IPPP3/4512-368/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

Miejsca świadczenia oraz określenia podatnika zobowiązanego do rozliczenia usług związanych z budową, bieżącym utrzymaniem i rozbiórką budynku pawilonu wystawowego na Światowej Wystawie.
IPPP3/4512-368/15-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. miejsce świadczenia usług
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) uzupełnionym w dniu 21 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 10 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia oraz określenia podatnika zobowiązanego do rozliczenia usług związanych z budową, bieżącym utrzymaniem i rozbiórką budynku pawilonu wystawowego na Światowej Wystawie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia oraz określenia podatnika zobowiązanego do rozliczenia usług związanych z budową, bieżącym utrzymaniem i rozbiórką budynku pawilonu wystawowego na Światowej Wystawie. Wniosek został uzupełniony w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

 1. przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą;
 2. eksportu;
 3. rozwoju regionalnego;
 4. działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 5. tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich;
 6. rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Zadania realizowane przez X są finansowane z dotacji otrzymywanych na podstawie umów zawartych z ministerstwem lub ze środków pozyskanych z Komisji Europejskiej bądź środków otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

Wnioskodawca na podstawie umów o dotację celową oraz umowy o dofinansowanie Projektu systemowego dot. Wystawy Światowej będzie wykonywała zadania z zakresu organizacji wystawy w Republice Włoskiej.

Wystawa to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie promocyjne na świecie.

Ze względu na swój prestiżowy charakter, zasięg geograficzny (spodziewane uczestnictwo ok. 130 krajów), długość trwania (od 1 maja 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.) oraz popularność imprezy, jest najbardziej skuteczną, pozwalającą na osiągnięcie znacznego efektu promocyjnego - informacyjnego dotyczącego Polski oraz jej gospodarki. Działania realizowane będą tak, aby zbudować pozytywny wizerunek Polski, jako kraju atrakcyjnego gospodarczo, miejsca do nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych oraz lokowania inwestycji.

W ramach wykonywanych działań X w dniu 20 listopada 2014 roku zawarła umowę z Konsorcjum, w skład którego wchodzą polscy wykonawcy. Przedmiotem umowy jest:

 1. budowa budynku „Pawilonu” o powierzchni całkowitej 2005,89 m2 i kubaturze brutto 10994,26 m3 wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu przyległego Wystawy Światowejna terenie oznaczonym w umowie współrzędnymi geograficznymi, w tym: przygotowanie dokumentacji wykonawczej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, uzgodnienia dokumentacji na każdym etapie realizacji umowy z Organizatorem, ewentualnie z innymi podmiotami i instytucjami, jeżeli takie uzgodnienia będą wymagane. Zgodnie z zapisami umowy termin na wybudowanie kompletnego budynku wraz z wyposażeniem został oznaczony na dzień 1 kwietnia 2015 r.;
 2. bieżące utrzymanie budynku „Pawilonu” i jego otoczenia, w tym: wykonywanie bieżących napraw w okresie użytkowania obiektu w okresie wystawy, pielęgnacja zieleni w tym wymiana nasadzeń, serwis, przegląd oraz konserwacja wszystkich instalacji i dostarczonych przez wykonawcę urządzeń, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej, sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych;
 3. instalacja ekspozycji wewnętrznej umożliwiającej realizację scenariusza ekspozycji;
 4. wykonanie projektu rozbiórki oraz rozbiórka „Pawilonu” oraz ekspozycji po zakończeniu Wystawy Światowejr. - rozbiórka Pawilonu zgodnie z zapisami umowy musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r.

Za świadczone usługi w związku z budową Pawilonu X otrzymuje faktury ze stawką podatkową 23%.

W związku z zawartą z X umową, Konsorcjum zawarło umowy z podwykonawcami, którym zleca min.: prace wykończeniowe budynku Pawilonu, wykonanie instalacji sanitarnych Pawilonu, wykonanie konstrukcji stalowych podstawowych wraz z transportem, montażem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i ppoż budynku Pawilonu, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ogrodu na dachu Pawilonu, na terenie oznaczonym w umowie współrzędnymi geograficznymi.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Konsorcjum świadczące usługi opisane we wniosku na rzecz Wnioskodawcy posiada siedzibę działalności gospodarczej oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wszyscy wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum posiadają siedzibę w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy do określenia miejsca świadczenia usług związanych z budową Pawilonu, należy zastosować art. 28b ustawy o VAT, czyli miejsce gdzie podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej...
 2. Czy w związku z wydanym Okólnikiem nr 26/E, można uznać, że w odniesieniu do wszystkich importowanych usług, wykorzystywanych w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej, które powinny zostać opodatkowane zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (miejsce siedziby usługobiorcy), na terenie Polski nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem X usługi świadczone przez Konsorcjum na rzecz X, należy traktować jako czynności związane z organizacją targów i wystaw i co się z tym wiąże obowiązek podatkowy powstaje w miejscu, gdzie podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej na podstawie art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku świadczenia tego typu usług nie można zastosować przepisu szczególnego określonego w art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią tego artykułu miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Zdaniem X w celu zdefiniowania, co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości, należy odwołać się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W ustawie Prawo budowlane w art. 3 zostały określone definicje zarówno budynku jak i tymczasowego obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budynkiem zaś, zgodnie z art. 3 pkt 2 jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Wprawdzie pawilony posiadają fundamenty, jednakże cechuje je tymczasowość. Zostały one postawione na gruncie dla przemijającego użytku. Nie stanowią tym samym części składowych gruntu i nie są z nim trwale związane. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 18 września 2014 r. sygn. akt I SA/Ol 510/14.

Stanowisko X jest również zgodne z podejściem przyjętym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie C-530/09 dotyczącym określenia terytorialnego świadczenia usług, dla celów opodatkowania VAT, polegających na czasowym udostępnianiu stoisk targowych i wystawowych. W tym względzie, sąd wspólnotowy wyjaśnił, że świadczenie usług, polegające na czasowym udostępnieniu klientom stoiska targowego lub wystawowego zaliczane jest do działań prowadzonych przez organizatora targów lub wystaw, kiedy stoisko jest udostępniane z okazji określonego wydarzenia (czyli targów lub wystaw), dedykowanego tematyce z dziedziny kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rekreacji lub podobnych.

Podejście Wnioskodawcy potwierdza również stanowisko oficjalnych organizatorów wystawy oraz włoskich władz podatkowych. W wydanym przez Agenzia Entrate Direzione Centrale Normativa Okólniku nr 26/E wskazano, że dla celów opodatkowania VAT, usługi związane z budową i/lub zarządzaniem Pawilonem utrzymują status usług związanych z działalnością targowo -wystawienniczą.

W związku z powyższym miejsce świadczenia usług związanych z budową Pawilonu oraz powstanie obowiązku podatkowego należy rozpoznać w Polsce.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy importowane usługi nie będą podlegać w Polsce podatkowi od towarów i usług.

Wnioskodawca otrzymał od Komisarza Generalnego powołanego uchwałą Rady Ministrów celem reprezentacji Polski oraz nadzoru nad organizacją ekspozycji narodowej, pełnomocnictwo zgodnie z którym, jest Uczestnikiem Oficjalnym na Wystawie Światowej. Importowane usługi, będą wykorzystane w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej.

W związku z tym, biorąc pod uwagę zapisy Okólnika można uznać, że Wnioskodawca dokonując importu usług wykorzystanych w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej, które powinny zostać opodatkowane zgodnie z art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług (miejsce siedziby usługobiorcy), nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia należnego podatku od towarów i usług na terenie Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ad. 1

Dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług istotnym jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach obowiązujących w Polsce, czy też będzie podlegała opodatkowaniu w innym kraju na zasadach tam obowiązujących.

Stosownie do art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza definicję podatnika mającą zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest nie tylko podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, ale również osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy lub też art. 15 ust. 6 ustawy. Wystarczy, że ta osoba jest zarejestrowanym podatnikiem lub też jest zobowiązana do rejestracji do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. Za podatnika uznaje się również każdy podmiot prowadzący działalność lub transakcje nieuznawane za podlegające opodatkowaniu, który nabywa usługi.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest podmiotem realizującym zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące rozwoju gospodarki. W ramach projektu pt: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” dot. Wystawy Światowej we Włoszech zawartym z Ministerstwem Gospodarki, Wnioskodawca wykonuje zadania z zakresu organizacji wystawy w Republice Włoskiej. W ramach prowadzonej działalności nabywa usługi związane z budową, utrzymaniem Pawilonu wystawienniczego i jego otoczenia, instalacji ekspozycji oraz rozbiórki Pawilonu i ekspozycji po zakończeniu wystawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia miejsca świadczenia wykorzystywanych w ramach działalności wystawienniczej nabywanych usług związanych z budową Pawilonu, utrzymaniem Pawilonu wystawienniczego i jego otoczenia, instalacji ekspozycji oraz rozbiórki Pawilonu i ekspozycji po zakończeniu wystawy.

W pierwszej kolejności ustalić należy czy wskazane usług świadczone są na rzecz podatnika, tj. należy ustalić czy Wnioskodawca dla potrzeb stosowania Rozdziału 3 określającego miejsce świadczenia przy świadczeniu usług występuje w roli podatnika.

W przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach należy uznać, że Wnioskodawca realizujący zadania z zakresu administracji rządowej jako podmiot prawa publicznego dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia usług nabywanych na terytorium Włoch, staje się podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy. Wobec tego należy ustalić miejsce świadczenia usług według zasad świadczenia usług dla podatnika.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że miejscem świadczenia w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli opodatkowanie usługi zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna konsumpcja usługi.

Jednym z zastrzeżeń do zasady wyrażonej w art. 28b ust. 1 ustawy, jest świadczenie usług związanych z nieruchomościami.

Zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z powyższego przepisu wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten - jak wynika z jego brzmienia - stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie należy wskazać, że wymieniony w powyższym przepisie katalog usług związanych z nieruchomościami jest katalogiem otwartym. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

Wnioskodawca wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności nabywa od Konsorcjum usługi związane z budową, utrzymaniem Pawilonu wystawienniczego i jego otoczenia, instalacji ekspozycji oraz rozbiórki Pawilonu i ekspozycji po zakończeniu wystawy. Usługa będzie wykonana na terytorium Włoch. W zakres usługi wchodzi szereg usług dotyczących w szczególności budowy budynku „Pawilonu” wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu przyległego oznaczonego w umowie współrzędnymi geograficznymi, w tym: przygotowanie dokumentacji wykonawczej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, uzgodnienia dokumentacji na każdym etapie realizacji umowy z Organizatorem, ewentualnie z innymi podmiotami i instytucjami, jeżeli takie uzgodnienia będą wymagane; wykonywania bieżących napraw w okresie użytkowanie obiektu w okresie wystawy, pielęgnacji zieleni w tym wymiany nasadzeń, serwis, przegląd oraz konserwacja wszystkich instalacji i dostarczonych przez wykonawcę urządzeń, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej, sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych; instalacji ekspozycji wewnętrznej umożliwiającej realizację scenariusza ekspozycji; wykonania projektu rozbiórki oraz rozbiórka „Pawilonu” oraz ekspozycji po zakończeniu Wystawy Światowejr. Przy czym Konsorcjum zawarło umowy z podwykonawcami, którym zleca m.in.: prace wykończeniowe budynku Pawilonu, wykonanie instalacji sanitarnych Pawilonu, wykonanie konstrukcji stalowych podstawowych wraz z transportem, montażem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i ppoż budynku Pawilonu, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ogrodu na dachu Pawilonu, na terenie oznaczonym w umowie współrzędnymi geograficznymi.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę są usługi związane z konkretnie wskazanym miejscem położonym na terenie Włoch. Należy zauważyć jednakże, że jak wskazuje Wnioskodawca - pawilon wystawienniczy po zakończeniu wystawy zostanie rozebrany. Zatem - jak słusznie wskazuje Wnioskodawca - jest tymczasowym obiektem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z późn. zm.), zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Wobec tego usług związanych z tymczasowym pawilonem wzniesionym na okres trwania wystawy (od 1 maja 2015 r. do 31 października 2015 r.) i podlegającym rozbiórce po upływie tego terminu nie należy rozpatrywać w kontekście art. 28e ustawy, ale należy zastosować zasadę ogólną wynikająca z art. 28b ust. 1 ustawy.

Zatem, nabywana od Konsorcjum usługa związana z budową, utrzymaniem oraz rozbiórką pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie jest opodatkowana na podstawie art. 28b ustawy, tj. w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Wobec tego nabywana przez Wnioskodawcę usługa świadczona przez Konsorcjum jest opodatkowana w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie miejsca świadczenia usługi związanej z budową, utrzymaniem oraz rozbiórką pawilonu wystawienniczego na Światowej Wystawie należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego czy w odniesieniu do usług wykorzystywanych w ramach prowadzonej oficjalnej działalności wystawienniczej opodatkowanych zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (miejsce siedziby usługobiorcy), na terenie Polski powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wobec tego opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak zostało ustalone w rozpatrywanej sprawie miejscem świadczenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług jest terytorium kraju. Zatem usługi podlegają opodatkowaniu w Polsce. W dalszej kolejności należy ustalić podmiot zobowiązany do opodatkowania tej usługi.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analiza przepisu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy w powiązaniu z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega świadczenie usług wykonywane przez podatnika w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, m.in. działalności usługodawczej. Zatem świadczenie usług na terytorium kraju przez podatnika podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego, co do zasady, do opodatkowania zobowiązany jest usługodawca.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest nabywcą usług świadczonych przez Konsorcjum posiadające siedzibę działalności gospodarczej oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Należy wskazać, że w rozpatrywanej sprawie nie ma znaczenia fakt zawarcia umowy przez Konsorcjum z podwykonawcami prac wykończeniowych budynku Pawilonu, wykonania instalacji sanitarnych Pawilonu, wykonania konstrukcji stalowych podstawowych wraz z transportem, montażem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i ppoż budynku Pawilonu, przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania ogrodu na dachu Pawilonu, na terenie oznaczonym w umowie współrzędnymi geograficznymi. Zlecenie niektórych usług podwykonawcom nie zmienia faktu, że usługa - zgodnie z zawartą umową z dnia 20 listopada 2014 r. - na rzecz Wnioskodawcy świadczona jest przez Konsorcjum, które jak wynika ze stanu faktycznego posiada siedzibę działalności gospodarczej oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Zatem mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz fakt, że usługodawca (Konsorcjum) jest podatnikiem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski a miejsce świadczenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług jest na terytorium Polski, należy uznać, że podatnikiem z tytułu tej usługi jest usługodawca, tj. Konsorcjum. Tym samym Wnioskodawca nie jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT od nabytych usług. To usługodawca (Konsorcjum) jest podmiotem zobowiązanym do opodatkowania świadczonych usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu opisanych usług należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.