Miejsce wykonywania | Interpretacje podatkowe

Miejsce wykonywania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce wykonywania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia braku stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.
Fragment:
(...) polega bowiem na ich okresowości, w związku z czym Spółka, której przedmiotem działalności jest głównie wykonywanie tego typu kontraktów, nie zakłada obecności w Polsce dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Nie można zatem twierdzić, iż obecność Spółki w Polsce charakteryzuje się stałością i zamiarem prowadzenia działalności z tego miejsca, co jest wymogiem dla powstania stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Ponadto, miejsce wykonywania instalacji urządzeń zmienia się w zależności od siedziby kontrahenta dla którego jest realizowana dostawa towarów. b. kryterium niezależności prowadzonej działalności. W opinii Spółki nie można również uznać, iż planowana przez nią działalność w miejscu montażu instalacji będzie miała charakter niezależny. Spółka pragnie podkreślić, iż na miejscu instalacji nie było osób bądź organów, które byłyby uprawnione do podejmowania wiążących (...)
2011
1
paź

Istota:
Spółka nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 10.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.05.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący (...)
2011
1
wrz

Istota:
Ustalenie, czy Spółka będzie posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2010 r. (data wpływu 12.07.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności. W przedmiotowym wniosku zostało (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym pozwany, jako płatnik miał prawo pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, samodzielnie rozdysponowując kwotę ustalonej ugody sądowej w wysokości brutto 39.000,00 zł, rozdzielając w sposób dowolny jej wysokość na poszczególne składniki? Czy kwota w wysokości 13.472,47 zł podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro kwota ta wypłacona została jako należności z tytułu diet i innych należności przysługującym pracownikom na podstawie przepisów regulujących ich wysokość i sposób zwrotu dla pracowników? Czy podatnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty i zwrot nadpłaconego podatku z tytułu nienależnie pobranych zaliczek przez płatnika?
Fragment:
(...) że Wnioskodawca zawarł z byłym pracodawcą ugodę sądową na mocy której pracodawca zobowiązany został przez sąd do wypłaty kwoty 39.000 zł brutto, z tytułu premii prowizyjnej, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz zwrotu kosztów delegacji służbowych. Pracodawca samodzielnie rozdysponował powyższą kwotę na trzy składniki i pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego. W umowie o pracę zostało określone miejsce wykonywania pracy – Polska południowo-zachodnia. Praca Wnioskodawcy polegała na regularnym odwiedzaniu księgarni w takich miastach jak: Ł…, W…, L…, Ś…, C…, K…, G…, R…, B…i szeregu innych miast. W przedmiotowej sprawie na pracodawcy, jako płatniku ciążył więc obowiązek wynikający z art. 31 ww. ustawy, zgodnie z którym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przypadku wykonywania w/w usług – w zakresie dostarczania informacji w oparciu o różnorodne działania prowadzone przy pomocy narzędzi call centre – na rzecz Usługobiorcy, będącego podatnikiem wartości dodanej z siedzibą w innym kraju członkowskim, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, zgodnie z art. 27 ust 3 w powiązaniu z art. 27 ust. 4 pkt. 3 ustawy o VAT?Czy w omawianym przypadku, przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 14 lutego 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 19 lutego 2007 r.) postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie profesjonalnego wsparcia obsługi klienta, prowadzenia serwisów informacyjnych dla klientów i systemów telesprzedaży z szerokim wykorzystaniem narzędzi call center. Spółka działa względem swoich usługobiorców przede wszystkim jako firma outsourcingowa. Nabywcą usług świadczonych przez Spółkę, z (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego o potwierdzenie, Jego stanowiska w kwestii opodatkowania świadczonych przez Niego usług pośrednictwa w sprzedaży zagranicznych kursów językowych.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, za nieprawidłowy. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Podatnika jest sprzedaż przez internet kursów językowych odbywających się za granicą. Spółka zawiera umowy o świadczenie usług edukacyjnych w imieniu zagranicznych szkół językowych. Wynagrodzenie Wnioskującej stanowi prowizję od zakontraktowanej usługi. Ustalane jest na podstawie ceny należnej danej szkole i stanowi odpowiedni procent należności płaconej przez ostatecznego odbiorcę (...)
2011
1
mar

Istota:
Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 1998r. Przy rejestracji działalności jako miejsce przechowywania dokumentów podałam siedzibę firmy-adres zamieszkania.Miejscem prowadzenia działlności jest stoisko w sklepie. Czy w 2004r. mogę nadal przechowywać dokumentację w siedzibie firmy?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 09.07.2004r. uzupełnione pismen z dnia 03.08.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, iż zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektorych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zmiana przepisu wprowadzona ustawą z dnia 27.07.2002r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. Nr. 141, poz. 1183) -" ewidencję przychodów oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników-jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji." Z przytoczonych powyżej przepisów wynika jednoznacznie że prowadząc firmę jednoosobową, winna Pani (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy zastosowania stawki 0% przez drugi w kolejności podmiot biorący udział w tzw. transakcji trójstronnej.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje częściowej zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2004r. Nr ZP-I/443-79/04, gdyż jest ona nieprawidłowa. Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2004r. Spółka zwróciła się o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) m. in. w zakresie zastosowania stawki 0% przez drugi w kolejności podmiot biorący udział w tzw. transakcji trójstronnej. Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego pismem z dnia 16 lipca 2004r. Nr ZP/443-79/04 udzielił informacji, że Spółka będąca w transakcji trójstronnej drugim w kolejności podmiotem ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy dokonywanej na rzecz ostatniego uczestnika transakcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Czy usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych są zwolnione z VAT?
2. Czy w przypadku świadczenia takich usług trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne?
3. Czy w przypadku nabywania usług od kontrahentów z krajów Wspólnoty oraz poza należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie Strony z dnia 19.05.2004r., uzupełnione w dniu 14.06.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:Zgodnie z art.43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy. W poz.3 powyższego załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:1)działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,2)usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej, 3)usług doradztwa finansowego ( PKWiU ex 67.13.10-00.20),4)usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyłączeniem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz (...)
2011
1
sty

Istota:
Spółka realizuje usługi badania rynku i rzeczoznawstwa na rzecz kontrachenta unijnego. Gdzie znjaduje się miejsce świadczenia usług i jak fakturować powyższą sprzedaż?
Fragment:
(...) Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) – w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki. Z art. 27 ust 3 pkt 2 w/w ustawy wynika, iż w przypadku gdy, usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.