IPPB4/415-933/11-4/SP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wspólne rozliczanie z małżonkiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2011 r. (data wpływu 27.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wspólnego rozliczania z małżonkiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wspólnego rozliczania z małżonkiem.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem Pakistanu, na stałe przebywającym w Wielkiej Brytanii. Na terytorium Polski wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką R. S.A. (dalej: Spółka polska lub Spółka) od końca października 2011 r. na stanowisku Dyrektora Marketingu na Polskę oraz inne kraje bałtyckie. Zezwolenie na pracę dla Wnioskodawcy w charakterze Dyrektora Marketingu zostało wydane na okres jednego roku od dnia 15 września 2011 r. (na podstawie tego zezwolenia Wnioskodawca uzyskał wizę z prawem do pracy w Polsce i mógł rozpocząć pracę w Polsce pod koniec października). Ponadto, został on także powołany na Członka Zarządu Spółki od dnia 01 sierpnia 2011 roku. Zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla Wnioskodawcy (tj. zezwolenie typu B na podstawie powołania uchwałą na Członka Zarządu) zostało wydane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na okres jednego roku od dnia 27 września 2011 r. Planowane jest przedłużenie zezwoleń po ustaniu ich ważności. Ponadto, Wnioskodawca przebywał kilkanaście dni w Polsce w lipcu 2011 r. w ramach podróży służbowej na podstawie posiadanej wizy Schengen wydanej w Belgii.

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy w Polsce od końca października 2011 r. Wnioskodawca mieszkał od kilku lat w Wielkiej Brytanii i wykonywał od kilku lat pracę na terytorium Wielkiej Brytanii na rzecz brytyjskiej spółki z grupy R. (dalej: Spółka brytyjska). W związku z objęciem obowiązków w Polsce, Umowa o pracę łącząca Wnioskodawcę ze Spółką brytyjską została rozwiązana. Jako że Wnioskodawca przebywał na terytorium Wielkiej Brytanii wraz z rodziną od kilku lat, ma tam miejsce stałego pobytu i posiada wizę uprawniającą go do pobytu na czas nieokreślony w Wielkiej Brytanii (permanent residence visa – odpowiednik polskiego zezwolenia na pobyt stały).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez brytyjskiego doradcę podatkowego Wnioskodawcy, w brytyjskim roku podatkowym 2011/2012, tj. w okresie 6 kwietnia 2011 r. – 5 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca jest uznawany za brytyjskiego rezydenta podatkowego, tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii (w związku z czym opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii podlega całość jego dochodów niezależnie od źródła ich pochodzenia, w tym wynagrodzenie za pracę w Polsce oraz honorarium Członka Zarządu Spółki polskiej). Status rezydencji w Wielkiej Brytanii może być potwierdzony odpowiednim certyfikatem rezydencji za okres 6 kwietnia 2011 r. – 5 kwietnia 2012 r. uzyskanym od brytyjskich władz skarbowych (certyfikat może zostać uzyskany na początku 2013 roku, gdyż rozliczenia brytyjskiego roku podatkowego 2011/2012 następuje do końca stycznia 2013 r.). Natomiast, w związku z planowaną zmianą brytyjskich przepisów podatkowych w zakresie sposobu liczenia dni pobytu dla potrzeb rezydencji, nie jest pewne czy za okres 6 kwietnia 2012 r. – 5 kwietnia 2013 r. dla Wnioskodawcy będzie można uzyskać odpowiedni certyfikat potwierdzający jego status rezydencji w Wielkiej Brytanii od odpowiednich brytyjskich władz skarbowych.

Wnioskodawca jest żonaty i posiada troje dzieci, Pozostaje z żoną we wspólnocie majątkowej. Jego rodzina, tj. żona oraz trzech synów, w trakcie wykonywania przez niego obecnie pracy w Polsce mieszka w Wielkiej Brytanii, gdyż dzieci uczęszczają do brytyjskiej szkoły. Przyjazd do Polski rodziny planowany jest na październik 2012 r.Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii, która w okresie wykonywania przez niego pracy na terytorium Polski jest zamieszkana przez najbliższą rodzinę. Obecnie, podczas wykonywania obowiązków w Polsce, Wnioskodawca spędza każdy weekend w Wielkiej Brytanii, a jego rodzina nie odwiedzała go dotychczas w Polsce. Do momentu dołączenia rodziny w Polsce, tj. do października 2012 r., Wnioskodawca będzie regularnie spędzał weekendy w Wielkiej Brytanii z rodziną (planuje wylatywać w piątek, a wracać w niedzielę), święta publiczne i wakacje. W momencie przeniesienia się rodziny do Polski, Wnioskodawca rozważa możliwość wynajęcia swojego brytyjskiego domu, ale do czasu wyjazdu rodziny do Polski, jest on dla niego cały czas dostępny.

Przez pierwszy okres swojego pobytu w Polsce w 2011 roku Wnioskodawca mieszkał w hotelu, natomiast po znalezieniu odpowiedniego lokum, zamieszkał w wynajętym mieszkaniu, którego koszty pokrywane były przez pierwsze trzy miesiące przez polskiego pracodawcę.W roku 2011 Wnioskodawca nie spędzi w Polsce 183 dni – jego pobyt wyniesie około 70 – 80 dni w ciągu całego roku. Zakładając, że nie ulegnie zmianie sytuacja osobista wskazana powyżej, jego pobyt w Polsce prawdopodobnie przekroczy 183 dni w roku 2012.Jednocześnie należy zaznaczyć, iż mimo że planowany jest przyjazd rodziny Wnioskodawcy do Polski i towarzyszenie mu w trakcie wykonywania pracy na terytorium Polski, to na chwilę obecną Wnioskodawca nie wyraża intencji pozostania na terytorium Polski na stałe, Zgodnie z polityką w grupie R., następuje rotacja co 2 – 4 lata wyższej kadry zarządzającej pomiędzy spółkami z grupy, co potwierdza dotychczasowa praktyka zmian w Zarządzie Spółki.

Ponadto, Wnioskodawca uczestniczy w brytyjskich inwestycjach kapitałowych (plan akcyjny R. oparty na brytyjskich akcjach) i posiada brytyjskie rachunki bankowe i lokaty. Znaczna część wynagrodzenia jest przelewana na brytyjski rachunek bankowy Wnioskodawcy, i przeważająca część jego wydatków dokonywana jest w Wielkiej Brytanii.W przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy zgodnie z art. 3 ust. 1, 1a i 2a oraz art. 4a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307; dalej: Ustawa PDOF), a także art. 4 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa) Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w roku 2011...
 2. Czy zgodnie z art. 3 ust. 1, 1a i 2a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; dalej: Ustawa PDOF) a także art. 4 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu jod zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa) Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w roku 2012 do momentu przyjazdu rodziny...
 3. Czy w odniesieniu do dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę w 2012 r. za pracę wykonywaną w Polsce w okresie, w którym będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i tym samym podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będzie uprawniony do wspólnego rozliczenia się z małżonką na zasadach określonych w art. 6 ust 2 Ustawy PDOF...

Przedmiotem niniejszej interpretacji są kwestie dotyczące możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem w 2012 r. w okresie, w którym Wnioskodawca będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (pytanie Nr 3).Natomiast odnośnie, ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w 2011 roku oraz w 2012 roku do momentu przyjazdu rodziny zostaną wydane odrębne interpretacje (pytania Nr 1 i 2).

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy PDOF, małżonkowie są uprawnieni do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie ich dochodów, jeżeli spełniają następujące przesłanki:

 1. posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, o którym mowa w art. 3 ust 1 Ustawy PDOF,
 2. pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy,
 3. pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 4. żaden z małżonków nie osiągnie w roku podatkowym dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PDOF, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym.

Ustawodawca wprowadzając możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, wyraźnie określił warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc z niego skorzystać. W przypadku Wnioskodawcy i jego żony warunki b), c), d) oraz e) będzie należało uznać za spełnione. Pewne wątpliwości mogą powstać w odniesieniu do punktu a), tj. warunku dotyczącego posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce z uwagi na zmianę rezydencji podatkowej Wnioskodawcy (oraz jego małżonki) w trakcie roku podatkowego 2012.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt zmiany rezydencji podatkowej w ciągu roku podatkowego nie powinien wpływać na możliwość wspólnego rozliczenia z małżonką za okres, w którym Wnioskodawca i jego małżonka byli polskimi rezydentami podatkowymi (tj. od momentu przyjazdu rodziny Wnioskodawcy do Polski). Analiza brzmienia art. 6 ust. 2 Ustawy PDOF prowadzi bowiem do wniosku, iż przepis ten nie wymaga, aby małżonkowie byli polskimi rezydentami przez cały rok podatkowy. Ustawodawca w przedmiotowym przepisie wyraźnie określił, że przez cały rok podatkowy powinny być spełnione jedynie przesłanki pozostawania przez małżonków we wspólności majątkowej, oraz pozostawania w związku małżeńskim. Skoro zatem ustawodawca wyraźnie warunkuje wspólne rozliczenie małżonków tym, aby małżeństwo trwało cały rok, a także aby pozostawanie we wspólności majątkowej miało miejsce przez cały rok, ponieważ brak wymogu w odniesieniu do faktu posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego, należy uznać, że fakt, iż małżonkowie będą polskimi rezydentami przez część roku (od końca października 2012 r., jest wystarczający, aby mogli skorzystać ze wspólnego rozliczenia małżeńskiego (przy założeniu, że spełnione są także pozostałe warunki do wspólnego rozliczenia małżeńskiego).

Z uwagi na powyższe uznać należy, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2012 r. w terminie do 30 kwietnia 2013 r., w którym on i żona powinni wykazać całość światowych dochodów uzyskanych w okresie, w którym był on polskim rezydentem podatkowym (oraz polskie źródła przychodu opodatkowane na zasadach ogólnych uzyskane w okresie kiedy Wnioskodawca posiadał ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce). Ponadto, należy uznać, że dochody takie będą mogły zostać rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym złożonym wspólnie z żoną zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy PDOF (przy założeniu, że spełnione będą także pozostałe przesłanki dla wspólnego rozliczenia przewidziane w przedmiotowym przepisie, tj. pozostanie we wspólności majątkowej małżeńskiej przez cały rok 2012, pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok 2012, złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w odpowiednim terminie).Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się zatem osobę fizyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (np. ma małżonka, rodzinę, w Polsce koncentrują się najważniejsze czynności życiowe, kształcenie itp.) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Spełnienie choćby jednego z ww. warunków spowoduje, że dana osoba będzie uznana za mającą miejsce zamieszkania w Polsce, a tym samym podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza w praktyce rozliczenie wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów w Polsce.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest obywatelem Pakistanu, na stałe przebywającym w Wielkiej Brytanii. Na terytorium Polski wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę. Ponadto, został on także powołany na Członka Zarządu Spółki. Wnioskodawca przebywał na terytorium Wielkiej Brytanii wraz z rodziną od kilku lat, ma tam miejsce stałego pobytu i posiada wizę uprawniającą go do pobytu na czas nieokreślony w Wielkiej Brytanii (permanent residence visa – odpowiednik polskiego zezwolenia na pobyt stały). Wnioskodawca jest żonaty i posiada troje dzieci, Pozostaje z żoną we wspólnocie majątkowej. Jego rodzina, tj. żona oraz trzech synów, w trakcie wykonywania przez niego obecnie pracy w Polsce mieszka w Wielkiej Brytanii, gdyż dzieci uczęszczają do brytyjskiej szkoły. Przyjazd do Polski rodziny planowany jest na październik 2012 r.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c, w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do treści art. 6 ust. 2a ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Zgodnie z art. 6 ust. 3, zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Stosownie do przepisów art. 6 ust. 3a powyższej ustawy, zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również do:

 1. małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej
  - jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy ust. 8-10 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 6 ust. 8, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 6 ust. 9 powołanej ustawy).

Jak wynika z art. 6 ust. 10 sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Zatem w świetle ww. przepisów ustawy z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie, jeżeli spełnią łącznie, określone w art. 6 ust. 2 i 8 ustawy, następujące warunki:

 • oboje podlegają nieograniczonemu obowiązku podatkowemu,
 • przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim,
 • przez cały rok podatkowy istnieje między nimi wspólność majątkowa,
 • żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym,
 • nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o podatku tonażowym.

Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie mogą również wystąpić małżonkowie wymienieni w cyt. art. 6 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że spełniają ww. założenia do wspólnego opodatkowania, tj.:

 • przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim,
 • przez cały rok podatkowy istnieje między nimi wspólność majątkowa,
 • żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym,
 • nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o podatku tonażowym.

Wskazać należy, iż ustawodawca wprowadzając uprawnienie polegające na możliwości wspólnego rozliczenia się małżonków, wyraźnie określił warunki jakie należy spełnić by móc z niego skorzystać. Spełnienie ww. warunków powoduje możliwość skorzystania z prawa do łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Z analizowanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, iż od października 2012 r., tj. od dnia przyjazdu do Polski rodziny Wnioskodawca będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem Wnioskodawca składając zeznanie roczne z dochodów uzyskanych w 2012 r. w okresie, w którym będzie posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, będzie uprawniony do łącznego opodatkowania dochodów wraz z żoną, po spełnieniu także pozostałych warunków, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego oraz będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.