IBPP4/4512-243/15/LG | Interpretacja indywidualna

Miejsce świadczenia usługi instruktorskiej (jazdy na nartach)
IBPP4/4512-243/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. miejsce opodatkowania
 2. miejsce świadczenia usług
 3. podatnik
 4. usługi turystyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 19 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi instruktorskiej (jazdy na nartach) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi instruktorskiej (jazdy na nartach).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma zamiar założyć jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce i świadczyć usługi turystyczne polegające na organizowaniu wyjazdów narciarskich dla osób fizycznych z Polski nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca będzie wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa. PKD Wnioskodawcy to m.in.:

 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,,
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych,
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wyjazdy organizowane będą do krajów Unii Europejskiej (głównie Włochy i Austria). Klienci w ramach proponowanej przez Wnioskodawcę oferty będą mogli wykupić m.in. usługi zakwaterowania, karnety na wyciągi narciarskie, ubezpieczenie, usługi transportowe. Usługi te Wnioskodawca będzie kupował od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W ramach oferty będą również dostępne świadczone przez Wnioskodawcę lub przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę pracowników usługi instruktora narciarskiego (rozumiane jako usługi własne). Choć głównym celem działalności Wnioskodawcy będzie organizacja zimowych wyjazdów w celu wypoczynku oraz nauki jazdy na nartach, to potencjalni klienci będą mogli dowolnie kupować usługi. Albo w postaci kompleksowej usługi turystycznej wybierając nocleg, transport, karnety na wyciągi narciarskie, usługi instruktorskie, ubezpieczenie, ale również pojedyncze usługi np. tylko nocleg lub tylko usługi instruktorskie. Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu prawidłowego ustalenia podatku w rozbiciu na usługi własne oraz usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty i rozliczane w ramach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję w rozumieniu art. 109 ust. 3 ustawy. W przypadku zakupu kompleksowej usługi turystycznej miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 28n ustawy o VAT będzie miejsce gdzie Wnioskodawca będzie posiadać siedzibę działalności gospodarczej, czyli Polska.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zakupu przez klienta, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyłącznie usługi instruktorskiej świadczonej we Włoszech (rozumianej jako usługa własna, bo świadczonej przez Wnioskodawcę lub pracowników Wnioskodawcy) miejscem świadczenia usługi będzie zgodnie z art. 28g ust. 2 miejsce gdzie działalność ta będzie faktycznie wykonywana, czyli Włochy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakupu wyłącznie usługi instruktorskiej nie można traktować jako zakupu usługi turystyki ponieważ ma ona charakter usługi sportu, edukacji i w takim celu została zakupiona. Klient nie zdecydował się na zakup zorganizowanego wyjazdu turystycznego połączonego z nauką jazdy na nartach, ale wyłącznie na usługę szkolenia narciarskiego. Przypadek taki należy rozpatrywać zgodnie z art. 28g ust. 2, wg którego miejscem świadczenia usługi na potrzeby podatku VAT będzie miejsce gdzie faktycznie działalność ta jest wykonywana, czyli w tym przypadku Włochy i w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT Wnioskodawca powinien zarejestrować się do VAT również we Włoszech.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zamierza w ramach działalności gospodarczej świadczyć usługi turystyczne w zakresie organizacji wjazdów narciarskich dla klientów z Polski (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Wnioskodawca zostanie wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa. Usługi będą oznaczone mi.in symbolem PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystki oraz m.in. PKD 85.85.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowych oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Wyjazdy będą organizowane do krajów Unii Europejskiej (głownie Włochy i Austria). ). Klienci w ramach oferty będą mogli wykupić m.in. usługi zakwaterowania, karnety na wyciągi narciarskie, ubezpieczenie, usługi transportowe. Usługi te Wnioskodawca będzie kupował od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W ramach oferty będą również dostępne (świadczone przez Wnioskodawcę lub przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę pracowników) usługi instruktora narciarskiego. Choć głównym celem działalności Wnioskodawcy będzie organizacja zimowych wyjazdów w celu wypoczynku oraz nauki jazdy na nartach, to potencjalni klienci będą mogli dowolnie kupować usługi. Albo w postaci kompleksowej usługi turystycznej wybierając nocleg, transport, karnety na wyciągi narciarskie, usługi instruktorskie, ubezpieczenie, ale również pojedyncze usługi np. tylko nocleg lub tylko usługi instruktorskie. Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu prawidłowego ustalenia podatku w rozbiciu na usługi własne oraz usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty i rozliczane w ramach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję w rozumieniu art. 109 ust. 3 ustawy. W przypadku zakupu kompleksowej usługi turystycznej miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 28n ustawy o VAT będzie miejsce gdzie Wnioskodawca będzie posiadać siedzibę działalności gospodarczej, czyli Polska.

Przedmiotem wniosku jest określenie miejsca świadczenia samej usługi szkolenia narciarskiego (świadczonej niezależnie od pozostałych usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przepisy dotyczące miejsca świadczenia usług zostało umieszczone w Rozdziale 3 ustawy.

Zgodnie z art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W myśl art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana – art. 28g ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe miejsce opodatkowania usługi instruktorskiej (jazdy na nartach) świadczonej na rzecz osoby fizycznej, która kupiła od Wnioskodawcy tylko te usługę, która nie będzie świadczona w ramach zorganizowanego wyjazdu, będzie znajdowało się w miejscu świadczenia (wykonywania) tej usługi. Zatem usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu ma terytorium kraju świadczenia usługi. W sprawie będzie to terytorium Włoch.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zaznaczyć, że obowiązek Wnioskodawcy dotyczący konieczności zarejestrowania się do podatku VAT na terytorium Włoch jest uregulowany przepisami tego kraju unijnego i zagadnienie to nie podlega rozstrzygnięciu w niniejszej interpretacji.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych – art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zatem przepisy obowiązujące na terytorium Włoch nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.