1061-IPTPP2.4512.110.2016.1.KW | Interpretacja indywidualna

W zakresie wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, usług transportu towarów
1061-IPTPP2.4512.110.2016.1.KWinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. miejsce świadczenia
 3. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, usług transportu towarów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT oraz wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, usług transportu towarów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 marca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań i własnego stanowiska oraz o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

..... Spółka z o.o. (Wnioskodawca) jest przedsiębiorcą, który między innymi prowadzi działalność gospodarczą w postaci transportu drogowego towarów. Spółka wykonuje transport towarów na terenie krajów Unii Europejskiej. Transport jest wykonywany na zlecenie innych podmiotów. Wnioskodawca sprzedaje usługi transportu polegające na dostawie towarów na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 1. rozpoczął działalność z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego to jest z dniem 29 lipca 2014 roku;
 2. jest podatnikiem podatku VAT;
 3. jest czynnym podatnikiem podatku VAT od 08.2014 r. (sierpień dwa tysiące czternastego roku) na podstawie rezygnacji ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
 4. wartość odpłatnych dostaw towarów i świadczeń usług na terytorium kraju przekroczyła w roku 2015 kwotę 150.000 zł;
 5. wartość odpłatnych dostaw towarów i świadczeń usług na terytorium kraju przekroczy w roku 2016 kwotę 150.000 zł;
 6. Spółka nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT;
 7. Wnioskodawca świadczy usługi transportu towarów;
 8. Spółka nie dokonuje przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na swoich kontrahentów, ale wywozi towary z terytorium Polski na terytorium państw członkowskich;
 9. na zadane pytanie „W jakich krajach mają siedzibę działalności gospodarczej podmioty, na zlecenie których wykonywany jest transport towarów, o którym mowa we wniosku (tj. czy w krajach Unii Europejskiej czy poza UE)...” Wnioskodawca wskazał, że „w krajach Unii Europejskiej”;
 10. nie wszyscy kontrahenci zagraniczni, na rzecz których Spółka świadczy usługi mają stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 11. Spółka posiada jednego kontrahenta zagranicznego, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i usługi na rzecz niego są świadczone dla jego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 12. kontrahenci zagraniczni, na rzecz których będą świadczone przedmiotowe usługi są podatnikami od wartości dodanej;
 13. Wnioskodawca świadczy usługi transportu towarów zarówno na rzecz podatników polskich, jak i podatników z innego państwa członkowskiego. Świadczy te usługi na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek kapitałowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy prowadzona przez Spółkę wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach usług transportu towarów będzie wliczana do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (pytanie oznaczone jako pytanie nr 2 wniosku ORD-IN)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), może skorzystać ze szczególnej procedury przewidzianej w art. 113 ustawy o VAT. W ocenie Spółki dostarcza ona towarów w ramach usług transportu towarów i dokonuje tego na terenie państw UE. Tym samym ww. usługa nie będzie wliczana do wartości sprzedaży. Stąd w przypadku nieprzekroczenia przez Wnioskodawcę kwoty 150.000 zł w roku podatkowym może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

Natomiast stosownie do ust. 3 ww. artykułu 28b ustawy, w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Stosownie zaś do treści art. 28f ust. 1a ustawy miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika:

 1. posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej;
 2. posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Przepis art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (ust. 3 powołanego artykułu).

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4 ustawy).

Z treści ww. przepisów wynika, że podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy może (ale nie musi) złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy – jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy – jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 1. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W przedmiotowej sprawie przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy prowadzona przez Niego wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach usług transportu towarów będzie wliczana do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż z okoliczności przedstawionych we wniosku nie wynika, aby Spółka dokonywała wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Jak wskazał bowiem Zainteresowany – nie dokonuje przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na swoich kontrahentów lecz świadczy usługi transportu towarów.

Wobec powyższego należy rozważyć miejsce świadczenia, będących przedmiotem zapytania usług transportu towarów, które Zainteresowany wykonuje na terenie Unii Europejskiej. I tak, w przypadku świadczenia przez Spółkę usług transportu towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych mających siedzibę działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, będących podatnikami zgodnie z art. 28a ustawy, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym ww. podatnicy będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej – stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy. Tym samym ww. usługi transportu towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych mających siedzibę działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Z kolei świadczone przez Wnioskodawcę usługi transportu towarów na rzecz polskich podatników podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, stosownie do powołanego powyżej przepisu.

Także świadczone usługi transportu towarów przez Zainteresowanego na rzecz kontrahenta, który posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i ww. usługi świadczone są dla tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowane są w Polsce. Zgodnie bowiem z przepisem art. 28b ust. 2 ustawy, miejscem świadczenia ww. usług świadczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie stanowią sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy m.in. odpłatne świadczenia usług, których miejsce świadczenia (opodatkowania) znajduje się poza terytorium kraju. W związku z powyższym, przy ustalaniu wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ustawy, należy brać pod uwagę m.in. wartość opodatkowanej sprzedaży towarów i usług na terytorium kraju, natomiast nie uwzględnia się świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Odnosząc się do zadanego przez Wnioskodawcę pytania należy wskazać, że wartość świadczonych przez Niego usług transportu towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych mających siedzibę działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, które to usługi nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski, nie powinna być wliczana do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Natomiast wartość świadczonych usług transportu towarów przez Zainteresowanego na rzecz polskich kontrahentów oraz kontrahenta zagranicznego posiadającego w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego to miejsca świadczone są ww. usługi, powinna być wliczana do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, gdyż usługi te opodatkowane są w Polsce.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Spółki należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wniosek w zakresie wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, usług transportu towarów. Natomiast wniosek w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.