Mieszkanie zakładowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mieszkanie zakładowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielnia Mieszkaniowa była zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

(...) spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zatem, jeżeli jak wskazano we wniosku, przeniesienie własności lokalu nastąpiło na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to po stronie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w sytuacji przejęcia mieszkania na podst. art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia powinna wystawić nabywcy PIT-8C?

Fragment:

(...) spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zatem, jeżeli jak wskazano we wniosku, przeniesienie własności lokali nastąpiło na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to po stronie (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Czy od różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania zakładowego wraz z gruntem najemca będzie obowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? W przypadku potwierdzenia powstania obowiązku podatkowego po stronie najemcy – w jaki sposób najemca winien obliczyć podatek, czy dochód ten należy łączyć z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym czy też podlega on opodatkowaniu ryczałtowemu oraz jaki jest termin płatności podatku?
2. Czy spółdzielnia po zawarciu umowy kupna-sprzedaży z najemcą winna wystawić tzw. informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)? Jeśli tak, to jaką kwotę winna wpisać spółdzielnia do informacji o przychodach oraz w której pozycji?
3. W jaki sposób ustala się rynkową wartość lokalu? Kto ponosi jej koszty, w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę?

Fragment:

(...) spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zatem, jeżeli jak wskazano we wniosku, przeniesienie własności lokali nastąpiło na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to po stronie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy ustanowienie, na mocy przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% od 1 stycznia 2008r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008r. (data wpływu 11 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 7 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), 11 marca 2008r. (data wpływu 12 marca 2008r.), 14 marca 2008r. (data wpływu 17 marca 2008r.), 21 marca 2008r. (data wpływu) oraz 1 kwietnia 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT dotyczącej ustanowienia prawa odrębnej własności (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) oraz z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, w sytuacji gdy ustanowienie lokatorskiego prawa do (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zasiedlonego przed 1 maja 2004 w oparciu o umowę najmu, gdyż był lokalem przejętym od przedsiębiorstwa zakładowego

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004 r., w odrębną własność w odniesieniu do przejętych mieszkań zakładowych zasiedlonych przed dniem 1 maja 2004 r. - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2008 r. (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu.

Fragment:

(...) na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal. Zatem świetle cyt. wyżej przepisów art. 29 ust. 6 i 7 ww. ustawy stwierdzić należy, iż nie występuje podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe , bowiem co do zasady przeniesienie własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu jest czynnością zwolnioną od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jednakże w przedstawionym stanie faktycznym nie występuje podstawa opodatkowania tej czynności określona przepisami art. 29 ust. 6 i 7 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez (...)

2011
1
cze

Istota:

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jeżeli ustanowienie lokatorskiego prawa nastąpiło po 1 maja 2004 r., a jego zasiedlenie przed 1 maja 2004 r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej S przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 16 stycznia 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w okresie 5 lat od ustanowienia (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu

Fragment:

(...) utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal. Zatem świetle cyt. wyżej przepisów art. 29 ust. 1, 6 i 7 ww. ustawy stwierdzić należy, iż nie występuje podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe . Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej opodatkowania przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r., w (...)

2011
1
cze

Istota:

Nieodpłatne nabycie mieszkań zakładowych.

Fragment:

(...) własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Żądanie to przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal. W związku z powyższym, nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przez najemcę spółdzielczego lokalu, jeśli przekształcenie dokonane zostanie zgodnie z przepisami art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem (...)