Mieszkania | Interpretacje podatkowe

Mieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jeśli Wnioskodawczyni odziedziczy mieszkanie w Niemczech to będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wtedy, gdy sprzeda to mieszkanie?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy jeśli Wnioskodawczyni odziedziczy mieszkanie w Niemczech to będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wtedy, gdy sprzeda to mieszkanie? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanej sytuacji może skorzystać z ulgi mieszkaniowej i nie płacić podatku spadkowego od odziedziczonego mieszkania. Wnioskodawczyni nie posiada żadnej nieruchomości, mieszkanie które otrzyma w spadku ma 104 m 2 (a więc mniej niż 110 m 2 ), kurator spadku wynajął je, a więc Wnioskodawczyni nie może w nim zamieszkać (przepisy prawa niemieckiego chronią najemców). Wnioskodawczyni mieszka i studiuje w Polsce i nie może zmienić miejsca zamieszkania. Odziedziczone mieszkanie może tylko sprzedać (wraz z umową najmu – wtedy najemcy będą mogli nadal mieszkać w tym mieszkaniu). Wnioskodawczyni zamierza za uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania pieniądze nabyć lokal mieszkalny w Polsce (w ciągu dwóch lat) i tam zamieszkać. W ten sposób – w ocenie Wnioskodawczyni – spełni ona warunki uzyskania ulgi mieszkaniowej. Ustawa nie wyklucza skorzystania w sytuacji dziedziczenia nieruchomości poza granicami Polski. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
16
lis

Istota:
Czy odpłatne zbycie mieszkania nie stanowi źródła przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) mieszkania nie stanowi źródła przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy odpłatne zbycie mieszkania nie stanowi źródła przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dnia 15 stycznia 2007 r. otrzymałem poprzez darowiznę lokal mieszkalny (mieszkanie) znajdujący się w budynku wielorodzinnym w (...), w którym jestem zameldowany do dnia dzisiejszego. Jestem jedynym właścicielem przedmiotowego mieszkania. Zamierzam sprzedać przedmiotowy lokal mieszkalny (mieszkanie). Informuję, że odpłatne zbycie mieszkania nie nastąpi w wykonaniu prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotowe mieszkanie nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Ponadto informuję, że przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
2017
2
wrz

Istota:
Czy prawidłowo Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie stawki ryczałtowej 8,5 % za wynajmowanie mieszkania?
Fragment:
Natomiast Wnioskodawca – właściciel zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów mediów, opłat (w tym abonament RTV), wynagrodzenia zarządcy nieruchomości oraz innych opłat związanych z utrzymywaniem mieszkania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Wnioskodawcę obciążają również koszty konserwacji i bieżących remontów oraz innych opłat wynikających z normalnego zużycia. Firma dysponuje mieszkaniem Wnioskodawcy i wynajmuje je na różne okresy czasu, np. dzień, weekend, tydzień itp. Z tego tytułu otrzymuje On miesięcznie różne kwoty, w zależności od obłożenia. Zgodnie z zawartą umową czynsz najmu lokalu należny Wnioskodawcy jako właścicielowi uzgodniony jest na kwotę odpowiadającą 75% kwoty netto (kwota czynszu podnajmu pomniejszona o stosowny podatek VAT – w chwili zawarcia umowy podatek ten wynosi 8%) czynszu podnajmu należnego Firmie od Klientów. Zgodnie z ustaleniem Wnioskodawca płaci 8,5% ryczałtu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie stawki ryczałtowej 8,5 % za wynajmowanie mieszkania? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ umowa o najem mieszkania została zawarta z Firmą na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą dodatkowych obowiązków z Jego strony, w tym sprzątania, zmiany pościeli, dbania o środki higieniczne itp. Wnioskodawca uważa, że rozliczanie się w oparciu o ryczałt 8,5% jest jak najbardziej prawidłowe.
2017
3
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia mieszkania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia mieszkania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jak również z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni zamierza kupić mieszkanie od osoby, która wcześniej zakupiła je od dewelopera na cele prywatne (dalej sprzedająca), Umowa nabycia lokalu zawarta została przez sprzedającą jako osobę fizyczną. Deweloper wystawił faktury na osobę fizyczną bez podania nr NIPu (faktury zaliczkowe pochodzą z dnia 07.08.2015 roku i późniejszych okresów). Zaciągnięty na zakup tego lokalu kredyt bankowy również został przyznany osobie fizycznej, a nie firmie, co potwierdzają postanowienia i warunki umowy kredytowej odpowiednie dla klientów prywatnych, a nie podmiotów gospodarczych. Lokal został zakupiony przez sprzedającą jako osobę fizyczną (poza działalnością gospodarczą) i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Sprzedająca poniosła wydatki na wykończenie mieszkania, jednak od tych wydatków nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Sprzedająca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu nieruchomościami, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
2017
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wnioskodawczyni nadmieniła, że nie otrzymała żadnych pieniędzy ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania, a tym bardziej nie ma 18 500 zł do zapłacenia podatku od tej sprzedaży. Jednocześnie, ze względu na sytuację finansową, rodzinną i mieszkaniową Wnioskodawczyni prosi o uznanie spłacanych rat kredytowych za dom jako wkład na cele mieszkaniowe i umorzenie tego zaległego i niesprawiedliwego podatku. W ocenie Zainteresowanej to nie miała możliwości wydawania pieniędzy na inny dom, mieszkanie – by móc przedstawić inną fakturę. Zamiast kupować mieszkanie i zaciągać kredyt (którego by nie uzyskała) Wnioskodawczyni wybrała ratowanie tego co pozostało jej po zmarłych rodzicach. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni powinna od transakcji sprzedaży mieszkania zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni – w ogóle nie powinna płacić podatku, ponieważ jedyną osobą, która wzbogaciła się w tej transakcji sprzedaży mieszkania jest siostra Zainteresowanej. Drugą osobą w kolejności jest osoba kupująca mieszkanie, która trafiła świetną ofertę, ponieważ musieli – Zainteresowana wraz z bratem – bardzo szybko sprzedać ww. mieszkanie. Wnioskodawczyni uważa, że z pewnością nie jest w tej sprzedaży stroną, która cokolwiek zyskała.
2017
8
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi mieszkaniowej.
Fragment:
W związku z wysokim obciążeniem związanym z utrzymaniem tego mieszkania i spłatą kredytu we frankach szwajcarskich, którego koszty nieustannie rosły, Zainteresowany postanowił zakupić mniejsze mieszkanie, a dotychczasowe być może w późniejszym czasie wynająć. Ostatecznie dnia 14 czerwca 2011 r. Wnioskodawca zakupił mniejsze mieszkanie, w którym miał zamiar zamieszkać. Mieszkanie to jednak nie spełniało oczekiwań Zainteresowanego m.in. ze względu na zbyt mały metraż, w związku z tym 30 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca sprzedał to mieszkanie. W wyniku tej czynności powstał obowiązek opodatkowania dochodu z tytułu przeniesienia własności. Zainteresowany postanowił jednak nie rezygnować z planów zakupu nowego mieszkania, zatem składając zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu PIT-39 za 2011 r. rozliczył się, wykazując w deklaracji, że skorzysta z ulgi wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Realizując własne cele mieszkaniowe 10 lipca 2013 r. Wnioskodawca zakupił większe mieszkanie, w którym po przeprowadzeniu remontu Zainteresowany zamieszkał. Jednak ze względu na zmianę planów osobistych związanych z założeniem rodziny Wnioskodawca ostatecznie postanowił sprzedać dotychczasowe mieszkanie, zakupić działkę budowlaną i rozpocząć budowę domu, co też Zainteresowany uczynił.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie stawki podatku oraz prawidłowości wystawiania faktur VAT.
Fragment:
Opłaty za wynajem mieszkania i media stanowią koszt w firmie Wnioskodawcy. Wynajmujący mieszkanie wystawia na firmę Wnioskodawcy fakturę VAT: wynajem mieszkania w stawce VAT ZW, zużycie energii VAT 23%, zużycie wody VAT 8%. Na koniec miesiąca Wnioskodawca wystawia Spółce fakturę VAT na usługi menadżerskie (VAT 23%) oraz refakturę na wynajem mieszkania (VAT ZW) i zużycie energii (VAT 23%), zużycie wody (VAT 8%). Wnioskodawca ma wątpliwość czy refaktura za wynajem mieszkania i zużycie energii i wody powinna być wystawiona w jednej stawce VAT 23%, czy zgodnie z otrzymaną od wynajmującego fakturą za wynajem mieszkania w stawce VAT ZW, zużycie energii elektrycznej VAT 23%, zużycie wody VAT 8% oraz oddzielnej faktury na usługę menadżerską w stawce VAT 23% oraz czy zgodnie z art. 29a ustawy VAT Wnioskodawca powinien wystawiać jedną fakturę VAT na usługę menadżerską i wynajem mieszkania oraz media w jednej stawce VAT 23%. Z okoliczności sprawy wynika, że ponoszone przez Wnioskodawcę koszty zakwaterowania (opłaty za wynajem mieszkania i media) są kosztami niezbędnymi do wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego. Poniesione wydatki stanowią element rachunku kosztów, zmierzających do ustalenia kwoty odpłatności za wykonywaną usługę.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y mieszkania.
Fragment:
Powy?sze wynika z faktu, ?e budynek, w którym znajduje sie mieszkanie jest star1 kamienic1 wybudowan1 oko3o 1930 r., natomiast poprzedni w3aociciel by3 w posiadaniu tego mieszkania oko3o 20 lat. Zatem od pierwszego zasiedlenia ww. mieszkania do planowanej dostawy up3ynie okres d3u?szy ni? dwa lata. W treoci wniosku Zainteresowany wskaza3, ?e poniós3 wydatki na remont mieszkania. Wartooa tych wydatków przekroczy3a 30% wartooci pocz1tkowej mieszkania. Nale?y jednak podkreolia, ?e – jak wyjaoni3 sam Zainteresowany – ww. mieszkanie stanowi dla Wnioskodawcy towar handlowy. Tym samym skoro nie mamy do czynienia ze orodkiem trwa3ym, nak3ady ponoszone przez Zainteresowanego na ww. mieszkanie nie stanowi1 ulepszenia w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak ju? zaznaczono powy?ej, na gruncie prawa podatkowego „ ulepszenie ” jest pojeciem, które dotyczy wy31cznie sk3adników maj1tku bed1cych orodkami trwa3ymi. W konsekwencji powy?szego dla dostawy przedmiotowego mieszkania bed1 spe3nione przes3anki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W zwi1zku z tym, ?e dostawa przedmiotowego mieszkania bedzie korzysta3a ze zwolnienia w myol art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy sta3o sie bezzasadne.
2017
15
sty

Istota:
Czy podatek dochodowy (nie minelo 5 lat od nabycia) bedzie wystepowal, a jesli tak to w jakiej wysokosci.
Fragment:
Wnioskodawczyni wraz z rodzenstwem odziedziczyli wprost po zmarlym w dniu 30 czerwca 2015 r. bracie mieszkanie, dla ktorego Sad Rejonowy w G. prowadzi ksiege wieczysta. Mieszkanie to obciazone jest hipoteka na rzecz banku z tytulu kredytu jaki zaciagnal zmarly na zakup przedmiotowego mieszkania. Bank domaga sie splaty kredytu od spadkobiercow, ktorzy nie dysponuja srodkami na jego splate. Jedyna mozliwoscia uregulowania splat jest przejecie kredytu przez osobe trzecia i sprzedaz mieszkania za roznice w wartosci pomiedzy wysokoscia kredytu i mieszkania. Wartosc mieszkania z zainteresowana kupnem osoba ustalono na kwote 179.000 zl, wysokosc kredytu do splaty wynosi 176.000 zl, roznica wartosci w wysokosci 3.000 zl stanowi cene mieszkania, za ktora mieszkanie zostanie sprzedane. Kosztem dla sprzedajacych jest jedynie koszt posrednictwa w wysokosci 3.000 zl. Wnioskodawczyni wraz z pozostalymi spadkobiercami nie stac na zaplacenie tak wysokiego 19% podatku poniewaz mieszka w wojewodztwie o duzym bezrobociu, troje z rodzenstwa jest bez pracy, tylko jedna siostra posiada male gospodarstwo rolne i posiada wlasne kredyty do splaty. Od stycznia br. Wnioskodawczyni wraz z rodzenstwem juz splaca kredyt po zmarlym bracie wraz z oplatami za mieszkanie. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania.
Fragment:
Należy podkreślić, że skoro wyłącznie małżonek Wnioskodawczyni otrzymał w spadku mieszkanie oraz garaż to z prawnego punktu widzenia wyłącznie małżonek Wnioskodawczyni dokonał ich sprzedaży a zatem zbycie tego mieszkania z garażem nie stanowi dla Zainteresowanej skutku podatkowego w postaci źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo własności (współwłasności) przedmiotowego mieszkania i garażu. W rozpatrywanej sprawie, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w żaden sposób nie mamy do czynienia z uzyskaniem źródła przychodu przez Zainteresowaną, ponieważ to nie Ona była właścicielem mieszkania z garażem, które sprzedano w kwietniu 2016 r. Zatem skoro, w odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni nie osiągnęła żadnego źródła przychodu/dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, to nie występuje w charakterze podatnika (o którym mowa w art. 30e ww. ustawy) tego podatku, a co za tym idzie brak możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
7
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Mieszkania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.