Mieszkania | Interpretacje podatkowe

Mieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki podatku oraz prawidłowości wystawiania faktur VAT.
Fragment:
Opłaty za wynajem mieszkania i media stanowią koszt w firmie Wnioskodawcy. Wynajmujący mieszkanie wystawia na firmę Wnioskodawcy fakturę VAT: wynajem mieszkania w stawce VAT ZW, zużycie energii VAT 23%, zużycie wody VAT 8%. Na koniec miesiąca Wnioskodawca wystawia Spółce fakturę VAT na usługi menadżerskie (VAT 23%) oraz refakturę na wynajem mieszkania (VAT ZW) i zużycie energii (VAT 23%), zużycie wody (VAT 8%). Wnioskodawca ma wątpliwość czy refaktura za wynajem mieszkania i zużycie energii i wody powinna być wystawiona w jednej stawce VAT 23%, czy zgodnie z otrzymaną od wynajmującego fakturą za wynajem mieszkania w stawce VAT ZW, zużycie energii elektrycznej VAT 23%, zużycie wody VAT 8% oraz oddzielnej faktury na usługę menadżerską w stawce VAT 23% oraz czy zgodnie z art. 29a ustawy VAT Wnioskodawca powinien wystawiać jedną fakturę VAT na usługę menadżerską i wynajem mieszkania oraz media w jednej stawce VAT 23%. Z okoliczności sprawy wynika, że ponoszone przez Wnioskodawcę koszty zakwaterowania (opłaty za wynajem mieszkania i media) są kosztami niezbędnymi do wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego. Poniesione wydatki stanowią element rachunku kosztów, zmierzających do ustalenia kwoty odpłatności za wykonywaną usługę.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y mieszkania.
Fragment:
Powy?sze wynika z faktu, ?e budynek, w którym znajduje sie mieszkanie jest star1 kamienic1 wybudowan1 oko3o 1930 r., natomiast poprzedni w3aociciel by3 w posiadaniu tego mieszkania oko3o 20 lat. Zatem od pierwszego zasiedlenia ww. mieszkania do planowanej dostawy up3ynie okres d3u?szy ni? dwa lata. W treoci wniosku Zainteresowany wskaza3, ?e poniós3 wydatki na remont mieszkania. Wartooa tych wydatków przekroczy3a 30% wartooci pocz1tkowej mieszkania. Nale?y jednak podkreolia, ?e – jak wyjaoni3 sam Zainteresowany – ww. mieszkanie stanowi dla Wnioskodawcy towar handlowy. Tym samym skoro nie mamy do czynienia ze orodkiem trwa3ym, nak3ady ponoszone przez Zainteresowanego na ww. mieszkanie nie stanowi1 ulepszenia w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak ju? zaznaczono powy?ej, na gruncie prawa podatkowego „ ulepszenie ” jest pojeciem, które dotyczy wy31cznie sk3adników maj1tku bed1cych orodkami trwa3ymi. W konsekwencji powy?szego dla dostawy przedmiotowego mieszkania bed1 spe3nione przes3anki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W zwi1zku z tym, ?e dostawa przedmiotowego mieszkania bedzie korzysta3a ze zwolnienia w myol art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy sta3o sie bezzasadne.
2017
15
sty

Istota:
Czy podatek dochodowy (nie minelo 5 lat od nabycia) bedzie wystepowal, a jesli tak to w jakiej wysokosci.
Fragment:
Wnioskodawczyni wraz z rodzenstwem odziedziczyli wprost po zmarlym w dniu 30 czerwca 2015 r. bracie mieszkanie, dla ktorego Sad Rejonowy w G. prowadzi ksiege wieczysta. Mieszkanie to obciazone jest hipoteka na rzecz banku z tytulu kredytu jaki zaciagnal zmarly na zakup przedmiotowego mieszkania. Bank domaga sie splaty kredytu od spadkobiercow, ktorzy nie dysponuja srodkami na jego splate. Jedyna mozliwoscia uregulowania splat jest przejecie kredytu przez osobe trzecia i sprzedaz mieszkania za roznice w wartosci pomiedzy wysokoscia kredytu i mieszkania. Wartosc mieszkania z zainteresowana kupnem osoba ustalono na kwote 179.000 zl, wysokosc kredytu do splaty wynosi 176.000 zl, roznica wartosci w wysokosci 3.000 zl stanowi cene mieszkania, za ktora mieszkanie zostanie sprzedane. Kosztem dla sprzedajacych jest jedynie koszt posrednictwa w wysokosci 3.000 zl. Wnioskodawczyni wraz z pozostalymi spadkobiercami nie stac na zaplacenie tak wysokiego 19% podatku poniewaz mieszka w wojewodztwie o duzym bezrobociu, troje z rodzenstwa jest bez pracy, tylko jedna siostra posiada male gospodarstwo rolne i posiada wlasne kredyty do splaty. Od stycznia br. Wnioskodawczyni wraz z rodzenstwem juz splaca kredyt po zmarlym bracie wraz z oplatami za mieszkanie. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania.
Fragment:
Należy podkreślić, że skoro wyłącznie małżonek Wnioskodawczyni otrzymał w spadku mieszkanie oraz garaż to z prawnego punktu widzenia wyłącznie małżonek Wnioskodawczyni dokonał ich sprzedaży a zatem zbycie tego mieszkania z garażem nie stanowi dla Zainteresowanej skutku podatkowego w postaci źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, ponieważ nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo własności (współwłasności) przedmiotowego mieszkania i garażu. W rozpatrywanej sprawie, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w żaden sposób nie mamy do czynienia z uzyskaniem źródła przychodu przez Zainteresowaną, ponieważ to nie Ona była właścicielem mieszkania z garażem, które sprzedano w kwietniu 2016 r. Zatem skoro, w odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni nie osiągnęła żadnego źródła przychodu/dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, to nie występuje w charakterze podatnika (o którym mowa w art. 30e ww. ustawy) tego podatku, a co za tym idzie brak możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
7
sie

Istota:
Jaką datę właściwą dla przystąpienia do użytkowania należy uwzględnić starając się o zwrot wydatków we wniosku VZM-1
Fragment:
Wskazać zatem należy, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Nadmienić w tym miejscu należy, że ustawodawca w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie zdefiniował pojęcia „ zgodnego z prawem przystąpienia do użytkowania ”, jednakże zauważyć należy, że ustawodawca zdefiniował w ww. ustawie pojęcie „ pierwszego zasiedlenia mieszkania ”. W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy – użyte w ustawie sformułowanie „ pierwsze zasiedlenie mieszkania ” oznacza pierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, która wybudowała to mieszkanie, w wyniku budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także pierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyła to mieszkanie od osoby, która wybudowała to mieszkanie, w wyniku budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2016
24
lip

Istota:
Czy posiadając lokal i dwa mieszkania na wynajem krótkoterminowy Wnioskodawczyni może być opodatkowana wg stawki ryczałtu 8,5%, czy też Wnioskodawczyni musi przejść na zasady ogólne 18% bez zakładania działalności gospodarczej?
Fragment:
Lokal, w którym kiedyś małżonek Wnioskodawczyni prowadził działalność był wspólnym mieszkaniem komunalnym, zostało ono wykupione z majątku własnego od miasta i przekształcone na lokal użytkowo-mieszkalny. W dniu 23 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem kupili z własnych środków finansowych mieszkanie nad morzem. Od dnia 1 lipca 2016 r. podjęli decyzję o wynajmie mieszkania na tzw. wynajem krótkoterminowy. Wnioskodawczyni nadmienia, że wynajem krótkoterminowy został powierzony firmie z siedzibą nad morzem. Wnioskodawczyni wraz z mężem podatek od przychodu z mieszkania i lokalu odprowadzają nadal w formie ryczałtu wg 8,5% stawki. Obrót za rok 2015 wyniósł 40 121 zł. W dniu 26 stycznia 2016 r. również z własnych środków finansowych majątku wspólnego Wnioskodawczyni wraz z mężem kupili kolejne mieszkanie również nad morzem z myślą o wynajmie krótkoterminowym. Obecnie mieszkanie jest remontowane. Wnioskodawczyni nadmienia, że podatek zryczałtowany jest najprostszą formą i dlatego został przez Nią wybrany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy posiadając lokal i dwa mieszkania na wynajem krótkoterminowy Wnioskodawczyni może być opodatkowana wg stawki ryczałtu 8,5%, czy też Wnioskodawczyni musi przejść na zasady ogólne 18% bez zakładania działalności gospodarczej...
2016
17
maj

Istota:
Czy środki ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku zaliczają się do zwolnienia z podatku dochodowego w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli zostały w całości spożytkowane w okresie 2 lat od daty sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe, tj. na zakup mieszkania ?
Fragment:
Stan zdrowia Wnioskodawcy uległ pogorszeniu a zbliżająca się zima zmobilizowała go do zakupu mieszkania w bloku. We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca kupił mieszkanie i tym samym aktem notarialnym przekazał je w drodze darowizny dla syna. Wolą Wnioskodawcy jest, aby mieszkanie po jego śmierci było własnością wnuka. Wnuk ma 24 lata i nie ma stałej pracy, co nie gwarantuje utrzymania mieszkania. Wnioskodawca z żoną będą mieszkali tam w okresach jesienno-zimowych, a za mieszkanie trzeba płacić przez cały rok, co miesiąc ok. 250 zł. Decyzją Wnioskodawcy i jego małżonki był zakup mieszkania i przekazanie go w opiekę synowi, który będzie mieszkanie to utrzymywał, a po śmierci Wnioskodawcy daruje wnukowi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy środki ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku zaliczają się do zwolnienia z podatku dochodowego w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli zostały w całości spożytkowane w okresie 2 lat od daty sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe, tj. na zakup mieszkania ... Zdaniem Wnioskodawcy, w tym wypadku sprzedaż mieszkania w okresie krótszym niż 5 lat od daty nabycia i zakup nowego mieszkania, w którym mieszkał będzie w okresie jesienno- zimowym, zalicza się do zwolnienia z podatku dochodowego, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
maj

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z transportem lotniczym, eksploatacją wynajmowanego mieszkania oraz kosztów przejazdu z wynajmowanego mieszkania do siedziby firmy przy świadczeniu usług na terytorium Australii.
Fragment:
Wynajęcie mieszkania w Sydney jest pośrednio związane z osiąganiem przychodu, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo danych oraz utworzoną przez klienta grupę roboczą - większość prac musi zostać dokonana w siedzibie kontrahenta. Czynsz najmu zobowiązał się opłacić kontrahent Wnioskodawcy, dlatego też wydatki z tym związane nie będą stanowić u Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca powinien zaliczyć natomiast wydatki ponoszone na zapłatę za media (np. prąd, gaz, woda) w wynajmowanym mieszkaniu. Również wydatki związane transportem lotniczym (dla Wnioskodawcy i jego rodziny) oraz koszty przejazdu z mieszkania do biura i z powrotem stanowić będą koszty uzyskania przychodu w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wszystkie poniesione przez Wnioskodawcę koszty, a więc koszt przelotu Wnioskodawcy oraz jego rodziny do Australii oraz koszty związane z wynajęciem tam mieszkania, są ściśle związane z uzyskaniem przychodu z jego działalności gospodarczej, bowiem na mocy zawartej przez Wnioskodawcę umowy, ma on obowiązek wykonywać usługi na terytorium Australii i jeżeli nie dostosowałby się do tych wymagań, nie uzyskałby przychodu.
2016
10
mar

Istota:
Czy dokonując darowizny części mieszkania należącej do małżonków na rzecz córki, małżonkowie będą obciążeni podatkiem dochodowym od kwoty 210.000 zł?
Fragment:
Małżonkowie postanowili, że sprzedadzą mieszkanie w kupione 31 maja 2010 r. a z konieczności bycia przy córce, kupili mieszkanie w K. W mieszkaniu tym na stałe zamieszkała córka oraz małżonek Wnioskodawcy, który sprawował opiekę nad córką oraz podjął tam pracę. Wnioskodawca dojeżdżał do K. w weekendy, ferie, wakacje ponieważ pracuje w innym mieście. Pieniądze na zakup tego mieszkania pochodziły w całości ze sprzedaży ww. mieszkania oraz kredytu córki. Obecnie córka będzie wychodzić za mąż i małżonkowie chcieliby dokonać darowizny ich części mieszkania na jej rzecz. Wnioskodawca wskazał, że oprócz mieszkania w K. posiada dom jednorodzinny w M. (darowizna od rodziców), działki budowlane około 5.000 m 2 (darowizna od rodziców) oraz mieszkanie w Ś. (współudział z niedoszłą synową, która posiada 1/13 udziału). Aktualnie małżonkowie mieszkają w M. natomiast weekendowo i dni wolne przebywają w K. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy dokonując darowizny części mieszkania należącej do małżonków na rzecz córki, małżonkowie będą obciążeni podatkiem dochodowym od kwoty 210.000 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, małżonkowie mogą dokonać darowizny ich części mieszkania na rzecz córki i nie będą obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
18
gru

Istota:
Czy w przypadku gdy Wnioskodawca chciałby wspólnie z rodziną do momentu zakończenia przeniesienia służbowego mieszkać w dwóch mieszkaniach – ze względów zawodowych w wynajętym mieszkaniu w miejscu pracy (brak innej opcji z racji odległości dzielącej oba miasta) oraz we własnym mieszkaniu w rodzinnym mieście podczas regularnych pobytów w dni wolne od pracy, będzie to zgodne z interpretacją zwolnienia z podatku, na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych (art. 21 ust. 1 pkt l31 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z którego Wnioskodawca skorzystał podczas rozliczenia za 2014 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).
Fragment:
Wnioskodawca jest jedyną zarabiającą osobą w gospodarstwie domowym, małżonek pozostaje bez zatrudnienia i zajmuje się opieką nad mieszkaniem oraz dziećmi: 5-letnim synem i 10-miesięczną córką. W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie. Czy w przypadku gdy Wnioskodawca chciałby wspólnie z rodziną do momentu zakończenia przeniesienia służbowego mieszkać w dwóch mieszkaniach – ze względów zawodowych w wynajętym mieszkaniu w miejscu pracy (brak innej opcji z racji odległości dzielącej oba miasta) oraz we własnym mieszkaniu w rodzinnym mieście podczas regularnych pobytów w dni wolne od pracy, będzie to zgodne z interpretacją zwolnienia z podatku, na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych (art. 21 ust. 1 pkt l31 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z którego Wnioskodawca skorzystał podczas rozliczenia za 2014 r.... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Zdaniem Wnioskodawcy, mieszkanie wspólnie z rodziną do momentu zakończenia przeniesienia służbowego w dwóch mieszkaniach, ze względów zawodowych w wynajętym mieszkaniu w miejscu pracy (brak innej opcji z racji odległości dzielącej oba miasta) oraz we własnym mieszkaniu w rodzinnym mieście podczas regularnych pobytów w dni wolne od pracy będzie zgodne z interpretacją zwolnienia od podatku na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych (art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z którego Wnioskodawca skorzystał podczas rozliczenia za 2014 r.
2015
18
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Mieszkania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.