Miejsce zameldowania | Interpretacje podatkowe

Miejsce zameldowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce zameldowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. i w tym samym roku zbytego przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej ?
Fragment:
(...) W związku ze skargą z dnia 09 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 lutego 2008r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 03 grudnia 2007r. Znak IBPB2/415-122/07/JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego doręczoną w dniu 10 grudnia 2007r.(data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy sprzedając mieszkanie w którym mieszka i był zameldowany na pobyt stały od 1975r., a które zostało wykupione na własność w 2007r. i w tym samym roku sprzedane można skorzystać ze zwolnienia z podatku tzw. ulgi meldunkowej o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) W związku ze skargą z dnia 25 lutego 2008r. (data stempla pocztowego 23 lutego 2008r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 03 grudnia 2007r. Znak: IBPB2/415-120/07/JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, doręczoną w dniu 10 grudnia 2007r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przypadku zbycia w 2007r. prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. wystąpi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości sprzedanego mieszkania?
Fragment:
(...) W związku ze skargą z dnia 11 lutego 2008r. (data nadania w UPT – 21 lutego 2008r., data wpływu do tut. Biura 27 lutego 2008r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2007r. Znak: IBPB2/415-163/07/JG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, doręczoną w dniu 17 grudnia 2007r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do (...)
2011
1
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości (lokalu mieszklanego połączonego z dwóch stanowiązych odrębną własność).
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
cze

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu, nabytego w 2007 roku, przed upływem 5 lat od nabycia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, w przypadku gdy sprzedający zameldowany był w nim na pobyt stały co najmniej 12 miesięcy przed dniem odpłatnego zbycia?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stwierdzam, że: Stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 23.05.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek uzupełniony pismem z dnia 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Z treści wniosku wynika, iż w dniu 29.01.2007 r. nabył Pan na podstawie umowy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 08.03.2007 r. dokonał zameldowania w tym lokalu na pobyt stały. Następnie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, w którym podatnik jest zameldowany od 14 lat podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb., działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez Panią we wniosku z 17.05.2007r. ( złożonym w tutejszym organie 18.05.2007r.) odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z zameldowaniem w w/w lokalu na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia uznać za nieprawidłowe. Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania,w przypadku gdy podatnik posiada już jedno mieszkanie.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 17.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przez podatnika,w przypadku gdy podatnik posiada już jedno mieszkanie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku – za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.11.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie,w kwestii odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.