Mienie zabużańskie | Interpretacje podatkowe

Mienie zabużańskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mienie zabużańskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rekompensata za mienie zabużańskie.
Fragment:
(...) się w dniu 8 lipca 2010 r. Rekompensata została wypłacona 24 września 2010 r. na wspólne konto Wnioskodawczyni i Jej zmarłego męża. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy otrzymanie rekompensaty podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego, a jeżeli tak, to w jakiej formie... Czy rekompensata ta wchodzi w masę spadkową... Czy Wnioskodawczyni płaci od rekompensaty podatek jako spadkobierca... Zdaniem Wnioskodawczyni, Jej mąż zaczął występować o rekompensatę za mienie zabużańskie od 2002 roku - przez wiele lat organy odpowiedzialne za wypłatę tych odszkodowań działały bardzo opieszale, szacunkowe operaty i wszystkie wnioski zostały złożone na długo przed śmiercią męża. Dlatego też Zainteresowana uważa, iż nie powinny wchodzić one w masę spadkową i nie powinny być opodatkowane mimo tego, iż zostały one wypłacone po śmierci męża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy nabycie rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej "mienie zabużańskie" podlega opodatkowaniu podatkowi od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.), to nabycie tego prawa tytułem dziedziczenia na podstawie przepisów w/w ustawy wchodzi w skład masy spadkowej i podlega podatkowi od spadków i darowizn na podstawie przepisów ustawy, jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy nabycie tego prawa zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji, iż prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie nie wchodzi w skład masy spadkowej i jako takie nie podlega podatkowi od spadków i darowizn jest nieprawidłowe. Odpowiadając na drugie pytanie Wnioskodawczyni, Minister Finansów stwierdza, iż przepisy ustawy nie nakładają na Wnioskodawczynię obowiązku złożenia zeznania podatkowego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w związku z nabyciem prawa do rekompensaty. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie za mienie pozostawione za granicą oraz przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej w ramach rekompensaty za mienie pozostawione za granicą) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko wyżej wymienionego wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2006 r. (data wpływu 17.02.2006 r. - uzupełnione w dniu 07.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tyt. nabycia nieruchomości za rekompensatę oraz przychodu z tyt. odpłatnego zbycia nieruchomości zbytej przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z treści przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wynika, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje obowiązek opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości, jeżeli zapłata nastąpiła poprzez zlikwidowanie zobowiązania Skarbu Państwa wobec osoby, która pozostawiła mienie ruchome poza granicami państwa polskiego?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Starostwa ... dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 26.01.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach nr PP/443-119/05 z dnia 6 stycznia 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 28 listopada 2005 r. (wpływ do US dnia 01.12.2005 r.) Starostwo ... zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w zamian za mienie zabużańskie jest wolny od podatku?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.07.2005 r. i jego uzupełnieniu z dnia 20.07.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 06.07.2005 r. wpłynął Pani wniosek do tutejszego organu podatkowego o udzielenie interpretacji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z informacjami podanymi we wniosku w trybie przetargu od Starosty P. jako przedstawiciela Skarbu Państwa nabyła Pani nieruchomość na terenie dawnych koszar w P. Na poczet tego zakupu została zaliczona wartość mienia pozostawionego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z otrzymaniem rekompensaty za "mienie zabużańskie" wystąpi obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.), to nabycie tego prawa tytułem dziedziczenia na podstawie przepisów w/w ustawy wchodzi w skład masy spadkowej i podlega podatkowi od spadków i darowizn na podstawie przepisów ustawy, jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy nabycie tego prawa zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji, iż prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie nie wchodzi w skład masy spadkowej jest nieprawidłowe. Należy natomiast zgodzić się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie, iż przepisy ustawy nie nakładają na Wnioskodawczynię obowiązku złożenia zeznania podatkowego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w związku z nabyciem tego prawa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Na podstawie przepisów ustawy z (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości sprzedanej nieruchomości przed upływem 10 letniego jego użytkowania, jeżeli nieruchomość ta została nabyta za mienie pozostawione za granicą (na terenie Białorusi)?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 16.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 24.02.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż nie podziela przedstawionego w sprawie stanowiska, że istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 10 lat, zakupionej w zamian za mienie pozostawione za granicą. W złożonym zapytaniu informuje Pan, że posiada opis mienia udokumentowany i przyjęty przez Starostwo Powiatowe w decyzji. Chce nabyć nieruchomość a następnie sprzedać ją bez upływu 10 letniego okresu jej użytkowania. W złożonym zapytaniu zwraca się Pan z prośbą o stwierdzenie istnienia obowiązku zapłaty 10% wartości sprzedanej (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.