IBPBI/2/423-1026/09/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wobec tego, że interpretacja Izby Skarbowej nie została dotychczas zmieniona mają do niego zastosowanie przepisy art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), to znaczy nadal może dokonywać obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu o część strat z lat ubiegłych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 08 czerwca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 02 września 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie utrzymania w mocy wiążących interpretacji wydanych na podstawie przepisów art. 14a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 czerwca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie w zakresie utrzymania w mocy wiążących interpretacji wydanych na podstawie przepisów art. 14a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też, pismem z dnia 19 sierpnia 2009r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 02 września 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

Szpital jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON. W związku z tym, że poniósł stratę na działalności w latach ubiegłych wpłaty te, które stanowiły dochód podlegający opodatkowaniu obniżał o określoną w przepisie art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych część strat z lat ubiegłych.

Prawidłowość tego postępowania potwierdziła Izba Skarbowa w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zawartej w decyzji z dnia 03 marca 2006r. Szpital nadal dokonuje obniżenia dochodu - tu wpłat na PFRON - o część strat z lat ubiegłych (w załączeniu kserokopia interpretacji Izby Skarbowej. Interpretacja ta nie została zmieniona do chwili obecnej. W internecie pojawiła się interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Ł. z dnia 06 września 2007r. (w załączeniu), która w sprawie możliwości obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu wpłat na PFRON interpretuje całkowicie przeciwnie od interpretacji Izby Skarbowej.

Jak wyżej wspomniano Szpital nadal, to znaczy w roku 2008 i 2009, obniża dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu wpłat na PFRON o część strat z lat ubiegłych.

W związku jednak z ukazaniem się odmiennej interpretacji w tym przedmiocie Izby Skarbowej w Ł. powziął wątpliwości czy postępuje prawidłowo.

W uzupełnieniu wniosku Szpital wskazał, iż uzyskuje wyłącznie przychody z udzielania świadczeń zdrowotnych, z których dochody są zwolnione z opodatkowania. Stratę z lat ubiegłych Szpital poniósł wyłącznie na działalności, z której dochody są zwolnione z opodatkowania.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy wobec tego, że interpretacja Izby Skarbowej nie została dotychczas zmieniona mają do niego zastosowanie przepisy art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), to znaczy nadal może dokonywać obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu o część strat z lat ubiegłych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Zdaniem Szpitala w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, w tym także art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. do czasu zmiany interpretacji indywidualnej lub wydania interpretacji ogólnej zmieniającej stanowisko w interesującym przedmiocie, może nadal obniżać dochód podlegający opodatkowaniu o część strat z lat ubiegłych i nie może z tego tytułu ponosić ujemnych skutków prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Artykułem 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590 określanej dalej ustawa zmieniająca) dokonano zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. – określana dalej skrótem : Op.).

Zmianie uległy m. in. przepisy dotyczące udzielania interpretacji indywidualnych. Przepisy te zostały zawarte w Rozdziale 1a Op. Zmiana Ordynacji podatkowej skutkowała m.in. wprowadzeniem art. 14k i 14m Op.

Zgodnie z art. 14k § 1 Op. zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W myśl art. 14k § 2 Op. zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Stosownie do art. 14k § 3 Op. w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Jak stanowi art. 14m § 1 Op. zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

  1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
  2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

W myśl art. 14m § 2 Op. zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

  1. w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;
  2. w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;
  3. w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Stosownie do art. 14m § 3 Op. na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy określa również wysokość podatku objętego zwolnieniem, o którym mowa w § 1, albo - w przypadku uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem - określa wysokość nadpłaty.

Według art. 14m § 4 Op. organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 2, podając jednocześnie informacje, z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.

Jak już wcześniej wskazano przepisy te zostały wprowadzone przez ustawę zmieniającą i zgodnie z brzmieniem art. 7 tej ustawy weszły w życie z dniem 01 lipca 2007r. Mają zatem zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 01 lipca 2007r.

Stosownie do postanowień art. 4 § 3 w/w ustawy zmieniającej skutki prawne związane z wydaniem, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r., pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach ocenia się wedle przepisów Op., w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne należy stwierdzić, że do pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów, wydanych na podstawie art. 14a § 1 Op. w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. nie mają zastosowania ww. przepisy art. 14k i 14m Op.

A zatem stanowisko Szpitala należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż odnośnie sprawy będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.