IPPP3/4512-457/16-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

Określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług processingowych oraz usług udostępniania Bankomatów oraz w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących te usługi.
IPPP3/4512-457/16-2/ISZinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. miejsce świadczenia usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług processingowych oraz usług udostępniania Bankomatów oraz w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących te usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług processingowych oraz usług udostępniania Bankomatów oraz w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących te usługi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej zwana „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest zarządzanie urządzeniami takimi jak wypłatomaty, wpłatomaty, urządzenia dualne, recyclery (dalej zwanymi „Bankomatami”). Wnioskodawca rozważa rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej o nowy, tj. o świadczenie usług w zakresie obsługi transakcji (tzn. przetwarzanie transakcji) dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez banki (dalej zwanych „Kartami płatniczymi”) w Bankomatach.

Wnioskodawca, w ramach rozszerzonej działalności gospodarczej, będzie podmiotem, który pełni funkcję „centrum informatycznego” oraz odpowiada za prawidłowe działanie należących do niego systemów teleinformatycznych, będących elementem międzynarodowych systemów płatniczych, obsługujących i umożliwiających przede wszystkim przesyłanie zapytań i odpowiedzi autoryzacyjnych w ramach realizowanych przez posiadaczy Kart płatniczych transakcji kartowych w Bankomatach. Systemy teleinformatyczne Wnioskodawcy umożliwiać mu będą obsługę autoryzacji i komunikatów rozliczeniowych oraz reklamacji transakcji, co będzie niezbędne do realizacji funkcji procesora transakcji w systemach organizacji płatniczych (dalej zwanych „Organizacjami Płatniczymi”). Wnioskodawca posiadać będzie także certyfikację zgodności ze standardami określonymi przez Organizacje Płatnicze oraz wszelkie inne urządzenia, systemy i procedury odpowiadające wymogom Organizacji Płatniczych, niezbędne do pełnienia przez Wnioskodawcę powyższej funkcji. Wnioskodawca na żadnym etapie świadczenia usług nie będzie wchodzić w posiadanie środków pieniężnych pochodzących z obsługiwanych transakcji.

Wnioskodawca posiada sieć Bankomatów posadowionych na obszarze całej Polski, które stanowią jego własność lub są użytkowane na podstawie innych umów, w szczególności umów leasingu. Wnioskodawca za wynagrodzeniem udostępnia przedmiotowe Bankomaty różnym podmiotom krajowym, w tym bankom (w celu umożliwienia im zaoferowania ich klientom korzystnych zasad dokonywania transakcji w Bankomatach). Wnioskodawca jednocześnie osiąga inne przychody z tych Bankomatów (np.: z tytułu usług reklamowych, sprzedaży doładowań GSM, sprzedaży innych usług). Wnioskodawca zamierza także udostępniać Bankomaty innym podmiotom z siedzibą na terenie Unii Europejskiej.

Wnioskodawca w ramach świadczonych usług zamierza współpracować z podmiotem powiązanym z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej zwana „Spółka UK”), pełniącym funkcję międzynarodowego centrum rozliczeniowego. Spółka UK jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii, w tym dla celów rozliczeń wewnątrzwspólnotowych. Współpraca pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką UK polegać będzie na świadczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK usług wykorzystywanych przez Spółkę UK do przeprowadzenia i przetworzenia transakcji w systemie obsługi Kart płatniczych danej Organizacji Płatniczej.

Spółka UK jest uczestnikiem międzynarodowego systemu obsługi Kart płatniczych zarządzanego przez Organizacje Płatnicze, umożliwiającego rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu Kart płatniczych. Spółka UK będzie korzystać z numerów BIN (ang. Bank Identification Number) w Organizacjach Płatniczych, które służą do identyfikacji uczestników systemu biorących udział w transakcjach obsługiwanych przez Organizacje Płatnicze.

W oparciu o numery BIN oraz usługi nabywane od Wnioskodawcy, opisane w niniejszym wniosku, Spółka UK będzie osiągać przychody z międzynarodowych Organizacji Płatniczych z tytułu transakcji, które będą rozliczane między innymi z wykorzystaniem rachunku bankowego Spółki UK w bankach zlokalizowanych na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Umowa współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką UK przewidywać będzie, że Wnioskodawca wykonywać będzie na rzecz Spółki UK czynności podzielone zasadniczo na dwie grupy:

 1. usługi Processingowe,
 2. udostępnianie Bankomatów.

Wnioskodawca wskazuje, że Spółka UK nabywać będzie w Polsce jeszcze inne usługi, w tym usługę w zakresie zapewnienia gotówki do Bankomatów, która to usługa będzie realizowana przez inne niż Wnioskodawca podmioty.

Usługi processingowe świadczone będą przez Wnioskodawcę w formule outsourcingu i polegać będą na przetwarzaniu transakcji przy użyciu systemów teleinformatycznych Wnioskodawcy. Usługi processingowe będą miały charakter techniczny i składać się będą na nie przede wszystkim następujące czynności:

 1. wykonanie na zlecenie Spółki UK w ramach systemu transakcyjnego, którego uczestnikiem są między innymi instytucje finansowe i Organizacje Płatnicze, transakcji (między innymi autoryzacyjnych) przy użyciu Bankomatów, w tym raportowanie transakcji oraz przechowywanie danych,
 2. monitorowanie czynności systemów transakcyjnych, w szczególności w zakresie łączności (rozumianej jako łączność telekomunikacyjna, ale również integracja systemowa umożliwiająca przesyłanie i przetwarzanie komunikatów transakcyjnych) z systemami instytucji finansowych i Organizacji Płatniczych,
 3. sporządzanie raportów rozliczeniowych, przesyłanie plików z danymi o operacjach finansowych oraz transmisję plików dotyczących transakcji,
 4. obsługa procesu reklamacyjnego.

Ponadto, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki UK usługę udostępniania Bankomatów, w których inicjowane będą, a następnie wykonywane transakcje. Udostępnienie Bankomatów na rzecz Spółki UK polegać będzie na umożliwieniu posiadaczom Kart płatniczych dokonywania transakcji w tych Bankomatach (takich jak: wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zmiana PIN Karty płatniczej). Przez udostępnienie Bankomatów rozumie się umożliwienie Spółce UK dokonania rozliczenia, określonych w umowie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką UK, transakcji inicjowanych w Bankomatach. W ramach tej usługi Spółka UK nie będzie miała prawa do dysponowania Bankomatami, wykorzystywania ich w innych celach i sprawowania nad nimi jakiejkolwiek kontroli.

Z uwagi na okoliczność, że Wnioskodawca posiada z jednej strony Bankomaty, które będą udostępniane różnym podmiotom, w tym Spółce UK, a z drugiej strony posiadać będzie system teleinformatyczny, w oparciu o który świadczyć będzie usługę processingu, Wnioskodawca realizować będzie czynności processingu w odniesieniu do transakcji dokonywanych w Bankomatach będących w jego posiadaniu. Usługi processingu będą świadczone przez Wnioskodawcę także na rzecz innych podmiotów, w szczególności na rzecz banków i innych podmiotów z siedzibą w Polsce i na terenie innych państw Unii Europejskiej, w odniesieniu do bankomatów posiadanych przez te podmioty. Usługi świadczone na rzecz innych podmiotów niż Spółka UK nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym miejscem opodatkowania usługi processingu oraz usługi udostępniania Bankomatów świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK będzie - na podstawie art. 28b ust. 1 Ustawy VAT - miejsce w którym Spółka UK posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Wielka Brytania, oraz w konsekwencji Spółka UK będzie zobowiązana do rozliczenia VAT od przedmiotowych usług, zaś faktury wystawiane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK dokumentujące wykonane usługi powinny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą VAT), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy VAT) jest terytorium kraju, przez które - stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy VAT - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem art. 2a ustawy VAT).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT.

Aby uznać dane świadczenie usług za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia usługi zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy VAT. Stosownie do art. 28a ustawy VAT, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej,
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy VAT. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy VAT w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ust. 3 ustawy VAT).

Jednakże od ogólnej zasady zawartej w powyższych przepisach, ustawodawca przewidział szereg odstępstw, na podstawie których miejsce świadczenia pewnych usług, ściśle określonych w przepisach ustawy VAT, ustala się w sposób szczególny (art. 28e-28n ustawy VAT).

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca rozważa rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej o świadczenie usług w zakresie processingu oraz udostępniania Bankomatów.

Wnioskodawca przedmiotowe usługi świadczyć będzie na rzecz Spółki UK. Spółka UK jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii, w tym dla celów rozliczeń wewnątrzwspólnotowych i jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Spółka UK nie posiada i nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (tj. Polski). Współpraca pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką UK polegać będzie na świadczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK usług wykorzystywanych przez Spółkę UK do przeprowadzenia i przetworzenia transakcji w systemie obsługi kart płatniczych danej Organizacji Płatniczej.

Wnioskodawca wykonywać będzie na rzecz Spółki UK czynności podzielone zasadniczo na dwie grupy:

 1. usługi processingowe,
 2. udostępnianie Bankomatów.

Usługi processingowe świadczone będą przez Wnioskodawcę w formule outsourcingu i polegać będą na przetwarzaniu przez Wnioskodawcę transakcji przy użyciu systemów teleinformatycznych Wnioskodawcy. Usługi processingowe będą miały charakter techniczny. Wnioskodawca będzie też świadczył na rzecz Spółki UK usługę udostępniania Bankomatów, w których inicjowane będą, a następnie wykonywane transakcje. Udostępnienie Bankomatów na rzecz Spółki UK polegać będzie na umożliwieniu posiadaczom Kart dokonywania transakcji w tych Bankomatach. Przez udostępnienie Bankomatów rozumie się umożliwienie Spółce UK dokonania rozliczenia określonych w umowie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką UK transakcji płatniczych inicjowanych na tych Bankomatach. W ramach tej usługi Spółka UK nie będzie miała prawa do dysponowania Bankomatami, wykorzystywania ich w innych celach i sprawowania nad nimi jakiejkolwiek kontroli. Wnioskodawca jednocześnie udostępniać będzie te same Bankomaty innym podmiotom na podstawie podobnych umów, jak również osiągać będzie także inne przychody z tych Bankomatów.

Wobec powyższego, dla ustalenia miejsca świadczenia (i opodatkowania) usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK, tj. usługi processingu oraz usługi udostępnienia Bankomatów, zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy VAT. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK (będącej podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT) nie są objęte wyjątkami od ogólnej zasady, zawartymi w przepisach art. 28b ust. 2-4 i art. 28c-28n ustawy VAT. Zatem miejscem świadczenia ww. usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca (tj. Spółka UK) posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli w tym wypadku Wielka Brytania. W konsekwencji powyższego, usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK, jako tzw. eksport usług, nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Usługi te będą rozliczane i opodatkowane w zakresie VAT przez usługobiorcę (tj. Spółkę UK). Jednocześnie, Wnioskodawca wystawiając fakturę na rzecz Spółki UK, dokumentującą wykonanie usług na podstawie umowy współpracy, powinien opatrzyć ją adnotacją „odwrotne obciążenie”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

W art. 28a ustawy wskazano, że na potrzeby stosowania rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika, tj. podmiotu działającego w takim charakterze, jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz 28n ustawy nie będą przewidywać innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że jest polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca w ramach świadczonych usług zamierza współpracować z podmiotem powiązanym z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Spółka UK), pełniącym funkcję międzynarodowego centrum rozliczeniowego. Spółka UK jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii, w tym dla celów rozliczeń wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca będzie świadczył usługi processingowe oraz usługi udostępniania Bankomatów. Usługi processingowe świadczone będą przez Wnioskodawcę w formule outsourcingu i polegać będą na przetwarzaniu transakcji przy użyciu systemów teleinformatycznych Wnioskodawcy. Natomiast usługi udostępniania Bankomatów na rzecz Spółki UK polegać będą na umożliwieniu posiadaczom Kart dokonywanie transakcji w tych Bankomatach. Przez udostępnienie Bankomatów rozumie się umożliwienie Spółce UK dokonania rozliczenia określonych w umowie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką UK transakcji płatniczych inicjowanych na tych Bankomatach. W ramach tej usługi Spółka UK nie będzie miała prawa do dysponowania Bankomatami, wykorzystywania ich w innych celach i sprawowania nad nimi jakiejkolwiek kontroli. Wnioskodawca jednocześnie udostępniać będzie te same Bankomaty innym podmiotom na podstawie podobnych umów, jak również osiągać będzie także inne przychody z tych bankomatów.

W przedstawionych okolicznościach sprawy, kontrahenta Wnioskodawcy (tj. Spółkę UK), należy uznać za podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy. Ponadto wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie mają zastosowania.

Wobec tego, względem świadczonych przez Wnioskodawcę usług processingowych oraz usług udostępniania Bankomatów, zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy. Zatem, miejsce świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK, znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej siedziby Spółki UK, czyli w Wielkiej Brytanii, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy.

W odniesieniu do prawidłowości wystawiania faktury z tytułu świadczonych usług, wskazać należy, że w myśl art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Stosownie do art. 106a pkt 2 lit. a ustawy, przepisy Rozdziału 1 Faktury Działu XI Dokumentacja, niniejszego rozdziału stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Elementy które powinna zawierać faktura VAT określone zostały w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 4 i pkt 5, pkt 12-14 oraz pkt 18 tego przepisu, faktura powinna zawierać:

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a (pkt 4);
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b (pkt 5);
 • stawkę podatku (pkt 12);
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku (pkt 13);
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (pkt 14);
 • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie” (pkt 18).

Z kolei w świetle art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy - faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14.

Wobec tego, z uwagi na treść ww. przepisów, Wnioskodawca za świadczone przez siebie usługi powinien wystawiać faktury bez stawki podatku, z adnotacją „odwrotne obciążenie”, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 w powiązaniu z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

W rezultacie, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, miejscem opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK usług processingu oraz usług udostępniania Bankomatów będzie, na podstawie art. 28b ust. 1 Ustawy VAT, miejsce w którym Spółka UK posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Wielka Brytania. Jednocześnie zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 w powiązaniu z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, faktury wystawiane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki UK dokumentujące wykonane ww. usługi powinny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

faktura VAT
ITPP2/4512-190/16/AD | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia usług
IPPP3/4512-312/16-2/JF | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.