IBPP4/443-434/14/PK | Interpretacja indywidualna

Określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa
IBPP4/443-434/14/PKinterpretacja indywidualna
  1. miejsce świadczenia usług
  2. pośrednictwo
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz VAT-UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca zajmuje się min. pośrednictwem handlowym opartym o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe W szczególności przedmiotem tak opisanej działalności wnioskodawcy jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek bankowy wnioskodawcy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta (usługobiorcy) zagranicznego będącego osobą prawną, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z kolei wspomniany kontrahent zagraniczny organizuje proces dostawy towaru do poszczególnych klientów, w ten sposób, że przekazuje otrzymane wcześniej od wnioskodawcy zamówienia do dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego (Chiny). Do prowadzenia tak opisanej działalności wnioskodawca wykorzystuje popularny serwis aukcyjny „ ...”.

Wnioskodawca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do klienta/nabywcy tj. z pominięciem wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy zatem nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie. Wnioskodawca nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu.

Każda wysyłka towaru nie przekracza wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro. W razie przekroczenia wszelkie koszty celne z tym związane znajdują się po stronie klienta/nabywcy jako importera towaru Klient jest informowany o tych zobowiązaniach w regulaminie świadczenia usług dostępnym na profilu Wnioskodawcy na serwisie aukcyjnym. Rolą Wnioskodawcy jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach.

Przychód Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii od poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). Klient/nabywca towaru przelewa pieniądze za zakupiony towar na rachunek Wnioskodawcy (pośrednika handlowego). Z kolei Wnioskodawca następnie przelewa te środki - potrącając należną prowizję - na rachunek bankowy kontrahenta z Wielkiej Brytanii prowadzony w banku w Polsce. Wysokość wynagrodzenia wnioskodawcy jest uzgodniona w umowie zawartej z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca wystawia fakturę dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa, opiewającą na kwotę będącą różnicą miedzy kwotą zapłaconą przez klienta a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Faktura taka zawiera adnotację z oznaczeniem np. („nie podlega opodatkowaniu w Polsce”).

Dostawca towaru pozostaje nieujawniony zarówno dla klienta, jak i dla Wnioskodawcy. Udział Wnioskodawcy w procesie sprzedaży danego towaru kończy się z chwilą przekazania zamówienia kontrahentów, z Wielkiej Brytanii (który następnie przekazuje je do dostawcy spoza Unii Europejskiej) oraz przelania środków pieniężnych na rachunek kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz usługobiorcy z Wielkiej Brytanii w oparciu o model sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe są opodatkowane w Polsce podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez niego na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie będą opodatkowane w Polsce podatkiem od towarów i usług, zaś wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia w kraju podatku VAT należnego z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium, kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, o czym stanowi art. 15 ust. 2 powołanej ustawy.

W celu określenia, czy świadczone usługi, podlegają opodatkowaniu w Polsce, należy ustalić miejsce świadczenia tych usług. Od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie bowiem miejsce ich opodatkowania. Generalne zasady wyrażone obecnie w art. 28b ust. 1 i 28c ust. 1 ustawy o VAT, różnicują sposób określenia miejsca świadczenia usług w zależności od tego, na czyją rzecz są one świadczone.

Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie zostały zwarte w ustawie o podatku od towarów i usług w rozdziale 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”, działu V.

I tak zgodnie z art. 28b ust 1 ustawy o VAT „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust 1 i 1 a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Wskazać przy tym należy, że wyjątki od zasady wyrażonej w art. 28b ust 1 ustawy, określone w przepisach art. 28b ust. 2-4, oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT nie znajdują zastosowania w odniesieniu do usług świadczonych przez wnioskodawcę.

Należy również tym miejscu zważyć, że zgodnie z art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania rozdziału 3 ustawy zatytułowanego „Miejsce świadczenia usług”,

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z kolei zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibą działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust 2 i art. 28h-28n.

Powyższy przepis wprowadza drugą, po art. 15 ustawy, definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do usług pośrednictwa handlowego świadczonych przez niego na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii, szczegółowo opisanych we wniosku, w celu ustalenia miejsca świadczenia tych usług, należy zastosować przywołany przepis art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji za miejsce świadczenia usług pośrednictwa handlowego wykonywanych przez Wnioskodawcę należy uznać państwo siedziby usługobiorcy - Wielką Brytanię. W tym bowiem kraju swoją siedzibę posiada usługobiorca - kontrahent wnioskodawcy, będący podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Skoro zaś wnioskodawca działając jako podmiot świadczący usługę pośrednictwa w internetowej sprzedaży towaru, będzie ją wykonywał na rzecz podmiotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii, to w konsekwencji, w oparciu o normę art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu w kraju siedziby tego usługobiorcy. Co za tym idzie nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stany faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia usług
IBPP4/443-324/14/PK | Interpretacja indywidualna

pośrednictwo
ILPP1/443-432/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.