Miesiąc odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miesiąc odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości odliczanej od podatku (7,75%) zapłacona w miesiącu sierpniu 2005 r. za miesiąc sierpień 2005 r. powinna być odliczona w deklaracji PIT-5 za miesiąc sierpień 2005 r. czy też w deklaracji PIT-5 za miesiąc wrzesień 2005 r.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 21.09.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszających zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w deklaracji PIT-5 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.09.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), (...)

2011
1
kwi

Istota:

W rozliczeniu za jaki miesiąc podatnik ma prawo do podwyższenia (obniżenia) podatku naliczonego z faktur korygujących dokumentujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, usługi wymienione w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 16 ust. 5, § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 13.04.2006 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 14.04.2006 r.) znak: GK/78/2006 dotyczący udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej cyt. "w rozliczeniu za jaki miesiąc podatnik ma prawo do podwyższenia (obniżenia) podatku naliczonego z faktur korygujących dokumentujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, usługi wymienione w poz. 138 i 153 (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z pytaniem czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych w dniu 19.03.2004r.?
Zdaniem Podatnika otrzymane faktury VAT z dnia 19.03.2004r. prawidłowo dokumentują transakcje zakupu kukurydzy z lat ubiegłych, a towar otrzymał zgodnie z datą sprzedaży. Pomimo, że sprzedający towar nie zachował 7 – dniowego terminu do wystawienia faktury, to fakt ten nie pozbawia go możliwości do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur, ponieważ dla prawidłowego dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony istotna jest wyłącznie data wpływu faktury VAT.
Podatnik stwierdza, że podatek naliczony z faktur VAT z dnia 19.03.2004r. pomniejszy kwotę podatku należnego:
- w miesiącu wpływu faktur tj. w kwietniu 2004r., co spowoduje konieczność korekty deklaracji za kwiecień 2004r. i wówczas wzrośnie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy Podatnika,
- w miesiącu następnym, tj. w maju 2004r., co zwiększy kwotę podatku naliczonego do odliczenia w maju 2004r.

Fragment:

(...) Stan faktyczny Podatnik dokonuje zakupu towaru od rolników ryczałtowych i wystawia z tego tytułu faktury VAT RR. Podatnik zakupił kukurydzę od rolnika ryczałtowego w sierpniu i wrześniu 2001r., sierpniu 2002r. i kwietniu 2003r., na zakup ten wystawił faktury VAT RR. Sprzedający oświadczył, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku zgodnie z ustawą o VAT. Po otrzymaniu podpisanych faktur Podatnik ujął je w deklaracjach za poszczególne okresy rozliczeniowe i odliczył zawarty w nich podatek naliczony VAT. Podatnik w miesiącu kwietniu 2004r. został powiadomiony przez jednego z rolników ryczałtowych, że od 1999r. jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, a złożone oświadczenie o byciu rolnikiem ryczałtowym było nieprawdziwe i błędne. Jednocześnie Podatnik otrzymał wystawione przez swojego kontrahenta z datą 19.03.2004r. faktury dokumentujące te same transakcje sprzedaży kukurydzy, których dotyczyły faktury VAT RR, odpowiednio do dat (...)

2011
1
sty

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy terminu odliczenia podatku VAT od importu towarów w przypadku, gdy w grudniu 2003 r. zostały dokonane odprawy celne towaru, a zobowiązanie wobec urzędu celnego zostało uregulowane w terminie. Natomiast oryginały dokumentów celnych SAD zostały odebrane już w styczniu 2004 r.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Przepis ustępu 3 pkt 1 tego artykułu stanowi, iż obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Biorąc zatem powyższe pod uwagę obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w dokumencie SAD otrzymanym przez Podatnika w styczniu 2004 r. może nastąpić w rozliczeniu za miesiąc styczeń albo luty 2004 r. (...)