Miejsce wykonywania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce wykonywania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W zakresie określenia braku stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Fragment:

(...) polega bowiem na ich okresowości, w związku z czym Spółka, której przedmiotem działalności jest głównie wykonywanie tego typu kontraktów, nie zakłada obecności w Polsce dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Nie można zatem twierdzić, iż obecność Spółki w Polsce charakteryzuje się stałością i zamiarem prowadzenia działalności z tego miejsca, co jest wymogiem dla powstania stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Ponadto, miejsce wykonywania instalacji urządzeń zmienia się w zależności od siedziby kontrahenta dla którego jest realizowana dostawa towarów. b. kryterium niezależności prowadzonej działalności. W opinii Spółki nie można również uznać, iż planowana przez nią działalność w miejscu montażu instalacji będzie miała charakter niezależny. Spółka pragnie podkreślić, iż na miejscu instalacji nie było osób bądź organów, które byłyby uprawnione do podejmowania wiążących (...)

2011
1
wrz

Istota:

Spółka nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 10.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.05.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący (...)

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie, czy Spółka będzie posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2010 r. (data wpływu 12.07.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności. W przedmiotowym wniosku zostało (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym pozwany, jako płatnik miał prawo pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, samodzielnie rozdysponowując kwotę ustalonej ugody sądowej w wysokości brutto 39.000,00 zł, rozdzielając w sposób dowolny jej wysokość na poszczególne składniki? Czy kwota w wysokości 13.472,47 zł podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro kwota ta wypłacona została jako należności z tytułu diet i innych należności przysługującym pracownikom na podstawie przepisów regulujących ich wysokość i sposób zwrotu dla pracowników? Czy podatnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty i zwrot nadpłaconego podatku z tytułu nienależnie pobranych zaliczek przez płatnika?

Fragment:

(...) że Wnioskodawca zawarł z byłym pracodawcą ugodę sądową na mocy której pracodawca zobowiązany został przez sąd do wypłaty kwoty 39.000 zł brutto, z tytułu premii prowizyjnej, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz zwrotu kosztów delegacji służbowych. Pracodawca samodzielnie rozdysponował powyższą kwotę na trzy składniki i pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego. W umowie o pracę zostało określone miejsce wykonywania pracy – Polska południowo-zachodnia. Praca Wnioskodawcy polegała na regularnym odwiedzaniu księgarni w takich miastach jak: Ł…, W…, L…, Ś…, C…, K…, G…, R…, B…i szeregu innych miast. W przedmiotowej sprawie na pracodawcy, jako płatniku ciążył więc obowiązek wynikający z art. 31 ww. ustawy, zgodnie z którym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku wykonywania w/w usług – w zakresie dostarczania informacji w oparciu o różnorodne działania prowadzone przy pomocy narzędzi call centre – na rzecz Usługobiorcy, będącego podatnikiem wartości dodanej z siedzibą w innym kraju członkowskim, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, zgodnie z art. 27 ust 3 w powiązaniu z art. 27 ust. 4 pkt. 3 ustawy o VAT?Czy w omawianym przypadku, przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 14 lutego 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 19 lutego 2007 r.) postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie profesjonalnego wsparcia obsługi klienta, prowadzenia serwisów informacyjnych dla klientów i systemów telesprzedaży z szerokim wykorzystaniem narzędzi call center. Spółka działa względem swoich usługobiorców przede wszystkim jako firma outsourcingowa. Nabywcą usług świadczonych przez Spółkę, z (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o potwierdzenie, Jego stanowiska w kwestii opodatkowania świadczonych przez Niego usług pośrednictwa w sprzedaży zagranicznych kursów językowych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, za nieprawidłowy. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Podatnika jest sprzedaż przez internet kursów językowych odbywających się za granicą. Spółka zawiera umowy o świadczenie usług edukacyjnych w imieniu zagranicznych szkół językowych. Wynagrodzenie Wnioskującej stanowi prowizję od zakontraktowanej usługi. Ustalane jest na podstawie ceny należnej danej szkole i stanowi odpowiedni procent należności płaconej przez ostatecznego odbiorcę (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 1998r. Przy rejestracji działalności jako miejsce przechowywania dokumentów podałam siedzibę firmy-adres zamieszkania.Miejscem prowadzenia działlności jest stoisko w sklepie. Czy w 2004r. mogę nadal przechowywać dokumentację w siedzibie firmy?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 09.07.2004r. uzupełnione pismen z dnia 03.08.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, iż zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektorych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zmiana przepisu wprowadzona ustawą z dnia 27.07.2002r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. Nr. 141, poz. 1183) -" ewidencję przychodów oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników-jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji." Z przytoczonych powyżej przepisów wynika jednoznacznie że prowadząc firmę jednoosobową, winna Pani (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zastosowania stawki 0% przez drugi w kolejności podmiot biorący udział w tzw. transakcji trójstronnej.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje częściowej zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2004r. Nr ZP-I/443-79/04, gdyż jest ona nieprawidłowa. Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2004r. Spółka zwróciła się o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) m. in. w zakresie zastosowania stawki 0% przez drugi w kolejności podmiot biorący udział w tzw. transakcji trójstronnej. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego pismem z dnia 16 lipca 2004r. Nr ZP/443-79/04 udzielił informacji, że Spółka będąca w transakcji trójstronnej drugim w kolejności podmiotem ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy dokonywanej na rzecz ostatniego uczestnika transakcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Czy usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych są zwolnione z VAT?
2. Czy w przypadku świadczenia takich usług trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne?
3. Czy w przypadku nabywania usług od kontrahentów z krajów Wspólnoty oraz poza należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie Strony z dnia 19.05.2004r., uzupełnione w dniu 14.06.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:Zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy. W poz.3 powyższego załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:1)działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,2)usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej, 3)usług doradztwa finansowego ( PKWiU ex 67.13.10-00.20),4)usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyłączeniem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka realizuje usługi badania rynku i rzeczoznawstwa na rzecz kontrachenta unijnego. Gdzie znjaduje się miejsce świadczenia usług i jak fakturować powyższą sprzedaż?

Fragment:

(...) Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) – w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki. Z art. 27 ust 3 pkt 2 w/w ustawy wynika, iż w przypadku gdy, usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe (...)