IPPP3/443-562/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki 0% do Importu Towarów Specjalistycznych oraz Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
IPPP3/443-562/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia usług
 2. przewoźnik powietrzny
 3. transport powietrzny
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania stawki 0% do Importu Towarów Specjalistycznych oraz Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych;
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do Importu Towarów Specjalistycznych oraz Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (zwana dalej „Wnioskodawcą” lub „Spółką”) jest podmiotem prowadzącym działalność m.in. w zakresie przewozów lotniczych. W 2013 r. Spółka była wpisana na listę przewoźników wykonujących przewozy głównie w transporcie międzynarodowym, ogłoszoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w drodze obwieszczenia. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski.

W dniu 19 lutego 2014 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Spółka złożyła oświadczenie (zwane dalej „Oświadczeniem”), że w 2013 r. osiągnęła następujące wyniki w odniesieniu do kryteriów, o których mowa w art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT:

 1. przychód z działalności w transporcie międzynarodowym wynosił 7 747 906,36 zł, natomiast przychód z działalności w przewozach ogółem wynosił 8 594 976,58 zł; udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przychodach z działalności w przewozach ogółem wynosił 90%;
 2. zrealizowana liczba lotów w transporcie międzynarodowym wynosiła 225, natomiast ogólna liczba zrealizowanych lotów wynosiła 624; udział liczby lotów zrealizowanych w transporcie międzynarodowym w ogólnej liczbie lotów wynosił 36%;
 3. ilość przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym wynosiła 323,24 (t), natomiast liczba przewożonych przesyłek w przewozach ogółem wynosiła 858,11 (t); udział ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 38%,

Urząd Lotnictwa Cywilnego nie odniósł się do podanych przez Spółkę danych. W dniu 12 marca 2014 r, zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (zwane dalej „Obwieszczeniem ULC” lub „Listą ULC”). Na Liście ULC nie został uwzględniony Wnioskodawca.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. Spółka złożyła do Urzędu Lotnictwa Cywilnego pismo wyjaśniające, iż w Oświadczeniu 1 zostały wskazane błędne informacje. Przedstawienie nieprawdziwych danych wynikało z oczywistej omyłki pracownika Spółki. Jednocześnie Spółka złożyła oświadczenie (zwane dalej „Oświadczenie 2”), w którym wskazała, że w 2013 r. osiągnęła następujące wyniki w odniesieniu do kryteriów, o których mowa w art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT:

 1. przychód z działalności w transporcie międzynarodowym wynosił 7 747 906,36 zł, natomiast przychód z działalności w przewozach ogółem wynosił 8 594 976,58 zł; udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przychodach z działalności w przewozach ogółem wynosił 90%;
 2. zrealizowana liczba lotów w transporcie międzynarodowym wynosiła 502, ogólna liczba zrealizowanych lotów również wynosiła 502; udział liczby lotów zrealizowanych w transporcie międzynarodowym w ogólnej liczbie lotów wynosił 100%;
 3. ilość przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym wynosiła 921,00 (t), liczba przesyłek przewożonych w przewozach ogółem również wynosiła 921,00 (t); udział ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 100%.

Spółka w piśmie z dnia 2 kwietnia 2014 r. prosiła również o wpisanie jej na Listę ULC. Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wpisanie Spółki na Listę ULC jest niemożliwe, gdyż Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie może zmienić listy w trakcie roku (za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 83 ust. 1b Ustawy o VAT). Urząd Lotnictwa Cywilnego wskazał jednak również: „Niemniej jednak, biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, w przypadku podtrzymania przez Państwa wniosku o zmianę obowiązującej listy poprzez umieszczenie na niej S. Sp. z o.o. sugerujemy ewentualne zwrócenie się w tej sprawie do Ministra Finansów (np. w formie interpretacji indywidualnej). Przypominamy bowiem, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie jest organem uprawnionym do interpretacji przepisów podatkowych, a w konsekwencji wszelkie pytania odnośnie interpretacji przepisów art. 83 ustawy o VAT należy kierować do resortu finansów”.

Oświadczenie 2 różniło się od Oświadczenia 1 w zakresie liczby zrealizowanych lotów oraz ilości przewiezionych przesyłek. Jednocześnie Wnioskodawca spełnia wymogi, o których mowa w art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT, tj. w 2013 r. w Spółce:

 • udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 • udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem oraz
 • udział ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem przekraczały 60% (każdy), co potwierdza Oświadczenie 2.

W okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., jak i po tym dniu Spółka będzie dokonywać lub nie wyklucza dokonywania importu środków transportu lotniczego lub części zamiennych do nich lub wyposażenia pokładowego (zwanego dalej „Importem Towarów Specjalistycznych”).

W okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., jak i po tym dniu Spółka będzie nabywać lub nie wyklucza nabywania od swoich kontrahentów (zwanych dalej „Sprzedawcami”), mieszczące się w poniższym zakresie:

 1. towary:
 • środki transportu lotniczego, części zamienne do nich lub wyposażenie pokładowe,
 • wyposażenie lub sprzęt zainstalowany w środkach transportu lotniczego,
 • towary służące zaopatrzeniu środków transportu lotniczego.

Towary, które Spółka nabędzie w powyższym zakresie zwane są dalej łącznie „Towarami Specjalistycznymi”.

 1. usługi:
 • usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego,
 • usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług,
 • usługi najmu, dzierżawy leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego,
 • usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażania tych środków,
 • usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego.

Usługi, które Spółka nabędzie w powyższym zakresie zwane są dalej łącznie „Usługami Specjalistycznymi”.

Transakcje pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedawcami w zakresie wskazanym w lit. A i B zwane są dalej „Sprzedażą Towarów i Usług Specjalistycznych”.

Na chwilę obecną Spółka nie posiada wiedzy w jaki sposób, tj. z jaką stawką, będzie fakturowana Sprzedaż Towarów i Usług Specjalistycznych. Prawdopodobnie faktury będą wystawiane ze stawką inną niż 0% (z reguły 23%).

Wnioskodawca będzie wykorzystywał Towary i Usługi Specjalistyczne do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy pomimo braku wpisu na Listę ULC, Wnioskodawca może, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., stosować stawkę 0% do Importu Towarów Specjalistycznych...
 2. Czy pomimo braku wpisu na Listę ULC, prawidłowe będzie opodatkowanie stawką 0%, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych...
 3. Czy w przypadku zastosowania przez Sprzedawców stawki innej niż 0%, Spółce będzie przysługiwać, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w wystawionych przez Sprzedawców fakturach...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Spółka stoi na stanowisku, że nawet pomimo braku wpisu na Listę ULC, będzie ona mogła, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r. stosować stawkę 0% do Importu Towarów Specjalistycznych.

Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 5 Ustawy o VAT stawkę 0% stosuje się do importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Stosowanie stawki 0% uwarunkowane jest zatem od spełnienia dwóch warunków:

 • importu określonych rodzajów towarów (warunek przedmiotowy) oraz
 • importu tych towarów przez przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (warunek podmiotowy).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego warunek przedmiotowy zostanie spełniony. Import Towarów Specjalistycznych będzie bowiem obejmował towary wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 5 Ustawy o VAT.

W ocenie Spółki spełniony będzie również warunek podmiotowy. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem
  - wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym 60%.

W świetle powyższego warunkiem sine qua non uznania danego podmiotu za przewoźnika lotniczego wykonującego przewozy głównie w transporcie międzynarodowym jest spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT. Spełnienie tych przesłanek ma charakter konstytutywny, tj. przesądza o uznaniu danego podmiotu za przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Wynika to przede wszystkim z samej konstrukcji przepisu art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT, który w sposób jednoznaczny definiuje przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, nie wskazując że warunkiem uznania danego podmiotu za przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest wpis na listę ogłaszaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wobec powyższego należy uznać, iż wpis na listę ogłaszaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ma charakter deklaratoryjny i jest on wtórny do samego faktu bycia przewoźnikiem wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. A contrario powyższe potwierdza również przepis art. 83 ust. 1f Ustawy o VAT, który definiuje przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej. Ustawodawca expressis verbis postanowił, iż warunkiem uznania danego podmiotu za przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest wpisanie go na listę przewoźników.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT. Udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 90%, udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 100%, udział ilości przewożonych towarów (przesyłek) w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 100%. W świetle powyższego, nawet pomimo braku wpisu na listę - zdaniem Wnioskodawcy - Spółka jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Tym samym spełniony będzie również warunek podmiotowy, o którym stanowi art. 83 ust. 1 pkt 5 Ustawy o VAT.

W świetle powyższych argumentów, w ocenie Wnioskodawcy, nawet pomimo braku wpisu na Listę ULC będzie on mógł, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r. stosować stawkę 0% do Importu Towarów Specjalistycznych.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe będzie również - pomimo braku wpisu na Listę ULC - opodatkowanie stawką 0%, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych.

Uzasadnienie powyższej konstatacji jest analogiczne jak uzasadnienie w zakresie Pytania 1, przedstawione powyżej. Zdaniem Wnioskodawcy - stwierdzenie prawidłowości stanowiska w zakresie Pytania 1 - oznacza również konieczność stwierdzenia prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w poniższym zakresie. Normy prawne normujące właściwą stawkę podatkową mają bowiem takie same konstrukcje.

Zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 Ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

 • dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 6 Ustawy o VAT);
 • usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT);
 • usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 8 Ustawy o VAT);
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 13 Ustawy o VAT);
 • usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 16 Ustawy o VAT);
 • dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT).

Analogicznie jak w uzasadnieniu stanowiska w zakresie pytania nr 1, stosowanie stawki 0% uwarunkowane jest więc spełnieniem dwóch warunków:

 • określonym rodzajem towarów lub usług (warunek przedmiotowy) oraz
 • dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (warunek podmiotowy).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego warunek przedmiotowy zostanie spełniony. Sprzedaż Towarów i Usług Specjalistycznych będzie dotyczyła towarów i usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 13, 16 lub 18 Ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy spełniony będzie również warunek podmiotowy, zgodnie bowiem z art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił
  - w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym 60%.

Jak wskazano już w uzasadnieniu w zakresie pytania nr 1 warunkiem sine qua non uznania danego podmiotu za przewoźnika lotniczego wykonującego przewozy głównie w transporcie międzynarodowym jest spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 83 ust. la Ustawy o VAT. Spełnienie tych przesłanek ma charakter konstytutywny, tj. przesądza o uznaniu danego podmiotu za podmiot wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Wynika to przede wszystkim z samej konstrukcji przepisu art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT, który w sposób jednoznaczny definiuje przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, nie wskazując że warunkiem uznania danego podmiotu za przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest wpis na listę ogłaszaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wobec powyższego należy uznać, iż wpis na listę ogłaszaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ma charakter deklaratoryjny i jest on wtórny do samego faktu bycia przewoźnikiem wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. A contrario powyższe potwierdza również przepis art. 83 ust. 1f Ustawy o VAT, który definiuje przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej. Ustawodawca expressis verbis postanowił, iż warunkiem uznania danego podmiotu za przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest wpisanie go na listę przewoźników.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 83 ust. 1a Ustawy o VAT. Udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 90%, udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 100%, udział ilości przewożonych towarów (przesyłek) w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił 100%. W świetle powyższego, nawet pomimo braku wpisu na listę - zdaniem Wnioskodawcy - Spółka jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Tym samym spełniony będzie również warunek podmiotowy, o którym stanowi art. 83 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 13, 16 lub 18 Ustawy o VAT.

W świetle powyższych argumentów, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe będzie również - pomimo braku wpisu na Listę ULC - opodatkowanie stawką 0%, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zastosowania przez Sprzedawców stawki innej niż 0%, Spółce będzie przysługiwało, w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w wystawionych przez Sprzedawców fakturach.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 Ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wyjątki w zakresie prawa do odliczenia przewiduje art. 88 ust. 3a Ustawy o VAT. W myśl tego przepisu nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m.in. w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Towary i Usługi Specjalistyczne będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec czego w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania w zakresie pkt 1-2 (tj. w przypadku niemożności stosowania stawki 0%) Spółce niewątpliwie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego (przy założeniu, że nie wystąpią okoliczności wyszczególnione w art. 88 Ustawy o VAT).

Co więcej zdaniem Wnioskodawcy, prawo Spółki do odliczenia VAT nie jest ograniczone nawet w przypadku uznania, że prawidłową stawką VAT w stosunku do Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych jest stawka 0%. Należy bowiem zauważyć, iż wyłączenie prawa do odliczenia odnosi się wyłącznie do sytuacji, w których transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Czym innym jest natomiast zastosowanie na fakturze niewłaściwej stawki Podatku VAT. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2011 r. zauważył: „(...)Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych od kontrahentów faktur z nieprawidłową stawką podstawową – w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, o ile nie wystąpią inne ograniczenia wynikające z art. 88 tej ustawy (...)” (IPTPP1/443-131/11-4/ALN). W związku z powyższym Wnioskodawcy również w tym przypadku będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (przy założeniu że nie wystąpią inne ograniczenia z art. 88 Ustawy o VAT).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zastosowania przez Sprzedawców stawki innej niż 0%, Spółce będzie przysługiwało, w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną, prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w wystawionych przez Sprzedawców fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania stawki 0% do Importu Towarów Specjalistycznych oraz Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych;
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki obniżone oraz zwolnienia od podatku.

Jednym z wyjątków od stosowania podstawowej stawki podatku jest art. 83 ustawy, w którym wskazane zostały czynności, dla których stosuje się stawkę 0%.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

 • importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (pkt 5);
 • dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (pkt 6);
 • usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (pkt 7);
 • usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (pkt 8);
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (pkt 13);
 • usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (pkt 16);
 • dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (pkt 18);

Natomiast art. 83 ust. 2 ustawy wskazuje, że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Zaznaczyć należy, że stosownie do art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem
  - wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

W przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy (art. 83 ust. 1b ustawy).

Zgodnie z art. 83 ust. 1c ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

W myśl art. 83 ust. 1d ustawy, przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1a, najpóźniej do dnia 20 lutego danego roku podatkowego.

Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego (art. 83 ust. 1e ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność m.in. w zakresie przewozów lotniczych. W 2013 r. Spółka była wpisana na listę przewoźników wykonujących przewozy głównie w transporcie międzynarodowym, ogłoszoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w drodze obwieszczenia. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski.

W dniu 19 lutego 2014 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Spółka złożyła Oświadczenie 1 (z któego wynikało, że Spółka nie spełnia kryteriów określonych w art. 83 ust. 1a ustawy) Urząd Lotnictwa Cywilnego nie odniósł się do podanych przez Spółkę danych. W dniu 12 marca 2014 r., zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (zwane dalej „Obwieszczeniem ULC” lub „Listą ULC”). Na Liście ULC nie został uwzględniony Wnioskodawca. W dniu 2 kwietnia 2014 r. Spółka złożyła do Urzędu Lotnictwa Cywilnego pismo wyjaśniające, że w Oświadczeniu 1 zostały wskazane błędne informacje. Przedstawienie nieprawdziwych danych wynikało z oczywistej omyłki pracownika Spółki. Jednocześnie Spółka złożyła Oświadczenie 2 (z którego wynikało, że spełnia kryteria określone w art. 83 ust. 1a ustawy). Spółka w piśmie z dnia 2 kwietnia 2014 r. prosiła również o wpisanie jej na Listę ULC. Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wpisanie Spółki na Listę ULC jest niemożliwe, gdyż Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie może zmienić listy w trakcie roku (za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 83 ust. 1b Ustawy o VAT). W okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., jak i po tym dniu Spółka będzie dokonywać lub nie wyklucza dokonywania importu środków transportu lotniczego lub części zamiennych do nich lub wyposażenia pokładowego (zwanego dalej „Importem Towarów Specjalistycznych”).

W okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację indywidualną do dnia 31 marca 2015 r., jak i po tym dniu Spółka będzie nabywać lub nie wyklucza nabywania od swoich kontrahentów (zwanych dalej „Sprzedawcami”), mieszczące się w poniższym zakresie:

 1. towary:
 • środki transportu lotniczego, części zamienne do nich lub wyposażenie pokładowe,
 • wyposażenie lub sprzęt zainstalowany w środkach transportu lotniczego,
 • towary służące zaopatrzeniu środków transportu lotniczego.

Towary, które Spółka nabędzie w powyższym zakresie zwane są dalej łącznie „Towarami Specjalistycznymi”.

 1. usługi:
 • usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego,
 • usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług,
 • usługi najmu, dzierżawy leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego,
 • usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażania tych środków,
 • usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego.

Usługi, które Spółka nabędzie w powyższym zakresie zwane są dalej łącznie „Usługami Specjalistycznymi”.

Transakcje pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedawcami w zakresie wskazanym w lit. A i B zwane są dalej „Sprzedażą Towarów i Usług Specjalistycznych”.

Wnioskodawca będzie wykorzystywał Towary i Usługi Specjalistyczne do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy pomimo braku wpisu na Listę Urzędu Lotnictwa Cywilnego do Importu Towarów Specjalistycznych oraz Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych będzie miała zastosowanie stawka 0%.

Z powołanych przepisów wynika, że stawkę w wysokości 0% stosuje się do importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy), a także do czynności opodatkowanych świadczonych na rzecz takich przewoźników (art. 83 ust. 1 pkt 6-8, 13, 16, 18 ustawy). Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym rozumie się podmioty, które spełniają kryteria określone w art. 83 ust. 1a ustawy. Przy czym, stosownie do art. 83 ust. 1c ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych. A zatem, aby dany podmiot, na potrzeby zastosowania stawki 0%, mógł zostać uznany za przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym musi spełniać kryteria określone w art. 83 ust. 1a ustawy oraz być wpisany na listę, o której mowa w art. 83 ust. 1c ustawy.

Odmienne rozumienie omawianych przepisów pozostawałoby w sprzeczności z zasadą racjonalności ustawodawcy. Z zasady tej wynika bowiem, że żaden przepis ustawy, a nawet żaden z fragmentów przepisu, nie może być uznany za zbędny, co uniemożliwia zignorowanie art. 83 ust. 1c ustawy. Gdyby intencją ustawodawcy było uznanie za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym wszystkie podmioty, które deklarują, że spełniają kryteria określone w art. 83 ust. 1a ustawy, co sugeruje Wnioskodawca, w art. 83 nie umieszczono by ust. 1c.

Z uwagi na powyższe, skoro Wnioskodawca nie jest wpisany na Listę Urzędu Lotnictwa Cywilnego wskazaną w art. 83 ust. 1c ustawy, to do dokonywanego przez Wnioskodawcę Importu Towarów Specjalistycznych oraz Sprzedaży Towarów i Usług Specjalistycznych na rzecz Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania stawka 0%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 1 i 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Sprzedawców, należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

A zatem, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku zastosowania przez Sprzedawców stawek innych niż 0% Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w wystawionych przez Sprzedawców fakturach.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia usług
IPPP3/443-267/13-4/KC | Interpretacja indywidualna

transport powietrzny
IPPP3/443-1126/10-3/MPe | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.