IPPP3/4512-361/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

Zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami.
IPPP3/4512-361/15-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia
 2. odliczenia od podatku
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950 tekst jednolity ze zm.), tj. świadczy na rzecz swoich klientów usługi w zakresie oferowania i udzielania ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, objętych m.in. ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czy ubezpieczeniami rentowymi (dalej: „Usługi”).

Świadczenie Usług przez Wnioskodawcę podlega zwolnieniu od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Ponadto, zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej obejmuje m.in. czynności polegające na wynajmie powierzchni użytkowej.

W tym zakresie Spółka opodatkowuje świadczenie usług podatkiem VAT.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca, może świadczyć Usługi m.in. na rzecz klientów (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. państwa trzeciego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że Polska w dniu 7 października 2014 r. zawarła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: „Regulacja”).

Regulacja nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Wnioskodawcę, obowiązek identyfikacji i raportowania do polskich organów podatkowych podatników amerykańskich posiadających rachunki finansowe (w rozumieniu Regulacji - rachunki depozytowe, rachunki inwestycyjne, pieniężne umowy ubezpieczenia, umowy renty, rachunki powiernicze). Co istotne, przyjęte w Regulacji pojęcie „podatnika USA” ma szeroką definicję, obejmując również osoby posiadające amerykańskie obywatelstwo i status rezydenta Polski, a także posiadaczy Zielonej Karty.

W tym zakresie, polskie instytucje finansowe zobowiązane będą pobierać od każdego nowego klienta nabywającego ubezpieczenie objęte wymogami FATCA oświadczenie, w którym wskazywać on będzie, czy posiada czy też nie posiada status podatnika USA. Ponadto, na potrzeby identyfikacji podatników amerykańskich polskie instytucje finansowe (w tym Wnioskodawca) są zobowiązane do weryfikowania poszlak amerykańskich, tj. danych klientów mogących wskazywać na status amerykańskiego podatnika - np.: miejsce urodzenia w USA, adres zamieszkania w USA, adres do korespondencji w USA, numer telefonu w USA.

W przypadku zidentyfikowania tzw. poszlak amerykańskich i tym samym uznania, że dana osoba może mieć status podatnika amerykańskiego, Wnioskodawca występuję do klienta o przekazanie dodatkowych dokumentów lub informacji w celu ostatecznego ustalenia, czy daną osobę należy zakwalifikować jako podatnika amerykańskiego.

Zidentyfikowanie osób o statusie podatnika amerykańskiego nakłada na Wnioskodawcę dalsze obowiązki dotyczące w szczególności raportowania m.in. informacji dotyczących wartości rachunków tych klientów do polskich organów podatkowych, które następnie będą przekazywać otrzymane od Wnioskodawcy informacje do amerykańskich organów podatkowych.

W celu właściwego wykonania nałożonych Regulacją obowiązków, Wnioskodawca był zobowiązany do ponoszenia i nadal ponosi szereg wydatków obejmujących m.in. usługi prawne, doradcze oraz z zakresu IT zmierzających do wdrożenia w Wnioskodawca stosownych procesów, procedur i systemów informatycznych (dalej: „Wydatki”).

W praktyce wdrożenie przez Wnioskodawcę przedmiotowych rozwiązań pozwoli na (i.) weryfikację każdego jego obecnego klienta (jak również przyszłych klientów) pod kątem przesłanek wynikających z umowy międzyrządowej (tj. Regulacji), (ii.) wyselekcjonowanie klientów, którzy mają związek z amerykańskim obowiązkiem podatkowym oraz (iii.) zaraportowanie danych dotyczących wybranych klientów Wnioskodawcy do polskich organów podatkowych zgodnie z obowiązującymi w umowie międzyrządowej (tj. Regulacji) terminami.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż nie wywiązanie się przez nią z obowiązków nałożonych Regulacją zagrożone jest ryzykiem nałożenia opłaty sankcyjnej w wysokości 30% przychodów uzyskiwanych ze źródeł w USA. W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy doszłoby do znacznego wzrostu kosztów świadczenia Usług na rzecz klientów, którzy mają związek z amerykańskim obowiązkiem podatkowym. Niedostosowanie się do postanowień Regulacji pociągałoby również konsekwencje karne skarbowe oraz utratą reputacji Wnioskodawcy. W związku z powyższym, wdrażanie rozwiązań mających na celu spełnienie wymogów Regulacji, pozwoli Wnioskodawcy na efektywną kontynuację świadczenia Usług przy pierwotnych parametrach finansowych, jak również utrzymanie konkurencyjnej pozycji względem innych obecnych na rynku podmiotów świadczących usługi podobne do usług Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego związanego z Wydatkami, na podstawie art. 86 ust. 9 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego związanego z Wydatkami, na podstawie art. 86 ust. 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy nabywający świadczenia związane z czynnościami opodatkowanymi VAT są uprawnieni do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem ww. świadczeń.

Powyższa regulacja statuuje zasadę neutralności podatku VAT, która jest fundamentalnym prawem podatników.

Prawo to jednak, ulega ograniczeniu w przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie czynności: (i) podlegające opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, (ii) jak również czynności zwolnione od tego podatku.

W przypadku natomiast, gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku, prawo do odliczenia VAT naliczonego od dokonanych zakupów po stronie tego podatnika co do zasady nie występuje.

Niemniej jednak, ustawa o VAT przewiduje wyjątki od powyższej zasady. Zgodnie z art. 86 ust. 9 ustawy o VAT „Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 281 jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami”.

Artykuł 86 ust. 9 ustawy o VAT stanowi implementację do krajowego porządku prawnego art. 169 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.Urz.UE. 1 nr 347, str. 1, dalej: „Dyrektywa VAT”), stanowiącego, iż „Poza prawem do odliczenia, o którym mowa w art. 168 (odpowiednik art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - przypis Wnioskodawcy), podatnik ma prawo do odliczenia VAT określonego w tym artykule, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane do następujących celów: (...) c) transakcji podatnika, które są zwolnione zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. a) - f), jeżeli nabywca ma siedzibę poza Wspólnotą lub jeżeli transakcje te są bezpośrednio związane z towarami, które mają być przedmiotem eksportu poza Wspólnotę”.

Z powyższego wynika, że ustawa o VAT- w analizowanym zakresie - jest zasadniczo zgodna z regulacjami Dyrektywy VAT. Niemniej zastrzec należy, iż polski ustawodawca wprowadził w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT dodatkowy warunek (który nie jest znany Dyrektywie VAT) do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, tj. obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających związek nabywanych świadczeń ze świadczoną poza terytorium UE usługą.

Powyższa regulacja wskazuje zatem, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych przez siebie wydatków, które są związane z wykonywaniem usług podlegających zwolnieniu od VAT, o ile zostaną przez niego spełnione przewidziane regulacjami ustawy o VAT warunki.

W konsekwencji, aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z usługami zwolnionymi od podatku VAT konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • nabywane świadczenia dotyczą czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41 ustawy o VAT,
 • świadczenia zwolnione od podatku VAT wykonywane są na terytorium kraju, tj. Polski,
 • miejscem świadczenia usług (w rozumieniu ustawy o VAT) jest terytorium państwa trzeciego, tj. zasadniczo położone poza terytorium UE,
 • z posiadanych dokumentów wynika związek odliczonego podatku VAT z usługami zwolnionymi od podatku VAT, których miejsce świadczenia powinno zostać określone poza terytorium UE.

Charakter Usługi

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku VAT podlegają „usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne (...), a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji”.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka świadczy za wynagrodzeniem szereg usług ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W rezultacie, wykonywane przez Spółkę Usługi podlegają zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

W konsekwencji spełniony jest pierwszy warunek do uznania prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przez Spółkę dla celów świadczenia tych Usług.

Miejsce wykonania Usług

W pierwszej kolejności wskazać należy, że art. 86 ust. 9 ustawy o VAT nie definiuje w jaki sposób należy interpretować pojęcie miejsca wykonywania świadczenia.

Niemniej jednak, ustawa o VAT, w Dziale V. posługuje się pojęciem „faktycznego wykonywania”, które (ze względu na kontekst) wskazuje, iż odnosi się ono do miejsca gdzie dana czynność ma miejsce fizycznie. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, można uznać, iż wykorzystane przez ustawodawcę w analizowanej regulacji pojęcie odnosi się do fizycznych / faktycznych działań.

Ze względu na fakt, iż ogół czynności dotyczących świadczenia Usług jest podejmowanych na terytorium kraju, za słuszne należy uznać twierdzenie, zgodnie z którym Usługi są wykonywane na terytorium Polski.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, drugi warunek wskazany w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT, tj. dotyczący miejsca wykonywania usługi w Polsce, jest spełniony.

Miejsce świadczenia Usług

Spółka pragnie wskazać, że, regulacje w zakresie podatku VAT przewidują, iż określone usługi faktycznie wykonywane w Polsce podlegają opodatkowaniu poza jej terytorium. W tym zakresie przepisy ustawy o VAT wprowadzają pojęcie „miejsce świadczenia”, tj. miejsce w którym zgodnie z regulacjami VAT usługa podlega opodatkowaniu.

Sposób określenia miejsca świadczenia usług dla celu podatku VAT uregulowany został w art. 28a - 28o ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28b ust. 1-3 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika (tj. przedsiębiorcy lub podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej, ale który jest zarejestrowany dla celów podatku VAT - art. 28a ustawy o VAT) jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada:

 • siedzibę działalności gospodarczej,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Prowadzi to do wniosku, że w sytuacji świadczenia usług przez podatnika VAT na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, miejscem świadczenia takich usług jest miejsce: (i) siedziby, (ii) stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo (iii) stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu odbiorcy tych usług.

Natomiast, zgodnie z art. 28l pkt 5) ustawy o VAT, w przypadku świadczenia przez podatników VAT usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (tj. podmiotami niewykonującymi działalności gospodarczej), posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają: (i) siedzibę, (ii) stałe miejsce zamieszkania lub (iii) zwykłe miejsce pobytu.

Oznacza to, że w sytuacji świadczenia usług ubezpieczeniowych na rzecz konsumentów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce siedziby, zamieszkania lub zwykłego pobytu klienta.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej Spółka uzyskuje od klienta m.in. dane dotyczące jego miejsca siedziby albo zamieszkania lub stałego pobytu (tj. kopie dokumentów rejestrowych, kopie paszportu, certyfikat rezydencji podatkowej itp.).

W konsekwencji, na podstawie powyższych danych, w sytuacji świadczenia przez Spółkę Usług, na rzecz:

 • podatników, tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, mających siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium UE,
 • podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium UE,

miejscem świadczenia Usług będzie zawsze terytorium państwa trzeciego (tj. w sytuacji Spółki, terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, spełniony jest trzeci warunek wskazany w 86 ust. 9 ustawy o VAT, tj. miejsce opodatkowania Usługi na terytorium państwa trzeciego.

Dokumenty oraz, związek Wydatków ze świadczonymi Usługami.

Jak wskazał Wnioskodawca w stanie faktycznym, przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych, Spółka otrzymuje od klientów szereg danych dotyczących m.in. ich siedziby/miejsca zamieszkania (potwierdzeniem poprawności danych przekazanych przez klientów są przekładane przez nich dokumenty np. paszport - przy klientach niebędących przedsiębiorcami, kopie stosownych dokumentów rejestrowych podmiotu - przy klientach będących przedsiębiorcami). Na tej podstawie Spółka sporządza umowę ubezpieczeniową (zgodnie z art. 809 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., „Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia”).

Na podstawie ww. danych Spółka może określić miejsce świadczenia Usługi dla celów podatku VAT. Wnioskodawca pragnie wskazać, że powyższe stanowisko wynika również z postanowień art. 20 - 22 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (tekst pierwotny-bieżący Dz.Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1 z dnia 23 marca 2011 r.).

Oznacza to, iż Spółka jest w posiadaniu dokumentów dotyczących wykonywanych na terytorium kraju Usług, w stosunku do których - ze względu na kształt regulacji VAT - miejsce ich świadczenia powinno zostać określone poza terytorium UE (na terytorium państwa trzeciego).

Jednocześnie, dla celów spełniania wymogów wynikających z Regulacji (przekazywania na rzecz organów skarbowych państwa trzeciego informacji o swoich klientach, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego), Spółka ponosi koszty usług zewnętrznych, których efektem będzie wprowadzenie wewnątrz Spółki rozwiązań pozwalających na spełnienie tych obowiązków.

Jak wynika z umów oraz dokumentów księgowych dotyczących wspomnianych wydatków, służą one wyłącznie wdrożeniu rozwiązań związanych z Regulacją. Jednocześnie, z posiadanych przez Spółkę dokumentów (umów oraz dokumentów księgowych) wynika, iż ponoszone przez Spółkę wydatki nie dotyczą innych celów, niż wdrożenie rozwiązań dotyczących spełnienia wymogów Regulacji przez Spółkę.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada dokumenty:

 1. potwierdzające, iż świadczy Usługi, których miejsce opodatkowania zgodnie z regulacjami VAT - jest określone poza terytorium UE,
 2. potwierdzające, iż ponoszone przez nią wydatki dotyczą wdrożenia rozwiązań pozwalających na spełnienie wymogów dotyczących Regulacji i tym samym zapewnieniu konkurencyjności jej Usług, względem świadczeń oferowanych przez inne podmioty operujące w tym samym segmencie rynku,
 3. uniknięcie negatywnych konsekwencji dla reputacji Spółki,
- zdaniem Spółki ostatni z przewidzianych w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT warunków jest przez nią spełniony.

Ponadto Spółka pragnie zauważyć, iż co prawda, rozwiązanie, które zostało przez nią wdrożone będzie służyło (i) weryfikacji każdego jej obecnego klienta (jak również przyszłych klientów), niezależnie od statusu jaki posiadają, to jednak nadrzędnym celem wdrożenia rozwiązań jest (ii) wyselekcjonowanie klientów, którzy mają związek z amerykańskim obowiązkiem podatkowym, oraz (iii) zaraportowanie danych dotyczących wybranych klientów Spółki do właściwych władz (tj. identyfikację podmiotów, które mogą mieć status podmiotów posiadających siedzibę / stałe miejsce zamieszkania / stałe miejsce prowadzenia działalności i zwykłe miejsce pobytu etc. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i przekazanie odpowiednim władzom informacji o tych podmiotach).

W konsekwencji, zważywszy na charakter tych rozwiązań, w ocenie Wnioskodawcy, są one wprowadzane głównie w celu umożliwienia Spółce świadczenia Usług na rzecz podmiotów posiadających siedzibę / stale miejsce prowadzenia działalności / stale miejsc zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (tj. są wprowadzane w celu zachowania źródła przychodu jakim są klienci o wspomnianym statusie).

W rezultacie, w ocenie Spółki fakt, iż przy pomocy rozwiązań weryfikowani będą wszyscy klienci Spółki, nie przekreśla faktu, iż Wydatki dotyczące tych rozwiązań są ponoszone w celu świadczenia Usług na rzecz podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Reasumując, zdaniem Spółki, zważywszy, że:

 1. ponoszone przez nią Wydatki służą zapewnieniu konkurencyjności Usług i tym samym dotyczą możliwości świadczenia Usług podlegających zwolnieniu od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37) ustawy o VAT,
 2. Usługi są wykonywane przez Spółkę na terytoriom Polski,
 3. zgodnie z regulacjami VAT, miejsce świadczenia Usług, powinno być określone poza terytorium UE,
 4. Spółka posiada równocześnie dokumenty (i.) potwierdzające świadczenie Usług na rzecz podmiotów spoza UE, oraz (ii.) dokumenty potwierdzające, iż ponoszone przez nią Wydatki służą wdrożeniu rozwiązań pozwalających na zapewnienie konkurencyjności swoich Usług i zastosowania się do obowiązujących regulacji,

- Spółka spełnia wszystkie przesłanki wskazane w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT. W konsekwencji, oznacza to, że na mocy ww. regulacji Wnioskodawca powinna być uprawniona do odliczenia podatku VAT od ponoszonych Wydatków w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności prawidłowości przyporządkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności do czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia
IPPP3/4512-402/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

odliczenia od podatku
IBPP4/4512-162/15/MK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPP3/443-1259/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.