Moc wiążąca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moc wiążąca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

„Czy wobec tego, że interpretacja Izby Skarbowej nie została dotychczas zmieniona, ani nie została wydana interpretacja ogólna w tym przedmiocie, mają tu zastosowanie nadal przepisy art. 14b Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą ustawy Ordynacja podatkowa dokonanej ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), to znaczy Szpital nadal może dokonywać obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu o część strat z lat ubiegłych, a jeżeli w IV kwartale 2009r. i w roku 2010 nie dokonywał tego obniżenia i wpłacał podatek dochodowy od dochodu podlegającego opodatkowaniu – wpłat na PFRON – może żądać zwrotu tego podatku?”

Fragment:

(...) sposób jej adresatów. Tak więc wnioskodawca po otrzymaniu interpretacji zachowywał swobodę działania. Mógł stosować się do wydanej interpretacji, lecz mógł ją również zignorować. Jednakże podstawowym skutkiem stosowania się do wydanej ww. interpretacji jest to, że zastosowanie się do interpretacji nie mogło szkodzić wnioskodawcy. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi nie określa się albo nie ustala się zobowiązania podatkowego. Zatem moc wiążąca wydanych postanowień oraz ochrona z tego wynikająca była ograniczona czasowo. Momentem początkowym był moment otrzymania interpretacji, a kończy się z dniem rozpoczęcia się następnego okresu rozliczeniowego (na gruncie podatku, którego dotyczy), po okresie, w którym ją zmieniono. Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590 określanej dalej ustawa zmieniająca), (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy wobec tego, że interpretacja Izby Skarbowej nie została dotychczas zmieniona mają do niego zastosowanie przepisy art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), to znaczy nadal może dokonywać obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu o część strat z lat ubiegłych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 08 czerwca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 02 września 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie utrzymania w mocy wiążących interpretacji wydanych na podstawie przepisów art. 14a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 czerwca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o (...)