Miesiąc odliczenia | Interpretacje podatkowe

Miesiąc odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miesiąc odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości odliczanej od podatku (7,75%) zapłacona w miesiącu sierpniu 2005 r. za miesiąc sierpień 2005 r. powinna być odliczona w deklaracji PIT-5 za miesiąc sierpień 2005 r. czy też w deklaracji PIT-5 za miesiąc wrzesień 2005 r.?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 21.09.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszających zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w deklaracji PIT-5 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.09.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), (...)
2011
1
kwi

Istota:
W rozliczeniu za jaki miesiąc podatnik ma prawo do podwyższenia (obniżenia) podatku naliczonego z faktur korygujących dokumentujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, usługi wymienione w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 16 ust. 5, § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 13.04.2006 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 14.04.2006 r.) znak: GK/78/2006 dotyczący udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej cyt. "w rozliczeniu za jaki miesiąc podatnik ma prawo do podwyższenia (obniżenia) podatku naliczonego z faktur korygujących dokumentujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, usługi wymienione w poz. 138 i 153 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zwraca się z pytaniem czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych w dniu 19.03.2004r.?
Zdaniem Podatnika otrzymane faktury VAT z dnia 19.03.2004r. prawidłowo dokumentują transakcje zakupu kukurydzy z lat ubiegłych, a towar otrzymał zgodnie z datą sprzedaży. Pomimo, że sprzedający towar nie zachował 7 – dniowego terminu do wystawienia faktury, to fakt ten nie pozbawia go możliwości do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur, ponieważ dla prawidłowego dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony istotna jest wyłącznie data wpływu faktury VAT.
Podatnik stwierdza, że podatek naliczony z faktur VAT z dnia 19.03.2004r. pomniejszy kwotę podatku należnego:
- w miesiącu wpływu faktur tj. w kwietniu 2004r., co spowoduje konieczność korekty deklaracji za kwiecień 2004r. i wówczas wzrośnie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy Podatnika,
- w miesiącu następnym, tj. w maju 2004r., co zwiększy kwotę podatku naliczonego do odliczenia w maju 2004r.
Fragment:
(...) Stan faktyczny Podatnik dokonuje zakupu towaru od rolników ryczałtowych i wystawia z tego tytułu faktury VAT RR. Podatnik zakupił kukurydzę od rolnika ryczałtowego w sierpniu i wrześniu 2001r., sierpniu 2002r. i kwietniu 2003r., na zakup ten wystawił faktury VAT RR. Sprzedający oświadczył, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku zgodnie z ustawą o VAT. Po otrzymaniu podpisanych faktur Podatnik ujął je w deklaracjach za poszczególne okresy rozliczeniowe i odliczył zawarty w nich podatek naliczony VAT. Podatnik w miesiącu kwietniu 2004r. został powiadomiony przez jednego z rolników ryczałtowych, że od 1999r. jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, a złożone oświadczenie o byciu rolnikiem ryczałtowym było nieprawdziwe i błędne. Jednocześnie Podatnik otrzymał wystawione przez swojego kontrahenta z datą 19.03.2004r. faktury dokumentujące te same transakcje sprzedaży kukurydzy, których dotyczyły faktury VAT RR, odpowiednio do dat (...)
2011
1
lut

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy terminu odliczenia podatku VAT od importu towarów w przypadku, gdy w grudniu 2003 r. zostały dokonane odprawy celne towaru, a zobowiązanie wobec urzędu celnego zostało uregulowane w terminie. Natomiast oryginały dokumentów celnych SAD zostały odebrane już w styczniu 2004 r.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Przepis ustępu 3 pkt 1 tego artykułu stanowi, iż obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Biorąc zatem powyższe pod uwagę obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w dokumencie SAD otrzymanym przez Podatnika w styczniu 2004 r. może nastąpić w rozliczeniu za miesiąc styczeń albo luty 2004 r. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.