Mienie zabużańskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mienie zabużańskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Rekompensata za mienie zabużańskie.

Fragment:

(...) się w dniu 8 lipca 2010 r. Rekompensata została wypłacona 24 września 2010 r. na wspólne konto Wnioskodawczyni i Jej zmarłego męża. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy otrzymanie rekompensaty podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego, a jeżeli tak, to w jakiej formie... Czy rekompensata ta wchodzi w masę spadkową... Czy Wnioskodawczyni płaci od rekompensaty podatek jako spadkobierca... Zdaniem Wnioskodawczyni, Jej mąż zaczął występować o rekompensatę za mienie zabużańskie od 2002 roku - przez wiele lat organy odpowiedzialne za wypłatę tych odszkodowań działały bardzo opieszale, szacunkowe operaty i wszystkie wnioski zostały złożone na długo przed śmiercią męża. Dlatego też Zainteresowana uważa, iż nie powinny wchodzić one w masę spadkową i nie powinny być opodatkowane mimo tego, iż zostały one wypłacone po śmierci męża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy nabycie rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej "mienie zabużańskie" podlega opodatkowaniu podatkowi od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.), to nabycie tego prawa tytułem dziedziczenia na podstawie przepisów w/w ustawy wchodzi w skład masy spadkowej i podlega podatkowi od spadków i darowizn na podstawie przepisów ustawy, jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy nabycie tego prawa zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji, iż prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie nie wchodzi w skład masy spadkowej i jako takie nie podlega podatkowi od spadków i darowizn jest nieprawidłowe. Odpowiadając na drugie pytanie Wnioskodawczyni, Minister Finansów stwierdza, iż przepisy ustawy nie nakładają na Wnioskodawczynię obowiązku złożenia zeznania podatkowego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w związku z nabyciem prawa do rekompensaty. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie za mienie pozostawione za granicą oraz przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej w ramach rekompensaty za mienie pozostawione za granicą) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko wyżej wymienionego wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2006 r. (data wpływu 17.02.2006 r. - uzupełnione w dniu 07.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tyt. nabycia nieruchomości za rekompensatę oraz przychodu z tyt. odpłatnego zbycia nieruchomości zbytej przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z treści przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wynika, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje obowiązek opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości, jeżeli zapłata nastąpiła poprzez zlikwidowanie zobowiązania Skarbu Państwa wobec osoby, która pozostawiła mienie ruchome poza granicami państwa polskiego?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Starostwa ... dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 26.01.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach nr PP/443-119/05 z dnia 6 stycznia 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 28 listopada 2005 r. (wpływ do US dnia 01.12.2005 r.) Starostwo ... zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w zamian za mienie zabużańskie jest wolny od podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.07.2005 r. i jego uzupełnieniu z dnia 20.07.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 06.07.2005 r. wpłynął Pani wniosek do tutejszego organu podatkowego o udzielenie interpretacji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z informacjami podanymi we wniosku w trybie przetargu od Starosty P. jako przedstawiciela Skarbu Państwa nabyła Pani nieruchomość na terenie dawnych koszar w P. Na poczet tego zakupu została zaliczona wartość mienia pozostawionego (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w związku z otrzymaniem rekompensaty za "mienie zabużańskie" wystąpi obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.), to nabycie tego prawa tytułem dziedziczenia na podstawie przepisów w/w ustawy wchodzi w skład masy spadkowej i podlega podatkowi od spadków i darowizn na podstawie przepisów ustawy, jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy nabycie tego prawa zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji, iż prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie nie wchodzi w skład masy spadkowej jest nieprawidłowe. Należy natomiast zgodzić się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie, iż przepisy ustawy nie nakładają na Wnioskodawczynię obowiązku złożenia zeznania podatkowego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w związku z nabyciem tego prawa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Na podstawie przepisów ustawy z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości sprzedanej nieruchomości przed upływem 10 letniego jego użytkowania, jeżeli nieruchomość ta została nabyta za mienie pozostawione za granicą (na terenie Białorusi)?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 16.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 24.02.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż nie podziela przedstawionego w sprawie stanowiska, że istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 10 lat, zakupionej w zamian za mienie pozostawione za granicą. W złożonym zapytaniu informuje Pan, że posiada opis mienia udokumentowany i przyjęty przez Starostwo Powiatowe w decyzji. Chce nabyć nieruchomość a następnie sprzedać ją bez upływu 10 letniego okresu jej użytkowania. W złożonym zapytaniu zwraca się Pan z prośbą o stwierdzenie istnienia obowiązku zapłaty 10% wartości sprzedanej (...)