IPPP3/4512-103/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

Określenie czy prace badawcze w opisanym stanie faktycznym powinny być uznane jako usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług i określenia miejsca ich świadczenia
IPPP3/4512-103/15-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia
 2. miejsce świadczenia usług
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) uzupełnionym w dniu 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 marca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy prace badawcze w opisanym stanie faktycznym powinny być uznane jako usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług i określenia miejsca ich świadczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy prace badawcze w opisanym stanie faktycznym powinny być uznane jako usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług i określenia miejsca ich świadczenia. Wniosek uzupełniony został w dniu 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 9 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut zawarł w 2011 r. umowę z agencją rządu USA z siedzibą w USA na przeprowadzenie programu badawczego (projektu) pod nazwą Optyczny wzmacniacz parametryczny o dużej mocy szczytowej (NOPCPA). Ogólnie rzecz ujmując badania przeprowadzone w ramach projektu dotyczą nowej technologii laserowej, alternatywnej dla stosowanej obecnie technologii femtosekundowej, pozwalającej na budowę układów o dużej mocy szczytowej.

Projekt pierwotnie zaplanowany na lata 2011-2014 podzielono na etapy - zadania:

 1. Modelowanie numeryczne i projektowanie wzmacniacza NOPCPA o dużej mocy szczytowej.
 2. Projekt mechaniczny i montaż wzmacniacza na stole optycznym.
 3. Opracowanie i instalacja narzędzi i urządzeń do diagnostyki impulsów laserowych. Końcowa optymalizacja parametrów wyjściowych wzmacniacza NOPCPA.

Poszczególne zadania wykonane w ramach realizacji dotychczasowego projektu polegały na przeprowadzeniu prac teoretycznych, zbudowaniu kolejnych elementów układu oraz ich skonfigurowaniu i przetestowaniu. Dalej nastąpiła instalacja całego układu wzmacniającego NOPCPA oraz przeprowadzono szereg eksperymentów związanych z jego funkcjonowaniem wraz ze stosownym ich zdiagnozowaniem i opisem.

W kwietniu 2014 r. Instytut zawarł umowę na kontynuację projektu w latach 2014-2017. Dotychczasowa konstrukcja układu musi zostać przebudowana dla uzyskania lepszych parametrów. Przykładowo: uzyskanie pełni możliwości lasera pompującego wymaga użycia innych niż dotychczas kryształów nieliniowych, konieczne są dalsze prace nad oscylatorem femtosekundowym oraz laserem zasiewającym. Efektem finalnym zaplanowanych prac ma być uzyskanie co najmniej pięciokrotnego zwiększenia energii wyjściowej z układu OPCPA, jak również co najmniej o dwa rzędy wielkości lepszego kontrastu impulsu laserowego, niż jest on osiągalny w obecnej wersji wzmacniacza.

Prace nad kontynuacją projektu zaplanowano od lipca 2014 r. do końca lipca 2017 r., i jak poprzednio, przeprowadzane są w Centrum Laserowym Instytutu z wykorzystaniem infrastruktury Centrum, które jest wyposażone w aparaturę niezbędną do opracowania technologii wzmacniacza NOPCPA. Prace przeprowadzane są przy udziale specjalistów Instytutu w zakresie: ultraszybkiej aparatury laserowej, optyki nieliniowej i optyki kwantowej.

Z przeprowadzonych prac i kolejnych etapów modernizacji NOPCPA będą przekazywane zleceniodawcy raporty roczne i raport końcowy z wykonania projektu. Agencja będzie obciążana fakturami wystawianymi przez Instytut za kolejne okresy realizowanych prac badawczych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że wzmacniacz parametryczny składa się z kilku podzespołów/układów: układ rozciągania kompresji impulsów świetlnych, przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy oraz układ diagnostyki. Parametry fizyczne oraz rozwiązania mechaniczne każdego z tych podzespołów muszą być starannie policzone oraz przetestowane przed przekazaniem dokumentacji technicznej zamawiającemu.

Poszczególne zadania:

 1. Modelowanie numeryczne i projektowanie wzmacniacza NOPCPA o dużej mocy szczytowej.
  1. Symulacja numeryczna oraz projekt optycznej linii dyspersyjnej do rozciągania oraz kompresji impulsów. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe polegają na modelowaniu numerycznym własności dyspersyjnych streczera, wzmacniacza oraz kompresora. Wyniki tych obliczeń będą podstawą do wyboru optymalnego typu stretczera (Offner lub Martinez). Optymalizacja parametrów zestawu streczer-kompresor uwzględniająca dyspersję oraz zmiany widmowe zachodzące we wzmacniaczu impulsów umożliwi zaprojektowanie optymalnej linii dyspersyjnej, pozwalającej na uzyskanie jak najkrótszego impulsu wyjściowego przy stosunkowo prostym schemacie rozważanych układów. Dodatkowo, modelowanie pozwoli ocenić efektywność całego układu wzmacniacza w różnych konfiguracjach oraz wybrać konfigurację optymalną także pod tym względem.
  2. Symulacje numeryczne wieloprzejściowego optycznego przed wzmacniacza parametrycznego. Optymalizacja efektywności pierwszego stopnia wzmacniacza. Dobór kryształu nieliniowego. W tym zadaniu analizie numerycznej poddamy wieloprzejściowy przedwzmacniacz parametryczny. Zostaną przeprowadzone obliczenia dynamiki impulsu laserowego w czasie propagacji przez kryształ nieliniowy. Zostanie również zbadana stabilność. Dokładna analiza nieliniowych zjawisk w układzie wzmacniacza będzie prowadzona pod dwoma kątami: (1) zwiększenie efektywności oraz (2) zapewnienie pracy szerokopasmowej. Planowane są również obliczenia teoretyczne dla różnych kryształów nieliniowych takich jak BBO, BiBO oraz LBO.
  3. Symulacje numeryczne wzmacniacza mocy. Zakres prac planowanych do przeprowadzenia tego zadania obejmuje symulacje dynamicznej propagacji impulsu laserowego w stopniu mocy. Prace te pomogą na dobór optymalnej ze względu na całkowitą efektywność układu liczby kryształów ich typ oraz rozmiar.
 2. Projekt mechaniczny i montaż testowego układu wzmacniacza na stole optycznym
  1. Ustawienie oraz optymalizacja optycznego układu streczer-kompresor. Zakres prac planowanych do przeprowadzenia tego zadania obejmuje wykonanie precyzyjnych elementów mechanicznych streczera oraz kompresora. Po ustawieniu linii dyspersyjnej na stole optycznym metodami interferencji spektralnej zostanie wykonany pomiar fazy resztkowej układu streczer-kompresor. Na podstawie tych pomiarów zostaną optymalnie ustawione siatki dyfrakcyjne streczera oraz kompresora. Zostanie również zmierzona oraz skompensowana resztkowa dyspersja kątowa oraz dyspersja przestrzenna wiązki laserowej.
  2. Ustawienie przedwzmacniacza laserowego. Zadanie obejmuje wykonanie elementów mechanicznych pierwszego stopnia wzmacniacza parametrycznego - wieloprzejściowego przedwzmacniacza. Zostanie ustawiony testowy układ optyczny do prowadzenia wiązki lasera pompującego oraz układ relayimaging w celu otrzymania gładkiego profilu przestrzennego wiązki pompującej. Zostaną również przeprowadzone testy wzmacniacza na różnych częstościach powtarzania impulsów.
  3. Zadanie skupia się głównie na wykonaniu oraz ustawianiu elementów pierwszego i drugiego stopnia wzmacniaczy mocy. Wykonane zostaną komory kryształów nieliniowych. Każdy stopień wzmacniacza zostanie zoptymalizowany pod względem największej efektywności przekazywania energii impulsu pompującego do impulsu zasiewającego. Zostaną przeprowadzone prace z różnymi kryształami nieliniowymi takimi jak BBO oraz LBO na podstawie danych teoretycznych dostarczonych w Zadaniu 1.
 3. Opracowanie i instalacja narzędzi i urządzeń do diagnostyki impulsów laserowych. Końcowa optymalizacja parametrów wyjściowych wzmacniacza NOPCPA. Na tej fazie prac badawczo-rozwojowych zostanie wykonana optymalizacja wszystkich elementów układu wzmacniacza. Powstaną projekty aparatury diagnostycznej.

Wyniki prac wykonanych przez Instytut.

Wynikiem prac, przeprowadzanych przez Instytut będzie wyczerpująca dokumentacja techniczna układu opto-mechanicznego oraz diagnostycznego, wyniki obliczeń oraz wyniki pomiarów parametrów poszczególnych elementów wchodzących w skład układu testowego. Dokumentacja techniczna będzie zawierała rysunki techniczne elementów opto-mechanicznych. Na podstawie tej dokumentacji strona odbierająca pracę będzie mogła uruchomić prototyp optycznego wzmacniacza parametrycznego z możliwością dalszej komercjalizacji urządzenia przez zamawiającego.

Zespół wykonujący usługi.

Zespół pracujący nad projektem wspomnianego wzmacniacza parametrycznego będzie się składał z inżynierów specjalizujących się w zakresie optyki oraz mechaniki precyzyjnej. Ponadto w pracach badawczo-rozwojowych biorą udział również absolwenci wydziałów fizyki rożnych uniwersytetów ze specjalizacją optyka laserów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przeprowadzone na rzecz klienta z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prace badawcze zaplanowane na lata 2014-2017 w zakresie kontynuacji projektu NOPCPA powinny być uznane za świadczone usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług, o których mowa w art. 28l pkt 3 ustawy o VAT, dla których miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie podmioty spoza Unii Europejskiej nabywające te usługi posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Podatnika przeprowadzany program badawczy w zakresie budowy i funkcjonowania optycznego wzmacniacza parametrycznego NOPCPA, którego kontynuacja nastąpi w latach 2014-2017 kwalifikuje się do uznania, dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, za usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług (tj. usługi badawcze) opisane w treści art. 28l pkt 3 ustawy o VAT. Usługi te są wykonywane (świadczone) w zakresie prac badawczych nad nową technologią laserową na indywidualne zlecenie klienta z siedzibą w USA. Instytut prowadzi zatem przy użyciu wyspecjalizowanych osób oraz odpowiedniej infrastruktury prace nad unikatową technologią w zakresie jej teoretycznego opisu, jak i budowy całego układu, a więc również praktycznego działania i ewentualnego zastosowania. Konsekwencją prac wykonanych w latach 2011-2014 jest modernizacja układu przewidziana w pracach zaplanowanych na lata 2014-2017.

Wyniki zleconych prac nad projektem są w formie raportów przekazywane zleceniodawcy.

Wykonanie projektu nie może więc być postrzegane jako szeroko rozumiane badania naukowe, lecz konkretny projekt badawczy dotyczący opracowania, zbudowania i przetestowania unikatowej technologii laserowej, na indywidualne zlecenie podmiotu zamawiającego. Wybór InstytutU, a więc co do zasady instytutu naukowego, wynika z wysokich wymogów tj. posiadania odpowiedniej kadry naukowej oraz odpowiedniej infrastruktury technicznej koniecznej dla przeprowadzanych prac badawczych, co jednak nie zmienia faktu, że prace te związane są z konkretnym projektem o charakterze usługi inżynierskiej, a nie szeroko pojmowanej pracy naukowej.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że treść art. 28l pkt 3 ustawy o VAT do końca 2010 r. w sposób enumeratywny zawierała odniesienia do wymienionych w nim usług opisywanych z zastosowaniem klasyfikacji statystycznych, tj. m.in. usług inżynierskich (PKWiU 74.2) oraz usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3). Od 1 stycznia 2011 r. przepis powyższy został zmodyfikowany w sposób pozwalający na objęcie jego zakresem usług inżynierskich oraz usług do nich podobnych, co w sposób oczywisty rozszerza zakres jego stosowania na prace badawcze i inżynierskie w szerokim zakresie świadczonych usług, nawiązując tym samym do brzmienia art. 9 ust. 2 pkt (e) tiret trzecie Szóstej Dyrektywy 77/388/EEC, a obecnie art. 59 pkt c Dyrektywy 2006/112/WE.

W odniesieniu do zakresu stosowania art. 9 ust. 2 lit. e tiret trzecie Szóstej Dyrektywy wypowiedział się ETS w wyroku z 7 października 2010 r. w sprawie C-222/09 (Kronospan Mielec Sp. z o.o.). Stwierdził m.in.:

„19. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu krajowego należy na wstępie przypomnieć, że art. 9 ust. 2 lit. e tiret trzecie szóstej dyrektywy nie dotyczy zawodów, takich jak zawód adwokata, doradcy, księgowego lub inżyniera, lecz usług. Prawodawca wspólnotowy używa wymienionych w tym przepisie zawodów jako środka służącego zdefiniowaniu kategorii usług będących jego przedmiotem (wyrok z dnia 16 września 1997 r. w sprawie C-145/96 von Hoffmann, Rec. S. I-4857, pkt 15) (...)

21. W tym zakresie należy stwierdzić, że wykonywanie zawodu inżyniera obejmuje świadczenie usług, które charakteryzują się tym, iż nie polegają tylko na stosowaniu istniejącej wiedzy i istniejących metod do konkretnych problemów, lecz również na nabywaniu nowej wiedzy i opracowywaniu nowych metod w celu rozwiązania tych samych lub nowych problemów.

22. Nie można więc skutecznie kwestionować twierdzenia, że działalność badawczo-rozwojowa obejmuje usługi, które zasadniczo i zwykle mogą być świadczone przez inżynierów.

23. Oczywiście, o ile prawdą jest, że - jak podniósł sąd krajowy - działalność naukowa, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. e szóstej dyrektywy, ma zwykle charakter nowatorski i kreatywny, to jednak na podstawie tylko tej okoliczności nie można wykluczyć, że podatnik wykonujący działalność lub zawód będący przedmiotem innego przepisu powyższej dyrektywy, może również świadczyć, zasadniczo i zwykle, usługi o powyższym charakterze.

24. Należy dodać, że - jak wynika z orzecznictwa Trybunału - usługi wymienione w art. 9 ust. 2 lit. e szóstej dyrektywy charakteryzują się tym, iż są przeznaczone dla wielu odbiorów, a mianowicie dla ogółu osób uczestniczących, w różnorakim charakterze, w działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, dydaktycznej lub rozrywkowej (zob. ww. wyrok w sprawie Gillan Beach, pkt 23).

25. Natomiast z postanowienia odsyłającego wynika, że w niniejszej sprawie usługi Kronospan nie były świadczone dla wielu odbiorców, lecz na rzecz jednego usługobiorcy cypryjskiego, który zlecił prace badawczo-rozwojowe będące przedmiotem sprawy.

26. Wynika stąd, że usługi takie jak będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym muszą być uznane za należące do zakresu art. 9 ust. 2 lit. e szóstej dyrektywy.”

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca jest zdania, że Instytut, jako wykonujący usługi w zakresie projektu zleconego przez amerykańską agencję rządową wypełnia przesłanki, dla uznania, iż nie są to usługi naukowe w rozumieniu art. 28g ust. 2 ustawy o VAT, lecz usługi inżynierskie opisane w art. 28l pkt 3 ustawy o VAT, a zatem miejscem ich świadczenia jest miejsce siedziby nabywcy znajdującego się poza terytorium Wspólnoty.

Wnioskodawca zaznacza, że dla usług świadczonych przez Instytut w ramach ww. projektu realizowanego w latach 2011-2014 otrzymał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 październik 2011 r. (znak: IPPP3/443-912/11-4/MPe) potwierdzająca poprawność swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego przepisu wynika zasada terytorialności opodatkowania, tj. opodatkowaniu podlega świadczenie usług wykonywane na terytorium kraju. Zatem dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług istotne jest ustalenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Należy w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, 28e, 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2, art. 28h-28n,

Zauważyć należy, że w ww. art. 28c ust. 1 ustawy zawarto szereg wyjątków od ogólnej zasady dotyczącej określenia miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. I tak zgodnie z art. 28l pkt 3 ustawy w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ww. usługi nie odnoszą się do specjalizacji (zawodu) podmiotu świadczącego usługę (prawnik, konsultant, księgowy, inżynier), lecz do natury świadczenia. Wymienione w tym przepisie specjalizacje służą jedynie zdefiniowaniu kategorii usług najczęściej wykonywanych w ramach tych specjalizacji. Natomiast „usługi podobne” oznaczają usługi podobne do usług wykonywanych przez konsultantów, inżynierów, biura konsultingowe, prawników, księgowych w takim zakresie, w jakim służą temu samemu celowi co powyższe.

Na podstawie art. 28l pkt 3 ustawy miejscem świadczenia usług inżynierskich oraz usług do nich podobnych dla podmiotu niebędącego podatnikiem z siedzibą działalności poza terytorium Wspólnoty jest miejsce siedziby usługobiorcy.

Podobne uregulowanie wynika z prawa wspólnotowego. Przepis art. 59 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r., Nr 347, poz. 1 ze zm.), reguluje miejsce świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami spoza Wspólnoty. Stosownie do pkt c tegoż artykułu miejscem świadczenia usługi konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych oraz inne podobne usługi, jak również przetwarzanie danych i dostarczanie informacji na rzecz osoby niebędącej podatnikiem mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Wspólnoty jest miejsce, w którym osoba ta ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

We wskazanym przepisie art. 59 ust. 1 pkt c Dyrektywy prawodawca unijny celowo posługuje się zawodami wskazanymi w tym przepisie jako środkiem do zdefiniowania kategorii danych świadczeń. Zatem ww. przepis ustanawia regułę miejsca świadczenia usług w stosunku do wszystkich usług inżynierów.

W odniesieniu do zakresu stosowania art. 9 ust. 2 lit. e tiret trzecie Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 59 ust. 1 pkt c Dyrektywy 2006/112/WE) wypowiedział się ETS w wyroku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-222/09 (Kronospan Mielec Sp. z o. o.). W przedmiotowym wyroku ETS stwierdził, że świadczenie usług polegających na wykonaniu prac badawczo- rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów mających przedsiębiorstwo w jednym z państw członkowskich UE na zlecenie i na rzecz usługobiorcy z siedzibą w innym państwie członkowskim należy kwalifikować jako usługi inżynierów w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. e Szóstej Dyrektywy. Sąd wskazał, że art. 9 ust. 2 lit. e Szóstej Dyrektywy nie dotyczy zawodów, takich jak zawód adwokata, doradcy księgowego lub inżyniera lecz usług. Prawodawca wspólnotowy używa wymienionych w tym przepisie zawodów jako środka służącego zdefiniowaniu kategorii usług będących jego przedmiotem. Natomiast usługi wymienione w art. 9 ust. 2 lit. e Szóstej Dyrektywy charakteryzują się tym, że są przeznaczone dla wielu odbiorów, a mianowicie dla ogółu osób uczestniczących, w różnorakim charakterze, w działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, dydaktycznej lub rozrywkowej. W sprawie Kronospan usługi nie były świadczone dla wielu odbiorców, lecz na rzecz jednego usługobiorcy cypryjskiego, który zlecił prace badawczo-rozwojowe będące przedmiotem sprawy.

Wobec tego dla określenia miejsca świadczenia usług inżynierskich oraz usług do nich podobnych należy przede wszystkim wyjaśnić, co należy rozumieć przez „usługi inżynierskie”. Przez słowo „inżynier” rozumie się specjalistę mającego wyższe wykształcenie techniczne, czyli posiadającego wiedzę związaną z produkcją (wytwarzaniem) dóbr materialnych, jak też wiedzę o tych dobrach. Zatem, przez usługi inżynierskie należy rozumieć takie usługi, których świadczenie oparte jest na wykorzystaniu wiedzy, w szczególności, w zakresie nauk ścisłych, w tym technologii i praktycznych doświadczeń do projektowania, produkowania dóbr materialnych, jak i kontrolowania oraz analizowania tych procesów. I tylko dla takich usług inżynierskich należy stosować przepis art. 28l pkt 3 ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący instytutem naukowym dla uzyskania lepszych parametrów w latach 2014-2017 kontynuuje projekt badawczy zlecony przez agencję rządu USA i prowadzony w latach 2011-2014 pod nazwą Optyczny wzmacniacz parametryczny o dużej mocy szczytowej (NOPCPA - Non-collinear Optical Parametric Chirped Puise Amplifier). Badania przeprowadzone w ramach projektu dotyczą nowej technologii laserowej, alternatywnej dla stosowanej obecnie technologii femtosekundowej, pozwalającej na budowę układów o dużej mocy szczytowej. Poszczególne zadania dotychczas polegały na przeprowadzeniu prac teoretycznych, zbudowaniu kolejnych elementów układu oraz ich skonfigurowaniu i przetestowaniu. Następnie nastąpiła instalacja całego układu wzmacniającego NOPCPA oraz przeprowadzono szereg eksperymentów związanych z jego funkcjonowaniem wraz ze stosownym ich zdiagnozowaniem i opisem. W ramach kontynuacji projektu dochychczasowa konstrukcja układu musi zostać przebudowana dla uzyskania lepszych parametrów, np. dla uzyskania pełni możliwości lasera pompującego wymagane jest użycie innych niż dotychczas kryształów nieliniowych, konieczne są dalsze prace nad oscylatorem femtosekundowym oraz laserem zasiewającym. Efektem finalnym zaplanowanych prac ma być uzyskanie co najmniej pięciokrotnego zwiększenia energii wyjściowej z układu OPCPA, jak również co najmniej o dwa rzędy wielkości lepszego kontrastu impulsu laserowego, niż jest on osiągalny w obecnej wersji wzmacniacza. Prace nad kontynuacją projektu, jak poprzednio, przeprowadzane są w Centrum Laserowym Instytutu z wykorzystaniem infrastruktury Centrum, które jest wyposażone w aparaturę niezbędną do opracowania technologii wzmacniacza NOPCPA oraz oraz posiada odpowiednią kadrę naukową składającą się z inżynierów specjalizujących się w zakresie optyki oraz mechaniki precyzyjnej specjalistów w zakresie: ultraszybkiej aparatury laserowej, optyki nieliniowej i optyki kwantowej. Z przeprowadzonych prac i kolejnych etapów modernizacji NOPCPA będą przekazywane zleceniodawcy raporty roczne i raport końcowy z wykonania projektu. Wynikiem prac, przeprowadzanych przez Instytut będzie dokumentacja techniczna układu opto-mechanicznego i diagnostycznego oraz wyniki obliczeń i wyniki pomiarów parametrów poszczególnych elementów wchodzących w skład układu testowego. Na podstawie dokumentacji strona odbierająca pracę będzie mogła uruchomić prototyp optycznego wzmacniacza parametrycznego z możliwością dalszej komercjalizacji urządzenia przez zamawiającego.

Wątpliwość Instytutu wiąże się z prawidłowym określeniem miejsca świadczenia dla opisanej powyżej usługi świadczonej na rzecz agencji rządu USA tj. czy wykonane prace badawcze powinny być uznane za usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług, o których mowa w art. 28l pkt 3 ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy Instytut na rzecz agencji rządu USA kontynuuje program badawczy pod nazwą Optyczny wzmacniacz parametryczny o dużej mocy szczytowej (NOPCPA). Badania dotyczą udoskonalania nowej technologii laserowej, alternatywnej dla stosowanej obecnie technologii femtosekundowej, pozwalającej na budowę układów o dużej mocy szczytowej. Zespół pracujący nad projektem będzie się składał z inżynierów specjalizujących się w zakresie optyki oraz mechaniki precyzyjnej oraz absolwentów wydziałów fizyki rożnych uniwersytetów ze specjalizacją optyka laserów. Wyniki prac przeprowadzanych przez Instytut będą przekazywane zleceniodawcy poprzez raporty roczne i raport końcowy z wykonania projektu. Na podstawie przekazanej dokumentacji strona odbierająca pracę będzie mogła uruchomić prototyp optycznego wzmacniacza parametrycznego z możliwością dalszej komercjalizacji urządzenia przez zamawiającego.

Szczegółowo opisane przez Instytut prace badawcze wykonywane w ramach udoskonalania nowej technologii laserowej prowadzone przez zespół inżynierów na podstawie art. 28l pkt 3 ustawy oraz art. 59 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. należy kwalifikować jako usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług.

Zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług inżynierskich stosownie do art. 28l pkt 3 ustawy jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swojej działalności, tj. państwo trzecie - USA.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia
IPTPP2/4512-175/15-8/JSz | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia usług
IPTPP2/4512-262/15-4/PRP | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPTPP3/4512-77/15-5/UNR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.