Mieszkanie zakładowe | Interpretacje podatkowe

Mieszkanie zakładowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mieszkanie zakładowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielnia Mieszkaniowa była zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
(...) spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zatem, jeżeli jak wskazano we wniosku, przeniesienie własności lokalu nastąpiło na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to po stronie (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w sytuacji przejęcia mieszkania na podst. art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia powinna wystawić nabywcy PIT-8C?
Fragment:
(...) spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zatem, jeżeli jak wskazano we wniosku, przeniesienie własności lokali nastąpiło na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to po stronie (...)
2011
1
lip

Istota:
1. Czy od różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania zakładowego wraz z gruntem najemca będzie obowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? W przypadku potwierdzenia powstania obowiązku podatkowego po stronie najemcy – w jaki sposób najemca winien obliczyć podatek, czy dochód ten należy łączyć z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym czy też podlega on opodatkowaniu ryczałtowemu oraz jaki jest termin płatności podatku?
2. Czy spółdzielnia po zawarciu umowy kupna-sprzedaży z najemcą winna wystawić tzw. informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)? Jeśli tak, to jaką kwotę winna wpisać spółdzielnia do informacji o przychodach oraz w której pozycji?
3. W jaki sposób ustala się rynkową wartość lokalu? Kto ponosi jej koszty, w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę?
Fragment:
(...) spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zatem, jeżeli jak wskazano we wniosku, przeniesienie własności lokali nastąpiło na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to po stronie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy ustanowienie, na mocy przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% od 1 stycznia 2008r.?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008r. (data wpływu 11 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 7 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), 11 marca 2008r. (data wpływu 12 marca 2008r.), 14 marca 2008r. (data wpływu 17 marca 2008r.), 21 marca 2008r. (data wpływu) oraz 1 kwietnia 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT dotyczącej ustanowienia prawa odrębnej własności (...)
2011
1
cze

Istota:
Opodatkowanie przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) oraz z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, w sytuacji gdy ustanowienie lokatorskiego prawa do (...)
2011
1
cze

Istota:
Opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zasiedlonego przed 1 maja 2004 w oparciu o umowę najmu, gdyż był lokalem przejętym od przedsiębiorstwa zakładowego
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004 r., w odrębną własność w odniesieniu do przejętych mieszkań zakładowych zasiedlonych przed dniem 1 maja 2004 r. - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2008 r. (...)
2011
1
cze

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu.
Fragment:
(...) na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal. Zatem świetle cyt. wyżej przepisów art. 29 ust. 6 i 7 ww. ustawy stwierdzić należy, iż nie występuje podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe , bowiem co do zasady przeniesienie własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu jest czynnością zwolnioną od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jednakże w przedstawionym stanie faktycznym nie występuje podstawa opodatkowania tej czynności określona przepisami art. 29 ust. 6 i 7 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez (...)
2011
1
cze

Istota:
Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jeżeli ustanowienie lokatorskiego prawa nastąpiło po 1 maja 2004 r., a jego zasiedlenie przed 1 maja 2004 r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej S przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 16 stycznia 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w okresie 5 lat od ustanowienia (...)
2011
1
cze

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy tego lokalu
Fragment:
(...) utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal. Zatem świetle cyt. wyżej przepisów art. 29 ust. 1, 6 i 7 ww. ustawy stwierdzić należy, iż nie występuje podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe . Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej opodatkowania przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r., w (...)
2011
1
cze

Istota:
Nieodpłatne nabycie mieszkań zakładowych.
Fragment:
(...) własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Żądanie to przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal. W związku z powyższym, nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przez najemcę spółdzielczego lokalu, jeśli przekształcenie dokonane zostanie zgodnie z przepisami art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.