ITPP2/443-1332/14/AP | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania i dokumentowanie usług pilota statków powietrznych.
ITPP2/443-1332/14/APinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. informacja podsumowująca
 3. miejsce świadczenia usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia z tytułu importu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 18 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wykazywania usługi pilota pasażerskiego statku powietrznego w poz. 11 deklaracji VAT-7 oraz braku obowiązku składania „informacji podsumowujących”– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wykazywania usługi pilota pasażerskiego statku powietrznego w poz. 11 deklaracji VAT-7 oraz braku obowiązku składania „informacji podsumowujących”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 1 stycznia 2014 r. wykonuje pracę najemną jako zawodowy pilot na statkach powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z faktycznym i rzeczywistym zarządem na Malcie. Praca najemna świadczona jest na podstawie umowy o pracę zawartą ze spółką z siedzibą oraz faktycznym i rzeczywistym zarządem na Malcie. Loty wykonywane są na statkach powietrznych zarejestrowanych na Malcie albo w Słowenii. Wnioskodawca zamierza przebywać za granicą ponad 6 miesięcy w roku, jednak będzie utrzymywał ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależnie od powyższego Wnioskodawca prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje loty na zlecenie innych przewoźników lotniczych. Wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej metodą liniową, o której mowa w art. 30c u.p.d.o.f.

Nie osiąga i nie będzie osiągał w Polsce dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie transportu lotniczego pasażerów i pilotuje samolot na zlecenie firm znajdujących sie na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią, jednak zawsze dla podatników VAT. Miejsca startów są różne, na lotniskach całego świata. Wystawia faktury za wykonane loty, aktualnie dla podatnika z Unii. Obie strony mają NIP UE.

Usługi o treści „pilot samolotu pasażerskiego statków powietrznych” fakturowane przez Wnioskodawcę organizowane są przez kontrahenta z Malty. Kontrahent ten jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Ma swój oddział w Słowenii, ale Wnioskodawca współpracuje i wystawia faktury za swoje usługi tylko dla kontrahenta z Malty. Terytorium Malty to jego siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • W której pozycji w deklaracji VAT-7 Wnioskodawca powinien wykazać sprzedaż usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej na rzecz kontrahenta z Malty...
 • Czy prawidłowa jest stawka „np” oraz czy musi wykazywać swoją sprzedaż w informacji podsumowującej VAT-UE... (Faktura brzmi „Pilot samolotu pasażerskiego statków powietrznych”.)

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa określona na fakturze o treści „pilot samolotu pasażerskiego statków powietrznych” powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 w poz. 11, a usługi przez niego świadczone nie będą podlegały opodatkowaniu VAT. W związku z tym będzie wystawiał faktury ze stawką „np.”.

Według opinii Wnioskodawcy, mając na uwadze art. 28f i art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie ma obowiązku składać informacji podsumowujących VAT-UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy podkreślić, że w przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy bowiem, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy nie.

W art. 28a ustawy sformułowano definicję podatnika, którą należy stosować na potrzeby rozdziału zawierającego regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług.

Według pkt 1 ww. artykułu, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej,

Stosownie do pkt 2 ww. artykułu, podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy).

W myśl art. 28f ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2–10 i art. 133.

Według art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca – zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

Na podstawie art. 100 ust. 10 ustawy, na potrzeby ust. 1 pkt 4 zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, na którym, zgodnie z art. 28b, ma miejsce świadczenie usług, jest usługobiorca, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 15, będący usługodawcą nie posiada na terytorium tego państwa członkowskiego:

 1. siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. siedziby działalności gospodarczej, posiada natomiast na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy, jeżeli usługodawca posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na tym terytorium, nie uczestniczy w tych transakcjach.

Należy wskazać, że z załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 394) – części C „Rozliczenie podatku należnego” – wynika, że w poz. 11 deklaracji VAT-7 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. Natomiast świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykazuje się w poz. 12 deklaracji.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że skoro Wnioskodawca świadczy usługę pilota pasażerskiego statku powietrznego na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium Malty (przy czym – jak wynika z wniosku – usługa ta nie jest świadczona dla innych miejsc prowadzenia działalności tego kontrahenta), miejscem świadczenia i opodatkowania usługi jest – stosownie do art. 28b ustawy – terytorium Malty. W konsekwencji ww. usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Należy wyjaśnić, że przedmiotowej usługi nie można zakwalifikować jako usługi transportu pasażerów, przede wszystkim ze względu na fakt, że Wnioskodawca nie jest przewoźnikiem. Ponadto istotny jest charakter usługi – odbiorca usługi (kontrahent z Malty) nabywa de facto jedynie „umiejętność pilotowania” samolotu, a nie świadczenia w postaci wykonania przewozu na określonej trasie. Wobec tego do przedmiotowej usługi – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – nie ma zastosowania art. 28f ustawy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że o ile Wnioskodawca nie posiada na terytorium Malty miejsca prowadzenia działalności, które uczestniczy w transakcjach pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem z Malty, obowiązanym do rozliczenia podatku należnego wynikającego z faktur dokumentujących usługę pilota pasażerskiego statku powietrznego jest nabywca usługi. Tym samym – wbrew stanowisku przedstawionemu we wniosku – Wnioskodawca jest obowiązany do składania „informacji podsumowujących” i wykazywania ww. usług w poz. 12 deklaracji VAT-7 (a nie jak wskazano we wniosku – poz. 11 tej deklaracji).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

informacja podsumowująca
ITPP2/443-760/14/AK | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia usług
ITPP2/443-1402/14/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.