ITPP2/4512-121/15/AW | Interpretacja indywidualna

Miejsce świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług pośrednictwa.
ITPP2/4512-121/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. agent
  2. miejsce świadczenia
  3. pośrednictwo
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług pośrednictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania wykonywanych usług pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i prowadzi działalność gospodarczą określoną według systematyki PKD jako 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. W ramach prowadzonej działalności świadczy Pan usługi pośrednictwa jako agent producentów czy sprzedawców różnych towarów (między innymi hut produkujących stal) mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią, doprowadzając do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy producentem czy sprzedawcą a polską firmą. Bierze Pan udział w rozmowach handlowych pomiędzy ww. stronami i ustala warunki zawarcia ww. umów. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy producentem czy sprzedawcą danego towaru a polskim kontrahentem, obciąża Pan ww. producenta czy sprzedawcę prowizją w określonej wysokości. Każdy producent czy sprzedawca spełnia definicję podatnika określoną w art. 28a ustawy o podatku VAT oraz posiada siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej. Jeżeli producent lub sprzedawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności inne niż jego siedziba i świadczy Pan usługi dla „tego stałego miejsca prowadzenia działalności inne niż jego siedziba, to to stałe miejsce prowadzenia działalność jest również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Gdzie - według przepisów ustawy o VAT - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie opisanych powyżej usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie opisanych powyżej usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na poparcie powyższego stanowiska należy zauważyć następujące normy prawne:

Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT:

„Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).”

Poprzez odpłatne świadczenie usług – zgodnie art. 8 tejże ustawy – należy rozumieć:

„każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa”.

Art. 28a i 28b ustawy o VAT:

„ Art. 28a Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

  1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Art. 28b stanowi:

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

3. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia odpowiednio przepisy art. 28c”.W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów w zakresie miejsca świadczenia usług należy stwierdzić, że wykonywane za wynagrodzeniem usługi agenta producenta czy sprzedawcy towarów (będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT z uwzględnieniem ich miejsca siedziby oraz ewentualnego stałego miejsca prowadzenia działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) prowadzące do zawarcia umowy pomiędzy producentem/sprzedawcą a nabywcą towarów powinny być opodatkowane w kraju, w którym nabywca usług posiada siedzibę, ewentualnie inne miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy). Jak wyżej wskazano, żaden z producentów/sprzedawców nie posiada siedziby czy stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej, tylko w innych krajach zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią, więc miejscem właściwym do opodatkowania nie będzie Rzeczpospolita Polska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie - stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej - odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej został (zostanie) określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.