Mieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Ustalenia statusu wnioskodawcy jako podatnika VAT oraz obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Fragment:

(...) koszty zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Na gruncie niniejszej sprawy należy zauważyć, że na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3). Jak wynika z art. 96 ust 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „ podatnika VAT czynnego ”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „ podatnika VAT zwolnionego ”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują (...)

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia mieszkania.

Fragment:

Przejściowe wynajmowanie mieszkania ma na celu dokonywanie spłat kredytu, który został zaciągnięty na zakup ww. mieszkania oraz utrzymanie mieszkania w należytym stanie technicznym, a także przystosowanie lokalu dla osoby niepełnosprawnej. Zakup mieszkania nie został dokonany w celach zarobkowych, ale w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych w przyszłości. Mieszkanie, w którym Wnioskodawca mieszka obecnie mieści się na trzecim piętrze, bez windy, co bardzo utrudnia mu funkcjonowanie w życiu codziennym. Natomiast mieszkanie, które zakupił, mieści się na parterze i z uwagi na pogarszający się z roku na rok stan jego zdrowia, po spłaceniu kredytu i przystosowaniu mieszkania dla osoby niepełnosprawnej docelowo zostanie przez Wnioskodawcę zamieszkane. Zatem, wskazując jako cel mieszkaniowy wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego podkreślić należy, że przepisy prawa podatkowego nie określają kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że nie dojdzie do realizacji celu mieszkaniowego w przypadku, gdy Wnioskodawca nabędzie lokal mieszkalny w celu zamieszkania w nim, ale w lokalu tym - z różnych powodów - zamieszka po upływie określonego we wniosku czasu.

2018
9
gru

Istota:

Opodatkowania przychodów z najmu

Fragment:

W związku z przyjściem na świat dziecka, a także dalszym planowaniem powiększenia rodziny Zainteresowani kupili drugie, większe mieszkanie B. W październiku 2017 r. Zainteresowanym urodziła się druga córka. Po przyjściu na świat drugiej córki. Zainteresowani wraz z dziećmi przeprowadzili się do większego mieszkania B. Mieszkania A i B zostały zakupione na kredyt. Kredyty te są spłacane przez Zainteresowanych Z uwagi na fakt, że Zainteresowani zamieszkują w większym mieszkaniu B, to w przyszłości chcieliby wynająć mniejsze mieszkanie A (zakupione w 2008 r.). Zainteresowani nie chcą sprzedawać mieszkania A, ponieważ chcieliby w przyszłości zostawić je dzieciom, jako dorobek swego życia. Mając na uwadze racjonalność i gospodarność Zainteresowani chcieliby wynająć mieszkanie A. Najem ten będzie odbywał się na zasadzie najmu okazjonalnego – prywatnego. Będzie to najem na czas określony, długoterminowy, nie dłuższy niż 10 lat (rok i więcej – w zależności od najemcy, ale nie dłuższy niż 10 lat). Nie będzie to najem na tzw. krótkie okresy (np. na dni, tygodnie, dwa/trzy miesiące). Będzie to najem na dłuższe okresy – około roku lub więcej. Przedmiotowe mieszkanie będzie wynajmowane tylko na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych. Najemcy nie będą mogli prowadzić w nim działalności gospodarczej (zakaz umowny).

2018
22
mar

Istota:

Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swój udział w mieszkaniu jako współwłaściciel do końca kwietnia 2018 r. to czy będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

Wnioskodawczyni chce sprzedać udział w mieszkaniu jako współwłaściciel. Spadek został podzielony na 3 równe części pomiędzy Wnioskodawczynię, brata i mamę, przydzielając każdemu po 1/3 części. Wnioskodawczyni planuje sprzedaż swojej części udziału w mieszkaniu do końca kwietnia 2018 roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swój udział w mieszkaniu jako współwłaściciel do końca kwietnia 2018 r. to czy będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna być Ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych po sprzedaży udziału w mieszkaniu jako współwłaściciel, gdyż udział ten Wnioskodawczyni nabyła drogą spadku po ojcu, a od jego śmierci minęło już 5 lat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
16
lut

Istota:

Czy zakup mieszkania w którym nie zamieszkuję będzie stanowił wydatek na własny cel mieszkaniowy.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Dnia 10 maja 2013 r. nabyłam mieszkanie od mojego taty w darowiźnie. Dnia 5 marca 2015 r. sprzedałam to mieszkanie. Ponieważ nie minęło jeszcze pięć lat od darowizny, postanowiłam wydać te pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Dnia 25 marca 2015 r. kupiłam mieszkanie a resztę pieniędzy wydałam na remont mojego domu w którym zamieszkuję. W mieszkaniu nie zamieszkuję, pomieszkuje tam mój tata . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zakup mieszkania w którym nie zamieszkuję będzie stanowił wydatek na własny cel mieszkaniowy? Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Uważam, że jest to mój cel mieszkaniowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ww. (...)

2018
15
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w mieszkaniu, nabytego w drodze dziedziczenia.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że: mama Wnioskodawcy miała współwłasność mieszkania z ojcem, po jej śmierci w 2004 r. udziały w mieszkaniu przysługiwały po równo, Wnioskodawcy - 1/3, siostrze - 1/3 oraz ojcu - 1/3, nie było przeprowadzone postępowanie spadkowe, w 2016 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy i zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w drodze którego Wnioskodawca odziedziczył 1/6 udziałów w mieszkaniu po mamie, siostra również 1/6 udziałów w mieszkaniu po mamie, natomiast syn 4/6 udziałów w mieszkaniu po ojcu Wnioskodawcy na podstawie testamentu. Zarówno Wnioskodawca, jak i siostra nie dostali nic po zmarłym ojcu. Mieszkanie zostało sprzedane w 2017 r., w momencie sprzedaży właścicielami mieszkania był Wnioskodawca, siostra oraz syn. Udział w mieszkaniu Wnioskodawcy wynosił 1/6. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Od którego roku należy liczyć datę nabycia udziałów w mieszkaniu (data śmierci, czy postępowania spadkowego), po którym roku dochody ze sprzedaży nieruchomości stają się zwolnione z podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z art. 924 oraz art. 925 Kodeksu cywilnego, w 2004 r. automatycznie został otwarty spadek i Wnioskodawca nabył prawa do części mieszkania. Zdaniem Wnioskodawcy dochód ze sprzedaży mieszkania po 2010 r. nie podlega opodatkowaniu.

2018
11
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku podnajmu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Firma podnajmuje te mieszkania na cele mieszkaniowe m. in. spółce akcyjnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które realizują kontrakty w miejscowości G. W mieszkaniach tych mieszkają pracownicy tych firm i jest to najem długoterminowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczona przez podatnika usługa w zakresie podnajmu lokalu mieszkalnego jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, usługa jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
20
gru

Istota:

Czy w sytuacji wynajmowania poszczególnych pokoi Mieszkania odrębnym najemcom, Wnioskodawca zachowa możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof?

Fragment:

Mieszkanie będzie wynajmowane na czas określony (na okresy co najmniej kilkumiesięczne – w szczególności Mieszkanie nie będzie wynajmowane na doby), z możliwością wypowiedzenia umowy przy zaistnieniu określonych w umowie okoliczności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w sytuacji wynajmowania poszczególnych pokoi Mieszkania odrębnym najemcom, Wnioskodawca zachowa możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof? Czy Wnioskodawca może prowadzić 10 letnią amortyzację Mieszkania (w oparciu o przepisy art. 22j ust. 1 pkt 3 updof) wprowadzonego do środków trwałych, a rozpoznawane w ten sposób odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 8 updof) uzyskiwanych z najmu? Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego? Czy fakt wynajmowania Mieszkania, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, wpływa na stosowanie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 upof w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości po okresie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego.

2017
20
gru

Istota:

Czy fakt wynajmowania Mieszkania, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, wpływa na stosowanie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 upof w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości po okresie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta?

Fragment:

Mieszkanie będzie wynajmowane na czas określony (na okresy co najmniej kilkumiesięczne – w szczególności Mieszkanie nie będzie wynajmowane na doby), z możliwością wypowiedzenia umowy przy zaistnieniu określonych w umowie okoliczności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w sytuacji wynajmowania poszczególnych pokoi Mieszkania odrębnym najemcom, Wnioskodawca zachowa możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof? Czy Wnioskodawca może prowadzić 10 letnią amortyzację Mieszkania (w oparciu o przepisy art. 22j ust. 1 pkt 3 updof) wprowadzonego do środków trwałych, a rozpoznawane w ten sposób odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 8 updof) uzyskiwanych z najmu? Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego? Czy fakt wynajmowania Mieszkania, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, wpływa na stosowanie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 upof w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości po okresie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania czwartego.

2017
9
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania.

Fragment:

Powyższe wynika z faktu, że mieszkanie to zostało kupione od ludzi, którzy nabyli nieruchomość w spadku po ojcu, a on był właścicielem co najmniej 20 lat. Zatem od pierwszego zasiedlenia ww. mieszkania do planowanej dostawy upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W treści wniosku Zainteresowany wskazał, że nakłady na remont mieszkania najprawdopodobniej przekroczą 30% ceny za którą zostało kupione. Należy jednak podkreślić, że – jak wyjaśnił sam Zainteresowany – ww. mieszkanie stanowi dla Wnioskodawcy towar handlowy. Tym samym skoro nie mamy do czynienia ze środkiem trwałym, nakłady ponoszone przez Zainteresowanego na ww. mieszkanie nie stanowią ulepszenia w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak już zaznaczono powyżej, na gruncie prawa podatkowego „ ulepszenie ” jest pojęciem, które dotyczy wyłącznie składników majątku będących środkami trwałymi. W konsekwencji powyższego dla dostawy przedmiotowego mieszkania będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z tym, że dostawa przedmiotowego mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stało się bezzasadne.