Mienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług rzeczy osobistego użytku stanowiące mienie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej przesiedlającego się z państwa trzeciego na terytorium Polski są zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

(...) obywatela UE zezwolenia na pobyt w rozumieniu art. 5 cytowanej Ustawy z dnia 27.07.2002r. stwarza sytuację wyczerpującą warunek przesiedlenia na pobyt stały i stanowi przesłankę zwolnienia importu rzeczy osobistego użytku od podatku o ile zastosowano wcześniej zwolnienie od cła, co w moim przypadku miało miejsce" (cytat).. Ocena prawna stanowiska pytającego dokonana przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie:W zakresie zwolnienia od podatku rzeczy osobistego użytku stanowiących mienie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej przesiedlającego się z państwa trzeciego na terytorium Polski, wyjaśniam, co następuje : Zgodnie z art. 47 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług , zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przesiedlającej się z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju na pobyt stały , jeżeli łącznie są spełnione warunki : 1)rzeczy służyły do użytku osobistego tej osobie w miejscu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku dozoru mienia

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi komornik na wniosek Spółki przyznał jej koszty miesięcznego dozoru nad mieniem dłużnika znajdującym się w jej magazynie. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dozoru został złożony 28 października 2005r, zaś postanowieniem Komornika Sądowego z dnia 10 listopada 2005r /uprawomocnienie 24 listopada/ dozór został ustanowiony począwszy od października 2005r. W związku z powyższym w dniu 30.11.05 wystawiono dwie faktury VAT - jedną z datą sprzedaży 31.10.05r, drugą z datą sprzedaży 30.11.05r. Ponieważ postanowienie nie precyzuje, w jakim konkretnym dniu nastąpią płatności, przyjęto - mając na uwadze odpłatność miesięczną za pełniony dozór - za termin płatności ostatni dzień miesiąca, w którym wykonywany jest dozór tj. za październik -31.10.05, za listopad (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy opłata za odpłatne przejmowanie przez Gminę na swoje mienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela następującej informacji w zakresie stsosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 12.12.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Gmina przejmuje odpłatnie na swoje mienie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, od osób, które je wybudowały. Przejmowane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne służą organom władzy publicznej i jego urzędowi do realizacji wykonania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa i ich przejęcie stanowi uregulowanie i ujednolicenie obsługi związanej z dostawą wody i odprowadzaniem (...)