ITPP2/443-367b/09/AP | Interpretacja indywidualna

Usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów promowych na przewóz osób na trasach pomiędzy dwoma krajami UE z pominięciem granic Polski nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
ITPP2/443-367b/09/APinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. miejsce świadczenia usług
 3. pośrednictwo
 4. przewóz osób
 5. sprzedaż
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2009 r. (data wpływu 7 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług pośrednictwa w sprzedaży biletów promowych na przewóz osób na trasach pomiędzy dwoma krajami UE (z pominięciem terytorium kraju) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych i promowych na przewóz osób na trasach pomiędzy dwoma krajami UE (z pominięciem terytorium kraju).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi Biuro Podróży. W ramach tej działalności świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych i promowych na przewóz osób na trasach:

 1. terytorium kraju - terytorium innego kraju UE i odwrotnie,
 2. terytorium kraju - terytorium kraju trzeciego i odwrotnie.

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoją ofertę o pośrednictwo w sprzedaży biletów promowych na rzecz podmiotów zagranicznych, gdzie przewóz będzie się odbywał pomiędzy dwoma krajami Wspólnoty, bez przekraczania granic kraju (np. Francja – Anglia). Podmiot taki poda swój numer NIP, pod którym jest zarejestrowany w swoim kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku zastosować na świadczone usługi pośrednictwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi pośrednictwa świadczone na rzecz przewoźnika zagranicznego, podlegają opodatkowaniu w kraju stawką 22%, ponieważ nie zostały wymienione w art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, iż usługi mają być świadczone na rzecz podmiotów zagranicznych oraz dotyczyć transportu poza granicami kraju, istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii stawki podatku, ma określenie miejsca świadczenia (opodatkowania) przedmiotowych usług.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Miejscem świadczenia usług transportowych, w myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest miejsce gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 28 ust. 5 cytowanej ustawy, w przypadku usług:

 1. pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna,
 2. wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z:
  1. usługami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b) - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce świadczenia usług, z którymi usługi te są związane,
  2. usługami innymi niż wymienione w pkt 1 i 2 lit. a) oraz w art. 27 ust. 3 - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce świadczenia usług, z którymi usługi te są związane,
  3. dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów
  1. z zastrzeżeniem ust. 6.

Powyższe zastrzeżenie zawarte w ust. 6 dotyczy przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa.

Wówczas miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży biletów promowych co do zasady będzie - zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. b) ustawy - miejsce świadczenia usług, z którymi są one związane. Zatem miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce świadczenia usług transportowych, czyli miejsce gdzie odbywa się transport osób (z uwzględnieniem pokonanych odległości). Skoro – jak wynika z wniosku – transport ma się odbywać pomiędzy krajami UE, z pominięciem terytorium Polski, należy stwierdzić, iż świadczone przez Pana usługi nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku podania Panu przez nabywcę usługi numeru NIP nadanego w innym kraju, niż kraj, w którym usługa ma miejsce świadczenia, to zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy, miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania będzie terytorium kraju, które wydało nabywcy ten numer.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.