IBPBII/2/4511-315/15/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na niektóre materiały budowlane oraz wykończeniowe w związku z rozbudową mieszkania na pomieszczenie (pokój, łazienka) dla niepełnosprawnego syna?
IBPBII/2/4511-315/15/MMainterpretacja indywidualna
 1. mieszkania
 2. przebudowa
 3. remonty
 4. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Warunki przyznania prawa do zwrotu podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data otrzymania 10 marca 2015 r.), uzupełnionym 27 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z rozbudową budynku mieszkalnego w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z rozbudową budynku mieszkalnego w zakresie w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 17 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-315/15/MMa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 27 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada dwoje dzieci. Jego trzynastoletni syn jest osobą niepełnosprawną, ma problemy z poruszaniem się oraz ma lęki wysokości.

Wnioskodawca planuje w roku bieżącym rozbudowę swojej części domu wielorodzinnego o dodatkowy pokój na parterze z przeznaczeniem dla syna. Obecnie Wnioskodawca stara się o pozwolenie na rozbudowę i w najbliższym czasie powinien dostać zgodę urzędu miasta na tę rozbudowę. W chwili składania wniosku Wnioskodawca oraz jego małżonek ukończyli 36 lat. Rozbudowa polegała będzie na rozburzeniu starej części domu gdzie obecnie mieści się łazienka (nie jest dostosowana dla osoby niepełnosprawnej) i postawieniu nowej oraz dobudowaniu pokoju. Powierzchnia użytkowa po rozbudowie będzie wynosiła około 12 m2. Cały parter, choć nie jest za duży, byłby dostosowany do potrzeb syna. Wnioskodawca z małżonkiem chcieliby, żeby syn miał swój pokój na parterze, bo w obecnej sytuacji jego pokój mieści się na pierwszym piętrze. Jest to duże utrudnienie kiedy małżonkowie muszą wchodzić z synem na piętro czy z niego schodzić po schodach. Drugie pomieszczenie, które Wnioskodawca planuje rozbudować to łazienka. Pomieszczenie to musi być dostosowane dla osoby niepełnosprawnej. W łazience planowane jest położenie płytek antypoślizgowych, zamontowanie kabiny prysznicowej bez progu i uchwyty przy ubikacji. Większa przestrzeń pozwoliłaby na łatwiejsze wykonywanie wszystkich czynności związanych z toaletą. Ostatnią rzeczą jaką planuje się do wykonania jest likwidacja progów oraz wymiana podłóg na parterze w celu bezpieczniejszego poruszania się. Zakres robót związanych z rozbudową i dostosowaniem parteru budynku dla osoby niepełnosprawnej jest bardzo duży i kosztowny. Materiały budowlane, które Wnioskodawca zamierza kupić to cegły, pustaki, cement, różnego rodzaju kleje, rury kanalizacyjne, przewody elektryczne itp. oraz pokrycia dachowe (krokwie, dachówkę, rynny) jak również materiały izolacyjne (papa, wełna izolacyjna, styropian, wełna mineralna) i materiały wykończeniowe (płytki antypoślizgowe, kabina prysznicowa bez brodzika, muszla klozetowa).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na niektóre materiały budowlane oraz wykończeniowe w związku z rozbudową mieszkania na pomieszczenie (pokój, łazienka) dla niepełnosprawnego syna...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu takie prawo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304) – z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Od tego momentu zasady udzielania zwrotu wydatków zostały określone na nowo. Reguluje je Rozdział 4 „Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania” ustawy o pomocy państwa w nabywaniu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

Ponadto – zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1, nie przekracza 100 m2 lub 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
  -z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Stosownie do art. 22 pkt 1 ww. ustawy – prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków (art. 22 pkt 2 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z rozbudową budynku na cele mieszkalne, to tylko po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca planuje rozbudowę swojej części domu wielorodzinnego, w której mieści się łazienka poprzez wybudowanie nowej dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz dobudowanie pokoju.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie oraz cytowane powyżej przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi stwierdzić nalży, że możliwość ubiegania się o zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z rozbudową budynku na cele mieszkalne uzależnione jest od spełniania wszystkich warunków, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-5 ww. ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z nich skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o zwrot niektórych wydatków poniesionych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że co najmniej dwa z warunków, o których mowa nie zostały przez Wnioskodawcę spełnione a mianowicie warunek, o którym mowa a art. 20 ust. 3 pkt 4 ustawy tzn. w chwili składania wniosku o pozwolenie na rozbudowę młodszy z małżonków miał ukończone 36 lat. Podobnie nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy, gdyż w wyniku rozbudowy nie powstanie nowy lokal mieszkalny – dobudowany zostanie pokój oraz przebudowana będzie łazienka, ale oba te pomieszczenia nie stworzą lokalu mieszkalnego, będą nadal częścią integralną budynku. To oznacza, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu wydatków poniesionych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z rozbudową domu na cele mieszkalne. Nie zmienia tego fakt, że spełniona została inna przesłanka tj. wydatki zostaną poniesione na podstawie pozwolenia na rozbudowę domu wielorodzinnego wydanego po 1 stycznia 2014 r. Skoro są przesłanki, które nie zostały spełnione, to nie ma mowy o zwrocie części wydatków. Ustawa, która jest podstawą do zwrotu nie przewiduje szczególnych uregulowań ze względu na niepełnosprawność osób ubiegających się o zwrot lub członków ich rodzin.

Podsumowując, Wnioskodawca nie spełnia wszystkich warunków przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, zatem nie jest uprawiony do skutecznego ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych po 1 stycznia 2014 r.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.