Miejsce zamieszkania | Interpretacje podatkowe

Miejsce zamieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce zamieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
PIT - w zakresie opodatkowania świadczeń wypłacanych ekspertom mających miejsce zamieszkania w Polsce.
Fragment:
Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód (wynagrodzenie) „ podlega opodatkowaniu w tym drugim Państwie ” nie oznacza, że dochód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu w pierwszym umawiającym się państwie, tj. w państwie miejsca zamieszkania pracownika. Postanowienie to wskazuje jedynie, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności. Jednakże, zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Umawiającym się Państwie, jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas danego roku podatkowego oraz wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, oraz wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Umawiającym się Państwie. W świetle powyższych przepisów wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba, że praca wykonywana jest na terytorium Białorusi.
2018
15
lut

Istota:
Wnioskodawca jako podmiot, który posiada swoje miejsce zamieszkania za granicą, a prowadzi czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, będzie musiał od każdego obrotu odprowadzić podatek VAT. Nie ma w tym przypadku znaczenia wysokość osiąganych obrotów ze sprzedaży.
Fragment:
Tym samym Wnioskodawca jako podmiot, który posiada swoje miejsce zamieszkania za granicą, a prowadzi czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, będzie musiał od każdego obrotu odprowadzić podatek VAT. Nie ma w tym przypadku znaczenia wysokość osiąganych obrotów ze sprzedaży. W konsekwencji, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie posiadając miejsca zamieszkania w Polsce i wykonując jednocześnie czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, podlega opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem że nie może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nie powinien On płacić podatku VAT, ponieważ miejsce zamieszkania nie ma w tym przypadku znaczenia, a obroty osiągnięte z najmu nie przekraczają limitu podanego w ustawie. Odnosząc się do kwestii zmiany z dniem 1 lipca 2011 r. przepisu art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy, należy wskazać, że zmiana ta miała na celu zawężenie kręgu podmiotów które nie mogą korzystać z preferencji zwolnienia od podatku wykonywanej działalności gospodarczej ze względu na wysokość osiąganej sprzedaży, jedynie do podatników prowadzących działalność gospodarczą (tj. wykorzystujących towary w sposób ciągły dla celów zarobkowych).
2017
11
lis

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Stosownie do treści art. 15 ust. 3 ww. umowy, postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, zwaną w tym ustępie "pracownikiem", oraz wypłacanego przez lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli praca ta wykonywana jest w tym drugim Państwie, i jeżeli: pracownik wykonuje w ramach pracy najemnej również usługi na rzecz osoby innej niż pracodawca, która kontroluje bezpośrednio lub pośrednio sposób wykonania tych usług, i pracodawca nie ponosi odpowiedzialności lub ryzyka za skutki pracy wykonanej przez pracownika. W świetle wyżej powołanego art. 14 ust. 1 Konwencji polsko-angielskiej, wynagrodzenie wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania, tj. w Polsce. Z kolei wynagrodzenia wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, zgodnie z art. 15 ust. 1 Konwencji i art. 14 ust. 1 umów, mogą być opodatkowane zarówno w państwie wykonywania pracy, tj. w Polsce) jak i w państwie zamieszkania, czyli odpowiednio w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Natomiast ust. 2 wyżej powołanych przepisów określa wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym takie wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie zamieszkania, o ile łącznie zostaną spełnione określone w tych artykułach warunki.
2017
15
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do art. 4 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego za 2010 rok
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 Konwencji, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych); jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa; jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem; jeżeli jest ona obywatelem obu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego do końca kwietnia 2010 r. Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych wyłącznie na terenie Polski i w tym czasie prowadził działalność gospodarczą.
2017
4
lut

Istota:
Czy zarobek uzyskany z pracy w Wielkiej Brytanii i pieniądze z funduszu emerytalnego „S” należy jeszcze raz opodatkować w Polsce, w sytuacji podjęcia pracy w Polsce i pobierania renty po zmarłej żonie?
Fragment:
Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem "lub", co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).
2016
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania renty z Norwegii otrzymywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce
Fragment:
Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” odnosi się zatem bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 17 ust. 1 tej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne świadczenia lub renty kapitałowe uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, są opodatkowane tylko w pierwszym wymienionym Państwie.
2016
6
gru

Istota:
1) Czy w opisanym stanie faktycznym właściwe jest uznanie, że zmiana obowiązku podatkowego z nieograniczonego, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 1 UPDOF na ograniczony, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 2a UPDOF w odniesieniu do Wnioskodawcy nastąpiła z chwilą fizycznego opuszczenia terytorium Polski przez Wnioskodawcę w związku z jego przeprowadzką do Wielkiej Brytanii w sierpniu 2014 r.?2) Czy w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie Nr 1 będzie negatywna, za moment zmiany obowiązku podatkowego z nieograniczonego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 UPDOF na ograniczony, o którym mowa w art. 3 ust. 2a UPDOF w odniesieniu do Wnioskodawcy należy uznać datę fizycznego opuszczenia terytorium Poiski przez rodzinę Wnioskodawcy (żonę i dzieci) celem osiedlenia się na stale w Wielkiej Brytanii wraz z Wnioskodawcą?3) Czy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży posiadanych w Polsce składników majątku, w postaci akcji posiadanych w polskich spółkach kapitałowych, podlegać będą opodatkowaniu według zasad właściwych dla podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
Fragment:
W myśl art. 4 ust. 2 polsko – brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas stosuje się następujące zasady: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych); Jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa; Jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem; Jeżeli miejsca zamieszkania nie można określić zgodnie z postanowieniami litery a), b) oraz c) niniejszego ustępu, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.
2016
28
lis

Istota:
Obowi1zek podatkowy
Fragment:
Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. umowy, je?eli stosownie do postanowien ustepu 1 niniejszego artyku3u, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiaj1cych sie Panstwach, to jej status okreola sie wed3ug nastepuj1cych zasad: osobe uwa?a sie za maj1c1 miejsce zamieszkania w tym Panstwie, w którym ma ona sta3e miejsce zamieszkania; je?eli ma ona sta3e miejsce zamieszkania w obu Umawiaj1cych sie Panstwach, to uwa?a sie, ?e ma ona miejsce zamieszkania w tym Panstwie, z którym ma ociolejsze powi1zania osobiste i gospodarcze (oorodek interesów ?yciowych); je?eli nie mo?na ustalia, w którym Panstwie osoba ma oorodek interesów ?yciowych, albo je?eli nie posiada ona sta3ego miejsca zamieszkania w ?adnym z Panstw, to uwa?a sie ?e ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiaj1cym sie Panstwie, w którym zwykle przebywa; je?eli osoba przebywa zazwyczaj w obu Panstwach lub nie przebywa zazwyczaj w ?adnym z nich, to uwa?a sie, ?e ma ona miejsce zamieszkania w tym Panstwie, którego jest obywatelem; je?eli osoba jest obywatelem obydwu Panstw lub nie jest obywatelem ?adnego z nich, to w3aociwe organy Umawiaj1cych sie Panstw rozstrzygn1 sprawe w drodze wzajemnego porozumienia. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, ?e Wnioskodawca jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Przez 45 lat mieszka3 w Wielkiej Brytanii i w tym czasie 25 lat pracowa3 w tym kraju.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie emerytury z Holandii otrzymywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce,
Fragment:
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. konwencji jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych); jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa; jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem; jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia. Definicja „ osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” odnosi się zatem bezpośrednio do określenia „ miejsca zamieszkania ” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.
2016
2
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.