ILPB2/4511-1-745/16-6/ES | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania.
ILPB2/4511-1-745/16-6/ESinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. deklaracje
 3. garaż
 4. korekta
 5. mieszkania
 6. nabycie
 7. spadek
 8. sprzedaż
 9. zwolnienia przedmiotowe
 10. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2016 r. (data wpływu 15 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.) oraz pismem z dnia 15 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2016 r. Pani Ewelina Proch złożyła do Urzędu Skarbowego w Obornikach pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania.

Pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. nr 3038-PP.7002.40.2016 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach – zgodnie z art. 15 ustawy Ordynacja podatkowa – przekazał pismo Pani Eweliny Proch do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 4, art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. nr ILPB2/4511-1-745/16-2/ES Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie pouczono Wnioskodawczynię, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 24 czerwca 2016 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 27 czerwca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła w terminie przedmiotowy wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W lutym 2016 r. mąż Wnioskodawczyni otrzymał w spadku mieszkanie (postanowienie sądu, że spadek otrzymał tylko małżonek) oraz garaż. W miesiącu kwietniu 2016 r. małżonkowie sprzedali mieszkanie wraz z garażem. Nastąpiło to przed upływem 5 lat od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku, a więc małżonków obowiązuje uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia nieruchomości.

Za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem chcieliby kupić całoroczny domek letniskowy z pozwoleniem na stały meldunek. Jednakże małżonkowie nie wiedzą, czy będzie wówczas obowiązywać ulga podatkowa, o której mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zainteresowana wraz z mężem nie posiadają żadnej innej nieruchomości, a w związku z możliwością stałego meldunku chcieliby całą rodziną zamieszkać w tym domku. Ów domek położony jest na terytorium Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kupując całoroczny domek letniskowy z pozwoleniem na stały meldunek Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia jej w drodze spadku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w rozumieniu przepisów ma to być nieruchomość służąca do celów mieszkaniowych, czyli całoroczny domek letniskowy z pozwoleniem na stały meldunek może służyć do własnych celów mieszkaniowych.

Zainteresowana uważa, że wraz z małżonkiem powinni być – w momencie zakupu ww. domku – zwolnieni z opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Natomiast, na podstawie art. 30e ust. 4 cyt. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w lutym 2016 r. w drodze spadku wyłącznie małżonek Wnioskodawczyni nabył mieszkanie oraz garaż, które w kwietniu 2016 r. małżonkowie sprzedali. Środki pieniężne ze zbycia tego mieszkania z garażem małżonkowie planują przeznaczyć na zakup – położonego w Polsce – całorocznego domku letniskowego z pozwoleniem na stały meldunek.

W tym miejscu należy zauważyć, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

Art. 31 § 1 ww. ustawy stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Natomiast zapis art. 33 pkt 2 cyt. ustawy stanowi, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Należy podkreślić, że skoro wyłącznie małżonek Wnioskodawczyni otrzymał w spadku mieszkanie oraz garaż to z prawnego punktu widzenia wyłącznie małżonek Wnioskodawczyni dokonał ich sprzedaży a zatem zbycie tego mieszkania z garażem nie stanowi dla Zainteresowanej skutku podatkowego w postaci źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo własności (współwłasności) przedmiotowego mieszkania i garażu.

W rozpatrywanej sprawie, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w żaden sposób nie mamy do czynienia z uzyskaniem źródła przychodu przez Zainteresowaną, ponieważ to nie Ona była właścicielem mieszkania z garażem, które sprzedano w kwietniu 2016 r.

Zatem skoro, w odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni nie osiągnęła żadnego źródła przychodu/dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, to nie występuje w charakterze podatnika (o którym mowa w art. 30e ww. ustawy) tego podatku, a co za tym idzie brak możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

O możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego możemy mówić, bowiem tylko w przypadku gdy dana osoba uzyskuje przychód z czym w rozpatrywanej sprawie, w odniesieniu do Wnioskodawczyni nie mamy do czynienia.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sprzedaż lokalu mieszkalnego z garażem w 2016 r., nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawczyni nie uzyskała prawa własności do lokalu mieszkalnego i garażu. To mąż Zainteresowanej był właścicielem mieszkania z garażem i to on dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości osiągnął przychód wymieniony w ww. przepisie nie zaś Wnioskodawczyni.

Tak więc Wnioskodawczyni kupując całoroczny domek letniskowy z pozwoleniem na stały meldunek nie może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, ponieważ nie osiągnęła źródła przychodu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego to przychodu miałoby ewentualne zastosowanie ww. zwolnienie przedmiotowe.

Stanowisko Zainteresowanej należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Końcowo tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem mąż Wnioskodawczyni – wskazany w treści wniosku o udzielenie interpretacji prawa podatkowego – chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien sam wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.