IPPB4/415-550/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Dochody uzyskiwane przez nią z tytułu zatrudnienia w ORPEG oraz Ambasadzie RP w Londynie, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) polsko – angielskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii, a więc w państwie, w którym Wnioskodawczyni ma ściślejsze powiązania oraz gdzie znajduje się Jej centrum życiowych interesów. Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
IPPB4/415-550/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. miejsce zamieszkania
 3. umowa o pracę
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. umowa zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego przez ORPEG oraz Ambasadę RP w Londynie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego przez ORPEG oraz Ambasadę RP w Londynie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest obywatelką polską i w 2006 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii. Od tego czasu przebywa w tym kraju na stałe, przyjeżdżając do Polski średnio raz na 1,5 - 2 lata na okres ok. 2 tygodni. Wnioskodawczyni jest niezamężna i nie posiada dzieci. Jej najbliżsi krewni (rodzice i rodzeństwo) mieszkają na terenie Polski. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawczyni znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii (w tym kraju Wnioskodawczyni mieszka i pracuje). Na terenie Polski Wnioskodawczyni posiada mieszkanie, w którym jednak nie przebywa ze względu na stały pobyt na terenie Londynu. Wnioskodawczyni kupiła mieszkanie ze względu na fakt, że być może za kilka – kilkanaście lat powróci do Polski, a także z przeznaczeniem na lokatę kapitału. Zakup mieszkania został częściowo sfinansowany z kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię w polskim banku. Wnioskodawczyni wyjechała za granicę w celach zarobkowych nie mając przed wyjazdem zapewnionego zatrudnienia. W okresie od 2006 do 2008 roku Wnioskodawczyni zatrudniona była w Wielkiej Brytanii pracując w hotelach. Od roku 2008 do 2013 Wnioskodawczyni zatrudniona była u dwóch pracodawców w ramach polskiej administracji publicznej na następujących stanowiskach:

 1. na podstawie umów o pracę na czas określony w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (dalej: „ORPEG”). Ośrodek ten funkcjonuje w ramach struktury Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest państwową jednostką budżetową oraz jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. ORPEG jest zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wnioskodawczyni na podstawie ww. umów była zatrudniona przy Ambasadzie RP w Londynie, prowadzącego zajęcia dla polskich dzieci mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii.
 2. Wnioskodawczyni najpierw na podstawie umów zlecenia, a następnie na podstawie umowy o pracę została również zatrudniona przez Ambasadę RP w Londynie na stanowisku referenta.

Wnioskodawczyni była zatrudniona u dwóch ww. pracodawców w latach 2008 – 2013. Od września 2013 roku do chwili obecnej Wnioskodawczyni pozostaje zatrudniona na podstawie umowy o pracę jedynie w Ambasadzie RP na stanowisku referenta.

Wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu zatrudnienia w ORPEG oraz Ambasadzie RP składało się z części walutowej (wypłacanej w funtach na konto posiadane w brytyjskim banku) oraz części złotówkowej wypłacanej na polskie konto bankowe. Płatnikami podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od ww. źródeł przychodów byli polscy pracodawcy (Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Wnioskodawczyni opodatkowuje ww. źródła przychodów na terenie Polski wedle polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Do tej pory Wnioskodawczyni po zakończeniu każdego roku podatkowego składała zeznanie podatkowe i uiszczała na rachunek US właściwego dla Jej ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii (to jest Pierwszego Urzędu Skarbowego) należny podatek pomniejszony o pobrane przez płatników zaliczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jakim państwie Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu z tytułu dochodów uzyskiwanych z pracy w Ambasadzie RP, a poprzednio również z pracy w ORPEG...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód z tytułu pracy w Ambasadzie RP, a do roku 2013 również w ORPEG powinna opodatkować w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (dalej: „UPDOF”). Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Miejsce zamieszkania zdefiniowane zostało w art. 3 ust. 1a ustawy, zgodnie z którym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Do sytuacji Wnioskodawczyni ma również zastosowanie Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (dalej: „Konwencja”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 Konwencji określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie.

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) Konwencji, w razie gdyby w oparciu o art. 4 ust. 1 ustalono, że osoba ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiających się Państwach to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym stale zamieszkuje lub posiada ośrodek interesów życiowych.

W świetle powyższego Wnioskodawczyni zwraca uwagę, że zamieszkuje na terenie Wielkiej Brytanii. Do Polski przyjeżdża średnio na 2 – 3 tygodnie raz na 1,5 – 2 lata, zatem z pewnością przebywa na terytorium Polski mniej niż 183 dni w roku podatkowym. Zdaniem Wnioskodawczyni również Jej ośrodek interesów życiowych znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Co prawda, Wnioskodawczyni jest niezamężna i nie posiada dzieci a Jej najbliżsi krewni (rodzice i rodzeństwo) mieszkają na stałe na terytorium Polski, to jednak całość aktywności życiowej Wnioskodawczyni toczy się na terenie Wielkiej Brytanii. To w Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni wykonuje pracę i uzyskuje z tego tytułu dochody, w tym kraju mieszkają Jej znajomi, w Wielkiej Brytanii uczestniczy w życiu kulturalnym i towarzyskim i w tym w kraju ponosi swoje koszty utrzymania.

Wnioskodawczyni nie prowadzi również na terenie Polski żadnej działalności gospodarczej – posiada jedynie kredyt mieszkaniowy w polskim banku oraz polski rachunek bankowy, na który przelewana jest złotówkowa część wynagrodzenia i który służy spłacie kredytu oraz opłat eksploatacyjnych za mieszkanie posiadane w Polsce.

W ocenie Wnioskodawczyni, posiada ona zatem miejsce zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii i tam podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni zastosowanie do niej znajduje art. 18 ust. 1 lit. b) Konwencji. Zgodnie z tym przepisem, wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na rzecz państwa w drugim umawiającym się państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie, jeżeli osoba, która świadczy te usługi ma miejsce zamieszkania w tym państwie i nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Wnioskodawczyni zarówno z tytułu zatrudnienia w Ambasadzie RP jak i w ORPEG świadczyła usługi na rzecz Polski. Usługi te świadczone były na terenie Wielkiej Brytanii. W Ambasadzie RP Wnioskodawczyni zatrudniona jest na umowie o pracę na stanowisku urzędniczym. Natomiast, jako kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego w ramach ORPEG Wnioskodawczyni świadczyła pracę na rzecz jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Edukacji Narodowej będącą państwową jednostką budżetową. Wynagrodzenie za świadczoną pracę jest wypłacane Wnioskodawczyni przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w przypadku Ambasady RP) oraz było wypłacane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w przypadku ORPEG).

Zdaniem Wnioskodawczyni spełniony jest również warunek w art. 18 ust. 1 lit. b) pkt (ii) Konwencji. Wnioskodawczyni wyjechała bowiem do Wielkiej Brytanii w 2006 roku natomiast zatrudnienie w Ambasadzie RP i ORPEG podjęła w roku 2008, kiedy miała już miejsce zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Wyjeżdżając za granicę Wnioskodawczyni nie miała zamiaru podjąć zatrudnienia w Ambasadzie RP lub ORPEG i nie łączyły ją z tymi podmiotami żadne związki – przez 2 pierwsze lata pobytu za granicą Wnioskodawczyni pracowała w zupełnie innych miejscach niezwiązanych z ww. pracodawcami. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni dochód z tytułu pracy w Ambasadzie RP oraz ORPEG podlega opodatkowaniu na terenie Wielkiej Brytanii. Takie samo stanowisko w podobnym stanie faktycznym zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej Nr IPPB4/415-820/10-2/MP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Zatem, rozstrzygające znaczenie w przedmiotowej sprawie ma ustalenie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni.

Definicja „osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie” odnosi się bezpośrednio do określenia „miejsca zamieszkania” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W świetle art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunek ten stanowi samodzielną podstawę do uznawania określonej kategorii osób za rezydentów, niezależną od omówionego powyżej posiadania na terytorium RP centrum interesów życiowych.

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Konwencji, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. Konwencji, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
 2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;
 3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;
 4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest obywatelką polską i w 2006 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii. Od tego czasu przebywa w tym kraju na stałe, przyjeżdżając do Polski średnio raz na 1,5 - 2 lata na okres ok. 2 tygodni. Wnioskodawczyni jest niezamężna i nie posiada dzieci. Jej najbliżsi krewni (rodzice i rodzeństwo) mieszkają na terenie Polski. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawczyni znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii (w tym kraju Wnioskodawczyni mieszka i pracuje). W okresie od 2006 do 2008 roku Wnioskodawczyni zatrudniona była w Wielkiej Brytanii pracując w hotelach. Od roku 2008 do 2013 Wnioskodawczyni zatrudniona była u dwóch pracodawców w ramach polskiej administracji publicznej:

 1. na podstawie umów o pracę na czas określony w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (dalej: „ORPEG”). Ośrodek ten funkcjonuje w ramach struktury Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest państwową jednostką budżetową oraz jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. ORPEG jest zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wnioskodawczyni na podstawie ww. umów była zatrudniona jako Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie, prowadzącego zajęcia dla polskich dzieci mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii.
 2. Wnioskodawczyni najpierw na podstawie umów zlecenia a następnie na podstawie umowy o pracę została również zatrudniona przez Ambasadę RP w Londynie na stanowisku referenta.

Wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu zatrudnienia w ORPEG oraz Ambasadzie RP składało się z części walutowej (wypłacanej w funtach na konto posiadane w brytyjskim banku) oraz części złotówkowej wypłacanej na polskie konto bankowe. Płatnikami podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od ww. źródeł przychodów byli polscy pracodawcy (Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, uznać należy, że Wnioskodawczyni, od momentu wyjazdu posiada miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, co wynika z faktu, że tam znajduje się Jej ośrodek interesów życiowych. W związku z powyższym Wnioskodawczyni, od osiąganych od tego momentu podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że w Polsce podlegają opodatkowaniu wyłącznie dochody osiągane na terytorium RP, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kwestia dochodów osiąganych przez pracowników ambasady i innych jednostek terytorialnych została uregulowana w art. 18 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W myśl art. 18 ust. 1 lit. a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840), pensje, płace oraz podobne wynagrodzenia, inne niż emerytura, wypłacane przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Jednakże ust. 1 lit. b) tego przepisu zawiera wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w lit. a), mianowicie: pensje, płace lub inne podobne wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli usługi te są świadczone w tym Państwie przez osobę, która ma miejsce zamieszkania w tym Państwie i która:

i. jest obywatelem tego Państwa, lub
ii. nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy wskazać, że Wnioskodawczyni nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Dochody uzyskiwane przez nią z tytułu zatrudnienia w ORPEG oraz Ambasadzie RP w Londynie, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) polsko – angielskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii, a więc w państwie, w którym Wnioskodawczyni ma ściślejsze powiązania oraz gdzie znajduje się Jej centrum życiowych interesów. Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej, wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.