IPPP3/4512-719/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi dla wykonywania czynności opodatkowanych w Polsce oraz czynności, dla których miejscem opodatkowania jest siedziba usługobiorcy, a czynności te, gdyby były wykonywane w Polsce podlegałyby podstawowej stawce VAT.
IPPP3/4512-719/15-2/WHinterpretacja indywidualna
  1. internet
  2. miejsce świadczenia
  3. usługi reklamowe
  4. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi dla wykonywania czynności opodatkowanych w Polsce oraz czynności, dla których miejscem opodatkowania jest siedziba usługobiorcy, a czynności te, gdyby były wykonywane w Polsce podlegałyby podstawowej stawce VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi dla wykonywania czynności opodatkowanych w Polsce oraz czynności, dla których miejscem opodatkowania jest siedziba usługobiorcy, a czynności te, gdyby były wykonywane w Polsce podlegałyby podstawowej stawce VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą L. Spółka Cywilna Maciej S., Tymon Z., której podstawowym przedmiotem działalności jest wg PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. L. s.c. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i zajmuje się zarządzaniem portalami internetowymi o tematyce finansowej oraz publikowaniu na tych stronach treści o tematyce finansowej. Źródłem dochodu jest sprzedaż miejsca reklamowego na stronie internetowej oraz reklama firm działających w branży finansowej, poprzez artykuły sponsorowane i nakłanianie do kupna produktów oferowanych przez te firmy. Kontrahenci L. s.c. mają zarejestrowaną działalność zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, w tym na terenie Unii Europejskiej (głównie Łotwa) i poza nią (głównie Gibraltar). Dla sprzedaży usług wynajmu powierzchni reklamowej oraz usług marketingowych, dokonywanych na rzecz kontrahentów z Polski wystawiane są faktury z podstawową stawką VAT 23%. Dla sprzedaży dokonywanej na rzecz kontrahentów niemających siedziby na terytorium Polski, na podstawie art. 28b, art. 28l ustawy o VAT, miejscem wykonania usług jest miejsce siedziby usługobiorcy, w Polsce więc nie występuje opodatkowanie podatkiem VAT. Przedmiotem sprzedaży na rzecz kontrahentów spoza terytorium Polski są usługi wynajmu powierzchni reklamowej oraz usługi marketingowe, zaś faktury wystawiane są bez VAT - z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od zakupów dokonywanych dla wykonywania czynności opodatkowanych w Polsce oraz czynności dla których miejscem opodatkowania jest siedziba usługobiorcy, a czynności te, gdyby były wykonywane w Polsce podlegałyby podstawowej stawce VAT, podatnik ma prawo do odliczenia całości VAT naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą:

  1. dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Świadczone usługi nie są opodatkowane na terytorium Polski na podstawie art. 28b ustawy o VAT, miejscem ich opodatkowania jest miejsce siedziby usługobiorcy i ma zastosowanie do nich procedura „odwrotne obciążenie”. Gdyby były świadczone na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na terenie Polski, miałaby zastosowanie podstawowa stawka VAT.

Obrót na rzecz kontrahentów mających siedzibę poza Polską wlicza się do proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, jako czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Natomiast stosownie do art. 28l pkt 2 ustawy, w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług reklamy - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Z okoliczności sprawy wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i zajmuje się zarządzaniem portalami internetowymi o tematyce finansowej oraz publikowaniu na tych stronach treści o tematyce finansowej. Źródłem dochodu jest sprzedaż miejsca reklamowego na stronie internetowej oraz reklama firm działających w branży finansowej, poprzez artykuły sponsorowane i nakłanianie do kupna produktów oferowanych przez te firmy. Kontrahenci Wnioskodawcy mają zarejestrowaną działalność zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, w tym na terenie Unii Europejskiej (głównie Łotwa) i poza nią (głównie Gibraltar). Dla sprzedaży usług wynajmu powierzchni reklamowej oraz usług marketingowych, dokonywanych na rzecz kontrahentów z Polski Wnioskodawca wystawia faktury z podstawową stawką VAT 23%. Dla sprzedaży dokonywanej na rzecz kontrahentów niemających siedziby na terytorium Polski, na podstawie art. 28b i art. 28l ustawy o VAT, miejscem wykonania usług jest miejsce siedziby usługobiorcy, w Polsce więc nie występuje opodatkowanie podatkiem VAT. Przedmiotem sprzedaży na rzecz kontrahentów spoza terytorium Polski są usługi wynajmu powierzchni reklamowej oraz usługi marketingowe, zaś faktury wystawiane są bez VAT - z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w przedmiotowej sprawie ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi dla wykonywania czynności opodatkowanych w Polsce oraz czynnościami, dla których miejscem opodatkowania jest siedziba usługobiorcy, a czynności te, gdyby były wykonywane w Polsce podlegałyby podstawowej stawce VAT.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju, jest to, aby – hipotetycznie – w przypadku wykonywania tych czynności w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, czynności świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi dla wykonywania czynności opodatkowanych w Polsce. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów i usług, świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej i usługi marketingowe opodatkowane w Polsce podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Zatem w niniejszym przypadku Wnioskodawca dokonując zakupów dla wykonywania tych czynności ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy bowiem jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz dokonuje zakupów dla wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych dla wykonywania czynności, dla których miejscem świadczenia jest siedziba usługobiorcy, a czynności te gdyby były wykonywane w Polsce podlegałyby podstawowej stawce VAT. Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu powierzchni reklamowej i usługi marketingowe na rzecz kontrahentów niemających siedziby na terytorium Polski, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce lecz zgodnie z art. 28b i art. 28l ustawy w miejscu siedziby usługobiorcy. Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca świadcząc usługi wynajmu powierzchni reklamowej i usługi marketingowe na terytorium Polski opodatkowuje je podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Jak ustalono powyżej Wnioskodawca ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi dla wykonywania tych usług opodatkowanych w Polsce. Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem przedmiotowych usług poza terytorium kraju bowiem spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy. W przypadku wykonywania tych usług na terytorium kraju przysługiwałoby Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tym samym w analizowanej sprawie Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy. Przy czym warunkiem odliczenia podatku naliczonego na podstawie wskazanego powyżej przepisu jest posiadanie przez Wnioskodawcę dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi dla wykonywania czynności opodatkowanych w Polsce oraz czynności, dla których miejscem opodatkowania jest siedziba usługobiorcy, a czynności te, gdyby były wykonywane w Polsce podlegałyby podstawowej stawce VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.