IPPP3/443-942/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Miejsce świadczenia usług wideorozmów „na żywo” za pośrednictwem portali internetowych, świadczonych na rzecz przedsiębiorców (klientów), mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz dokumentowanie tych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wideorozmów „na żywo” za pośrednictwem portali internetowych, świadczonych na rzecz przedsiębiorców (klientów), mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz dokumentowania tych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wideorozmów „na żywo” za pośrednictwem portali internetowych, świadczonych na rzecz przedsiębiorców (klientów), mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz dokumentowania tych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz podmiotów zagranicznych. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Klientami Wnioskodawczyni są zagraniczni przedsiębiorcy (podatnicy w rozumieniu przepisu art. 28a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), zarówno mający siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w państwach trzecich. Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię polegają na zapewnieniu użytkownikom portali internetowych należących do jej klientów (klientom klientów Wnioskodawczyni) możliwości skorzystania z materiałów wytworzonych przez Wnioskodawczynię - odbycia „na żywo” wideorozmów z modelkami za pośrednictwem portali internetowych. Wideorozmowy prowadzone są przez modelki, które Wnioskodawczyni zatrudnia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (Wnioskodawczyni nie świadczy usług osobiście).

Z każdym klientem - właścicielem portalu Wnioskodawczyni zawarła stosowną umowę regulującą zasady świadczenia usług i wzajemne zobowiązania stron. Obecnie Wnioskodawczyni, na zasadach opisanych w niniejszym wniosku, świadczy usługi na rzecz czterech klientów.

Umowy zawarte z klientami szczegółowo określają zasady kalkulacji i wypłaty wynagrodzenia Wnioskodawczyni oraz ograniczenia w zakresie treści dostarczanych przez Wnioskodawczynię (np. zakaz promocji innych serwisów internetowych, zakaz rozmów z niepełnoletnimi użytkownikami portali internetowych itd.). Ponadto, zgodnie z zapisami umów, w momencie publikacji wytworzonych treści (w formie plików wideo, tekstowej i dźwiękowej) na portalu internetowym danego klienta, Wnioskodawczyni przenosi na tego klienta wszelkie prawa do opublikowanych materiałów (w szczególności autorskie prawa majątkowe) lub udziela klientowi licencji na korzystanie z nich.

Wideorozmowy prowadzone są na odległość, za pomocą środków umożliwiających teletransmisję danych. Rozmowy są transmitowane „na żywo” ze studia Wnioskodawczyni znajdującego się w Polsce, przy użyciu kamer internetowych. Wnioskodawczyni zapewnia zatrudnionym modelkom odpowiednie miejsce, warunki oraz sprzęt niezbędne do prowadzenia wideorozmów.

Mechanizm działania portali internetowych prowadzonych przez klientów Wnioskodawczyni przedstawia się następująco:

 • użytkownik portalu zainteresowany odbyciem rozmowy z jedną z modelek musi zakupić od klienta Wnioskodawczyni, za pośrednictwem danego portalu, odpowiednią ilość tzw. tokenów / kredytów, które następnie może wykorzystać tylko w obrębie tego portalu. Koszt tokenów / kredytów to przykładowo 200$ za 2000 tokenów (cena za jeden token wynosi np. 0,10$),
 • dopiero po zakupieniu tokenów / kredytów użytkownik portalu może rozpocząć rozmowę z wybraną modelką dostępną na danym portalu, w tym m.in. z modelkami zatrudnionymi przez Wnioskodawczynię,
 • za każdą minutę rozmowy z wybraną modelką użytkownik portalu płaci w zakupionych wcześniej tokenach / kredytach. Przykładowo minuta rozmowy może kosztować od 6 do 150 tokenów / kredytów,
 • Każdy token / kredyt wydany przez użytkownika portalu na rozmowę z daną modelką jest przypisywany tej modelce. Poza tokenami / kredytami przypisanymi w związku z czasem trwania rozmowy, użytkownik portalu może przyznać modelce „napiwek” w postaci dodatkowych tokenów / kredytów.
 • Na koniec ustalonego z klientem okresu rozliczeniowego każdy token / kredyt przypisany modelce jest przez klienta Wnioskodawczyni przeliczany na konkretną kwotę pieniężną stanowiącą wynagrodzenie Wnioskodawczyni, zgodnie z umową zawartą z danym klientem (np. od 0,04 do 0,05$ za jeden token / kredyt, w zależności od stawek ustalonych przez danego klienta w umowie z Wnioskodawczynią),
 • Na koniec ustalonego z klientem okresu rozliczeniowego, klient przesyła na konto Wnioskodawczyni wynagrodzenie za usługi wyświadczone w tym okresie rozliczeniowym przez wszystkie modelki zatrudnione przez Wnioskodawczynię. Wynagrodzenie stanowi iloczyn przypisanych wszystkim modelkom zatrudnionym przez Wnioskodawczynię tokenów / kredytów i stawki ustalonej za jeden token / kredyt.

Usługi Wnioskodawczyni nie są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jej klientów, które znajduje się w innym miejscu niż siedziba ich działalności gospodarczej.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość co do określenia miejsca świadczenia usług opisanych powyżej na potrzeby podatku od towarówi usług oraz zasad dokumentowania tychże usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy miejscem świadczenia usług opisanych w niniejszy wniosku na rzecz klientów - właścicieli portali internetowych (będących podatnikami w rozumieniu przepisu art. 28a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), mających siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, będzie państwo siedziby danego klienta...
 2. Czy w związku z usługami wykonanymi Wnioskodawczyni powinna wystawiać faktury na rzecz klientów właścicieli portali internetowych (będących podatnikami w rozumieniu przepisu art. 28a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), mających siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Wnioskodawczyni powinna wystawiać faktury na kwoty należności netto, bez wykazywania stawki i kwoty podatku, z adnotacją „odwrotne obciążenie”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni, miejscem świadczenia usług polegających na zapewnieniu użytkownikom portali internetowych należących do jej klientów możliwości odbycia „na żywo” wideorozmów z modelkami zatrudnionymi przez Wnioskodawczynię, w przypadku klientów mających siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, będzie państwo siedziby danego klienta. Powyższa konkluzja wynika z brzmienia przepisu art. 28b ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak wskazywano w opisie stanu faktycznego, klienci Wnioskodawczyni mają status podatników w rozumieniu przepisu art. 28a ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Ponadto, do usług Wnioskodawczyni nie będzie miał zastosowania żaden z wyjątków przewidzianych w art. 28 ust 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy VAT. W związku z powyższym zastosowanie znajdzie ogólna reguła wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy VAT.

Mając powyższe na względzie, w związku z wykonaniem przedmiotowych usług, Wnioskodawczyni powinna wystawiać faktury na kwoty netto, bez wykazywania stawki i kwoty podatku. W przypadku klientów mających siedzibę w jednym z Państw Unii Europejskiej, faktury powinny obowiązkowo zawierać następujące elementy:

 • nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP,
 • numer kolejny i datę wystawienia faktury
 • zakres wykonanej usługi,
 • cenę usługi netto i wartość sprzedaży netto,
 • sumę wartości sprzedaży usług niepodlegających opodatkowaniu,
 • adnotację „odwrotne obciążenie”.

Wyświadczone usługi Wnioskodawczyni powinna wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycji 11 i 12.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań postawionych w ww. punktach niniejszego wniosku, należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy). Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 4 ustawy). Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w art. 28 ustawy.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n.

Na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ww. przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j i 28n ustawy nie będą przewidywać innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Należy stwierdzić, że dla przedmiotowych usług polegających na zapewnieniu użytkownikom portali internetowych należących do klientów Wnioskodawczyni (klientom klientów Wnioskodawczyni) możliwości skorzystania z materiałów wytworzonych przez Wnioskodawczynię – odbycia „na żywo” wideorozmów z modelkami za pośrednictwem portali internetowych, ustawodawca nie przewidział szczególnego miejsca świadczenia, zatem przy określaniu tego miejsca znajdzie zastosowanie powyższa zasada ogólna. Wnioskodawczyni wskazała, że świadczy usługi na rzecz zagranicznych przedsiębiorców, będących podatnikami w rozumieniu przepisu art. 28a ustawy, mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tym samym, usługi, które świadczy Wnioskodawczyni będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy, w miejscu, w którym zagraniczny przedsiębiorca na rzecz, którego Wnioskodawczyni świadczy usługi, posiada siedzibę działalności. Zatem, przedmiotowe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium kraju, a stawki krajowe podatku nie znajdą zastosowania dla opodatkowania tych usług.

Zgodnie z art. 106a pkt 2 ustawy przepisy rozdziału 1 działu XI „Dokumentacje” stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

Na mocy art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi faktura powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Zgodnie zaś z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14 (tj. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku).

Na podstawie ww. przepisów podatnik krajowy jest zobowiązany do udokumentowania fakturą VAT sprzedaż usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju. W przypadku, gdy miejsce świadczenia znajduje się na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska, faktury te nie zawierają stawki podatku VAT, natomiast winny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

Tym samym, Wnioskodawczyni dokumentując usługi polegające na zapewnieniu użytkownikom portali internetowych należących do klientów Wnioskodawczyni (będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy) możliwości skorzystania z materiałów wytworzonych przez Wnioskodawczynię – odbycia „na żywo” wideorozmów z modelkami za pośrednictwem portali internetowych, powinna wystawić fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” bez wykazywania na niej stawki podatku i kwoty podatku. W konsekwencji, Wnioskodawczyni powinna świadczone usługi wykazać w pozycji 11 i 12 deklaracji VAT-7.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w zakresie miejsca świadczenia usług wideorozmów „na żywo” za pośrednictwem portali internetowych, świadczonych na rzecz przedsiębiorców (klientów), mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach trzecich oraz dokumentowania tych usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.