Modernizacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to modernizacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu żaluzji fasadowych, łamaczy światła sunbreaker, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, plis okiennych wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, karniszy, verticali, panel track, markiz, pergoli przeciwsłonecznych, moskitier, rolet screen/refleksol i systemu roletowego veranda

Fragment:

Pojęcie „ modernizacja ” – według Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś. Zdaniem Organu, modernizacja, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinna dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi obejmować dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę budynków lub ich części. Przy czym – wziąwszy pod uwagę przywołane wyżej definicje – czynności budowy, remontu, przebudowy, modernizacji, termomodernizacji powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z modernizacją budynku biurowego

Fragment:

(...) modernizacja (wymiana) istniejących rur żeliwnych odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych na rury z PCV; demontaż i przeniesienie szachtów kablowych wraz z istniejącą instalacją; usunięcie starej lamperii olejnej i położenie nowoczesnej mozaiki żywicznej; demontaż starych i montaż nowoczesnych drzwi; wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego; wyburzenie ścian; skucie starych okładzin z płytek ceramicznych; modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, tj. wymiana ze stalowo-żeliwnej na nowoczesną instalację alupex i pcv; modernizacja podłogi i ścian (ułożenie okładzin ceramicznych); montaż nowego dodatkowego osprzętu sanitarnego i wyposażenia; modernizacja instalacji elektrycznej i montaż nowoczesnego oświetlenia led; modernizacja (wymiana) całej instalacji elektrycznej w obrębie klatki schodowej; modernizacja lamp oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, tj. wymiana na nowe z nowoczesnymi funkcjonalnościami; naprawy i wyrównanie ścian; malowanie; montaż nowoczesnych urządzeń sanitarnych i wyposażenia; montaż oświetlenia; powodujące ulepszenie i wzrost wartości użytkowej budynku biurowego mierzonej zwiększeniem (...)

2017
20
wrz

Istota:

Obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego związanego z modernizacją nieruchomości oraz wysokości tej korekty.

Fragment:

Działka 1/56 hydrofornia składającego się z: budynku hydroforni wody pitnej nabytego w 1999 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT; studni głębinowej nr 2 nabytej w 1999 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT; studni nabytej w 1999 r., przy której nabyciu nie był naliczony VAT; szopy wybudowanej w 2006 r., przy której budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2013 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej szopy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT; instalacje techniczne składające się z: oświetlenia zakładu nabytego w 2000 r., przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2000 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej oświetlenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT; oświetlenia terenu wybudowanego w 2001 r., przy którego budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2007 r., przekraczającymi 30% wartości początkowej oświetlenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy którego modernizacji został odliczony VAT; ogrodzenia zakładu nabytego w 1999 r. przy którego nabyciu nie był naliczony VAT wraz z modernizacjami zakończonymi w 2000 r. przekraczającymi 30% wartości początkowej ogrodzenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy którego modernizacji został odliczony VAT; przyłączy wodociągowych wybudowanych w 2003 r., przy których budowie został odliczony VAT wraz z modernizacjami dokonanymi w 2006 r. nieprzekraczającymi 30% wartości początkowej przyłączy wodociągowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy których modernizacji został odliczony VAT.

2016
6
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest opisane w stanie faktycznym postępowanie Spółki, zgodnie z którym całkowite koszty modernizacji polegające głównie na przebudowie i modernizacji układu klimatyzacji, tj. środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym należy uznać za ulepszenie środka trwałego i w konsekwencji powinny one podwyższać wartość początkową danego środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

Fragment:

Zatem w opinii Wnioskodawcy, nakładami na ulepszenie środków trwałych należy uznać takie wydatki, których poniesienie spowoduje rozszerzenie funkcjonalności lub wydajności tych środków trwałych, jako skutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę ich cech użytkowych. W konsekwencji, Wnioskodawca przed zakwalifikowaniem określonych wydatków do ulepszeń, każdorazowo oraz w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo analizuje zakres rzeczowy wykonywanych robót. I tak, przypadku prac o charakterze modernizacyjnym, w wyniku których poprawia się wydajność układu klimatyzacji z 20 osób do 40 osób na powierzchni ok. 280 m2, prawidłowym będzie zwiększenie wartości początkowej środków trwałych/inwestycji w obcym środku trwałym o wartość poniesionych kosztów i dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania odpisu. Do prac modernizacyjnych należy zaliczyć prace polegające głównie na przebudowie i modernizacji układu klimatyzacyjnego, ponieważ następuje ulepszenie składnika majątku, jego wartość początkową należy zwiększyć o wartość dokonanych prac. W sytuacji, gdy wymiana części składowej środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym nosi cechy modernizacji, tzn. w jej wyniku dochodzi do unowocześnienia lub przystosowania środka trwałego/inwestycji w obcym środku trwałym do spełniania innych, nowych funkcji, przez co zyskują istotną zmianę cech użytkowych i jednocześnie wartość prac przekraczają 3.500 PLN – wówczas prace budowlane należy uznać za ulepszenie środka trwałego i odpowiednio zwiększyć wartość początkową danego składnika.

2016
2
sie

Istota:

Dotyczy prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% na usługi opisane we wniosku (montaż paneli szklanych

Fragment:

Pojęcie „ modernizacja ” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś. Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „ czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części ”. Natomiast „ przebudowa ” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś. Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W znaczeniu słownikowym („ Współczesny słownik języka polskiego ”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „ remont ” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „ montaż ” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji.

2015
5
lis

Istota:

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących modernizacji budynku.

Fragment:

Z przepisu art. 16 g ust. 13 ww. ustawy wynika, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione koszty modernizacji, jak i odtworzenia (odbudowania) kompleksu lokali użytkowych mieszczą się w zakresie pojęcia modernizacja, o którym mowa w art. 16 g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty te przekroczą kwotę 3.500 zł, a w wyniku ich poniesienia wzrośnie wartość użytkowa zespołu pawilonów handlowych. Dodatkowo gruntowna modernizacja i unowocześnienie całego obiektu (kompleksu) spowoduje, że znajdujące się w nim lokale usługowe będą cieszyć się większym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców, co wpływ będzie miało też na lokalne ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy. W związku z powyższym wymienione wyżej koszty modernizacji kompleksu lokali usługowych należałoby zakwalifikować do wydatków na ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych co spowoduje, że powiększą one wartość środka trwałego (budynku) stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy.

2015
10
sty

Istota:

Czy opisane koszty związane z przebudową/modernizacją linii produkcyjnej, jako koszty modernizacji, powinny zwiększać wartość początkową składających się na nią środków trwałych?

Fragment:

Będzie to miało miejsce po spełnieniu następujących przesłanek: podatnik poniesie wydatki na ulepszenie środka trwałego w wyniku jego przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wydatki podatnika na ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym przekroczą 3.500 zł, ulepszenie środka trwałego spowoduje wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do stanu z dnia przyjęcia do używania. W omawianym zdarzeniu przyszłym wydatki Spółki na modernizację linii do produkcji kadzi istotnie przekroczą 3.500 zł. Konieczność ich uwzględnienia w wartości początkowej maszyn składających się na tę linię jest zatem uzależniona od tego, czy w wyniku opisanych prac zostaną one ulepszone w wyniku modernizacji. UPDOP nie zawiera definicji legalnej „ modernizacji ”, a zatem należy odwołać się do językowego rozumienia tego pojęcia. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN ( www.sjp.pwn.pl ), „ modernizacja ” to unowocześnienie i usprawnienie czegoś. W omawianym zdarzeniu przyszłym przy przebudowie linii produkcyjnej obejmującej m.in. utworzenie nowych powiązań między środkami trwałymi wykorzystane zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przemysłu energetycznego, a środki trwałe tworzące linię produkcyjną zostaną przystosowane do pracy w sposób zgodny z najnowszymi technologiami produkcji kadzi.

2014
31
gru

Istota:

Czy amortyzacja środka trwałego (głównie składników infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej), którego finansowanie następuje na podstawie przywołanej w opisie stanu faktycznego ugody, stanowi amortyzację podatkową w części w jakiej środek trwały (modernizacja) jest sfinansowany?

Fragment:

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3 - 11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 updop). Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka modernizuje użytkowane przez siebie środki trwałe, które uległy uszkodzeniu na skutek występowania szkód górniczych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że wszelkie koszty, których poniesienie skutkuje ulepszeniem (modernizacją) uszkodzonych w wyniku występowania szkód górniczych środków trwałych, winny zwiększać wartość początkową modernizowanych środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych wartości początkowych, dokonywane na podstawie art. 16a – 16m updop, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

2014
31
gru

Istota:

Czy amortyzacja środka trwałego (głównie składników infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej), którego finansowanie następuje na podstawie przywołanej w opisie stanu faktycznego ugody, stanowi amortyzację podatkową w części w jakiej środek trwały (modernizacja) jest sfinansowany?

Fragment:

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3 - 11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 updop). Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza modernizować użytkowane przez siebie środki trwałe, które uległy uszkodzeniu na skutek występowania szkód górniczych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że wszelkie koszty, których poniesienie skutkuje ulepszeniem (modernizacją) uszkodzonych w wyniku występowania szkód górniczych środków trwałych, winny zwiększać wartość początkową modernizowanych środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych wartości początkowych, dokonywane na podstawie art. 16a – 16m updop, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

2014
3
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z modernizacją Galerii?

Fragment:

Zainteresowany wykona modernizację Galerii z pozyskanych dotacji na ten cel. Zmodernizowana Galeria będzie służyła zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i nieopodatkowanej. Odnowione pomieszczenie oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, wpłynie na wygląd ścian wystawienniczych, ale przede wszystkim podwyższy standard wynajmowanej Galerii. Modernizacja wpłynie, więc na zwiększenie przychodów instytucji, te zaś pozwolą na prowadzenie dodatkowej działalności statutowej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że modernizacja Galerii stanowi ulepszenie w myśl art. 2 pkt 14a ustawy. Galeria uległa ulepszeniu w wyniku modernizacji, wartość początkowa budynku powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Modernizacja, czyli unowocześnienie środka trwałego, spowoduje podwyższenie jakości pomieszczenia, jakim jest Galeria. Wynikiem ulepszenia Galerii jest wzrost wartości użytkowej budynku w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Galerię wyposażono w: sprzęt oświetleniowy (lampy nastropowe, sterowanie, uruchomienie, szynoprzewody z akcesoriami, lampy do szynoprzewodów); sprzęt video (projektor multimedialny, ekran projekcyjny (...)