IPPP3/443-497/14-4/KC | Interpretacja indywidualna

Określenie miejsca świadczenia dla usługi udostępniania tunelu aerodynamicznego przeznaczonego do symulacji swobodnego spadania.
IPPP3/443-497/14-4/KCinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia usług
 2. podatnik podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2014 r. (data wpływu 28 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniu 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 21 sierpnia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 27 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia dla udostępniania tunelu aerodynamicznego przeznaczonego do symulacji swobodnego spadania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia dla udostępniania tunelu aerodynamicznego przeznaczonego do symulacji swobodnego spadania.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 3 września 2014 r., złożonym w dniu 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 21 sierpnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem obiektu - tunelu aerodynamicznego przeznaczonego do symulacji procesu swobodnego spadania. Jako przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na korzystaniu z ww. urządzenia osobom fizycznym i firmom. Z usług świadczonych przez spółkę polegającą na udostępnieniu tunelu aerodynamicznego wraz z obsługą techniczną, instruktażem i opieką instruktorską w czasie procesu swobodnego spadania będą korzystali również podatnicy z innych krajów. W uzupełnieniu z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) Spółka wskazała, że podatnicy z innych krajów którzy będą korzystać z tunelu aerodynamicznego wraz z obsługą techniczną, instruktażem i opieką instruktorską to zawsze podmioty które są podatnikami podatku od wartości dodanej, które prowadzą działalność gospodarczą i posiadają siedzibę poza terytorium RP. Są to np. firmy zajmujące się szkoleniami w zakresie skydivingu lub bodyflyingu, kluby sportowe, lub firmy zajmujące się eventami. Nabywane przez nich usługi są przeznaczone wyłącznie na prowadzoną przez nich działalność np. podatnik z kraju UE prowadzący działalność w zakresie organizowania eventów kupuje kilka godzin korzystania z tunelu aerodynamicznego i organizuje w nim event dla swoich klientów realizując w ten sposób swoją działalność gospodarczą. Nabywana usługa nie jest przeznaczona na potrzeby osobiste podatnika ani cele osobiste jego pracowników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonywania usług na rzecz podatników z innych krajów polegających na udostępnianiu tunelu aerodynamicznego z obsługą techniczną, instruktażem i opieką instruktorską podczas lotu zastosowanie będzie miał art. 28b ustawy o podatku VAT, czyli czy miejscem opodatkowania takiej usługi będzie miejsce w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Zastosowanie będzie miał przepis art. 28b ustawy i usługa musi zostać opodatkowana w państwie, w którym będzie znajdowała się siedziba usługobiorcy będącego podatnikiem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w tej konkretnej sytuacji nie znajdzie zastosowania przepis art. 28g ustawy określający miejsce świadczenia usług szeroko związanych z kulturą, sztuką, sportem, nauką edukacją, rozrywką oraz podobnymi usługami, takimi jak targi i wystawy oraz usługami pomocniczymi do tych usług. Zgodnie z treścią ust. 1 ww. przepisu miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, (...) oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 28g ustawy VAT miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Ustawodawca dokonał więc rozdzielenia usług świadczonych na rzecz podatników oraz na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Poprzez to rozróżnienie dokonał też zróżnicowania miejsca świadczenia przy świadczeniu ww. usług. Zgodnie z art. 32 ust.1 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z 15 marca 2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie spójnego systemu podatku od wartości dodanej usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe (...) obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej i ma to zastosowanie do:

 • prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy i in. podobne wydarzenia kulturalne
 • prawa wstępu na wydarzenia sportowe takie jak mecze i zawody
 • prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe takie jak konferencje i seminaria.

Natomiast w świetle art. 3 ww. przepisu usługi wstępu nie obejmują korzystania z obiektów takich jak sale gimnastyczne i inne w zamian za opłatę.

Wobec powyższego Spółka uważa, że usługi przez nią świadczone nie są zaliczane do usług wstępu, ale do usług w dziedzinie sportu i dlatego też takie usługi wykonane na rzecz podatnika z innego kraju nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, ale zgodnie z art. 28b ustawy o podatku VAT w miejscu siedziby usługobiorcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako polski podatnik, jest właścicielem obiektu - tunelu aerodynamicznego przeznaczonego do symulacji procesu swobodnego spadania i w ramach swojej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na korzystaniu z ww. urządzenia osobom fizycznym i firmom. Z usług tych świadczonych wraz z obsługą techniczną, instruktażem i opieką instruktorską w czasie procesu swobodnego spadania będą korzystali również podatnicy z innych krajów.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania, czy w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników z innych krajów, polegających na udostępnianiu tunelu aerodynamicznego z obsługą techniczną, instruktażem i opieką instruktorską podczas lotu zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy, czyli czy miejscem opodatkowania takiej usługi będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W art. 28a ustawy wskazano, że na potrzeby stosowania rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub zobowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Jak wskazuje Wnioskodawca, przedmiotowe usługi będą również świadczone na rzecz podatników z innych krajów, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają siedzibę poza terytorium RP. Jak wskazuje Wnioskodawca, są to np. firmy zajmujące się szkoleniami w zakresie skydivingu lub bodyflyingu, kluby sportowe, lub firmy zajmujące się eventami i nabywane przez nich usługi są przeznaczone wyłącznie na prowadzoną przez nich działalność. Zatem podmioty te spełniają definicję podatnika określoną dla potrzeb świadczenia usług, sformułowaną w ww. art. 28a ustawy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1 i 1a, 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz 28n ustawy nie będą przewidywać innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Jednak od ogólnej zasady zawartej w powyższym przepisie, ustawodawca przewidział szereg odstępstw, na podstawie których miejsce świadczenia pewnych usług, ściśle określonych w przepisach ustawy, ustala się w sposób szczególny.

Jednym z wyjątków od zasady wyrażonej w art. 28b ust. 1 ustawy jest świadczenie usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe oraz podobne.

W myśl art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Stosownie do art. 53 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

W kontekście ustalenia miejsca świadczenia usług (w tym usług wstępu), konieczne jest także odwołanie się do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011 r., str. 1), które w art. 32 zdefiniowało pojęcie usług wstępu poprzez m.in. wskazanie, jakie usługi, wchodzą w zakres tego pojęcia.

I tak, na podstawie ust. 1 art. 32 Rozporządzenia, ustawodawca unijny wskazał, że usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

Z kolei w ust. 2 wskazał, że ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do:

 1. prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne;
 2. prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody;
 3. prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

W ust. 3 wskazuje się, że ustęp 1 nie obejmuje korzystania z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę.

Z powyższego wynika, że podstawową cechą pozwalającą na zakwalifikowanie usług do kategorii objętej art. 53 Dyrektywy jest przyznanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę również w formie abonamentu. Jednocześnie, ustawodawca unijny wyłącza z tej kategorii opłaty za samo korzystanie z obiektu, np. z sali gimnastycznej.

Zatem, w oparciu o brzmienie cyt. wyżej przepisów, o opodatkowaniu w miejscu fizycznego wykonywania usługi na rzecz podatnika, decyduje to, czy dana usługa ma charakter biletu na wydarzenie mające formę zorganizowanej imprezy - spektaklu, imprezy sportowej, czy konferencji.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że udostępnia tunel aerodynamiczny na kilka godzin wraz z obsługą techniczną, instruktażem i opieką instruktorską w czasie procesu swobodnego spadania. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mają zatem charakteru zorganizowanej imprezy i należy je zakwalifikować do kategorii usług wyłączonych z katalogu zawartego w art. 32 Rozporządzenia 282/2011.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz po dokonaniu analizy przepisu art. 28g ust. 1 w związku z art. 28b ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że wyjątek odnoszący się do określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Tym samym, miejsce świadczenia usług polegających na udostępnianiu tunelu aerodynamicznego przeznaczonego do symulacji swobodnego spadania wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz podatników z innych krajów należy ustalić na podstawie zasady ogólnej, wyrażonej w art. 28b ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270,z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia usług
IPPP3/4512-344/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-40/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.