Miejsce wykonywania czynności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce wykonywania czynności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z projektem realizowanym przez niego w Polsce, Wnioskodawca posiada na terytorium Polski stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 23 marca 2011 r.; dalej „Rozporządzenie 282/2011)?

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), natomiast przez świadczenie usług, (...) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) (art. 8 ust. 1). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4, usługobiorcą jest: w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4, w pozostałych (...)

2013
26
cze

Istota:

Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Fragment:

Nie zatrudnia również własnych pracowników, a wszelkie prace wykonywane są przez pracowników tej Spółki w ramach usługi świadczonej na rzecz Wnioskodawcy, również decyzje dotyczące zleceń sprzedaży towarów prowadzonej z terytorium Polski są podejmowane przez Spółkę w jej miejscu siedziby. A zatem analizując powyższe kryteria w kontekście opisu sprawy, stwierdzić należy, że Spółka nie posiada stałego miejsca. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 18 maja 2012 r. (sygn. IPPP3/443-238/12-3-SM) stwierdził, iż „Wnioskodawca nie posiada na terytorium kraju własnego zaplecza materialnego w postaci magazynów, nieruchomości itp. Korzysta jedynie z infrastruktury (magazynu konsygnacyjnego) prowadzonego przez firmę zewnętrzną (...). Nie zatrudnia również własnych pracowników, a wszelkie prace wykonywane są przez pracowników lej firmy (...)„ Uwzględniając powyższe, Spółka nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski ”. Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.

2013
13
kwi

Istota:

Czy w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego Spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: „SMPD”) w rozumieniu przepisów o VAT?

Fragment:

UE Nr L 77/1 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, na użytek stosowania art. 44 dyrektywy 2006/112/WE „ stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ” oznacza dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia - które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.” Użycie przez ustawodawcę wspólnotowego nieostrych sformułowań np. wystarczająca stałość, odpowiednia struktura, zaplecze personalne i techniczne powoduje, iż koniecznym staje się zdekodowanie i wyjaśnienie treści tych sformułowań w drodze analiz w/w wyroków TSUE. W wyrokach wyjaśniających przesłanki (kryteria) czy dana struktura może być uznana za SMPD (m. in. w wyroki w sprawach C-168/84 Berkholz, C-231/94 Faaborg Gelting Linen, C-73/06 Planzer Luxemburg) Trybunał wskazał, iż poprzez SMPD należy rozumieć takie miejsce które posiada minimalną skalę działalności wynikającą ze stałej obecności zarówno zasobów ludzkich jak technicznych niezbędnych do świadczenia usług. Zdaniem Trybunału, aby miejsce, w którym podmiot wykonuje czynności można było uznać za SMPD, muszą być łącznie spełnione następujące warunki: posiadanie przez jednostkę minimalnego rozmiaru działalności; ciągła obecność ludzkich zasobów koniecznych do świadczenia usług w ramach tej jednostki; ciągła obecność technicznych zasobów koniecznych do świadczenia usług w ramach tej jednostki.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania usługi instalowania maszyn, świadczonej odrębnie od dostawy maszyn, na rzecz kontrahenta spoza Wspólnoty.

Fragment:

Państwa zdaniem usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki po przeanalizowaniu stanu faktycznego informuje, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28 ustawy. Zatem podstawową regułą jest opodatkowanie usług w kraju, w którym świadczący usługę ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę. Natomiast w art. 27 ust. 2-6 ustawy oraz art. 28 ustawy w sposób szczególny unormowano miejsce opodatkowania: usług związanych z nieruchomościami, usług transportowych, usług, które są opodatkowane w miejscu ich faktycznego świadczenia, określonych ściśle usług niematerialnych. Zatem jedynie zaklasyfikowanie danej usługi świadczonej przez polskiego podatnika do kategorii wyjątków umożliwi odstąpienie w przedmiotowej sytuacji od zasady ogólnej określenia miejsca świadczenia usług międzynarodowych.

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi wykonane poza terytorium Polski podlegają opodatkowaniu w Polsce ?

Fragment:

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce połozenia nieruchomości. Jeżeli usługi będące przedmiotem Pana działalności dotyczące zagospodarowania terenów zieleni są zwiazane z nieruchomościami znajdującymi się poza terytorium kraju miejscem świadczenia usług związnych z tymi nieruchomościami będzie terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego wchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. Tym samym w opisanym przez Pana w zapytaniu przypadku miejscem świadczenia usługi nie będzie terytorium Polski, lecz terytorium innego państwa. Świadczona przez Pana usługa nie podlega w zwiazku z powyższym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, w związku z czym nie mają w tej sytuacji zastosowania stawki podatkowe określone w art. 41 oraz zwolnienia określone w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Należność uzyskana z tytułu wykonywania usługi poza terytorium Polski nie powinna być w tej sytuacji uwzględniana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej w urzędzie skarbowym. Interpretacji udzielono według stanu prawnego na dzień jej wydania.

2011
1
lut

Istota:

Czy ze względu na siedzibę nabywcy usług - Niemcy - rozliczenie podatku VAT ciąży na nabywcy usługi?

Fragment:

Zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest, że w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi, miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 27. Odstępstwo od wyrażonej wyżej zasady zawarto m. in. w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 1 art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. w przypadku sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw - na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub podatników (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta, czy świadczenie usług w zakresie mycia i polerowania samochodów w warsztacie usługobiorcy na terenie Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, jeśli podatek jest płacony przez usługobiorcę w Niemczech,czy przy świadczeniu tego rodzaju usług należy zgłosić się w celu otrzymania NIP na wewnątrzwspólnotowe dostawy oraz czy należy wystawiać faktury VAT i umieszczać na niej NIP podatnika z Niemiec.

Fragment:

(...) w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze. Obowiązek wystawiania faktur ma miejsce również w stosunku do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (zaliczek). Podatnicy, o których mowa powyżej, nie mają obowiązku wystawiania faktur, osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawiania faktur (ust. 4 ww. artykułu). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), precyzującym określone w ustawie zasady wystawiania faktury, wszyscy zarejestrowani podatnicy jako podatnicy podatku od towarów i usług czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone „Faktura VAT". Natomiast szczegółowe elementy faktury, określa § 12 ww. rozporządzenia. Jak wynika z przepisu § 30 ust. 1 rozporządzenia, przepisy (...)

2011
1
sty

Istota:

Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Spółki jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pomiarów gwarancyjnych wykonywanych na obiekcie elektrowni znajdującym się na terenie Indii a w szczególności:
• Jaki dokument wystawić do takiej transakcji, czy fakturę VAT?
• Co wpisać w pozycji stawka VAT?
• Czy ta usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
• Jakie dokumenty potwierdzające tą transakcje firma powinna posiadać?
• Czy zakupy do tej sprzedaży traktować jako do sprzedaży opodatkowanej, czy zwolnionej?
• Jakie informacje firma powinna posiadać o opodatkowaniu w tym kraju?

Fragment:

Należy przy tym zaznaczyć, iż opodatkowanie tej usługi będą regulowały przepisy podatkowe obowiązujące w Indiach. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust.8 pkt 1 ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dodatkowo warunkiem odliczenia, jest posiadanie przez podatnika dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Ustawodawca nie określa jednak jakiego rodzaju dokumenty są wymagane. W odniesieniu do zapytania Spółki jaki dokument powinien dokumentować taką transakcje, tutejszy organ podatkowy zauważa co następuje. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2011
1
sty

Istota:

W dniu 22.04.2004 r. zgłosiłem działalność wewnątrzwspólnotową i będę świadczył usługi tłumaczeniowe dla podmiotów zarejestrowanych na terytorium Unii Europejskiej z dniem 01.05.2004 r.1. Bardzo proszę o podanie, czy usługi tłumaczeniowe wykonywane przez moją firmę dla podmiotów zarejestrowanych w obrębie Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu VAT. Nadmieniam, iż na podstawie art. 17 pkt 4 wykonywane usługi będą miały charakter wewnątrzwspólnotowy, a na podstawie art. 27 ustawy ust. 4 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 miejscem siedziby świadczonych usług będzie miejsce siedziby usługobiorcy, czyli dla mojej firmy na dzień dzisiejszy będzie Genua (Włochy).Moim zdaniem, usługi świadczone dla kontrahenta posiadającego siedzibę poza terytorium Polski na obszarze Unii Europejskiej, zgodnie z kryterium miejsca świadczenia powinny zostać uznane za świadczone poza granicami Polski i jako takie nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W związku z trwającym kontraktem oraz tym, że zgodnie z umową muszę wystawić fakturę dla podmiotów zarejestrowanych poza terytorium Polski za wykonywane usługi do 10.05.2004 r. bardzo proszę o pilne rozpatrzenie mojej prośby.

Fragment:

Nr 54 , poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 cyt. wyżej ustawy o podatku VAT w przypadku gdy usługi w zakresie m.in. tłumaczeń są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Wobec powyższego świadczone przez Pana usługi tłumaczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług na terytorium RP.

2011
1
sty

Istota:

Czy świadczenie usług naprawy sprzętu AGD w Norwegii przez polskiego podatnika na rzecz podmiotu z Norwegii podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Usługa ta, podlega jednakże przepisom podatkowym kraju trzeciego i wiąże się zapewne w pierwszej kolejności z obowiązkami rejestracyjnymi w tym państwie.Jeżeli jednak usługi krajowego podatnika są opodatkowane w innym kraju, istnieje, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość odliczenia podatku związanego z ich świadczeniem. Termin, w którym podatek podlega bezpośredniemu zwrotowi został określony w art. 87 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 cytowanej ustawy o VAT.Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko podatnika tutejszy organ, w świetle przytoczonych wyżej przepisów, uznaje za prawidłowe.