Mienie | Interpretacje podatkowe

Mienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług rzeczy osobistego użytku stanowiące mienie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej przesiedlającego się z państwa trzeciego na terytorium Polski są zwolnione od podatku VAT?
Fragment:
(...) obywatela UE zezwolenia na pobyt w rozumieniu art. 5 cytowanej Ustawy z dnia 27.07.2002r. stwarza sytuację wyczerpującą warunek przesiedlenia na pobyt stały i stanowi przesłankę zwolnienia importu rzeczy osobistego użytku od podatku o ile zastosowano wcześniej zwolnienie od cła, co w moim przypadku miało miejsce" (cytat).. Ocena prawna stanowiska pytającego dokonana przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie:W zakresie zwolnienia od podatku rzeczy osobistego użytku stanowiących mienie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej przesiedlającego się z państwa trzeciego na terytorium Polski, wyjaśniam, co następuje : Zgodnie z art. 47 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług , zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przesiedlającej się z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju na pobyt stały , jeżeli łącznie są spełnione warunki : 1)rzeczy służyły do użytku osobistego tej osobie w miejscu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku dozoru mienia
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi komornik na wniosek Spółki przyznał jej koszty miesięcznego dozoru nad mieniem dłużnika znajdującym się w jej magazynie. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dozoru został złożony 28 października 2005r, zaś postanowieniem Komornika Sądowego z dnia 10 listopada 2005r /uprawomocnienie 24 listopada/ dozór został ustanowiony począwszy od października 2005r. W związku z powyższym w dniu 30.11.05 wystawiono dwie faktury VAT - jedną z datą sprzedaży 31.10.05r, drugą z datą sprzedaży 30.11.05r. Ponieważ postanowienie nie precyzuje, w jakim konkretnym dniu nastąpią płatności, przyjęto - mając na uwadze odpłatność miesięczną za pełniony dozór - za termin płatności ostatni dzień miesiąca, w którym wykonywany jest dozór tj. za październik -31.10.05, za listopad (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy opłata za odpłatne przejmowanie przez Gminę na swoje mienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela następującej informacji w zakresie stsosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 12.12.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Gmina przejmuje odpłatnie na swoje mienie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, od osób, które je wybudowały. Przejmowane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne służą organom władzy publicznej i jego urzędowi do realizacji wykonania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa i ich przejęcie stanowi uregulowanie i ujednolicenie obsługi związanej z dostawą wody i odprowadzaniem (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Mienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.