IPPP3/443-640/14-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie określenia miejsca świadczenia oraz stawki podatku dla usług remontów, naprawy i konserwacji statków powietrznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 lipca 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia oraz stawki podatku dla usług remontów, naprawy i konserwacji statków powietrznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia oraz stawki podatku dla usług remontów, naprawy i konserwacji statków powietrznych.

Wniosek uzupełniony został w dniu 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 24 lipca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca świadczy usługi polegające na konserwacji i naprawie samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, usługi powyższe sklasyfikowane są jako PKD 33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych. Świadczone usługi wykonywane są na samolotach pasażerskich używanych przez operatorów lotniczych w transporcie międzynarodowym zarówno zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii Europejskiej. Wnioskodawca posiada wszelkie certyfikaty i licencje niezbędne do wykonywania opisanych usług.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi polegające na remoncie, przebudowie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich. Przedmiotem zleceń wykonywanych przez Wnioskodawcę są samoloty pasażerskie używane przez operatorów lotniczych w transporcie międzynarodowym.

Usługi są wykonywane na terenie kraju, samoloty przylatują do Polski celem wykonania okresowych przeglądów, planowanych remontów, konserwacji. Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przyjmuje zlecenia naprawy, remontu lub konserwacji od właścicieli środków transportu lotniczego, jak również od przewoźników (operatorów lotniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych). Zlecenia naprawy, remontu lub konserwacji pochodzą od właścicieli środków transportu lotniczego, jak również od przewoźników (operatorów lotniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych).

Właściciele statków albo przewoźnicy będący podmiotami posiadającymi siedzibę albo prowadzenia działalności gospodarczej terytorium RP znajdują się na ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłaszanego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W jaki sposób dla celów VAT Wnioskodawca powinien potraktować wykonywane czynności remontów, naprawy i konserwacji statków powietrznych na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami nieposiadającymi siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytoriom RP...
 2. W jaki sposób dla celów VAT Wnioskodawca powinien potraktować wykonywane czynności remontów, naprawy i konserwacji statków powietrznych na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami posiadającymi siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W zakresie pytania numer 1.

W zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę usług remontów, przebudowy, konserwacji statków powietrznych na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami nieposiadającymi siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP miejsce świadczenia usługi znajduje się poza terytorium RP i w związku z tym Wnioskodawca powinien wystawiać faktury za przedmiotowe usługi na rzecz ww. podmiotów bez kwoty podatku VAT na zasadzie obciążenia zwrotnego.

W zakresie pytania numer 2.

W zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę usług remontów, przebudowy, konserwacji statków powietrznych na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami posiadającymi siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP miejsce świadczenia usługi znajduje się na terytorium RP i w związku z tym Wnioskodawca powinien wystawiać faktury za przedmiotowe usługi na rzecz ww. podmiotów z podatkiem VAT, ale przy zastosowaniu stawki 0%.

W zakresie pytania numer 1.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem tym należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, jest - zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy VAT - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...).

Stosownie do art. 28b ustawy o VAT zasadą generalną jest, iż:

 • miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę,
 • w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, miejscem świadczenia tych usług jest to stale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w przypadku, gdy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Miejsce świadczenia - z uwagi na terytorialny charakter podatku od wartości dodanej - ma bezpośredni wpływ na miejsce opodatkowania danej czynności. W aktualnym stanie prawnym regułą stało się określanie miejsca świadczenia usług w oparciu o miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, bądź stałe miejsce zamieszkania, albo zwykłe miejsce pobytu. W myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, za miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika należy uznawać miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę. Jednakże jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, za miejsce świadczenia tych usług uznawane jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast gdy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest zgodnie z art. 28b ust. 3 ustawy o VAT miejsce, w którym ma on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Oznacza to, że w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług remontów, przebudowy, konserwacji statków powietrznych na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami nieposiadającymi siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP miejsce świadczenia usługi znajduje się poza terytorium RP i w związku z tym Wnioskodawca powinien wystawiać faktury za przedmiotowe usługi na rzecz ww. podmiotów bez kwoty podatku VAT na zasadzie obciążenia zwrotnego zgodnie z art. 28b ustawy VAT.

W zakresie pytania numer 2.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stale miejsce prowadzenia działalności (...). Oznacza to, że w zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę usług remontów, przebudowy, konserwacji statków powietrznych na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami posiadającymi siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP miejsce świadczenia usługi znajduje się na terytorium RP i Wnioskodawca winien opodatkować je na terytorium Polski według stawki odpowiedniej dla świadczonych usług.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy VAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy rozumie się przewoźników lotniczych, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

W przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy (art. 83 ust. 1b ustawy).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych (art. 83 ust. 1c ustawy).

Przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1a, najpóźniej do dnia 20 lutego danego roku podatkowego (art. 83 ust. 1d ustawy).

Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego (art. 83 ust. 1e ustawy).

Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, uznanych w państwie swojej siedziby za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1f ustawy VAT).

Jednocześnie do świadczenia usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy VAT, prawo do zastosowania 0% stawki podatku ustawodawca uzależnił od - jak wynika z zapisu ust. 1 art. 83 ustawy VAT prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami posiadającymi siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP, którzy znajdują się na ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłaszanego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego to Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do świadczonych na ich rzecz usług remontów, przebudowy, konserwacji statków powietrznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Należy zwrócić uwagę, że podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, bowiem opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium kraju tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi polegające na konserwacji i naprawie samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich. Świadczone usługi wykonywane są na samolotach pasażerskich używanych przez operatorów lotniczych w transporcie międzynarodowym zarówno zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii Europejskiej.

Usługi są wykonywane na terenie kraju, samoloty przylatują do Polski celem wykonania okresowych przeglądów, planowanych remontów, konserwacji. Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przyjmuje zlecenia naprawy, remontu lub konserwacji od właścicieli środków transportu lotniczego, jak również od przewoźników (operatorów lotniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych).

Właściciele statków albo przewoźnicy będący podmiotami posiadającymi siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej terytorium RP znajdują się na ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłaszanego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia miejsca opodatkowania, stawki podatku oraz dokumentowania świadczonych usług.

W odniesieniu do pytań dotyczących miejsca świadczenia usług polegających na remoncie, naprawie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, wykonywanych na na rzecz kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Polski i nieposiadających stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy wskazać, że w przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w art. 28 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Przepis ten wprowadza definicję podatnika, która ma zastosowanie tylko na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług.

W myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy o VAT).

W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ust. 3 ustawy o VAT).

Zatem, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, jeżeli przy wykorzystaniu na jego terytorium infrastruktury oraz personelu, w sposób zorganizowany oraz ciągły, prowadzi działalność, w ramach której dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi polegające na remoncie, naprawie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, na rzecz kontrahentów niemających siedziby albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz na rzecz kontrahentów mających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia miejsca świadczenia tych usług.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca świadczy usługi polegające na remoncie, naprawie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, na rzecz kontrahentów (podatników) niemających siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

W tej sytuacji, miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się poza terytorium kraju, w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Spółka świadczy usługi polegające na remoncie, naprawie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, na rzecz kontrahentów będących podmiotami posiadającymi siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Zatem, w tym przypadku, usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

W myśl art. 83 ust. 1a ustawy przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Stosownie do art. 83 ust. 1c ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Art. 83 ust. 1d ustawy wskazuje, że przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1a, najpóźniej do dnia 20 lutego danego roku podatkowego.

Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego (art. 83 ust. 1e ustawy).

Zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

 1. uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
 2. wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Art. 83 ust. 2 ustawy wskazuje że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Ustawodawca nie określił katalogu takich dokumentów, w związku z tym należy uznać, że może nim być każdy dokument, który jednoznacznie potwierdza spełnienie warunków wynikających z art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy. Obowiązek udowodnienia spełnienia przesłanek spoczywa na Podatniku chcącym skorzystać z opodatkowania stawką preferencyjną 0 %.

Zatem zerową stawką podatku, na mocy pkt 16, objęto usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych do transportu międzynarodowego. Stawka 0% dotyczy wyłącznie usług wykonywanych na tych środkach transportu, które używane są w transporcie międzynarodowym, pod warunkiem posiadania dokumentów, które jednoznacznie potwierdzają spełnienie warunków wynikających z art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy.

W opisie sprawy Spółka wyraźnie wskazuje, że właściciele statków albo przewoźnicy, będący podmiotami posiadającymi siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP, znajdują się na ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłaszanego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.), użytkownikiem statku powietrznego jest jego właściciel lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

W odniesieniu do definicji przewoźnika lotniczego, przewoźnikiem lotniczym, stosownie do przepisu art. 2 pkt 16 ustawy Prawo lotnicze jest podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

Polscy przewoźnicy lotniczy, którzy znajdą się na liście, będą uprawnieni do korzystania ze stawki 0% VAT w stosunku do importu, dostaw i usług o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego. Lista publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zatem usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz właścicieli statków lub przewoźników (kontrahenci Wnioskodawcy), które będą bezpośrednio służyć przewoźnikom lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym korzystają z preferencyjnej stawki 0% przy spełnieniu warunków wynikających z art. 83 ust. 2 ustawy.

Ustawodawca nie określił katalogu takich dokumentów, w związku z tym należy uznać, że może nim być każdy dokument, który jednoznacznie potwierdza spełnienie warunków wynikających z art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy. Stąd uznać należy, że wpis na listę przewoźników lotniczych opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla przewoźników mających siedzibę na terytorium kraju, lub wpis na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika, czy też odpowiedni akt właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika / właściciela statku powietrznego, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, daje możliwość zastosowania stawki 0% przy świadczeniu usług bądź dostawie towarów na rzecz tego przewoźnika/właściciela statku powietrznego.

Zaznaczyć należy, że Wnioskodawca świadcząc przedmiotowe usługi, niezależnie od tego, czy kontrahent posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, czy też nie, to Spółka w analizowanej sprawie zawsze występuje w charakterze polskiego podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą świadczone usługi.

Jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie";
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
 21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;
 24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, faktura może nie zawierać:

 1. w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14;
 2. w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. b - danych określonych w ust. 1 pkt 5 i 12-14.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa w powiązaniu z przedstawionym zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Spółka będzie świadczyć usługi polegające na remoncie, naprawie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, na rzecz właścicieli statków albo przewoźników będących podmiotami posiadającymi siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, to Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury, zawierającej wszystkie elementy o których mowa w art. 106e ust. 1 ustawy.

Natomiast, jak wskazano w niniejszej interpretacji, w przypadku, gdy Spółka będzie świadczyć usługi o których mowa we wniosku na rzecz kontrahentów nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytoriom kraju, lecz kontrahent ten posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej (innym niż terytorium kraju), faktura dokumentująca wykonanie przez Wnioskodawcę usług może nie zawierać – zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy – danych wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 10 i 12-14 ustawy, tj. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

W przypadku, gdy kontrahent Wnioskodawcy nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej, faktura dokumentująca wykonanie przez Wnioskodawcę usług może nie zawierać – zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy – danych wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 12-14 ustawy, tj. numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b., stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy, w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi faktura powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.