unowocześnienie oraz usprawnienie obiektów, a także podwyższenie wartości obiektu. Nowe parametry użytkowe oraz techniczne obiektów, uzyskane w następstwie montażu osłon okiennych, polegają w szczególności na ograniczeniu ilości energii zużywanej na ogrzanie obiektu w okresie grzewczym oraz na ograniczeniu energii zużywanej na utrzymanie niskiej temperatury w obiekcie w okresie letnim. Ponadto w następstwie montażu różnego rodzaju osłon okiennych budynki oraz ich części uzyskują ochronę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przedłużając funkcjonalność i sprawność danego obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie usług montażu różnego rodzaju osłon okiennych, które zostały wskazane w stanie faktycznym podlega, na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo świadczyć usługi montażu rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji aluminiowych oraz drewnianych wewnętrznych, karniszy, verticale i paneli track, rolet zewnętrznych w systemie adaptacyjnym i podtynkowym, żaluzji fasadowych i łamaczy światła sunbreaker, markiz i pergoli przeciwsłonecznych, moskitier zaczepowych, moskitier rolowanych, przesuwnych i plisowanych, rolet screen i systemu veranda z zastosowaniem dla wykonywanej usługi stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), natomiast świadczenie usług to, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%. W myśl art. 41 ust. 2 wskazywanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12 lit. a ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (...).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 lit. b, nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej wskazane limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12 lit. c ustawy).

Oprócz dostawy i budowy obiektu budowlanego stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% stosowana jest także w przypadku remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

W rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, szerokość (...).

Ponadto należy wskazać, że w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym”.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2) przez budowę należy rozumieć, m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Natomiast „przebudowa” - zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) - to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.) „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Termomodernizacja w budownictwie polega na dokonaniu ulepszenia budynku, które wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną przez systemy techniczne na potrzeby ogrzewania i wentylacji, podgrzania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia.

Najczęściej przeprowadzane działania to:

 • docieplanie ścian zewnętrznych i stropów,
 • wymiana okien i ich docieplanie lub tworzenie barier przeciwsłonecznych,
 • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

Termomodernizacja prowadzi do wykonania takich czynności, które prowadzą do zmniejszenia rocznej straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła.

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r., poz. 130) - przez przedsięwzięcia termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.

Pogląd ten podzielił również wyrok NSA z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 617/13 określając modernizację jako „(...) unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części (...)”. Ponadto zdaniem NSA „(...) instalacja rolet, żaluzji oraz moskitier po trwałym ich połączeniu z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części np. podnosi standard takiego obiektu; wpływa na jego wartość, a tym samym, mieści się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym (...).

W przypadku markiz sprawę jednoznacznie rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 30 lipca 2012 r. w sprawie III SA/Gl 518/12: „Przez montaż markiz nastąpi zmiana parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku. Zmiana taka nastąpi poprzez zabezpieczenie obiektu przed nadmiernym oddziaływaniem czynników pogodowych, np. słońca, wiatru, deszczu. W przeciwnym razie nie mogłaby korzystać ze stawki 8% także wymiana stolarki budowlanej lub urządzeń grzewczych, zmiana pokrycia dachowego, montaż żaluzji, okiennic, a ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje rozróżnienia, co do zakresu montażu wyposażenia podnoszącego standard i użyteczność budynku oraz związku tych działań z wpływem na elementy konstrukcyjne budynku”.

Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się we wskazanych powyżej pojęciach. Jeśli obiekt budowlany był wyposażony w markizy, rolety zewnętrzne czy rolety wewnętrzne, karnisze, moskitiery to ich wymiana z zastosowaniem innych wyrobów niż użyte pierwotnie będzie stanowiła remont. Stopień ingerencji budowlanej w obiekt w przypadku usług obejmujących montaż rolet zewnętrznych i markiz jest zazwyczaj jednakowy. Z doświadczenia Wnioskodawcy wynika, że usługi budowlane obejmujące instalację markiz wymagają często większego nakładu czynności budowlanych niż usługi obejmujące montaż rolet zewnętrznych czy wewnętrznych i są bardziej skomplikowane pod względem technicznym.

Instalacyjne budowlane usługi, w których skład wchodzi instalacja markiz i rolet zewnętrznych oraz podobnych instalacji pełniących te same funkcje będzie modernizacją budynku poprzez jego unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych standardów budownictwa.

Skutkiem usług Wnioskodawcy, jest uzyskanie przez obiekty, których dotyczą wykonywane usługi, nowych parametrów użytkowych oraz technicznych, unowocześnienie oraz usprawnienie obiektów, a także podwyższenie wartości obiektu. Nowe parametry użytkowe oraz techniczne obiektów, uzyskane w następstwie realizacji usług Wnioskodawcy, polegają w szczególności na ograniczeniu ilości energii zużywanej na ogrzanie obiektu w okresie grzewczym oraz na ograniczeniu energii zużywanej na utrzymanie niskiej temperatury w obiekcie w okresie letnim. Ponadto w następstwie usług Wnioskodawcy ww. budynki oraz ich części uzyskują ochronę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przedłużając funkcjonalność i sprawność danego obiektu. Powyższe następuje bez względu na to czy efektem usług Zainteresowanego jest instalacja rolet zewnętrznych, wewnętrznych, markiz czy też innych instalacji, o których mowa we wniosku.

Efektem usług Wnioskodawcy nie jest wyłącznie wzbogacanie obiektów o dodatkowe elementy wyposażenia, ale trwałe połączenie z budynkiem materiałów/elementów wybranych przez usługobiorcę podnosząc w sposób znaczący walory użytkowe budynku. Spółka nie dostarcza wyłącznie towaru w postaci rolet zewnętrznych, wewnętrznych, markiz, moskitier, plis, żaluzji, czy też karniszy, ale zajmuje się ich prawidłowym montażem na lub w budynku klienta świadcząc usługę budowlaną. Z tych względów dla celów podatkowych takie działania podatnika powinny być traktowane jako jednolita całościowo usługa objęta jedną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dla usługobiorcy istotna jest określona robota budowlana. W przypadku czynności o kompleksowym charakterze, ustalając właściwą stawkę podatku od towarów i usług należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej. Takie stanowisko wynika nie tylko z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2007 r., I FSK 499/06, LEX nr 285053), ale także orzecznictwa ETS (por. wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV oraz OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financien, ECR 2005/1 OB/I-09433).

Należy również wskazać, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, obniżona stawka VAT w wysokości 8% rozciąga się również na montaż urządzeń takich jak markizy czy rolety zewnętrzne: „Sąd w składzie rozpoznającym przedmiotowy spór, podziela argumentację prezentowaną w tym wyroku. Zdaniem Sądu, zleceniodawcy nie zależy na samym dostarczeniu towaru w postaci rolet zewnętrznych czy markiz, ale na prawidłowym ich zamontowaniu na budynku klienta. Z tych względów dla celów podatkowych takie działania podatnika powinny być traktowane jako jednolita całościowo usługa objęta jedną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dla inwestora (klienta) istotna jest bowiem określona robota budowlana (zamontowanie rolet zewnętrznych czy markiz), a nie zakup samego towaru, który jest jedynie integralnym elementem zleconej usługi budowlanej. W przypadku czynności o kompleksowym charakterze, na które składa się czynność podstawowa, której wykonanie było celem umowy zawartej przez podatnika z klientem, a także czynności pomocnicze niezbędne do wykonania czynności podstawowej, ustalając właściwą stawkę podatku od towarów i usług należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej. Takie stanowisko wynika nie tylko z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2007 r., I FSK 499/06), ale także z orzecznictwa ETS (por. wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV oraz OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financien, ECR 2005/1 OB/I -09433)” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie I SA/Łd 277/12).

Powyższe uzasadnia stosowanie do usług świadczonych przez Wnioskodawcę stawki podatku od towarów i usług wskazanej w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Potwierdzeniem słuszności stanowiska Wnioskodawcy jest stosowanie stawki, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przy świadczeniu usług wymiany czy montażu stolarki budowlanej, wymiany i montażu pokrycia dachowego, wymiany i montażu okiennic. Ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje rozróżnienia, co do zakresu montażu wyposażenia podnoszącego standard i użyteczność budynku.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają poniższe orzeczenia i interpretacje:

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r., I FSK 1008/14,
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r., I SA/Po 821/13,
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 lipca 2012 r., III SA/GI 518/12, publ. Legalis,
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 maja 2012 r., I SA/Łd 277/12, publ. centralna baza orzeczeń sądów administracyjnych,
 • Interpretacja indywidualna sygnatura IBPP2/443-381/10/WN,
 • Interpretacja indywidualna IBPP2/443-349/10/BW,
 • Interpretacja indywidualna IPTPP1/443-550/11-6/12/S/MW.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:
 • jest prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu zewnętrznych: żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet, rolet screen/refleksol i systemu roletowego veranda,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu rolet wewnętrznych, plis okiennych wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, karniszy, verticali, panel track, markiz, pergoli przeciwsłonecznych i moskitier.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy, np. symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Na podstawie natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na treść art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług przy klasyfikowaniu obiektów, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wydanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku powszechnym.

Ponadto, należy wskazać, że również w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym”.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Natomiast „Przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol.1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli, zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Termomodernizacja w budownictwie polega na dokonaniu ulepszenia budynku, które wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną przez systemy techniczne na potrzeby ogrzewania i wentylacji, podgrzania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia.

Najczęściej przeprowadzane działania to:

 • docieplanie ścian zewnętrznych i stropów,
 • wymiana okien,
 • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

Termomodernizacja prowadzi do wykonania takich czynności, które prowadzą do zmniejszenia rocznej straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła.

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712, z późn. zm.), przez przedsięwzięcia termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcia których przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Pojęcie „modernizacja” – według Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Zdaniem Organu, modernizacja, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinna dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi obejmować dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę budynków lub ich części. Przy czym – wziąwszy pod uwagę przywołane wyżej definicje – czynności budowy, remontu, przebudowy, modernizacji, termomodernizacji powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych przekraczających powierzchnię użytkową 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na świadczeniu usług montażu rolet, żaluzji oraz markiz w lokalach mieszkalnych. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Spółka zawiera umowy na świadczenie usługi montażu, które obejmują: wykonanie obmiaru, wytworzenie lub zakup elementów zlecenia, ewentualne konfekcjonowanie elementów w siedzibie firmy, transport oraz zamontowanie wraz przygotowaniem miejsca do instalacji. Cena określona w umowie obejmuje wszystkie z wcześniej wymienionych elementów zlecenia. Przedmiotowe usługi świadczone są w lokalach mieszkalnych oraz domach jednorodzinnych, którym powierzchnia nie przekracza w przypadku lokali 150 m2 powierzchni użytkowej, natomiast w przypadku domów nie przekracza 300 m2. Klientami Spółki są osoby fizyczne, które w większości przypadków nie prowadzą działalności gospodarczej, a tym samym nie posiadają statusu czynnego podatnika VAT.

W związku ze świadczoną przez Spółkę działalnością dochodzi do wykonania usług montażu następujących elementów:

 1. Rolety wewnętrzne - montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej, ścian budynku lub nadproży. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną bądź mur. Produkt nie jest demontowalny.
 2. Plisy okienne wewnętrzne - montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną.
 3. Żaluzje aluminiowe oraz drewniane wewnętrzne - montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej, muru bądź nadproża. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną lub mur.
 4. Karnisze manualne i elektryczne, verticale i panel track - montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do powierzchni sufitowej. Produkt jest przesłoną na wyznaczonej powierzchni okiennej.
 5. Rolety zewnętrzne aluminiowe w systemie adaptacyjnym i podtynkowym - montaż polega na przymocowaniu rolety do okna oraz wprowadzeniu przez okno sterownika rolety. Usunięcie rolety z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku.
 6. Żaluzje fasadowe i łamacze światła sunbreaker - montaż polega na przymocowaniu do okna, muru bądź nadproża oraz wprowadzeniu przez okno sterownika. Usunięcie z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku a także szpalet wewnętrznych okna.
 7. Markizy i pergole przeciwsłoneczne - markizy i pergole montowane są na stałe do powierzchni ścian budynku na zewnątrz. Przesłaniają powierzchnie tarasowe i okienne. Są stałym zewnętrznym elementem budynku.
 8. Montaż moskitiery zaczepowej - montaż polega na nietrwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej. Produkt jest możliwy do zdjęcia bezinwazyjnie. Moskitiera jest zarazem elementem przeciwko insektom ale także barierą dla światła słonecznego.
 9. Moskitiery - montaż polega na trwałym przymocowaniu produktu do stolarki okiennej. Usunięcie produktu trwale uszkadza stolarkę okienną. Moskitiera jest zarazem elementem przeciwko insektom ale także barierą dla światła słonecznego.
 10. Rolety screen/refleksol i system roletowy veranda - montaż polega na przymocowaniu do okna, muru bądź nadproża na zewnątrz oraz wprowadzeniu przez okno sterownika. Usunięcie rolety z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku a także szpalet wewnętrznych okna.

W niektórych powyższych systemach opcjonalnie dodawana jest technologia zwijania/sterowania automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej. Usunięcie takiej rolety wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

Obiekty, w których są montowane wyżej wymienione produkty uzyskują nowe parametry użytkowe oraz techniczne. Celem wykonania przedmiotowych prac jest unowocześnienie oraz usprawnienie obiektów, a także podwyższenie wartości obiektu. Nowe parametry użytkowe oraz techniczne obiektów, uzyskane w następstwie montażu osłon okiennych, polegają w szczególności na ograniczeniu ilości energii zużywanej na ogrzanie obiektu w okresie grzewczym oraz na ograniczeniu energii zużywanej na utrzymanie niskiej temperatury w obiekcie w okresie letnim. Ponadto w następstwie montażu różnego rodzaju osłon okiennych budynki oraz ich części uzyskują ochronę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przedłużając funkcjonalność i sprawność danego obiektu.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, co do możliwości zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT w zakresie usług montażu różnego rodzaju osłon okiennych, które zostały wskazane w stanie faktycznym wykonywanych w lokalach mieszkalnych o powierzchni do 150 m2 oraz w domach jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2.

Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

Z opisu sprawy wynika, że istotą wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności będzie montaż zakupionych towarów. Z charakteru wykonanych czynności wynika, że dominującą w tym przypadku jest usługa.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę czynności polegające na dostawie i montażu: rolet wewnętrznych i zewnętrznych, plis okiennych wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, karniszy manualnych i elektrycznych, verticali, panel track, żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, markiz, pergoli przeciwsłonecznych, moskitier, rolet screen/refleksol i systemu roletowego veranda należy uznać za kompleksową usługę, przedmiotem której będzie montaż i uruchomienie ww. urządzeń, a nie dostawa poszczególnych materiałów, czy też zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług.

Zauważyć jednak należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Co istotne, sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów, nie może być traktowana jako budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako ww. usługi, o których mowa w ustawie.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy należy wskazać, że obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Należy więc badać stopień konstrukcyjnego połączenia montowanych towarów i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów montowanych z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne elementów montowanych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała całość spełniająca określoną funkcję użytkową.

Innymi słowy montaż towarów niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w przepisie art. 41 ust. 12 ustawy.

Odnosząc się zatem do montażu zewnętrznych rolet, żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet screen/releksol czy systemu roletowego veranda w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy zauważyć, że w takiej sytuacji możliwe jest zastosowanie do dostawy wraz z montażem (instalacją) ww. osłon okiennych stawki preferencyjnej, bowiem ich montaż nastąpi z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu/domu), w wyniku którego powstanie trwała zabudowa spełniająca jako całość określona funkcję użytkowa.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej definicje: „modernizacji”, „termomodernizacji” i „remontu”, a także przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że do kompleksowej usługi, na którą składa się dostawa i montaż zewnętrznych rolet, żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet screen/releksol czy systemu roletowego veranda, powiązanych w sposób trwały z elementami konstrukcyjnymi budynku (lokalu, domu), tworzącymi jako całość określoną funkcję użytkową bądź tworzących stałe elementy substancji budynku (lokalu/domu), wykonywanych w ramach modernizacji, termomodernizacji lub remontu obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12-12c ustawy, sklasyfikowanych w PKOB dział 11 budynki mieszkalne zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia usługi dostawy i montażu zewnętrznych rolet, żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet screen/releksol oraz systemu roletowego veranda w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, wykonywanych w ramach modernizacji tych obiektów, termomodernizacji lub remontu, Wnioskodawca może stosować preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Natomiast w stosunku do świadczonych przez Wnioskodawcę usług montażu wewnętrznych osłon (rolet, plis okiennych, żaluzji, karniszy, verticali, panel track), markiz, pergoli przeciwsłonecznych oraz moskitier w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe osłony montowane są głównie do stolarki okiennej, ściany, ściany budynku czy sufitu. Zatem pomimo, że usługi te świadczone będą w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku od towarów i usług. W wyniku montażu ww. towarów nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). Z uwagi na rodzaj materiałów, z których wykonywane są ww. towary, nie mogą one pełnić funkcji ochrony i izolacji samego budynku. Podkreślenia wymaga, że w wyniku ich montażu nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku czy lokalu, a ww. urządzenia z uwagi na rodzaj materiału, nie pełnią innej funkcji jak ochronę lub barierę przed promieniami słonecznymi, czy też insektami a ich montaż nie powoduje ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności dostawy i montażu ww. osłon okiennych nie dotyczą budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie mieszczą się zatem w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż w istocie czynności te będą jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych.

Niewątpliwie współczesne wymagania rodzą potrzebę modernizacji budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Prace modernizacyjne wiążą się często ze zmianami konstrukcyjnymi w budynku. Przyczyną modernizacji jest konieczność unowocześnienia istniejących budynków, zmiana rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz poprawienie standardu wyposażenia – założenia nowych instalacji np. grzewczych, czy nowych urządzeń technicznych.

Jednak takie usługi jak montaż wewnętrznych: rolet, plis okiennych, żaluzji, karniszy, verticali, panel track, jak również markiz, pergoli przeciwsłonecznych oraz moskitier są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia – na indywidualne zamówienie klienta. Wyposażenie to z pewnością nie stanowi elementów konstrukcyjnych budynku, dlatego czynności montażu tego wyposażenia nie można też zaliczyć do remontu. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

W konsekwencji, usługi świadczone przez Wnioskodawce polegające na dostawie i montażu wewnętrznych osłon (rolet, plis okiennych, żaluzji, karniszy, verticali, panel track), markiz, pergoli przeciwsłonecznych, oraz moskitier, wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowych (lokalach mieszkalnych/domach jednorodzinnych), zastosowanie ma 23% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku wyroków sądu tut. Organ pragnie wyjaśnić, że wskazane wyroki zostały potraktowane jako element argumentacji Wnioskodawcy, są to jednak rozstrzygnięcia odnoszące się do indywidualnej sprawy i co do zasady wiążą on stronę postępowania w konkretnych, indywidualnych sprawach, nie rozciągając swojego oddziaływania na inne, choćby podobne lub zbieżne sprawy. Zatem wskazane we wniosku wyroki sądu nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Ponadto, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy wskazać, że co do zasady interpretacje są wydawane w indywidualnych sprawach zatem nie mogą przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.