Miejsce zameldowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce zameldowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. i w tym samym roku zbytego przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej ?

Fragment:

(...) W związku ze skargą z dnia 09 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 lutego 2008r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 03 grudnia 2007r. Znak IBPB2/415-122/07/JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego doręczoną w dniu 10 grudnia 2007r.(data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedając mieszkanie w którym mieszka i był zameldowany na pobyt stały od 1975r., a które zostało wykupione na własność w 2007r. i w tym samym roku sprzedane można skorzystać ze zwolnienia z podatku tzw. ulgi meldunkowej o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W związku ze skargą z dnia 25 lutego 2008r. (data stempla pocztowego 23 lutego 2008r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 03 grudnia 2007r. Znak: IBPB2/415-120/07/JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, doręczoną w dniu 10 grudnia 2007r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku zbycia w 2007r. prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. wystąpi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości sprzedanego mieszkania?

Fragment:

(...) W związku ze skargą z dnia 11 lutego 2008r. (data nadania w UPT – 21 lutego 2008r., data wpływu do tut. Biura 27 lutego 2008r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2007r. Znak: IBPB2/415-163/07/JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, doręczoną w dniu 17 grudnia 2007r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości (lokalu mieszklanego połączonego z dwóch stanowiązych odrębną własność).

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu, nabytego w 2007 roku, przed upływem 5 lat od nabycia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, w przypadku gdy sprzedający zameldowany był w nim na pobyt stały co najmniej 12 miesięcy przed dniem odpłatnego zbycia?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stwierdzam, że: Stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 23.05.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek uzupełniony pismem z dnia 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Z treści wniosku wynika, iż w dniu 29.01.2007 r. nabył Pan na podstawie umowy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 08.03.2007 r. dokonał zameldowania w tym lokalu na pobyt stały. Następnie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, w którym podatnik jest zameldowany od 14 lat podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb., działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez Panią we wniosku z 17.05.2007r. ( złożonym w tutejszym organie 18.05.2007r.) odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z zameldowaniem w w/w lokalu na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia uznać za nieprawidłowe. Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania,w przypadku gdy podatnik posiada już jedno mieszkanie.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 17.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przez podatnika,w przypadku gdy podatnik posiada już jedno mieszkanie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku – za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.11.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie,w kwestii odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków (...)