IPPP3/4512-317/16-2/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Miejsce świadczenia usług najmu i naprawy palet oraz usług transportu towarów świadczonych na terytorium kraju na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług najmu i naprawy palet oraz usług transportu towarów świadczonych na terytorium kraju na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług najmu i naprawy palet oraz usług transportu towarów świadczonych na terytorium kraju na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca ( dalej „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usługi naprawy europalet, jak również sprzedaży palet.Jednym z odbiorców europalet od Wnioskodawcy, któremu ten świadczy usługę naprawy palet we wskazanym przez niego miejscu, jest kontrahent będący oddziałem spółki szwajcarskiej, posiadający zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem w Polsce (dalej: „Kontrahent”). Kontrahent podał Spółce swój numer identyfikacyjny VAT wydany przez szwajcarskie władze podatkowe. Kontrahent zleca produkcję napojów alkoholowych innej polskiej spółce na zasadzie umowy tollingu. Produkty są następnie sprzedawane do innej polskiej spółki dystrybucyjnej, która zajmuje się zbywaniem towarów do finalnych odbiorców.

Kontrahent przedłożył Wnioskodawcy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-418/14-7/KT, dalej: „Interpretacja”), z której wynika, że w modelu biznesowym przyjętym przez grupę, do której należy Kontrahent, wszystkie czynności operacyjne podejmowane są przez Kontrahenta w centrali w Szwajcarii, a co za tym idzie zasoby tego podmiotu obecne w Polsce nie są zdolne do samodzielnego nabywania lub świadczenia usług jako wyodrębniona w Polsce struktura organizacyjna. W konsekwencji, zgodnie z Interpretacją, Kontrahent nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W ocenie organu interpretacyjnego, „Wszystkie czynności powiązane z odbiorem (...) usług, czyli de facto (...) planowanie produkcji, określanie strategii łańcucha dostaw, zlecanie usług tollingowych, rozwój standardów produkcyjnych, zlecanie transportu oraz magazynowania wyrobów gotowych, są wykonywane (...) z centrali w Szwajcarii, gdzie (...) ma odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe zdolne do ich wykonywania”.

Kontrahent zażądał więc od Wnioskodawcy, aby wszystkie nabywane przez Kontrahenta transakcje usługowe opodatkowane w Jego ocenie na zasadach ogólnych (w kraju siedziby/stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy) związane m.in. z najmem, naprawą palet, transportem towaru (refaktura) wykonywanym w całości w Polsce, nie zawierały polskiego podatku VAT. W celu fakturowania tych usług Kontrahent posługuje się szwajcarskim numerem identyfikacji podatkowej i taki też numer uwzględniany jest przez Wnioskodawcę na fakturach sprzedażowych dokumentujących sprzedaż usług.

Jednocześnie, Wnioskodawca ma wiedzę o tym, że Kontrahent dysponuje polskim numerem VAT. Co więcej, w przypadku transakcji towarowych (np. dostawa palet na terytorium Polski), Kontrahent podaje Wnioskodawcy polski numer VAT i żąda naliczenia polskiego VAT na fakturze dokumentującej sprzedaż towaru na jego rzecz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym jest uznanie, że miejscem świadczenia usług najmu i naprawy palet wykonywanych na rzecz Kontrahenta nie jest terytorium Polski, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji na Spółce nie ciąży obowiązek naliczenia polskiego podatku VAT należnego do ceny świadczonych usług ...
  2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym jest uznanie, że miejscem świadczenia usług transportu towarów wykonywanych na terytorium Polski na rzecz Kontrahenta jest terytorium Polski, stosownie do art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji na Spółce ciąży obowiązek naliczenia polskiego podatku należnego do ceny świadczonych usług ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

  1. W przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym jest uznanie, że miejscem świadczenia usług najmu i naprawy palet wykonywanych na rzecz Kontrahenta nie jest terytorium Polski, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji na Spółce nie ciąży obowiązek naliczenia polskiego podatku VAT należnego do ceny świadczonych usług.
  2. W przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym jest uznanie, że miejscem świadczenia usług transportu towarów wykonywanych na terytorium Polski na rzecz Kontrahenta jest terytorium Polski, stosownie do art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji na Spółce ciąży obowiązek naliczenia polskiego podatku należnego do ceny świadczonych usług.

Uzasadnienie:

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca wykonuje na rzecz Kontrahenta usługi związane z najmem, naprawą palet, krajowym transportem towarów (refaktura). Zasadniczo, wszystkie te usługi świadczone na rzecz kontrahenta mającego status podatnika VAT (przedsiębiorcy, tzw. usługi B2B - business to business) opodatkowane są na zasadach ogólnych, tj. w kraju siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy. W terminologii przepisów o VAT jest to tzw. eksport usług opodatkowanych w kraju odbiorcy.

W Polsce, miejsce świadczenia usługi wykonanej na rzecz przedsiębiorcy ustalane jest na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem m.in. art. 28f.

Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu, w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Rozporządzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia, na użytek stosowania art. 44 dyrektywy 2006/112/WE „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 Rozporządzenia - które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Definicja podatnika na potrzeby określenia miejsca świadczenia usług jest z kolei dość szeroka i obejmuje przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (art. 28a ustawy o VAT).

Ani przepisy krajowe, ani Rozporządzenie nie określa w sposób definitywny, w jaki sposób weryfikować status kontrahenta z państwa trzeciego dla celów opodatkowania VAT. Przepisy dają natomiast wskazówki, na jakie okoliczności zwrócić uwagę przy takiej weryfikacji. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Rozporządzenia, o ile usługodawca nie ma odmiennych informacji, może uznać, że usługobiorca nieprowadzący działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty ma status podatnika:

  • jeżeli uzyska od usługobiorcy zaświadczenie wydane przez właściwe organy podatkowe usługobiorcy, potwierdzające, że usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą i uprawniające go do otrzymania zwrotu VAT na mocy dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty;
  • w przypadku gdy usługobiorca nie ma tego zaświadczenia - jeżeli dysponuje numerem VAT lub podobnym numerem nadanym usługobiorcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców lub dowolnym innym dowodem potwierdzającym, że usługobiorca jest podatnikiem oraz jeżeli dokona w rozsądnym zakresie weryfikacji rzetelności przedstawionych przez usługobiorcę danych za pomocą zwykłych, handlowych środków bezpieczeństwa, takich jak środki dotyczące kontroli tożsamości lub płatności.

W przedstawionym stanie faktycznym, Kontrahent przekazał Spółce swój numer VAT wydany przez państwo siedziby. Co więcej, Kontrahent wydał oświadczenie, w którym poinformował Spółkę, że nabywane usługi są wykorzystywane przez spółkę szwajcarską w działalności prowadzonej przez tę spółkę poprzez strukturę znajdującą się poza terytorium Polski (w Szwajcarii). Na potwierdzenie, że usługi nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce, Kontrahent przedstawił Wnioskodawcy Interpretację, w której organ interpretacyjny wyraźnie potwierdził, że w modelu biznesowym przyjętym przez grupę, do której należy Kontrahent, wszystkie czynności operacyjne podejmowane są przez Kontrahenta w centrali w Szwajcarii, a co za tym idzie zasoby tego podmiotu obecne w Polsce nie są zdolne do samodzielnego nabywania lub świadczenia usług jako wyodrębniona w Polsce struktura organizacyjna.

W tych okolicznościach Spółka może w sposób uzasadniony domniemywać, że Kontrahent jest podatnikiem VAT w kraju siedziby, tj. w Szwajcarii, a część z usług świadczonych dla Kontrahenta będzie opodatkowana poza Polską. Bez znaczenia dla powyższej konkluzji jest fakt, że Kontrahent dysponuje polskim numerem VAT. Rejestracji dokonał dla potrzeb transakcji towarowych, a rejestracja ta nie przesądza o istnieniu w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 Rozporządzenia. Podstawową różnicą między określeniem miejsca opodatkowania VAT transakcji towarowej oraz transakcji usługowej jest znaczenie dla tej pierwszej zasady terytorialności /położenia towaru. W przypadku transakcji usługowych decydujące znaczenie, co do zasady, ma natomiast kraj prowadzenia działalności operacyjnej (siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności), a nie kraj, w którym usługa została wykonana.

W tym stanie faktycznym, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, usługi związane z najmem i naprawą palet będą opodatkowane w kraju siedziby usługobiorcy, tj. w Szwajcarii.

W przypadku usług naprawy urządzeń podobne stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2013 r., sygn. IPTPP2/443-402/13-4/JS, zaś w odniesieniu do najmu urządzeń m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2010 r., sygn. IPPP3/443-104/l0-4/MPe.

Inaczej będzie natomiast w przypadku usług związanych z transportem towarów. Zgodnie bowiem z art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju. Na podstawie ww. art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT usługa transportu towarów w całości wykonana na terenie kraju dla podmiotu posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego podlega opodatkowaniu w Polsce.

Podobne stanowisko w zakresie miejsca świadczenia usług spedycyjnych w całości wykonanych w Polsce zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP2/443-1213/12/RS).

Reasumując,

  1. w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym jest uznanie, że miejscem świadczenia usług najmu i naprawy palet wykonywanych na rzecz Kontrahenta CH nie jest terytorium Polski, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji na Spółce nie ciąży obowiązek naliczenia polskiego podatku VAT należnego do ceny świadczonych usług;
  2. w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym jest uznanie, że miejscem świadczenia usług transportu towarów wykonywanych na terytorium Polski na rzecz Kontrahenta CH jest terytorium Polski, stosownie do art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji na Spółce ciąży obowiązek naliczenia polskiego podatku należnego do ceny świadczonych usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, że kontrahent zagraniczny nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem kwestia ta nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w wydanej interpretacji. Trzeba też dodać, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe dla Wnioskodawcy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywa się ze stanem faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wydana interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.