Mleko | Interpretacje podatkowe

Mleko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mleko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy koszty związane z zakupem towarów handlowych (mleka, owoców), amortyzacji, z zakupem paliwa, części eksploatacyjnych do samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych, koszty wynagrodzeń oraz składek ZUS, remontów, zakupu środków czystości, itd. Wnioskodawca może ujmować z zastosowaniem art. 22 ust. 3 i 3a, tj. współczynnika w jakim pozostają przychody podlegające opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów?
Czy w remanencie na koniec roku należy spisywać towary tylko ilościowo bez cen zakupu, gdyż są to towary zakupione z dotacji?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane: ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych; z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych. W myśl art. 46 ust. 2 ww. ustawy dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „ dopłatą krajową ”, jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 42a. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie dostarczania mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w ramach akcji „ Szklanka mleka ”. Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego Wnioskodawca korzysta z programu „ dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ”. Założeniem ww. programu jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów oferowanych dzieciom i młodzieży. Dopłaty te realizowane są ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa.
2015
31
gru

Istota:
Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT 5% do sprzedaży usług związanych z transportem mleka.
Fragment:
Skup mleka odbywa się bezpośrednio u producentów, natomiast sprzedaż skierowana jest bezpośrednio do przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystujących mleko m.in. jako surowiec z swojej działalności produkcyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy sprzedaży mleka surowego pochodzącego od bydła mlecznego (sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 01.41.20.0) Spółka stosuje obniżoną stawkę VAT w wysokości 5%. Sprzedając towar Spółka świadczy również usługi związane z transportem mleka bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sposób przewozu mleka świeżego w przystosowanych do tego cysternach. Koszt transportu nie jest wkalkulowany w cenę mleka, bowiem Spółka nie posiada własnego taboru samochodowego, lecz korzysta z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw transportowych, za które to usługi otrzymuje faktury z uwzględnieniem stawki VAT w wysokości 23%. Z uwagi na fakt, że sprzedaż usług transportowych nie jest główną działalnością gospodarczą Spółki, a świadczeniem dodatkowym związanym z hurtową sprzedażą mleka i bez tej sprzedaży nie wystąpiłaby, Spółka uważa, że jest to koszt bezpośrednio związany ze sprzedażą mleka, dlatego powinien być włączony do podstawy opodatkowania ze stawką właściwą dla dostawy mleka. Ze stanu faktycznego nie wynika, aby Spółka miała podpisane umowy na oddzielne od dostawy towaru świadczenie usług transportowych z nabywcami mleka.
2015
27
sty

Istota:
Czy stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte z dopłat w ramach pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych są wolne od podatku dochodowego?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 13 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej z tytułu – finansowanych ze środków unijnych – dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dostarczania mleka do placówek oświatowych poziomu podstawowego i średniego w rejonie kilku powiatów województwa. Zgodnie z umową zawartą z Agencją Rynku Rolnego, dopłaty do dostarczanego mleka sfinansowane będą: ze środków dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, z dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków Funduszu Promocji Mleka, z dopłat do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r.) W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte z dopłat w ramach pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych są wolne od podatku dochodowego...
2014
25
lut

Istota:
W zakresie momentu i sposobu skorygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dopłat do mleka, dostarczanego do placówek oświatowych, pochodzących ze środków wspólnotowych i budżetu państwa.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, sposób rozliczenia kosztów mleka najlepiej zobrazuje wskazany, przez Nią przykład rozliczenia dotyczący marca 2011r. Rozliczeniu podlega przekazane, a nie zakupione mleko, gdyż otrzymane przychody za marzec odnoszą się także do przekazanego, a nie zakupionego mleka. Ilość zakupionego mleka w marcu 2011r. stanowi w całości koszt podatkowy tego miesiąca i dopiero pod datą otrzymania "ostatniej dopłaty" do danego rodzaju przekazanego mleka w marcu, należy skorygować koszty zakupu mleka miesiąca marca, tzn. należy wyksięgować ustalone koszty niepodatkowe mleka. Mleko białe dla SP. Ilość przekazana do szkół: 42. 912,75 litrów, Procentowy udział przychodów niepodatkowych w przychodach ogółem: 2,5708 (1,8667+0,7041) przychód niepodatkowy 98,10 % 0,0500 przychód podatkowy 01,90 % 2,6208 suma 100,00 % (42.912,75 l x 1,87 zł/litr) x 98,10 % = 78.722,15 zł (koszt niepodatkowy). W przypadku zróżnicowanej ceny zakupu 1 litra mleka w danym miesiącu, należy w pierwszej kolejności „ rozchodować ” mleko z faktur najwcześniej wystawionych. Termin rozliczenia przekazanego w miesiącu marcu mleka: dopłata krajowa za marzec 2011r. wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 20 lipca 2011r., (...)
2012
27
wrz

Istota:
Czy w związku z tym, iż w mlekomacie sprzedawane są mleko i butelki, to uzyskane z tego tytułu przychody należy opodatkować i prowadzić działalność gospodarczą?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, prowadzący gospodarstwo rolne, jest producentem mleka i związku z tym nabył urządzenie – mlekomat, które służy do bezpośredniej sprzedaży klientom indywidualnym surowego (nieprzetworzonego) mleka. W mlekomacie oprócz mleka sprzedawane są plastikowe butelki wielokrotnego użytku w cenie 1 zł. Wnioskodawca nabywa te butelki w cenie 0,54 zł netto za sztukę, zaś sprzedając jedną butelkę zarabia 0,27 zł netto. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż sprzedaż mleka z mlekomatu jest działalnością rolniczą. Działalność ta polegająca bowiem na sprzedaży mleka (w stanie nieprzetworzonym) wytworzonego we własnym gospodarstwie rolnym. Z uwagi na taką kwalifikację, dochody uzyskiwane ze sprzedaży mleka z mlekomatu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast prowadzona działalność w zakresie sprzedaży plastikowych butelek, które można nabyć w mlekomacie, nie mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Opisana we wniosku sprzedaż plastikowych butelek z mlekomatu będzie spełniała wymogi definicji działalności gospodarczej, wynikającej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2012
30
mar

Istota:
Czy interpretacja przez Wnioskodawczynię przepisów jest słuszna i czy stosowanie stawki 7% VAT dla usług gastronomicznych o symbolu PKWiU 15.98.12 jest zasadne?
Fragment:
Są to napoje których podstawowym składnikiem jest mleko i tak np. usługa cappuccino – polega na dostawie klientowi napoju, zawierającego około 1/3 kawy espresso, 1/3 gorącego mleka i 1/3 mlecznej piany – napój jest przygotowywany wg specjalnej receptury, tj. spienieniu mleka przy pomocy dyszy z parą wodną pod ciśnieniem o temp. 67-70 st. C, przy użyciu specjalistycznych urządzeń (tj. gastronomicznego ekspresu ciśnieniowego o ciśnieniu parzenia około 9 bar i temperaturze parzenia około 88-92 st. C). Podobnie wyglądają usługi latte i mocha – zmianie ulegają jedynie proporcje i tak: Mocha – 1/5 kawa, 1/5 gorąca czekolada, 2/5 mleko, 1/5 piana; Latte – 1/5 kawa, 3/5 mleko i 1/5 piana. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy interpretacja przez Wnioskodawczynię przepisów jest słuszna i czy stosowanie stawki 7% VAT dla usług opisanych w poz. 54 jest zasadne... Zdaniem Wnioskodawczyni, dostawa tego typu napojów jak kawa latte, cappuccino, mocha, frape, czy mrożona powinny być traktowane jako dostawa napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy sklasyfikowanych w PKWIU pod nr 15.98.12-70.00 i jako takie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2011
1
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca może stosować stawki VAT obowiązujące w 2010 r. tj. 3% na mleko białe i 7% na mleko smakowe i jogurty (art. 41 ust. 1 pkt 14a ustawy)?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw mleka białego, mleka smakowego oraz jogurtów - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw mleka białego, mleka smakowego oraz jogurtów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2010 roku Wnioskodawca dostarczał do szkół mleko białe i mleko smakowe oraz jogurty. W 2010 roku stawka VAT na mleko białe obowiązywała 3%, natomiast na mleko smakowe i jogurty 7%. Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na mleko białe obowiązuje 5%, a na mleko smakowe i jogurty też 5%. W odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczonego mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat do mleka i przetworów mlecznych. Oznacza to, że po rozliczeniu dostaw Wnioskodawca otrzymuje decyzje z Agencji Rynku Rolnego o przyznaniu dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych. Dotację Wnioskodawca otrzymał w styczniu 2011 r. za okres dostaw w miesiącu październiku 2010 r. Za miesiące listopad i grudzień 2010 r.
2011
1
paź

Istota:
Czy Spółdzielnia prawidłowo pomniejsza podatek VAT należny o podatek naliczony na fakturach RR wystawionych dla rolników ryczałtowych?
Fragment:
Zapłaty dokonywane są w terminie określonym w umowie na dostawę i skup mleka. Z należności za mleko potrącane są kwoty za towary i usługi dostarczane przez Spółdzielnię oraz kwoty odpisu na fundusz specjalny. Fundusz specjalny tworzą odpisy w wysokości jednego grosza od każdego sprzedanego litra mleka. Kwoty odpisów są ewidencjonowane na imiennych kontach dostawców mleka. Fundusz zgromadzony na koncie podlega zwrotowi na pisemny wniosek dostawcy mleka w ciągu 30 dni od złożonego wniosku. Zasady korzystania z funduszu reguluje regulamin. Fundusz stanowi formę samopomocy dostawcom mleka, z którego udzielane są pożyczki i zaliczki głównie na zapłatę towarów (pasz, koncentratów) związanych z produkcją mleka. Pożyczki udzielane są na podstawie złożonego wniosku zatwierdzonego przez zarząd spółdzielni. Raty pożyczki potrącane są z należności za mleko, należności potrącane są w oparciu o: ustawę o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, ustawę o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, ustawę Prawo spółdzielcze. Każdy dostawca w umowie na dostawy i skup mleka surowego wyraża zgodę na potrącanie z należności w formie kompensaty za miesięcznie dostarczane mleko, m.in. z następujących zobowiązań: potrąceń na fundusze zasobowy i specjalny, zgodnie z zapisami statutu Spółdzielni.
2011
1
wrz

Istota:
Czy dopłatę unijną powinno się potraktować jako dopłatę do ceny mleka i przetworów mlecznych i opodatkować podatkiem VAT?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2009 r. (data wpływu 22.10.2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.10.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność, której głównym celem działania jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w ramach akcji „ Szklanka mleka ” („ Pij mleko ”). Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego Wnioskodawca korzysta z programu „ Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ”. Głównym założeniem tych dopłat jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów oferowanych dzieciom i młodzieży. Obecnie dopłaty te są realizowane ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa. Wnioskodawca otrzymuje dopłaty z wszystkich ww. źródeł. Dopłaty traktuje jako przychód podatkowy w chwili wpływu na rachunek bankowy. Dodatkowo dopłatę z budżetu państwa (dopłatę krajową ) i dopłatę z Funduszu Promocji Mleczarstwa pomniejsza o kwotę należnego podatku od towarów i usług.
2011
1
sie

Istota:
Czy podatnik zachowuje prawo do otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku jeżeli dokona potrącenia z należności za mleko, przekazywanej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, zaliczki na należną od dostawcy opłatę z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu.
Fragment:
U. z 2004 r. nr 93, póz. 897 z późniejszymi zmianami), podmiot skupujący jest obowiązany do skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających indywidualne ilości referencyjne dla dostaw. Zgodnie z art. 33. ww. ustawy, w przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej swoją indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do uiszczenia opłaty. Na poczet tej opłaty, z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej, dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości przekraczającej w danym okresie dostaw, indywidualną, własną ilość referencyjną, zadeklarowaną w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu. Podmiot skupujący zobowiązany jest do obliczenia zaliczki od dnia przekroczenia przez dostawcę hurtowego celu dostarczenia podmiotowi skupującemu oraz do jej potrącenia przy zapłacie należności za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Mleko
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.