ITPP2/443-297/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy miejscem świadczenia usług najmu oraz związanych z tym usług dotyczących utrzymania i korzystania z przedmiotu najmu jest terytorium RP?Czy fakturując usługi w zakresie najmu oraz usług dotyczących utrzymania i korzystania z przedmiotu najmu powinno się stosować stawki właściwe dla sprzedaży krajowej.
ITPP2/443-297/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. media
 2. miejsce świadczenia
 3. najem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług najmu i związanych z nimi ponoszonych opłat oraz zastosowania stawek podatku do tych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 1 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług najmu i związanych z nimi ponoszonych opłat oraz zastosowania stawek podatku do tych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

P. Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka” lub „P.”) jest spółką mającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje wynajmu powierzchni biurowych na podstawie umowy zawartej w dniu 5 marca 2014 r. (dalej jako: „umowa najmu”) ze spółką zagraniczną posiadającą siedzibą w Norwegii (dalej jako: „najemca”). Na przedmiot najmu składają się pomieszczenia biurowe oraz indywidualnie oznaczone miejsca postojowe dla samochodów, usytuowane na wewnętrznym parkingu. Wynajmowana nieruchomość wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowym znajduje się na terenie Polski - w mieście G.

Najemca, w ramach umowy najmu, zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu:

 1. Czynszu za przedmiot najmu, który obejmuje również korzystanie z miejsc parkingowych oraz sprzątanie przedmiotu najmu. Zgodnie z zapisami w umowie opłata ma charakter miesięczny.
 2. Kosztów eksploatacji i zarządu”, obejmujących swym zakresem m. in.:
  1. naprawę, konserwację i utrzymanie czystości części wspólnych nieruchomości, tj. parkingów naziemnych, placu manewrowego, rampy, komunikacji do wind, dróg i otoczenia budynku, holi, klatek schodowych, ścian nośnych, fasad, fundamentów, dachu itp.;
  2. przeglądy budowlane i inne kontrole wymagane prawem;
  3. ponoszenie kosztów i opłat nakładanych przez organy administracji lub lokalnych dostawców mediów, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. ochronę budynku przez koncesjonowaną agencję ochrony;
  5. kontrolę, utrzymanie, naprawę wspólnych instalacji technicznych;
  6. koszty serwisu technicznego budynku, tj. serwis związany z konserwacją, remontami i naprawą wszystkich urządzeń i instalacji technicznych (urządzeń grzewczo-chłodniczych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji ochrony przeciwpożarowej, windy oraz innego wyposażenia);
  7. utrzymanie, sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem lub solą terenu wokół nieruchomości, miejsc postojowych oraz jak również utrzymanie zieleni;
  8. odśnieżanie powierzchni dachu budynku;
  9. zapewnienie dostawy ogrzewania części wspólnych;
  10. zapewnienie dostawy wody do przedmiotu najmu;
  11. zapewnienie odprowadzania ścieków z przedmiotu najmu;
  12. zapewnienie dostawy energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, w tym oświetlenia zewnętrznego;
  13. utrzymanie w czystości elewacji budynku;
  14. ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów;
  15. zarządzanie i administrowanie nieruchomością.
   Niniejsza opłata ma charakter miesięczny, natomiast wysokość stawki została określona ryczałtowo za 1 metr kwadratowy powierzchni wynajmowanej.
 3. Dodatkowych opłat - obejmujących koszty zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podliczników zainstalowanych w przedmiocie najmu oraz kosztów ogrzewania oraz klimatyzacji. Opłata, zgodnie z postanowieniami umowy, również rozliczana jest w cyklach miesięcznych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy w opisanym stanie faktycznym, miejscem świadczenia usług najmu oraz związanych z tym usług dotyczących utrzymania i korzystania z przedmiotu najmu jest terytorium RP...
 • W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy fakturując usługi w zakresie najmu oraz usług dotyczących utrzymania i korzystania z przedmiotu najmu powinno się stosować stawki właściwe dla sprzedaży krajowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, przez świadczenie usług w obrocie gospodarczym - dla celów podatku od towarów i usług - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Aby poprawnie ustalić miejsce opodatkowania usług w kontekście VAT, należy - co do zasady - wziąć pod uwagę zakres terytorialny, pod który podlegają świadczący i nabywający usługi.

Od powyższej zasady ustalania miejsca opodatkowania istnieje szereg wyjątków. Jednym z nich jest reguła dotycząca usług związanych z nieruchomościami.

Zgodnie z przepisem art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. - dalej jako „ustawa VAT”), miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Zastosowanie omawianej reguły ustalania miejsca świadczenia jest niezależne od statusu stron transakcji, w szczególności od tego, czy usługobiorca jest podatnikiem (przedsiębiorcą krajowym czy zagranicznym), czy konsumentem (osobą niebędącą podatnikiem). Miejscem świadczenia dla usług związanych z nieruchomościami jest państwo, w którym nieruchomość jest położona.

Biorąc powyższy przepis pod uwagę należy stwierdzić, że usługa najmu nieruchomości położonej w Polsce opodatkowana jest VAT w Polsce. Ze względu na fakt, że miejsce świadczenia powyższej usługi znajduje się na terytorium Polski podlega ona opodatkowaniu VAT w Polsce oraz podlega wykazaniu w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT.

Zdaniem Spółki, również „koszty eksploatacji i zarządu” oraz „opłaty dodatkowe” związane w sposób bezpośredni z wynajmem nieruchomości (opłaty te bowiem dotyczą szeregu czynności/usług, które niezbędne są do zgodnego z przeznaczeniem korzystania z powierzchni biurowych) jako świadczenia pomocnicze (...).

W odniesieniu do pytania 2 Spółka stwierdziła, że biorąc pod uwagę powyższe, usługi wskazane powyżej powinny zostać opodatkowane stawką podatkową określoną w ustawie VAT, właściwą dla usług krajowych (analogiczną jak w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika krajowego).

Według art. 41 ust. 1 ustawy VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że usługi realizowane przez Spółkę w ramach umowy najmu z podmiotem z siedzibą w Norwegii podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, według stawki 23% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.