ILPP4/4512-1-357/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
ILPP4/4512-1-357/15-2/PRinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. miejsce świadczenia usług
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej także jako: „VAT”). Jednym z podstawowych profili działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu szkolenia/wykładu: wg PKD – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) – dalej: „Usługi szkoleniowe”.

Odbiorcą powyższych Usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo zagraniczne posiadające osobowość prawną, którego siedziba (stałe miejsce prowadzenia działalności) znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, tj. państwo trzecie w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o VAT (dalej: „Kontrahent z USA”). Wnioskodawca klasyfikuje Usługi szkoleniowe pod PKWiU 85.53.12.0 – Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa.

Wnioskodawca poniósł i ponosi szereg wydatków (nabycie usług oraz towarów z naliczonym podatkiem VAT) umożliwianych świadczenie Usług szkoleniowych (dalej: „Zakupy”).

Za świadczone Usługi szkoleniowe Wnioskodawca pobiera/będzie pobierać należne wynagrodzenie.

Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta z USA dla osób fizycznych, których pozyska Kontrahent z USA, będą realizowane na terytorium Polski na sprzęcie fizycznie zlokalizowanym na terenie Polski (np. symulatory), ale również na terytorium Europy (przykładowo: na szkolenia wylatują również instruktor z uczniem do Niemiec, Danii, Słowacji, Czech, Chorwacji etc.).

Usługi szkoleniowe będące przedmiotem złożonego wniosku, gdyby ich miejsce świadczenia wypadało na terytorium Polski byłyby opodatkowane VAT na terytorium kraju (Polski), tj. nie podlegałyby zwolnieniu od podatku VAT.

Wnioskodawca posiada/będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku VAT z czynnościami Usług szkoleniowych.

Złożony wniosek dotyczy wyłącznie Usług szkoleniowych świadczonych na zlecenie Kontrahenta z USA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane Usługi szkoleniowe będą zgodnie z art. 28b Ustawy o VAT opodatkowane w miejscu, w którym podatnik, będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tym samym znajdzie zastosowanie zasada „odwrotnego obciążenia” i w rezultacie usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce...
 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do Zakupów związanych z wskazanymi Usługami szkoleniowymi, których miejscem świadczenia będzie terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Opisane Usługi szkoleniowe będą zgodnie z art. 28b Ustawy o VAT opodatkowane w miejscu, w którym podatnik, będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tym samym znajdzie zastosowanie zasada „odwrotnego obciążenia” i w rezultacie usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Ad. 2. Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do Zakupów związanych z wskazanymi Usługami szkoleniowymi, których miejscem świadczenia będzie terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Uzasadnienie

Ad. 1.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, czy też nie. W tym miejscu wskazać należy, że na potrzeby Rozdziału 3 Działu V Ustawy o VAT „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług” w art. 28a ustawodawca zawarł definicję podatnika. Zgodnie z art. 28a Ustawy o VAT, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy przepis wprowadza definicję podatnika, która ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług.

Przepis art. 28a pkt 1 lit. a Ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 tej ustawy, obejmuje pojęciem podatnika, co do zasady, nie tylko podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, lecz również podmioty, które wykonują działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, czyli działalność zdefiniowaną w innych systemach prawnych niż system podatku VAT, której definicja odpowiada przyjętej w polskich przepisach.

W myśl art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT).

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisów, co do zasady, gdy usługa świadczona jest na rzecz podatnika (według definicji ustawowej z art. 28a Ustawy o VAT), miejsce jej świadczenia będzie znajdować się w kraju, w którym posiada on siedzibę działalności gospodarczej. Ta zasada ogólna znajduje zastosowanie, gdy usługa będzie świadczona na rzecz podatnika i przepisy szczególne (art. 28b ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n Ustawy o VAT) nie będą przewidywać specjalnych zasad ustalania miejsca świadczenia.

Dla określenia miejsca opodatkowania Usług szkoleniowych przedstawionych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym na rzecz podatnika (w rozumieniu art. 28a Ustawy o VAT), nie przewidziano żadnych szczegółowych unormowań. Zastosowanie znajdzie więc w tych przypadkach ogólna zasada wyrażona w art. 28b Ustawy o VAT, czyli miejscem świadczenia powinno być miejsce siedziby usługobiorcy, tj. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

W związku z powyższym, wskazane powyżej usługi będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Polski i zgodnie z zasadą „odwrotnego odciążenia” usługi te będą opodatkowane po stronie usługobiorcy, tj. Kontrahenta z USA, zgodnie z obowiązującym w miejscu jego siedziby prawem podatkowym.

Ad. 2.

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku VAT dla podatnika, rozumiana jako stosowanie podatku VAT na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku VAT i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Podatnik ma prawo do skorzystania z ww. prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 Ustawy o VAT.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w dyspozycji art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku VAT w takim przypadku, gdy co do zasady dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności opodatkowane, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w Ustawie o VAT. Co do zasady ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Jednak jak stanowi art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. (Wprowadzenie powyższego przepisu, jak się wydaje, wynika z faktu, że niewymienienie „eksportu usług” (czyli świadczenia usług – normatywnie – poza terytorium kraju) jako czynności opodatkowanej mogłoby sugerować, że podatnik wykonujący te usługi nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady bowiem, opodatkowaniu podlegają bowiem czynności wykonane w Polsce. Generalnie więc jeśli dana usługa nie jest w sensie normatywnym wykonana w kraju, to nie stanowi sprzedaży opodatkowanej a w związku z tym nie dawałaby prawa do odliczenia podatku naliczonego).

W opinii Wnioskodawcy, na mocy powołanej regulacji art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT w omawianym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy jednoznacznie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych na terytorium Polski Zakupów związanych z Usługami szkoleniowymi świadczonymi przez Spółkę na rzecz Kontrahenta z USA. Kwoty powyższe mogłyby być bowiem odliczone, gdyby czynności te były wykonywane (w sensie prawym) na terytorium kraju (Polski). Dodatkowo, Wnioskodawca posiada/będzie posiadać dowody (dokumenty, dane elektroniczne, ich wydruki itp.), z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT w stosunku do Zakupów związanych z Usługami szkoleniowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednym z podstawowych profili działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu szkolenia/wykładu: wg PKD – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) – dalej: „Usługi szkoleniowe”. Odbiorcą powyższych Usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo zagraniczne posiadające osobowość prawną, którego siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: „Kontrahent z USA”). Wnioskodawca klasyfikuje Usługi szkoleniowe pod PKWiU 85.53.12.0 – Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa. Wnioskodawca poniósł i ponosi szereg wydatków (nabycie usług oraz towarów z naliczonym podatkiem VAT) umożliwianych świadczenie Usług szkoleniowych (dalej: „Zakupy”). Za świadczone Usługi szkoleniowe Wnioskodawca pobiera/będzie pobierać należne wynagrodzenie. Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta z USA dla osób fizycznych, których pozyska Kontrahent z USA, będą realizowane na terytorium Polski na sprzęcie fizycznie zlokalizowanym na terenie Polski (np. symulatory), ale również na terytorium Europy (przykładowo: na szkolenia wylatują również instruktor z uczniem do Niemiec, Danii, Słowacji, Czech, Chorwacji etc.). Usługi szkoleniowe będące przedmiotem złożonego wniosku, gdyby ich miejsce świadczenia wypadało na terytorium Polski byłyby opodatkowane VAT na terytorium kraju (Polski), tj. nie podlegałyby zwolnieniu od podatku VAT. Wnioskodawca posiada/będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku VAT z czynnościami Usług szkoleniowych. Złożony wniosek dotyczy wyłącznie Usług szkoleniowych świadczonych na zlecenie Kontrahenta z USA.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy.

Stosownie do art. 28a ustawy – na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Kontrahent Wnioskodawcy spełnia definicję podatnika, o której mowa w art. 28a ustawy.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Do powołanej w art. 28b ust. 1 ustawy zasady ogólnej, ustawodawca przewidział szereg zastrzeżeń, wskazując szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług. Jednakże w przedmiotowej sprawie nie mają one zastosowania.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że miejscem świadczenia opisanych Usług szkoleniowych jest/będzie – zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy – miejsce, w którym podatnik, będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tym samym usługi te nie podlegają/nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Natomiast o sposobie rozliczania ewentualnego podatku oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usług.

W odniesieniu do prawa do odliczenia podatku naliczonego wskazać należy, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jednak zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy – podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Należy zauważyć, że aby znalazł zastosowanie powyższy przepis spełnione muszą być trzy przesłanki:

 1. podatnik musi dokonywać dostawy towarów lub świadczyć usługi poza terytorium kraju;
 2. kwoty podatku naliczonego VAT przez podatnika mogłyby być odliczone, gdyby czynności określone w pkt 1 powyżej były wykonywane na terytorium kraju;
 3. podatnik musi posiadać dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W przedmiotowej sprawie wszystkie powyższe przesłanki są spełnione, ponieważ miejscem świadczenia wykonywanych przez Wnioskodawcę Usług szkoleniowych są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – tym samym usługi są świadczone poza terytorium kraju. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, Usługi szkoleniowe będące przedmiotem sprawy, gdyby ich miejscem świadczenia było terytorium Polski, podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie korzystałyby ze zwolnienia od podatku), a kwoty podatku naliczonego mogłyby być przez Wnioskodawcę odliczone. Dodatkowo posiada on dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z Usługami szkoleniowymi.

Podsumowując, Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu Zakupów związanych z wykonywanymi Usługami szkoleniowymi, których miejscem świadczenia jest/będzie terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dokumenty
IPPP3/4513-71/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia usług
ITPP2/443-1112/15/AK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-624/15/RH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.