Modernizacja | Interpretacje podatkowe

Modernizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to modernizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% na usługi opisane we wniosku (montaż paneli szklanych
Fragment:
Pojęcie „ modernizacja ” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś. Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „ czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części ”. Natomiast „ przebudowa ” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś. Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W znaczeniu słownikowym („ Współczesny słownik języka polskiego ”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „ remont ” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „ montaż ” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji.
2016
2
sie

Istota:
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących modernizacji budynku.
Fragment:
Z przepisu art. 16 g ust. 13 ww. ustawy wynika, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione koszty modernizacji, jak i odtworzenia (odbudowania) kompleksu lokali użytkowych mieszczą się w zakresie pojęcia modernizacja, o którym mowa w art. 16 g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty te przekroczą kwotę 3.500 zł, a w wyniku ich poniesienia wzrośnie wartość użytkowa zespołu pawilonów handlowych. Dodatkowo gruntowna modernizacja i unowocześnienie całego obiektu (kompleksu) spowoduje, że znajdujące się w nim lokale usługowe będą cieszyć się większym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców, co wpływ będzie miało też na lokalne ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy. W związku z powyższym wymienione wyżej koszty modernizacji kompleksu lokali usługowych należałoby zakwalifikować do wydatków na ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych co spowoduje, że powiększą one wartość środka trwałego (budynku) stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy.
2015
5
lis

Istota:
Czy opisane koszty związane z przebudową/modernizacją linii produkcyjnej, jako koszty modernizacji, powinny zwiększać wartość początkową składających się na nią środków trwałych?
Fragment:
Będzie to miało miejsce po spełnieniu następujących przesłanek: podatnik poniesie wydatki na ulepszenie środka trwałego w wyniku jego przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wydatki podatnika na ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym przekroczą 3.500 zł, ulepszenie środka trwałego spowoduje wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do stanu z dnia przyjęcia do używania. W omawianym zdarzeniu przyszłym wydatki Spółki na modernizację linii do produkcji kadzi istotnie przekroczą 3.500 zł. Konieczność ich uwzględnienia w wartości początkowej maszyn składających się na tę linię jest zatem uzależniona od tego, czy w wyniku opisanych prac zostaną one ulepszone w wyniku modernizacji. UPDOP nie zawiera definicji legalnej „ modernizacji ”, a zatem należy odwołać się do językowego rozumienia tego pojęcia. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN ( www.sjp.pwn.pl ), „ modernizacja ” to unowocześnienie i usprawnienie czegoś. W omawianym zdarzeniu przyszłym przy przebudowie linii produkcyjnej obejmującej m.in. utworzenie nowych powiązań między środkami trwałymi wykorzystane zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przemysłu energetycznego, a środki trwałe tworzące linię produkcyjną zostaną przystosowane do pracy w sposób zgodny z najnowszymi technologiami produkcji kadzi.
2015
10
sty

Istota:
Czy amortyzacja środka trwałego (głównie składników infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej), którego finansowanie następuje na podstawie przywołanej w opisie stanu faktycznego ugody, stanowi amortyzację podatkową w części w jakiej środek trwały (modernizacja) jest sfinansowany?
Fragment:
Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3 - 11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 updop). Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka modernizuje użytkowane przez siebie środki trwałe, które uległy uszkodzeniu na skutek występowania szkód górniczych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że wszelkie koszty, których poniesienie skutkuje ulepszeniem (modernizacją) uszkodzonych w wyniku występowania szkód górniczych środków trwałych, winny zwiększać wartość początkową modernizowanych środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych wartości początkowych, dokonywane na podstawie art. 16a – 16m updop, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.
2014
31
gru

Istota:
Czy amortyzacja środka trwałego (głównie składników infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej), którego finansowanie następuje na podstawie przywołanej w opisie stanu faktycznego ugody, stanowi amortyzację podatkową w części w jakiej środek trwały (modernizacja) jest sfinansowany?
Fragment:
Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3 - 11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 updop). Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza modernizować użytkowane przez siebie środki trwałe, które uległy uszkodzeniu na skutek występowania szkód górniczych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że wszelkie koszty, których poniesienie skutkuje ulepszeniem (modernizacją) uszkodzonych w wyniku występowania szkód górniczych środków trwałych, winny zwiększać wartość początkową modernizowanych środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych wartości początkowych, dokonywane na podstawie art. 16a – 16m updop, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.
2014
31
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z modernizacją Galerii?
Fragment:
Zainteresowany wykona modernizację Galerii z pozyskanych dotacji na ten cel. Zmodernizowana Galeria będzie służyła zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i nieopodatkowanej. Odnowione pomieszczenie oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, wpłynie na wygląd ścian wystawienniczych, ale przede wszystkim podwyższy standard wynajmowanej Galerii. Modernizacja wpłynie, więc na zwiększenie przychodów instytucji, te zaś pozwolą na prowadzenie dodatkowej działalności statutowej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że modernizacja Galerii stanowi ulepszenie w myśl art. 2 pkt 14a ustawy. Galeria uległa ulepszeniu w wyniku modernizacji, wartość początkowa budynku powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Modernizacja, czyli unowocześnienie środka trwałego, spowoduje podwyższenie jakości pomieszczenia, jakim jest Galeria. Wynikiem ulepszenia Galerii jest wzrost wartości użytkowej budynku w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Galerię wyposażono w: sprzęt oświetleniowy (lampy nastropowe, sterowanie, uruchomienie, szynoprzewody z akcesoriami, lampy do szynoprzewodów); sprzęt video (projektor multimedialny, ekran projekcyjny (...)
2014
3
gru

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w oparciu o proporcję, dotyczącego wydatków mieszanych związanych z modernizacją budynku urzędu gminy jak i z budową i modernizacją nowej siedziby urzędu gminy
Fragment:
(...) modernizacją budynku Urzędu Gminy i z budową oraz modernizacją nowej siedziby Urzędu Gminy, w zakresie braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.) w odniesieniu do wydatków mieszanych związanych z modernizacją budynku Urzędu Gminy i z budową oraz modernizacją nowej siedziby Urzędu Gminy, - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawapodatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, dotyczącego wydatków mieszanych związanych z modernizacją budynku Urzędu Gminy i z budową oraz modernizacją nowej siedziby Urzędu Gminy oraz braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.) w odniesieniu do wydatków mieszanych związanych z modernizacją budynku Urzędu Gminy i z budową oraz modernizacja nowej siedziby Urzędu Gminy.
2014
2
paź

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że sprzedaż ŚT przed upływem pięciu lat od ich modernizacji nie spowoduje obniżenia puli pomocy publicznej dostępnej dla Spółki o wartość tych modernizacji?
Fragment:
Pięcioletni okres, o którym mowa w omawianym przepisie, należy bowiem liczyć od daty wprowadzenia do ewidencji składnika majątku - w tym przypadku środka trwałego - a nie od daty dokonania wydatków na modernizację, czy ujęcia ich w księgach. § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o SSE nie przewiduje zatem jakichkolwiek negatywnych konsekwencji związanych ze sprzedażą zmodernizowanego środka trwałego przed upływem 5 lat od daty modernizacji, lecz 5 lat po wprowadzeniu środka do ewidencji. Jest to bowiem ten sam składnik majątkowy, co przed modernizacją, w stosunku do którego upłynęło już 5 lat od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Sama modernizacja nie jest natomiast odrębnym „ składnikiem majątku ”, który można zbyć, a zatem nie dotyczy jej odrębnie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o SSE. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2008 r. (Znak: ITPB3/423-274/08/MT ), wydanej w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego, w której stwierdzono, że ustawodawca nie wprowadził bowiem wymogu nieprzenoszenia prawa własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne w postaci wydatków na modernizację istniejących środków trwałych przed upływem 5 lat od poniesienia tych wydatków. § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o SSE, wyczerpuje zagadnienie obowiązku utrzymywania własności składników majątkowych oraz konsekwencji naruszenia tego obowiązku.
2014
13
lip

Istota:
Korekta nieodliczonego podatku.
Fragment:
(...) modernizacji i utrzymania - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 26 i 29 listopada 2012 r., 31 grudnia 2012 r. oraz 29 stycznia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących ich budowy, modernizacji i utrzymania. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina poniosła wydatki inwestycyjne związane z budową, modernizacją i utrzymaniem świetlic wiejskich. W świetlicach odbywają się zebrania wiejskie, spotkania i imprezy okolicznościowe mieszkańców, za które nie są pobierane opłaty oraz prywatne uroczystości rodzinne, za które pobierane są opłaty za wynajem oraz media. Zadania własne realizowane są m.in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym), która w art. 7 ust. 1 pkt 8, 9, 15 i 17 stanowi, iż zadania własne obejmują sprawy, np. w zakresie edukacji publicznej, kultury, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
2013
5
kwi

Istota:
Opodatkowanie usług modernizacji wykonywanych w częściach wspólnych budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy: wobec braku definicji słowa modernizacja należy przyjąć definicję z powszechnie uznanego słownika. Za słownikiem Języka Polskiego PWN modernizacja to „ unowocześnienie i usprawnienie czegoś ” (http://spj.pwn.pl/szukaj/modernizacja). Zatem czynności, które mają za zadanie naprawić (wymienić) niesprawne elementy (inaczej usprawnić) oraz zastąpić elementy przestarzałe nowoczesnymi (unowocześnić) bez wątpienia można określić słowem „ modernizacja ”. Koszt modernizacji budynku składającego się wyłącznie z lokali mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy opodatkować stawką VAT 8%, natomiast budynki w których znajdują się również lokale użytkowe i / lub lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 150 m 2 proporcjonalnie w myśl art. 41 ust. 12c ustawy. kwota netto x lokale mieszkalne całkowita powierzchnia – powinna zostać obciążona podatkiem VAT w wysokości 8% kwota netto x lokale niemieszkalne całkowita powierzchnia – powinna zostać obciążona podatkiem VAT w wysokości 23% gdzie: kwota netto – jest to kwota poniesiona na modernizację całego budynku lokale mieszkalne – suma powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym całkowita powierzchnia – całkowita powierzchnia użytkowa budynku lokale niemieszkalne – różnica; całkowita powierzchnia – lokale mieszkalne.
2013
1
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Modernizacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.