IPPP3/4512-939/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

1) Jakie jest miejsce świadczenia usług opisanych w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przez Centrum Usług Wspólnych, tj. czynnego podatnika VAT z siedzibą w Polsce, w świetle ustawy VAT, w sytuacji, w której nabywcą usług jest podatnik z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podatnik z kraju trzeciego (będącego podatnikiem podatku o podobnym charakterze jak VAT)?2) Czy w przypadku świadczenia usług opisanych w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przez Centrum Usług Wspólnych, tj. czynnego podatnika VAT z siedzibą w Polsce, w świetle ustawy VAT, na rzecz podatnika z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podatnika z kraju trzeciego (będącego podatnikiem podatku o podobnym charakterze jak VAT), Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z tą działalnością?
IPPP3/4512-939/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. miejsce świadczenia usług
 3. odliczenia od podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę na terytorium Polski i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”). Wnioskodawca jest powiązany kapitałowo z grupą spółek (dalej: „Grupa”) mających siedziby na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, a także poza terytorium Unii Europejskiej.

Wnioskodawca w ramach swojej spółki wyodrębnił dział Centrum Usług Wspólnych, który świadczy usługi na rzecz wybranych podmiotów z Grupy, mających siedzibę w Polsce, w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz poza terytorium Unii Europejskiej.

Wnioskodawca świadczy usługi w ramach Centrum Usług Wspólnych wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W tym celu wdrożył procedury weryfikacyjne, które polegają na:

 1. w przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot z kraju będącego członkiem Unii Europejskiej - zidentyfikowaniu i potwierdzeniu numeru VAT-UE kontrahenta w systemie VIES;
 2. w przypadku gdy kontrahentem jest podmiot z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej - uzyskaniu od kontrahenta dokumentów potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w danym kraju.

W sytuacji, w której na podstawie zebranych dokumentów Wnioskodawca uzna, że dany podmiot nie jest podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą to współpraca nie jest nawiązywana.

Centrum Usług Wspólnych świadczy usługi niezbędne bezpośrednio do wykonywania działalności przez podmioty z Grupy. W szczególności (choć nie wyłącznie) mogą to być następujące usługi:

 • usługi w zakresie kadr (human resources);
 • usługi finansowo-księgowe;
 • usługi informatyczne (IT);
 • usługi administracyjne;
 • usługi związane z obsługą klienta;
 • usługi opracowania nowych produktów;
 • usługi związane z logistyką;
 • usługi związane badaniem rynków.

Centrum Usług Wspólnych nie świadczy jednak usług opisanych w art. 28c-28n ustawy VAT.

W zamian za świadczone usługi Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie, płatne na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur VAT.

Powyższe usługi są świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz:

 1. polskich podatników VAT;
 2. podatników z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz podatników z kraju trzeciego (będących podatnikami podatku o podobnym charakterze jak VAT).

Wnioskodawca wskazuje, że kwoty podatku VAT naliczonego związane z opisanymi powyżej usługami, które dotyczą świadczenia usług na rzecz podatników zagranicznych (np. z faktur za usługi telekomunikacyjne, księgowe, leasingowe, najem sal na spotkania informacyjno-promocyjne, zakup środków trwałych itp.), mogłyby być odliczone, gdyby ww. czynności były wykonywane na terytorium Polski. Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z wykonywanymi czynnościami, polegającymi na świadczeniu ww. usług. Są to m.in. dyspozycje i korespondencje mailowe, potwierdzenia zrealizowanych zamówień, potwierdzenia ustnych ustaleń biznesowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jakie jest miejsce świadczenia usług opisanych w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przez Centrum Usług Wspólnych, tj. czynnego podatnika VAT z siedzibą w Polsce, w świetle ustawy VAT, w sytuacji, w której nabywcą usług jest podatnik z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podatnik z kraju trzeciego (będącego podatnikiem podatku o podobnym charakterze jak VAT)...
 2. Czy w przypadku świadczenia usług opisanych w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przez Centrum Usług Wspólnych, tj. czynnego podatnika VAT z siedzibą w Polsce, w świetle ustawy VAT, na rzecz podatnika z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podatnika z kraju trzeciego (będącego podatnikiem podatku o podobnym charakterze jak VAT), Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z tą działalnością...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Dla ustalenia miejsca świadczenia usług, o których mowa we wniosku, w sytuacji, w której nabywcą usługi jest podatnik z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podatnik z kraju trzeciego (będącego podatnikiem podatku o podobnym charakterze jak VAT), zastosowanie znajdzie ogólna zasada wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy VAT. Świadczone usługi nie wyczerpują dyspozycji określonych w art. 28b ust. 2-4 i art. 28c-28n ustawy VAT. Wobec powyższego usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski, bowiem miejscem świadczenia usługi będzie siedziba nabywcy usługi, która znajduje się poza granicami Polski.

W związku z powyższym, w przedmiotowych sytuacjach, Spółka uprawniona jest do wystawiania faktur VAT bez naliczania do ceny usługi VAT, jednocześnie umieszczając na niej adnotację: „odwrotne obciążenie”.

 1. Wnioskodawca nie traci prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych ze świadczeniem usług na rzecz podatników posiadających siedzibę poza terytorium Polski.

Niezależnie od braku opodatkowania podatkiem VAT usług na rzecz podatnika z siedzibą poza terytorium Polski, prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT związanych ze świadczeniem tych usług, pozostaje aktualne. Powyższe wynika z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Uzasadnienie stanowiska

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - tak: art. 8 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, świadczy usługi na rzecz podatników z innego niż Polska państwa.

Wnioskodawca świadczy przede wszystkim:

 • usługi w zakresie kadr (human resources);
 • usługi finansowo-księgowe;
 • usługi informatyczne (IT);
 • usługi administracyjne;
 • usługi związane z obsługą klienta;
 • usługi opracowania nowych produktów;
 • usługi związane z logistyką;
 • usługi związane badaniem rynków.

Za świadczone usługi Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie, które jest płatne na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur VAT na rzecz usługobiorców.

Podmioty, na rzecz których Wnioskodawca świadczy usługi, są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy, przy czym podatnicy ci nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że kwoty podatku naliczonego związane z usługami, które dotyczą świadczenia usług na rzecz podatników zagranicznych (np. z faktur za usługi telekomunikacyjne, księgowe, leasingowe, najem sal na spotkania informacyjno-promocyjne, zakup środków trwałych itp.), mogłyby być odliczone, gdyby ww. czynności były wykonywane na terytorium Polski. Zainteresowany posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z wykonywanymi czynnościami, polegającymi na świadczeniu ww. usług. Są to m.in. dyspozycje i korespondencje mailowe, potwierdzenia zrealizowanych zamówień, potwierdzenia ustnych ustaleń biznesowych.

Ad. 1)

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy VAT. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ponadto podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy VAT, w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei w świetle przepisu art. 28b ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - podatnicy, na rzecz których Wnioskodawca zamierza świadczyć przedmiotowe usługi, są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy VAT oraz nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to miejscem świadczenia, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy VAT, będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca będzie posiadał siedzibę działalności gospodarczej.

Tym samym usługi opisane w przedmiotowym wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznych podatników nie będą podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 roku, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-1402/14/RS: „W związku z tym, że kontrahent niemiecki jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a powołanej ustawy i nie posiada siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, miejscem świadczenia i opodatkowania ww. usług logistycznych - zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy - jest terytorium państwa, w którym kontrahent posiada siedzibę, tj. Niemcy. Zatem usługa ta nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski”.

Dodatkowo, zgodnie z art. 106e ust. 18) ustawy VAT faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Z tego względu w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien wystawiając faktury VAT bez naliczania do ceny usługi VAT umieszczać na fakturze VAT adnotację: „odwrotne obciążenie”.

Ad. 2)

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 art. 86, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Powyższe przepisy wskazują, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych czynności w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, czynności świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej.

Przepisy wymagają ponadto, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że - jak wynika z wniosku - kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, które są związane ze świadczeniem usług na rzecz zagranicznych podatników, mogłyby być odliczone, gdyby te usługi były świadczone na terytorium Polski, zaś Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek podatku odliczonego ze świadczonymi usługami.

Wobec powyższego, w okolicznościach niniejszej sprawy, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które związane są ze świadczeniem usług na rzecz zagranicznych podatników.

Powyższe zostało potwierdzone w:

 1. interpretacji indywidualnej z dnia 17 listopada 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP4/443-411/14/PK:
  „Podsumowując:
  1. miejscem świadczenia usługi wykonywanej przez Wnioskodawcę są Chiny,
  2. z tytułu świadczenia usługi, której miejsce świadczenia znajduje się poza Unią Europejską nie składa się informacji podsumowujących,
  3. z tytułu świadczenia opisanej usługi Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabyć towarów i usług dla których posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku ze świadczoną usługą,
  4. Wnioskodawcy przysługuje - w terminie 60 dni - zwrot podatku naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług w związku ze świadczoną usługą.
  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe ”.
 2. interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP3/443-81/14-2/SM:
  „w przypadku, gdyby miejscem świadczenia usług marketingowych Wnioskodawcy było terytorium kraju, usługi te podlegałyby opodatkowaniu standardową stawką podatku VAT 23% (tj. nie korzystałyby ze zwolnienia z podatku VAT). W związku z powyższym, Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku ze świadczonymi usługami marketingowo-sprzedażowymi. Spełniony jest zatem drugi spośród określonych powyżej warunków niezbędnych dla zastosowania art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.
  W konsekwencji, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie dysponował dokumentami, z których wynika związek odliczonego podatku ze świadczonymi usługami marketingowo-sprzedażowymi, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych na terytorium kraju towarów i usług, jak również prawo do odliczenia podatku VAT należnego od tzw. importu usług”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
ILPP5/4512-1-295/15-4/WB | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia usług
IBPP4/4512-248/15/LG | Interpretacja indywidualna

odliczenia od podatku
ITPP2/4512-618/15/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.