Milcząca interpretacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to milcząca interpretacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Jeśli w obrocie prawnym pozostaje, mocą przepisu prawa, tzw. milcząca interpretacja, a organ odwoławczy dostrzega jej wadliwość może podjąć z urzędu działania określone w art. 14b § 5 pkt 2 O.p. w celu jej wyeliminowania z obrotu prawnego.
2. decyzja administracyjna rozpoczyna swój byt od chwili jej doręczenia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 marca 2000r., sygn. akt V SA 821/99, podniósł z kolei, że z "decyzją wydaną", rozumianą jako decyzja wywołująca skutki prawne, mamy do czynienia z momentem jej doręczenia stronie, a nie z chwilą jej sporządzenia, podpisania czy opatrzenia datą. W prawie administracyjnym decyzja z natury rzeczy jest oświadczeniem kierowanym do adresata, skutecznym dopiero od momentu doręczenia. Również Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 6 października 2003r., sygn. akt FPS 8/2003 utożsamił pojęcie wydanie decyzji z pojęciem jej doręczenia.

Fragment:

(...) wiążąca interpretacja może być wyeliminowana z obiegu prawnego (art. 14b § 5 i § 3 zdanie drugie). Wyeliminowanie z obrotu prawnego tzw. milczącej interpretacji może nastąpić, zdaniem Sądu, wyłącznie w trybie określonym w art. 14b § 5 pkt 2 O.p., gdyż specyfika unormowań zawartych w art. 14b § 5 pkt 1 O.p. sprawia, iż przepis ten jest stosowany, gdy mamy do czynienia z inną niż milcząca interpretacja. Jeśli zatem w obrocie prawnym pozostaje, mocą przepisu prawa, tzw. milcząca interpretacja, a organ odwoławczy dostrzega jej wadliwość może podjąć z urzędu działania określone w art. 14b § 5 pkt 2 O.p. w celu jej wyeliminowania z obrotu prawnego. Z całą pewnością takiego skutku nie osiągnie organ odwoławczy wydając rozstrzygnięcie zapadłe w niniejszej sprawie. Nie wywołuje ono bowiem, zważywszy na specyfikę wiążącej interpretacji podatkowej, żadnych skutków prawnych. Także organ drugiej instancji związany jest stanowiskiem podatnika (...)

2011
1
lip

Istota:

Na mocy art.14o ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym w przypadku, niewydania interpretacji w terminie 3 miesięcy, uznaje się że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, został wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie, w dniu 15.10.2008r. doszło do wydania tzw. „milczącej interpretacji”, potwierdzającej prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Z uwagi na uznanie zarzutów wezwania, w części dotyczącej naruszenia terminu wydania interpretacji, określonego w art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, bezprzedmiotowa staje się ocena zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego, w szczególności art. 26 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) sygn. akt III SA/Wa 2271/2006, zgodnie z którym, termin, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy. Skutkiem przekroczenia przez organ podatkowy 3-miesięcznego terminu wiążące jest dla tego organu stanowisko podatnika zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji (tzw. milcząca interpretacja). Owo związanie stanowiskiem podatnika oznacza, iż w istocie sprawa, której załatwienia domagał się podatnik została załatwiona tak, jak przedstawił to on we wniosku. W obrocie prawnym pojawiła się bowiem interpretacja odnosząca się do stanu faktycznego, który zakreślił sam podatnik we wniosku o jej udzielenie wraz z dotyczącą tego stanu kwalifikacją prawną - własnym stanowiskiem podatnika w tej sprawie. Za niedopuszczalne należy zatem uznać wydanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Uchybienie trzymiesięcznego terminu do wydania postanowienia o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej nie zwalnia organu podatkowego od wydania postanowienia, które wskazywałoby wnioskodawcy rzeczywisty zakres stosowania przepisów prawa podatkowego, niezależnie od tego czy postanowienie takie pozostaje zgodne ze stanowiskiem podatnika czy też nie. Brak jest przepisu, który zwalniałby organ podatkowy od wydania takiego postanowienia. Organ podatkowy nie może również wydawać postanowienia zgodnego ze stanowiskiem podatnika, jeżeli naruszałoby ono przepisy prawa podatkowego.

Fragment:

(...) powstało w okresie od doręczenia postanowienia lub po upływie- terminu do wydania takiego postanowienia do momentu wskazanego w art. 14b § 5b zdanie drugie Ordynacji podatkowej. Natomiast w rozpatrywanej sprawie podatnicy w dniu 10 maja 2005r. zwrócili się do organów podatkowych z zapytaniem dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r. , którego ostateczny termin płatności upłynął 30 kwietnia 2005r. Skarżący nie mogą więc oczekiwać, że w ich przypadku milcząca interpretacja organu podatkowego skutkuje zakazem określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Odmienna interpretacja prowadziłaby do uznania nowego przywileju podatkowego wychodzącego poza zakres ochrony przysługujący podmiotom występującym o udzielenie interpretacji. W zakresie natomiast naruszenia przepisów prawa materialnego strona skarżąca stawia zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez (...)