IBPP4/443-434/14/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz VAT-UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca zajmuje się min. pośrednictwem handlowym opartym o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe W szczególności przedmiotem tak opisanej działalności wnioskodawcy jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek bankowy wnioskodawcy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta (usługobiorcy) zagranicznego będącego osobą prawną, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z kolei wspomniany kontrahent zagraniczny organizuje proces dostawy towaru do poszczególnych klientów, w ten sposób, że przekazuje otrzymane wcześniej od wnioskodawcy zamówienia do dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego (Chiny). Do prowadzenia tak opisanej działalności wnioskodawca wykorzystuje popularny serwis aukcyjny „ ...”.

Wnioskodawca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do klienta/nabywcy tj. z pominięciem wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy zatem nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie. Wnioskodawca nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu.

Każda wysyłka towaru nie przekracza wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro. W razie przekroczenia wszelkie koszty celne z tym związane znajdują się po stronie klienta/nabywcy jako importera towaru Klient jest informowany o tych zobowiązaniach w regulaminie świadczenia usług dostępnym na profilu Wnioskodawcy na serwisie aukcyjnym. Rolą Wnioskodawcy jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach.

Przychód Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii od poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). Klient/nabywca towaru przelewa pieniądze za zakupiony towar na rachunek Wnioskodawcy (pośrednika handlowego). Z kolei Wnioskodawca następnie przelewa te środki - potrącając należną prowizję - na rachunek bankowy kontrahenta z Wielkiej Brytanii prowadzony w banku w Polsce. Wysokość wynagrodzenia wnioskodawcy jest uzgodniona w umowie zawartej z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca wystawia fakturę dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa, opiewającą na kwotę będącą różnicą miedzy kwotą zapłaconą przez klienta a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Faktura taka zawiera adnotację z oznaczeniem np. („nie podlega opodatkowaniu w Polsce”).

Dostawca towaru pozostaje nieujawniony zarówno dla klienta, jak i dla Wnioskodawcy. Udział Wnioskodawcy w procesie sprzedaży danego towaru kończy się z chwilą przekazania zamówienia kontrahentów, z Wielkiej Brytanii (który następnie przekazuje je do dostawcy spoza Unii Europejskiej) oraz przelania środków pieniężnych na rachunek kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz usługobiorcy z Wielkiej Brytanii w oparciu o model sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe są opodatkowane w Polsce podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez niego na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie będą opodatkowane w Polsce podatkiem od towarów i usług, zaś wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia w kraju podatku VAT należnego z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium, kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, o czym stanowi art. 15 ust. 2 powołanej ustawy.

W celu określenia, czy świadczone usługi, podlegają opodatkowaniu w Polsce, należy ustalić miejsce świadczenia tych usług. Od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie bowiem miejsce ich opodatkowania. Generalne zasady wyrażone obecnie w art. 28b ust. 1 i 28c ust. 1 ustawy o VAT, różnicują sposób określenia miejsca świadczenia usług w zależności od tego, na czyją rzecz są one świadczone.

Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie zostały zwarte w ustawie o podatku od towarów i usług w rozdziale 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”, działu V.

I tak zgodnie z art. 28b ust 1 ustawy o VAT „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust 1 i 1 a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Wskazać przy tym należy, że wyjątki od zasady wyrażonej w art. 28b ust 1 ustawy, określone w przepisach art. 28b ust. 2-4, oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT nie znajdują zastosowania w odniesieniu do usług świadczonych przez wnioskodawcę.

Należy również tym miejscu zważyć, że zgodnie z art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania rozdziału 3 ustawy zatytułowanego „Miejsce świadczenia usług”,

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z kolei zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibą działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust 2 i art. 28h-28n.

Powyższy przepis wprowadza drugą, po art. 15 ustawy, definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do usług pośrednictwa handlowego świadczonych przez niego na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii, szczegółowo opisanych we wniosku, w celu ustalenia miejsca świadczenia tych usług, należy zastosować przywołany przepis art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji za miejsce świadczenia usług pośrednictwa handlowego wykonywanych przez Wnioskodawcę należy uznać państwo siedziby usługobiorcy - Wielką Brytanię. W tym bowiem kraju swoją siedzibę posiada usługobiorca - kontrahent wnioskodawcy, będący podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Skoro zaś wnioskodawca działając jako podmiot świadczący usługę pośrednictwa w internetowej sprzedaży towaru, będzie ją wykonywał na rzecz podmiotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii, to w konsekwencji, w oparciu o normę art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu w kraju siedziby tego usługobiorcy. Co za tym idzie nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stany faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.