ILPP4/4512-1-244/15-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług transportu.
ILPP4/4512-1-244/15-2/EWWinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia
 2. opodatkowanie
 3. usługi transportowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług transportu towaru - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług transportu towaru.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem unijnym podatku VAT i świadczy usługi transportowe na rzecz czynnych zarejestrowanych podatników unijnych podatku VAT. Tymi podatnikami unijnymi są obywatele polscy, którzy zarejestrowali swoją działalność na terenie krajów Unii Europejskiej, np. w Słowacji, Niemczech - są oni nabywcami usług transportowych Wnioskodawcy. Należy podkreślić, że działalność swoją prowadzą z Polski.

Obecnie Wnioskodawca przewozi towar na zlecenie takiego podatnika z Litwy, Łotwy, Niemiec do Polski oraz również z Polski do Niemiec. Wnioskodawca uważa, że podatek VAT płaci nabywca usługi, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT. Ponadto wystawia on faktury VAT, na której zaznacza „odwrotne obciążenie”.

Podatnik nabywający usługi transportowe od Wnioskodawcy posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium krajów Unii Europejskiej, tj.: Słowacji, Litwie. Nie posiada on siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. W związku z czym, usługi wykonywane przez Wnioskodawcę są świadczone dla tych stałych miejsc prowadzenia działalności znajdujących się poza terytorium kraju, w krajach Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do określenia miejsca świadczenia usług, a więc miejsca opodatkowania usługi podatkiem VAT, w przedstawionym wyżej opisie ma zastosowanie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej stan faktyczny w pełni wyczerpuje przesłanki art. 28b ust. 1 ustawy o VAT i dlatego płatnikiem podatku VAT winien być podatnik nabywający usługi transportowe od Wnioskodawcy, co znajduje wyraz w wystawianych przez niego fakturach „odwrotne obciążenie”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przedmiotem niniejszej sprawy jest sytuacja, w której w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi transportu towaru na rzecz czynnego zarejestrowanego podatnika VAT. Podatnik ten nie posiada siedziby działalności na terytorium kraju. Posiada on stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Słowacji i Litwy. Wnioskodawca świadczy usługi transportu towaru dla tych stałych miejsc prowadzenia działalności znajdujących się poza terytorium kraju - w krajach Unii Europejskiej.

Opodatkowaniu podatkiem VAT w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane – na tle przepisów o miejscu świadczenia – za wykonane w tym państwie. Zatem określenie miejsca świadczenia danej transakcji determinuje jej miejsce opodatkowania.

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy.

Stosownie do art. 28a ustawy - na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Nabywca spełnia definicję podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jednak w przypadku gdy w myśl art. 28b ust. 2 ustawy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast stosownie do art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy – miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykle miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi transportu towaru dla stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, znajdujących się poza terytorium kraju, tj. na Słowacji i Litwie. Przewozi on towary z Litwy, Łotwy, Niemiec do Polski oraz z Polski do Niemiec. Natomiast nabywca usług nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W przedmiotowej sprawie nie ma zatem zastosowania art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy, lecz art. 28b ust. 2 ustawy, na podstawie którego ustalane jest miejsce świadczenia usługi wykonywanej dla stałego miejsca działalności gospodarczej podatnika. Zgodnie z ww. przepisem, miejscem świadczenia - a tym samym opodatkowania - danej usługi transportu towaru wykonywanej przez Wnioskodawcę jest terytorium Słowacji lub Litwy, gdzie znajdują się stałe miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie do określenia miejsca świadczenia, a więc miejsca opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług transportu towaru podatkiem VAT, zastosowanie ma art. 28b ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do ustalenia miejsca opodatkowania wykonywanych przez niego usług transportu towarów zastosowanie ma art. 28b ust. 1 ustawy, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej rozpatrzone. Dotyczy to dokumentacji usług wykonywanych przez Wnioskodawcę oraz podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od wartości dodanej poza terytorium kraju.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.