Mleko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mleko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

1. Czy otrzymane dopłaty w ramach dostaw do szkół podstawowych mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, w części finansowanej z budżetu państwa na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej?
2. Czy otrzymane dopłaty w ramach dostaw do szkół podstawowych mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, w części w której finansowane są z pomocy Unii Europejskiej mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dopłata unijna – art. 21 pkt 46a?

Fragment:

Mleko i produkty mleczne/owoce i warzywa. Współpraca z placówkami oświatowymi odbywa się w oparciu o umowy szkół z dostawcą. Dostawy mleka/owoców i warzyw do poszczególnych placówek odbywają się na podstawie przesłanych zamówień ze szkół. Wnioskodawczyni dokonuje zakupu mleka naturalnego oraz jogurtów naturalnych w mleczarniach oraz zakupuje owoce i warzywa u producentów. Po zakończonym okresie rozliczeniowym/okresie dostaw w oparciu o przesłane potwierdzenia ze szkół, Wnioskodawczyni przygotowuje wniosek do KOWR o zapłatę za dostarczone mleko/produkty mleczne/owoce i warzywa. Mleko naturalne oraz warzywa i owoce dla szkół podstawowych są bezpłatne. Po złożeniu wniosku przez Wnioskodawczynię KOWR wystawia notę księgową i realizuje zapłatę za przekazane nieodpłatnie do szkół mleko/jogurty naturalne oraz owoce i warzywa. Z datą wpływu środków na konto Wnioskodawczyni wystawia fakturę wewnętrzną zgodną z kwotą na nocie księgowej. Dopłaty są realizowane ze środków wspólnotowych i budżetu państwa. Wnioskodawczyni otrzymuje dopłaty z obu źródeł według kwot przyznanych decyzją wydawaną przez KOWR. Wnioskodawczyni traktuje dopłaty jako przychód podatkowy w momencie wpływu na rachunek bankowy.

2017
14
paź

Istota:

Obowiązek wykazywania w deklaracji VAT obrotu lub podatku należnego uzyskanego przez placówkę oświatową z pobierania opłaty za mleko

Fragment:

Program „ Mleko w szkole ”, który jest finansowany z trzech źródeł: dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych, dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów. Każda z Jednostek organizacyjnych Miasta uczestniczących w programie reprezentowana przez Dyrektora placówki zawarła umowy na dostawę mleka. Do Szkół dostarczane było mleko białe - bezpłatnie oraz mleko tzw. smakowe z dopłatą dokonywaną przez uczniów lub rodziców. Szkoła nie stała się właścicielem mleka była tylko pośrednikiem. Po dostawie mleka przekazywała otrzymane mleko dzieciom. Nie dokonywała odsprzedaży mleka po własnej ustalonej cenie. Odbiorcą mleka zgodnie z programem były wyłącznie uczniowie szkoły. Szkoła w związku z uczestnictwem w programie za czynności przekazywania mleka nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia. Czynności dokonywane w szkole w ramach przekazywania mleka czy pobierania opłat były dokonywane przez placówki oświatowe nieodpłatnie. Szkoły wydawały mleko uczniom na terenie szkoły, do spożycia przez uczniów podczas zajęć szkolnych w wyłączeniem ferii i przerw świątecznych.

2017
19
sie

Istota:

Braku obowiązku wykazywania w deklaracji VAT obrotu lub podatku należnego wynikającego z pobierania opłaty za mleko

Fragment:

Niektóre placówki oświatowe Gminy biorą udział w programie dostarczania uczniom mleka zwykłego oraz mleka smakowego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży mleka dostarcza je na teren danej placówki oświatowej. W zależności od zapotrzebowania jest to mleko białe lub mleko białe i smakowe. Mleko białe dzieci otrzymują nieodpłatnie, gdyż jest finansowane przez Agencję Rynku Rolnego. Natomiast w przypadku mleka smakowego, dzieci są zobowiązane dopłacić około 20 groszy za jeden kartonik. Pieniądze z tego tytułu są zbierane przez wyznaczonego w tym celu pracownika placówki oświatowej, który następnie przekazuje je sprzedawcy mleka. W ten sposób Gmina nie dokonuje zakupu mleka od sprzedawcy, a jedynie pośredniczy w przekazywaniu należności za mleko. Gmina nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Równocześnie, Gmina nie może sprzedać mleka po ustalonej przez siebie cenie, gdyż zgodnie z programem, docelowym odbiorcą mleka są jedynie uczniowie. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy Gmina jest obowiązana do wykazywania w deklaracji VAT obrotu lub podatku należnego wynikającego z pobierania opłaty za mleko. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

2015
31
gru

Istota:

Czy koszty związane z zakupem towarów handlowych (mleka, owoców), amortyzacji, z zakupem paliwa, części eksploatacyjnych do samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych, koszty wynagrodzeń oraz składek ZUS, remontów, zakupu środków czystości, itd. Wnioskodawca może ujmować z zastosowaniem art. 22 ust. 3 i 3a, tj. współczynnika w jakim pozostają przychody podlegające opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów?
Czy w remanencie na koniec roku należy spisywać towary tylko ilościowo bez cen zakupu, gdyż są to towary zakupione z dotacji?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane: ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych; z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych. W myśl art. 46 ust. 2 ww. ustawy dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „ dopłatą krajową ”, jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 42a. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie dostarczania mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w ramach akcji „ Szklanka mleka ”. Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego Wnioskodawca korzysta z programu „ dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ”. Założeniem ww. programu jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów oferowanych dzieciom i młodzieży. Dopłaty te realizowane są ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa.

2015
27
sty

Istota:

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT 5% do sprzedaży usług związanych z transportem mleka.

Fragment:

Skup mleka odbywa się bezpośrednio u producentów, natomiast sprzedaż skierowana jest bezpośrednio do przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystujących mleko m.in. jako surowiec z swojej działalności produkcyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy sprzedaży mleka surowego pochodzącego od bydła mlecznego (sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 01.41.20.0) Spółka stosuje obniżoną stawkę VAT w wysokości 5%. Sprzedając towar Spółka świadczy również usługi związane z transportem mleka bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sposób przewozu mleka świeżego w przystosowanych do tego cysternach. Koszt transportu nie jest wkalkulowany w cenę mleka, bowiem Spółka nie posiada własnego taboru samochodowego, lecz korzysta z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw transportowych, za które to usługi otrzymuje faktury z uwzględnieniem stawki VAT w wysokości 23%. Z uwagi na fakt, że sprzedaż usług transportowych nie jest główną działalnością gospodarczą Spółki, a świadczeniem dodatkowym związanym z hurtową sprzedażą mleka i bez tej sprzedaży nie wystąpiłaby, Spółka uważa, że jest to koszt bezpośrednio związany ze sprzedażą mleka, dlatego powinien być włączony do podstawy opodatkowania ze stawką właściwą dla dostawy mleka. Ze stanu faktycznego nie wynika, aby Spółka miała podpisane umowy na oddzielne od dostawy towaru świadczenie usług transportowych z nabywcami mleka.

2014
25
lut

Istota:

Czy stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte z dopłat w ramach pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych są wolne od podatku dochodowego?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej z tytułu – finansowanych ze środków unijnych – dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dostarczania mleka do placówek oświatowych poziomu podstawowego i średniego w rejonie kilku powiatów województwa. Zgodnie z umową zawartą z Agencją Rynku Rolnego, dopłaty do dostarczanego mleka sfinansowane będą: ze środków dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, z dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków Funduszu Promocji Mleka, z dopłat do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r.) W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte z dopłat w ramach pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych są wolne od podatku dochodowego...

2012
27
wrz

Istota:

W zakresie momentu i sposobu skorygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dopłat do mleka, dostarczanego do placówek oświatowych, pochodzących ze środków wspólnotowych i budżetu państwa.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni, sposób rozliczenia kosztów mleka najlepiej zobrazuje wskazany, przez Nią przykład rozliczenia dotyczący marca 2011r. Rozliczeniu podlega przekazane, a nie zakupione mleko, gdyż otrzymane przychody za marzec odnoszą się także do przekazanego, a nie zakupionego mleka. Ilość zakupionego mleka w marcu 2011r. stanowi w całości koszt podatkowy tego miesiąca i dopiero pod datą otrzymania "ostatniej dopłaty" do danego rodzaju przekazanego mleka w marcu, należy skorygować koszty zakupu mleka miesiąca marca, tzn. należy wyksięgować ustalone koszty niepodatkowe mleka. Mleko białe dla SP. Ilość przekazana do szkół: 42. 912,75 litrów, Procentowy udział przychodów niepodatkowych w przychodach ogółem: 2,5708 (1,8667+0,7041) przychód niepodatkowy 98,10 % 0,0500 przychód podatkowy 01,90 % 2,6208 suma 100,00 % (42.912,75 l x 1,87 zł/litr) x 98,10 % = 78.722,15 zł (koszt niepodatkowy). W przypadku zróżnicowanej ceny zakupu 1 litra mleka w danym miesiącu, należy w pierwszej kolejności „ rozchodować ” mleko z faktur najwcześniej wystawionych. Termin rozliczenia przekazanego w miesiącu marcu mleka: dopłata krajowa za marzec 2011r. wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 20 lipca 2011r., (...)

2012
30
mar

Istota:

Czy w związku z tym, iż w mlekomacie sprzedawane są mleko i butelki, to uzyskane z tego tytułu przychody należy opodatkować i prowadzić działalność gospodarczą?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, prowadzący gospodarstwo rolne, jest producentem mleka i związku z tym nabył urządzenie – mlekomat, które służy do bezpośredniej sprzedaży klientom indywidualnym surowego (nieprzetworzonego) mleka. W mlekomacie oprócz mleka sprzedawane są plastikowe butelki wielokrotnego użytku w cenie 1 zł. Wnioskodawca nabywa te butelki w cenie 0,54 zł netto za sztukę, zaś sprzedając jedną butelkę zarabia 0,27 zł netto. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż sprzedaż mleka z mlekomatu jest działalnością rolniczą. Działalność ta polegająca bowiem na sprzedaży mleka (w stanie nieprzetworzonym) wytworzonego we własnym gospodarstwie rolnym. Z uwagi na taką kwalifikację, dochody uzyskiwane ze sprzedaży mleka z mlekomatu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast prowadzona działalność w zakresie sprzedaży plastikowych butelek, które można nabyć w mlekomacie, nie mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Opisana we wniosku sprzedaż plastikowych butelek z mlekomatu będzie spełniała wymogi definicji działalności gospodarczej, wynikającej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

Czy interpretacja przez Wnioskodawczynię przepisów jest słuszna i czy stosowanie stawki 7% VAT dla usług gastronomicznych o symbolu PKWiU 15.98.12 jest zasadne?

Fragment:

Są to napoje których podstawowym składnikiem jest mleko i tak np. usługa cappuccino – polega na dostawie klientowi napoju, zawierającego około 1/3 kawy espresso, 1/3 gorącego mleka i 1/3 mlecznej piany – napój jest przygotowywany wg specjalnej receptury, tj. spienieniu mleka przy pomocy dyszy z parą wodną pod ciśnieniem o temp. 67-70 st. C, przy użyciu specjalistycznych urządzeń (tj. gastronomicznego ekspresu ciśnieniowego o ciśnieniu parzenia około 9 bar i temperaturze parzenia około 88-92 st. C). Podobnie wyglądają usługi latte i mocha – zmianie ulegają jedynie proporcje i tak: Mocha – 1/5 kawa, 1/5 gorąca czekolada, 2/5 mleko, 1/5 piana; Latte – 1/5 kawa, 3/5 mleko i 1/5 piana. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy interpretacja przez Wnioskodawczynię przepisów jest słuszna i czy stosowanie stawki 7% VAT dla usług opisanych w poz. 54 jest zasadne... Zdaniem Wnioskodawczyni, dostawa tego typu napojów jak kawa latte, cappuccino, mocha, frape, czy mrożona powinny być traktowane jako dostawa napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy sklasyfikowanych w PKWIU pod nr 15.98.12-70.00 i jako takie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca może stosować stawki VAT obowiązujące w 2010 r. tj. 3% na mleko białe i 7% na mleko smakowe i jogurty (art. 41 ust. 1 pkt 14a ustawy)?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw mleka białego, mleka smakowego oraz jogurtów - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw mleka białego, mleka smakowego oraz jogurtów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2010 roku Wnioskodawca dostarczał do szkół mleko białe i mleko smakowe oraz jogurty. W 2010 roku stawka VAT na mleko białe obowiązywała 3%, natomiast na mleko smakowe i jogurty 7%. Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na mleko białe obowiązuje 5%, a na mleko smakowe i jogurty też 5%. W odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczonego mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat do mleka i przetworów mlecznych. Oznacza to, że po rozliczeniu dostaw Wnioskodawca otrzymuje decyzje z Agencji Rynku Rolnego o przyznaniu dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych. Dotację Wnioskodawca otrzymał w styczniu 2011 r. za okres dostaw w miesiącu październiku 2010 r. Za miesiące listopad i grudzień 2010 r.