IPPP1/4512-826/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT usług cash poolingu.
IPPP1/4512-826/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. import usług
 3. miejsce świadczenia
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług cash poolingu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. („AK PL” lub „Spółka”), podmiot z siedzibą w Polsce, zamierza zawrzeć umowę cash pooling z AC („AC LUX”) z siedzibą w Luksemburgu. Głównym celem zawarcia przez AK PL wspomnianej powyżej umowy cash pooling jest efektywne zarządzanie środkami finansowymi AK PL przy wykorzystaniu zasobów i umiejętności podmiotu wyznaczonego do tej funkcji w ramach Grupy (tj. AC LUX) – a w konsekwencji zmniejszenie kosztów ewentualnego finansowania działalności Spółki oraz efektywniejsze i bezpieczniejsze gospodarowanie nadwyżkami finansowymi wygenerowanymi AK PL. Rozliczenia w ramach ww. umowy będą odbywać się w walucie PLN.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że AC LUX jest podmiotem powołanym w ramach Grupy („Grupa”) do prowadzenia profesjonalnej działalności w zakresie finansowania w Grupie. Działalność ta obejmuje udostępnianie oraz przyjmowanie środków finansowych od podmiotów z Grupy zainteresowanymi usługami AC LUX w powyższym zakresie, jak również zarządzanie środkami finansowym pozyskanymi w związku z zawarciem przez AC LUX umów cash pooling.

Przedmiotowa umowa cash pooling zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy AK PL oraz AC LUX (umowa dwustronna).

W przedstawionej strukturze AC LUX będzie pełniła zatem funkcję tzw. cash pool owner – tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki):

 • dysponowania otrzymanymi od AK PL nadwyżkami środków finansowych - ich dalszego deponowania, oraz
 • decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie AK PL.

W rozważanym przez Spółkę systemie cash pooling będzie dochodziło do przepływów środków pieniężnych między AK PL oraz AC LUX – tj.:

 • Na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego AK PL będą automatycznie przekazywane na rachunek bankowy AC LUX, prowadzony w Polsce („Rachunek Główny”). Jeżeli natomiast na rachunku bankowym AK PL wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez AC LUX z Rachunku Głównego.
 • Tym samym, w ramach planowanej struktury cash pooling AC LUX będzie zobowiązana przyjąć nadwyżkę środków AK PL oraz AC LUX będzie zobowiązana przekazać AK PL środki finansowe celem wyrównania niedoborów AK PL. Jednocześnie, AK PL będzie zobowiązana przekazać AC LUX nadwyżki finansowe zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych oraz AK PL będzie zobowiązana do przyjęcia od AC LUX środków celem finansowania niedoborów na wskazanych rachunkach bankowych AK PL.

Jednocześnie, w ramach ww. cash pooling AC LUX nie będzie zobowiązany do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego (należącego do AC LUX) na rachunek bankowy Spółki, ani też AK PL nie będzie zobowiązany do finansowania działalności AC LUX (uzupełnianie niedoborów AC LUX na Rachunku Głównym).

Z perspektywy Spółki – zasadniczo bez znaczenia są źródła i sposób pozyskania przez AC LUX niezbędnych do pokrycia niedoborów na rachunkach AK PL. Pewne jest jednak, że w przypadku, gdy na Rachunku Głównym pojawi się saldo ujemne (tj. AC LUX nie będzie w stanie pozyskać wystarczających środków finansowych z innych źródeł, lecz będzie zmuszony do pozyskania finansowania od banku), AC LUX będzie zobowiązana do zapłaty odsetek na rzecz banku zaangażowanego w schemat cash poolingu.

Odsetki od:

 • udostępnionych przez AC LUX środków służących pokryciu niedoborów Spółki lub
 • przekazanych AC LUX przez AK PL środków finansowych będących nadwyżkami finansowymi Spółki

– będą płatne w okresach miesięcznych.

Tytuł prawny do ww. odsetek wypłacanych przez strony umowy cash pooling (tj. przez AK PL na rzecz AC LUX oraz przez AC LUX na rzecz AK PL) oraz wierzytelność o wypłatę ww. odsetek będzie przysługiwała wyłącznie stronom umowy (tj. AK PL oraz AC LUX). Tym samym, na podstawie ww. umowy:

 • AC LUX będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych przez AK PL na podstawie umowy cash pooling oraz (ii) wyłącznie zobowiązanym do wypłaty odsetek na rzecz AK PL, a
 • AK PL będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych jej przez AC LUX oraz (ii) zobowiązany do wypłaty odsetek wyłącznie na rzecz AC LUX.

W konsekwencji powyższego, na Rachunku Głównym będą dokonywane następujące operacje:

 • na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego AK PL będą automatycznie przekazywane na Rachunek Główny,
 • w przypadku, gdy na rachunku bankowym AK PL wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez AC LUX z Rachunku Głównego.

Spółka posiada wiedzę odnośnie planowanych założeń funkcjonowania umowy cash pooling między Spółką a AC LUX. Podmiotami – pomiędzy, którymi będzie zawarta ww. umowa cash poolingu – będą bowiem AC LUX i AK PL.

Sposób dysponowania otrzymanymi od Spółki nadwyżkami środków finansowych leży w gestii AC LUX, który jako samodzielny podmiot może swobodnie decydować, czy środki te będą przechowywane / kumulowane na Rachunku Głównym (którego AC LUX jest właścicielem), czy też w inny sposób zagospodarowane przez AC LUX w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności.

Zgodnie z planowaną umową cash pooling między Spółką a AC LUX – ewentualny niedobór środków finansowych na rachunku Spółki zostanie pokryty przez AC LUX środkami zgromadzonymi przez AC LUX na Rachunku Głównym, którego posiadaczem jest ta spółka.

Jednocześnie, jak to zostało wskazane powyżej, AC LUX będzie pełniła funkcję tzw. cash pool owner – tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki):

 • dysponowania otrzymanymi od AK PL nadwyżkami środków finansowych, oraz
 • decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie AK PL.

Mając powyższe na uwadze, decyzja co do źródła finansowania w celu pokrycia ewentualnego niedoboru środków finansowych na rachunku Spółki leży wyłącznie po stronie AC LUX, która jako samodzielny podmiot może swobodnie decydować, czy będą to środki pochodzące z Rachunku Głównego (którego AC LUX jest właścicielem), czy też inne środki pozyskane przez AC LUX (przelane na ww. Rachunek Główny). Decyzja ta pozostaje poza zakresem kompetencji Spółki.

Należy również podkreślić, że AC LUX jako właściciel Rachunku Głównego będzie odpowiedzialny za zapewnienie wystarczających środków finansowych na pokrycie niedoborów na rachunku Spółki. Odpowiedzialność ta wyraża się poprzez konieczność zapłaty przez AC LUX odsetek do banku w przypadku, gdy AC LUX nie zapewni wystarczającej kwoty środków finansowych na Rachunku Głównym do pokrycia niedoboru na rachunku bankowym Spółki.

Spółka chciałaby wskazać, że bank będzie odpowiedzialny za obsługę uczestniczących w umowie cash pooling rachunków bankowych Spółki oraz Rachunku Głównego, którego posiadaczem jest AC LUX.

W szczególności – w odniesieniu do Spółki – zadaniem banku będzie dokonywanie automatycznego:

 • przeniesienia wszystkich nadwyżek z rachunku Spółki na Rachunek Główny AC LUX, oraz
 • pokrycia wszystkich niedoborów na rachunku Spółki poprzez przeniesienie środków finansowych AC LUX z Rachunku Głównego na rachunek Spółki.

Jednocześnie, Spółka chciałaby ponownie podkreślić, że z uwagi na fakt, że – jak to zostało wskazane powyżej – w ramach ww. cash pooling:

 • AC LUX nie będzie zobowiązany do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego (należącego do AC LUX) na rachunek bankowy Spółki, ani też
 • AK PL nie będzie zobowiązany do finansowania działalności AC LUX (uzupełnianie niedoborów AC LUX na Rachunku Głównym).

Bank również nie będzie dokonywał automatycznych działań w powyższym zakresie, tj. bank nie będzie dokonywał automatycznego:

 • przeniesienia nadwyżek z Rachunku Głównego na rachunek Spółki, ani
 • uzupełniania niedoborów na Rachunku Głównym z rachunku Spółki.

Ponadto, bank będzie odpowiedzialny za dokonanie automatycznej kalkulacji i pobranie odsetek należnych za dany miesiąc z tytułu umowy cash pooling.

AC LUX jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu. AK PL jest polskim rezydentem podatkowym.

AK PL oraz AC LUX nie są podmiotami bezpośrednio powiązanymi – tj. AC LUX nie posiada (i) ani udziałów Spółki, (ii) ant udziałów w kapitale bezpośredniego udziałowca Spółki oraz AC LUX i Spółka posiadają różnych bezpośrednich udziałowców (nie są spółkami siostrami).

Pomiędzy AK PL a AC LUX zachodzą jednak pośrednie powiązania kapitałowe – tj. inny podmiot z Grupy posiada pośrednio nie mniej niż 25% udziałów zarówno w AK PL, jak i AC LUX.

Spółka pragnie wskazać, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał dwie interpretacje indywidualne w stanie faktycznym analogicznym do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, różniącym się wyłącznie walutą rozliczeń (EUR), potwierdzające stanowisko Spółki, tj.:

 1. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych - interpretację indywidualną z dnia 21 sierpnia 2014 r., sygn. IPPB2/436-332/14-2/LS;
 2. w zakresie podatku od towarów i usług - interpretację indywidualną z dnia 16 września 2014 r., sygn. IPPP3/443-580/14-2/IG.

Wyżej wymienione interpretacje zostały wydane dla spółki – siostry AK PL, należącej do tej samej Grupy i dotyczyły identycznie funkcjonującej umowy cash poolingu, zawartej z tym samym podmiotem, tj. AC LUX.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi nabywane przez Spółkę od AC LUX na podstawie przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego umowy cash pooling będą zwolnione z podatku od towarów i usług („VAT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez AC LUX na rzecz Spółki na podstawie przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego umowy cash pooling będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

AC LUX, z którą Spółka planuje zawrzeć umowę cash pooling, będzie świadczyła na rzecz Spółki usługi o charakterze finansowym, obejmujące swym zakresem działania w celu optymalizacji struktury finansowej AK PL. Jednocześnie jako podmiot powołany do świadczenia usług o takim charakterze, a więc zajmujący się profesjonalnie świadczeniem usług finansowych, AC LUX będzie zwolniona z opodatkowania VAT.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwolnione z VAT są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnienie z VAT stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

W odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, transakcje dokonywane w ramach systemu cash pooling spełniają przesłanki ww. przepisów, pozwalające na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania VAT. W szczególności, system wzajemnego przelewania nadwyżek środków finansowych przez Spółkę oraz AC LUX celem | zyskania większej elastyczności i płynności finansowej jest objęty dyspozycją powołanych powyżej przepisów.

W konsekwencji, zdaniem Spółki uprawnione jest twierdzenie, że w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach opisywanego systemu cash pooling znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT, ponieważ usługi świadczone w ramach struktury cash pooling stanowić będą usługi finansowe wymienione w katalogu usług wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Podobne stanowisko prezentowane jest przez organy podatkowe w odniesieniu do typowych struktur zarządzania środkami finansowymi opartych na przelewach nadwyżek środków finansowych i pokrywaniu niedoborów środków finansowych. Dla przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2013 r. (sygn. IPPP3/443-653/13-2/SM), w której uznał on za prawidłowe stanowisko podatnika:

(...) usługi cash poolingu nabywane przez Spółkę a świadczone przez Pool Leadera stanowią usługi w zakresie kompleksowego zarządzania płynnością finansową grupy podmiotów i są usługami pośrednictwa finansowego w zakresie depozytów, środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a zatem są usługami pośrednictwa finansowego, objętymi zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 40 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Umowa cash poolingu jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów, z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. W ramach porozumienia cash poolingu uczestnicy wskazują podmiot organizujący cash pooling i zarządzający systemem. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla wszystkich uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników – to na jego rachunek trafiają środki finansowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - podmiot z siedzibą w Polsce, zamierza zawrzeć umowę cash pooling z Atlas Copco Finance S.a.r.l., („AC LUX”) z siedzibą w Luksemburgu. Głównym celem zawarcia przez Stronę wspomnianej powyżej umowy cash pooling jest efektywne zarządzanie środkami finansowymi przy wykorzystaniu zasobów i umiejętności podmiotu wyznaczonego do tej funkcji w ramach Grupy – a w konsekwencji zmniejszenie kosztów ewentualnego finansowania działalności Spółki oraz efektywniejsze i bezpieczniejsze gospodarowanie nadwyżkami finansowymi wygenerowanymi przez Wnioskodawcę.

Usługodawca jest podmiotem powołanym w ramach Grupy do prowadzenia profesjonalnej działalności w zakresie finansowania w Grupie. Działalność ta obejmuje udostępnianie oraz przyjmowanie środków finansowych od podmiotów z Grupy zainteresowanymi usługami w powyższym zakresie, jak również zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi w związku z zawarciem umów cash pooling.Przedmiotowa umowa cash pooling zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy Wnioskodawcą oraz usługodawcą (umowa dwustronna).

W przedstawionej strukturze AC LUX będzie pełniła zatem funkcję tzw. cash pool owner - tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki):

 • dysponowania otrzymanymi od Strony nadwyżkami środków finansowych, oraz
 • decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie Wnioskodawcy.

W rozważanym przez Spółkę systemie cash pooling będzie dochodziło do przepływów środków pieniężnych między Wnioskodawcą oraz AC LUX - tj.:

 • Na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego Wnioskodawcy będą automatycznie przekazywane na rachunek bankowy AC LUX („Rachunek Główny”). Jeżeli natomiast na rachunku bankowym Wnioskodawcy wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez AC LUX z Rachunku Głównego.
 • Tym samym, w ramach planowanej struktury cash pooling AC LUX będzie zobowiązana przyjąć nadwyżki środków Wnioskodawcy oraz AC LUX będzie zobowiązana przekazać Wnioskodawcy środki finansowe celem wyrównania niedoborów. Jednocześnie Wnioskodawca będzie zobowiązany przekazać AC LUX nadwyżki finansowe zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych oraz Wnioskodawca będzie zobowiązany do przyjęcia od AC LUX środków celem finansowania niedoborów na wskazanych rachunkach bankowych Strony.
 • Jednocześnie, w ramach ww. cash pooling AC LUX nie będzie zobowiązany do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego (należącego do AC LUX) na rachunek bankowy Spółki, ani też Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do finansowania działalności AC LUX (uzupełnianie niedoborów AC LUX na Rachunku Głównym).

Odsetki od:

 • udostępnionych przez AC LUX środków służących pokryciu niedoborów Spółki lub
 • przekazanych AC LUX przez Wnioskodawcę środków finansowych będących nadwyżkami finansowymi Spółki - będą płatne w okresach miesięcznych.

Tytuł prawny do ww. odsetek wypłacanych przez strony umowy cash pooling (tj. przez Wnioskodawcę na rzecz AC LUX oraz przez AC LUX na rzecz Wnioskodawcy) oraz wierzytelność o wypłatę ww. odsetek będzie przysługiwała wyłącznie stronom umowy (tj. Wnioskodawcy oraz AC LUX). Tym samym na podstawie ww. umowy:

 • AC LUX będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy cash pooling oraz (ii) wyłącznie zobowiązanym do wypłaty odsetek na rzecz Wnioskodawcy, a
 • Wnioskodawcy będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych jej przez AC LUX oraz (ii) Wnioskodawca będzie zobowiązany do wypłaty odsetek wyłącznie na rzecz AC LUX.

AC LUX jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca oraz AC LUX nie są podmiotami bezpośrednio powiązanymi - tj. AC LUX nie posiada (i) ani udziałów Spółki, (ii) ani udziałów w kapitale bezpośredniego udziałowca Spółki oraz AC LUX i Spółka posiadają różnych bezpośrednich udziałowców (nie są spółkami siostrami).

Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne umowy cash poolingu oraz to, że – jak wskazała Spółka – będzie Ona korzystać, jako uczestnik systemu, z usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową na podstawie umowy zawartej z AC LUX – cash pool owner - stwierdzić należy, że w tym przypadku w roli świadczącego usługę będzie występował AC LUX, który wykonywał będzie czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi, jaką jest cash pooling, pobierając od Spółki za usługi świadczone w ramach Systemu określone wynagrodzenie w postaci odsetek.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Należy zauważyć, że co do zasady, w stosunku do usług świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, miejsce świadczenia usług przenosi się do miejsca, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, chyba, że usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej - wówczas miejscem świadczenia jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2).

Analiza przedstawionych okoliczności prowadzi do wniosku, że zastrzeżenia wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy nie będą miały zastosowania w sprawie. Zatem miejscem świadczenia usług zarządzania płynnością finansową, jest miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W analizowanej sprawie cash pool owner posiadający siedzibę poza terytorium kraju, będzie świadczył będzie usługi w ramach umowy dotyczącej zarządzania płynnością finansową na rzecz podatnika - Wnioskodawcy mającego siedzibę w Polsce. Zatem, miejscem świadczenia a tym samym miejscem opodatkowania usług świadczonych przez usługodawcę w ramach umowy na rzecz Wnioskodawcy, będzie Polska.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Jak wynika z wniosku podmiotem świadczącym usługi będzie AC LUX, który nie posiada siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Natomiast usługobiorca (Wnioskodawca) spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, a zatem w niniejszym przypadku rozpozna on po swojej stronie import usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – na terytorium Polski.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Jak stanowi ust. 13 tego artykułu, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy).

Zatem biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne zaprezentowanej umowy cash poolingu a także to, że wśród wymienionych w art. 43 ust. 15 ustawy czynności wyłączonych ze zwolnienia nie ma usług cash-poolingu (zarządzania płynnością finansową), należy stwierdzić, że usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez AC LUX na rzecz Spółki, w ramach opisanego systemu cash-poolingu, podlegać będą zwolnieniu od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

Tym samym analiza okoliczności sprawy prowadzi do stwierdzenia, że skoro Spółka, jako nabywca usług zarządzania płynnością finansową (tzw. cash poolingu), jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, miejscem ich świadczenia i opodatkowania – zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy – będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca (Spółka) posiada siedzibę (tj. Polska). W konsekwencji, w sytuacji gdy luksemburski usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania importu usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym czynność ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w części odnoszącej się do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.