IPPP3/4512-749/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Określenie miejsca świadczenia usług w zakresie tzw. „commission”
IPPP3/4512-749/15-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia usług
 2. podatek od towarów i usług
 3. podatnik
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług w zakresie tzw. „commission” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług w zakresie tzw. „commission”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, A. Sp. z o.o. (dalej „A.”), należy do międzynarodowej grupy spółek, których głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja specjalistycznych surowców chemicznych. Niniejszy wniosek dotyczy transakcji, w których towary są sprzedawane przez dostawcę z siedzibą w Chinach (dalej „Dostawca”) polskiemu nabywcy (dalej „Nabywca”). Własność towarów będących przedmiotem dostawy przechodzi bezpośrednio od Dostawcy na Nabywcę. A. nie nabywa w żadnym momencie własności towaru. Dostawca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i nie jest w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT.

Nabywca posiada siedzibę w Polsce i jest w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W związku z dokonywanymi dostawami towar, załadowany w kontenery, jest transportowany drogą morską z Chin bezpośrednio do Polski. Towar jest zgłaszany do odprawy celnej w polskim porcie. Po odprawie towar jest dostarczany z portu do magazynu Nabywcy znajdującego się w Polsce. Transport towaru w kontenerach z portu do magazynu Nabywcy wykonują firmy transportowe działające na zlecenie A.. Firma transportowa obciąża kosztami ww. transportu A.. Następnie A. refakturuje te koszty na Dostawcę.

Ponadto w związku z wyżej opisanymi dostawami A. świadczy na rzecz Dostawcy usługi w zakresie tzw. „commission”, polegające na:

 1. awizowaniu kontenerów, sprawdzaniu poprawności dokumentów handlowych, spedycyjnych i innych towarzyszących przesyłce,
 2. zajmowaniu się obiegiem całej powyższej dokumentacji,
 3. pośredniczeniu/pomaganiu w rozwiązywaniu różnych problemów/spraw na linii Nabywca - Dostawca związanych z dostawą towaru do Nabywcy (np. problemy z fakturowaniem, jakością towaru, etykietami itp.).

W zamian za świadczenie wyżej opisanych usług w zakresie tzw. „commission” A. obciąża Dostawcę swoim wynagrodzeniem. Kwota tego wynagrodzenia jest kalkulowana jako iloczyn liczby kontenerów z towarem, których dotyczą ww. usługi w danym miesiącu (lub innym uzgodnionym przez strony okresie rozliczeniowym) oraz uzgodnionej przez strony stawki wynagrodzenia za jeden kontener.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 28b ust. 1 należy interpretować w ten sposób, że „miejscem świadczenia usług” dla usług w zakresie tzw. „commission” świadczonych przez A. na rzecz Dostawcy są Chiny jako miejsce, w którym Dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, w związku z czym usługi te nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 28b ust. 1 należy interpretować w ten sposób, że „miejscem świadczenia usług” dla usług w zakresie tzw. „commission” świadczonych przez A. na rzecz Dostawcy są Chiny jako miejsce, w którym Dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, w związku z czym usługi te nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, „miejscem świadczenia usług” w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Powyższy przepis znajduje zastosowanie w odniesieniu do przedmiotowych usług, ponieważ ich usługodawca (Dostawca) niewątpliwie mieści się w zawartej w art. 28a ustawy o VAT definicji „podatnika” obowiązującej na potrzeby stosowania przepisów Rozdziału 3 ustawy o VAT (art. 28a - 28o).

Wobec powyższego, „miejscem świadczenia usług” dla usług w zakresie tzw. „commission”, których dotyczy niniejszy wniosek, jest miejsce, w którym Dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Chiny.

Należy podkreślić, że przedmiotowe usługi nie mieszczą się w zakresie regulacji żadnego z przepisów ustawy o VAT (art. 28b ust. 2-4, art. 28e, art. 28f ust. l i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n) ustanawiających wyjątki od wyżej opisanej zasady ustalania miejsca świadczenia usług określonej w art. 28b ust. 1.

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, świadczenie usług podlega opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy jest dokonywane na „terytorium kraju”, tzn. na terytorium Polski (zgodnie z definicją „terytorium kraju” zawartą w art. 2 pkt 1) ustawy o VAT. W konsekwencji, ponieważ, jak wykazano wyżej, miejscem świadczenia przez A. na rzecz Dostawcy przedmiotowych usług w zakresie tzw. „commission” są Chiny, usługi te nie podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, koniecznym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania rozdziału „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Przy czym jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy spółek, których głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja specjalistycznych surowców chemicznych. Niniejszy wniosek dotyczy transakcji, w których towary są sprzedawane przez dostawcę z siedzibą w Chinach polskiemu nabywcy. Własność towarów będących przedmiotem dostawy przechodzi bezpośrednio od Dostawcy na Nabywcę. Dostawca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i nie jest w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT. W związku z dokonywanymi dostawami towar, załadowany w kontenery, jest transportowany drogą morską z Chin bezpośrednio do Polski. Towar jest zgłaszany do odprawy celnej w polskim porcie. Po odprawie towar jest dostarczany z portu do magazynu Nabywcy znajdującego się w Polsce. W związku z wyżej opisanymi dostawami A. świadczy na rzecz Dostawcy usługi w zakresie tzw. „commission”, polegające na:

 1. awizowaniu kontenerów, sprawdzaniu poprawności dokumentów handlowych, spedycyjnych i innych towarzyszących przesyłce,
 2. zajmowaniu się obiegiem całej powyższej dokumentacji.
 3. pośredniczeniu/pomaganiu w rozwiązywaniu różnych problemów/spraw na linii Nabywca - Dostawca związanych z dostawą towaru do Nabywcy (np. problemy z fakturowaniem, jakością towaru, etykietami itp.).

W zamian za świadczenie wyżej opisanych usług w zakresie tzw. „commission” A. obciąża Dostawcę swoim wynagrodzeniem. Kwota tego wynagrodzenia jest kalkulowana jako iloczyn liczby kontenerów z towarem, których dotyczą ww. usługi w danym miesiącu (lub innym uzgodnionym przez strony okresie rozliczeniowym) oraz uzgodnionej przez strony stawki wynagrodzenia za jeden kontener.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia „miejsca świadczenia usług” dla usług w zakresie tzn. „commission” świadczonych na rzecz Dostawcy z Chin.

Należy wskazać, że z ogólnej zasady dotyczącej miejsca oświadczenia usług na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy wynika, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej oraz gdy przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j ust. 1 i 2 i 28n ustawy nie przewidują innych zasad ustalenia miejsca świadczenia dla danej usługi.

W wyniku analizy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług tzw. „commission”, do których należy awizowanie kontenerów, sprawdzanie poprawności dokumentów handlowych, spedycyjnych i innych towarzyszących przesyłce, zajmowanie się obiegiem całej powyższej dokumentacji oraz pośredniczenie/pomaganie w rozwiązywaniu różnych problemów/spraw na linii Nabywca - Dostawca związanych z dostawą towaru do Nabywcy (np. problemy z fakturowaniem, jakością towaru, etykietami itp.) na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terenie Chin zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy. W oparciu o ten przepis miejscem świadczenia oraz opodatkowania tych usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Chin.

Tym samym, w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, usługi w zakresie tzw. „commission” świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu mającego siedzibę działalności na terytorium Chin nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Zatem, Wnioskodawca nie opodatkowuje w Polsce przedmiotowych usług świadczonych na rzecz podmiotu z Chin i stawki krajowe podatku VAT nie znajdą zastosowania dla opodatkowania tych usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.