ILPP4/443-498/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie dwóch zezwoleń:

 • Zezwolenia z dnia 31 stycznia 2005 r. oraz
 • Zezwolenia z dnia 18 stycznia 2011 r.

Spółka zajmuje się produkcją wyrobów gumowych. Jest podmiotem należącym do Grupy „B”, będącej jednym z największych światowych producentów opon i innych wyrobów przemysłu gumowego. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu w zakresie sprzedaży tych towarów. Spółka zatrudnia średnio 75 pracowników na podstawie umowy o pracę. Spółka zatrudnia również doświadczonych pracowników oddelegowanych przez „B” Oddelegowani pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę lub stosowną uchwałą zostają powołani do pełnienia funkcji w organach Spółki, pozostając jednocześnie pracownikami „B”. Spółka zakupuje bilety lotnicze dla pracowników w celu wyjazdu służbowego. Zakupuje ona również, stosując się do postanowień stosownej umowy (czy to umowy o pracę czy umowy o powołanie), bilety lotnicze dla członków rodzin pracowników oddelegowanych przez „B”. Podróże odbywane są na terytorium UE jak i poza jej terytorium. Każdorazowo jednak podróż rozpoczyna się bądź kończy na terytorium Polski. Bilety lotnicze, zarówno dla pracowników jak i członków rodzin osób oddelegowanych, nabywane są od zagranicznych przewoźników, co udokumentowane jest każdorazowo fakturą wystawioną przez danego przewoźnika. Faktura zawiera informację w języku niemieckim i angielskim, że za rozliczenie podatku odpowiedzialny jest nabywca („Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers – Reverse Charge”). Wystawiana jest ona na kilka tygodni przed wykonaniem usługi. Płatność, dokonywana na jej podstawie, również przypada przed datą wykonania usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dla Spółki nabycie tego rodzaju usług od przewoźników zagranicznych stanowi import usług i rodzi obowiązek rozliczenia podatku VAT...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w imporcie ww. usług i według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinien on zostać rozliczony... Według jakiego kursu należałoby przeliczyć kwoty z faktur wystawionych w walucie obcej i dokumentujących zakup ww. biletów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyżej opisanych przypadkach ciąży na nim obowiązek rozliczenia importu usług. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania zapłaty, gdyż zapłata jest dokonywana przed dniem wykonania usługi. Do rozliczenia importu usług należy zastosować następujące stawki podatku VAT:

 • 0% w przypadku posiadania międzynarodowych biletów lotniczych wystawionych przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera;
 • 23% w pozostałych przypadkach.

Do określenia podstawy opodatkowania należy zastosować kurs średni danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zapłaty.

Uzasadnienie:

Ad. 1

Spółka uważa, że zakupione dla pracowników oraz członków rodziny osób oddelegowanych do pracy u niej bilety lotnicze, dotyczą nabycia usług transportu międzynarodowego, wykonywanego przez zagranicznych przewoźników i stanowią dla niej import usług, powodując konieczności opodatkowania podatkiem VAT.

Usługi te spełniają definicję transportu międzynarodowego zawartą w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ rozpoczynają się lub kończą na terytorium kraju. Dla tego rodzaju usług ustawodawca przewidział szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia. Odwołując się do § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, Spółka uznaje, że miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Polski.

Spółka nabywa usługi międzynarodowego transportu lotniczego od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Ponieważ podatnik ten nie rozliczył podatku należnego na terytorium kraju, to zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Spółka uznaje, że na niej ciąży obowiązek rozliczenia podatku jako importu usług. Ponadto kontrahent zagraniczny również wskazuje, że to Spółka powinna rozliczyć podatek VAT poprzez dodanie stosownej informacji na fakturze.

Powyższe podejście zostało potwierdzone także wielokrotnie przez organy podatkowe, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 7 październik 2008 r., sygn. IP-PP2-443-1129/08-2/SAP, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym w przypadku zakupu usług transportu międzynarodowego od niezależnej firmy transportowej, realizowanego drogą morską lub powietrzną na całej trasie z terytorium kraju trzeciego na terytorium Polski, powinien on rozpoznać import usług opodatkowany stawką 0%.

Ad. 2

Zgodnie z zapisem art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku o towaru i usług, do rozliczenia importu usług Spółka ma możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%. Jest to jednak uzależnione od posiadania odpowiednich dokumentów określonych w art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Dokumentami tymi w opisanym przypadku są międzynarodowe bilety lotnicze wystawione przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. Dlatego też Spółka rozlicza import usług ze stawką 0% jedynie w przypadku posiadania biletu lotniczego. Zdarzają się przypadki, gdy Spółka nie posiada ww. biletu. Wówczas Spółka opodatkowuje opisane usługi na podstawie zasad ogólnych stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Podatek VAT jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną wykonane w danym państwie, a ściślej te czynności, które zostaną uznane za wykonane w danym miejscu. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku świadczenia usług, które odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z powyższego przepisu wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy art. 28b ust. 2-4, art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j ust. 1 i 2 i art. 28n ustawy nie przewidują innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Wskazany pośród zastrzeżeń art. 28f ust. 1 ustawy stanowi, że miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Z powyższego wynika zatem, że co do zasady, w przypadku usług transportu pasażerów, miejscem ich świadczenia (opodatkowania) jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, niezależne od miejsca siedziby podatnika świadczącego usługę (firmy transportowej) lub nabywcy usługi.

Jednakże w odniesieniu do ściśle określonych środków transportu, w przypadku których zastosowanie klucza kilometrowego mogłoby stanowić trudność dla podatników, ustawodawca ustalił, że miejscem świadczenia jest terytorium kraju.

I tak, w myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) – w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:

 1. osób lub
 2. towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy
 • miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Powyższa zasada ma zastosowanie do podatników podatku od towarów i usług świadczących przedmiotowe usługi. Zatem w przypadku usług transportu międzynarodowego osób zobowiązanym do zapłaty jest podmiot, który te usługi wykonał.

Natomiast pojęcie importu usług zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 9 ustawy – jako świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z powołanym przepisem – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Stosownie do treści art. 17 ust. 2 ustawy – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka zajmuje się produkcją wyrobów gumowych. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu w zakresie sprzedaży tych towarów. Spółka zakupuje bilety lotnicze dla pracowników w celu wyjazdu służbowego. Nabywa ona również – stosując się do postanowień stosownej umowy (czy to umowy o pracę czy umowy o powołanie) – bilety lotnicze dla członków rodzin pracowników oddelegowanych przez podmiot z grupy. Podróże odbywane są na terytorium UE jak i poza jej terytorium. Każdorazowo jednak podróż rozpoczyna się bądź kończy na terytorium Polski. Bilety lotnicze, zarówno dla pracowników jak i członków rodzin osób oddelegowanych, nabywane są od zagranicznych przewoźników, co udokumentowane jest każdorazowo fakturą wystawioną przez danego przewoźnika.

Odnosząc powyższe przepisy prawa podatkowego do przedstawionego stanu sprawy należy stwierdzić, że Spółka dokonując zakupu biletów lotniczych staje się nabywcą usług, wykonywanych przez zagranicznych przewoźników.

Zatem nie ciąży na niej obowiązek opodatkowania tych usług, ponieważ ustawodawca w żaden sposób nie wiąże tego obowiązku z nabywcą usługi – nie występuje w przedmiotowej sprawie import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy, a w konsekwencji brak jest obowiązku rozliczenia podatku z tego tytułu. W przypadku świadczenia ww. usług, to usługodawca (przewoźnik) jest podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT.

Tym samym, nabycie tego rodzaju usług od przewoźników zagranicznych nie stanowi dla Spółki import usług i nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym, pytanie nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy również zauważyć, że powołana przez Spółkę interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.