IBPP1/443-1124/11/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie miejsca świadczenia usług szkoleniowych.
IBPP1/443-1124/11/BMinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia usług
 2. usługi szkoleniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2011r. (data wpływu 5 lipca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług szkoleniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i polskim czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zarejestrował się także we właściwym organie podatkowym jako podatnik transakcji wewnątrzunijnych i został mu nadany NIP UE.

Wnioskodawca zamierza poszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej i wzbogacić ją o szkolenia STE. STE to skrót od SIMPLIFIED TECHNICAL ENGLISH. Szkolenie takie będzie skierowane do osób znających język angielski, najczęściej profesjonalnie zajmujących się tłumaczeniami. Przedmiotem szkolenia będzie nauka reguł tworzenia opisów technicznych, aby przekaz techniczny był jasny, spójny i prosty. Trener STE prowadzący szkolenie będzie wykładał uczestnikom szkolenia standardy STE, zasady tworzenia dokumentacji technicznej zgodnie z STE, sposób wdrażania STE w życie firmy, wyjaśni z jakich rozwiązań technicznych i oprogramowania korzystać, aby dochować standardów STE, jak stosować standardy STE, aby tłumaczony tekst został uproszczony, był jasny i spójny; itp. Trener STE przekaże uczestnikom szkolenia w jaki sposób przygotować dokumentację przyniesioną przez uczestników szkolenia, aby odpowiadała ona standardom STE.

Szkolenia będą odbywać się w Polsce, albo poza Polską - w krajach Unii Europejskiej, albo w krajach pozaunijnych. Szkolenia będą odbywały się w 2-dniowych turnusach. Uczestnikami szkolenia będą osoby nie będące podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy VAT.

Za szkolenia płacić będą bezpośrednio uczestnicy szkolenia, albo ich pracodawcy. Pracodawcy opłacający szkolenia STE dla swoich pracowników nie będą podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy VAT.

Wnioskodawca nie jest jednostką systemu oświaty, uczelnią, jednostką PAN, ani jednostką naukowo-badawczą. Nie posiada też akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a jego usługi nie są finansowane ze środków publicznych.

Usługobiorcą w niniejszej sprawie będzie uczestnik szkolenia samodzielnie opłacający szkolenie, albo pracodawca uczestnika szkolenia wnoszący opłatę za uczestnika szkolenia. Rozróżnienie to nie będzie jednak miało znaczenia w niniejszej sprawie, gdyż miejsce świadczenia usług szkolenia STE odrywa się od miejsca siedziby i zamieszkania pracodawcy uczestnika szkolenia oraz od miejsca siedziby i zamieszkania samego uczestnika szkolenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy miejscem świadczenia usług szkolenia STE jest:

 1. miejsce faktycznego wykonywania usługi szkolenia STE - jeśli szkolenie jest opłacane przez pracodawcę uczestnika szkolenia, który to pracodawca nie posiada statusu podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy VAT;
 2. miejsce faktycznego wykonywania usługi szkolenia STE - jeśli szkolenie jest opłacane przez uczestnika szkolenia nieposiadającego statusu podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w obu przypadkach miejscem świadczenia usług szkolenia STE będzie miejsce faktycznego wykonania usługi.

UZASADNIENIE STAWNOWISKA:

Wnioskodawca uważa, że świadczenie usług STE jest świadczeniem usług edukacyjnych, w tzw. pozaszkolnych formach edukacyjnych, albowiem szkolenie STE zapewnia uczestnikom szkolenia (często tłumaczom) kształcenie zawodowe pozwalające na doskonalenie zawodowych umiejętności.

W związku z powyższym usługi szkolenia STE należy zaliczyć do usług edukacyjnych, o których mowa w art. 28g ust. 2 ustawy VAT.

Istota regulacji zawartej w art. 28g ust. 2 ustawy VAT sprowadza się do przeniesienia miejsca świadczenia (i opodatkowania) usług edukacyjnych wykonywanych na rzecz podmiotów nie będących podatnikami w rozumieniu art. 28a VAT z miejsca siedziby usługodawcy do miejsca faktycznego wykonania usługi.

Wobec powyższego świadczenie usług edukacyjnych na rzecz podmiotów nie posiadających statusu podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy VAT powoduje, że miejsce świadczenia usług szkolenia STE przypada tam, gdzie szkolenie jest faktycznie wykonywane.

Jeśli więc szkolenie STE będzie wykonywane poza Polską, to usługa ta nie będzie w Polsce podlegała opodatkowaniu. Nie wpłynie na to fakt, że uczestnicy szkolenia, czy opłacający kurs pracodawcy uczestników szkolenia, będą posiadali miejsce zamieszkania, albo siedzibę na terytorium Polski.

Jeśli jednak szkolenie STE będzie prowadzone w Polsce, to miejscem świadczenia tej usługi dla niepodatników będzie Polska. Nie wpłynie na to fakt, że uczestnicy szkolenia, czy opłacający kurs pracodawcy uczestników szkolenia, będą posiadali miejsce zamieszkania, albo siedzibę poza terytorium Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa obowiązujących od dnia 1 lipca 2011r., gdyż we wniosku z dnia 1 lipca 2011r. (data wpływu do tut. organu 5 lipca 2011r.) Wnioskodawca zaznaczył, że wniosek ORD-IN dotyczy zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 28a ww. ustawy, na potrzeby stosowania rozdziału 3 dot. Miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  • podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  • osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Stosownie do art. 28b ust. 1 ww. ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011r.), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

Jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011r.) w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W myśl art. 28b ust. 3 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011r.) w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28c ust. 2).

W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28c ust. 3).

W myśl art. 28g ust. 1 ww. ustawy o VAT miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zasada opisana w art. 28g ust. 1 ustawy o VAT, ma zastosowanie wówczas, gdy opłata za wstęp gwarantuje natychmiastowy dostęp do usługi bez konieczności wykonania innych (wcześniejszych) czynności np. rejestracji (zgłoszenia) udziału w szkoleniu.

Zgodnie z art. 28g ust. 2 ww. ustawy miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Zatem zgodnie z art. 28g ust. 2 ustawy o VAT przy świadczeniu usług edukacji na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadczenia jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i polskim czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zarejestrował się także we właściwym organie podatkowym jako podatnik transakcji wewnątrzunijnych i został mu nadany NIP UE.

Wnioskodawca zamierza poszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej i wzbogacić ją o szkolenia STE. STE to skrót od SIMPLIFIED TECHNICAL ENGLISH. Szkolenie takie będzie skierowane do osób znających język angielski, najczęściej profesjonalnie zajmujących się tłumaczeniami. Przedmiotem szkolenia będzie nauka reguł tworzenia opisów technicznych, aby przekaz techniczny był jasny, spójny i prosty. Trener STE prowadzący szkolenie będzie wykładał uczestnikom szkolenia standardy STE, zasady tworzenia dokumentacji technicznej zgodnie z STE, sposób wdrażania STE w życie firmy, wyjaśni z jakich rozwiązań technicznych i oprogramowania korzystać, aby dochować standardów STE, jak stosować standardy STE, aby tłumaczony tekst został uproszczony, był jasny i spójny; itp. Trener STE przekaże uczestnikom szkolenia w jaki sposób przygotować dokumentację przyniesioną przez uczestników szkolenia, aby odpowiadała ona standardom STE.

Szkolenia będą odbywać się w Polsce, albo poza Polską - w krajach Unii Europejskiej, albo w krajach pozaunijnych. Uczestnikami szkolenia będą osoby nie będące podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy VAT.

Za szkolenia płacić będą bezpośrednio uczestnicy szkolenia, albo ich pracodawcy. Pracodawcy opłacający szkolenia STE dla swoich pracowników nie będą podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy VAT.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte przez Wnioskodawcę we wniosku oraz cyt. przepisy, stwierdzić należy, iż jeżeli usługi szkolenia STE będą świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników szkolenia nieposiadających statusu podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT oraz na rzecz uczestników, których szkolenie będzie opłacane przez pracodawców tych uczestników, którzy to pracodawcy nie posiadają statusu podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, wówczas miejscem świadczenia ww. usług, zgodnie z art. 28g ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym miejscem opodatkowania tych usług będzie miejsce, gdzie te usługi szkolenia faktycznie będą się odbywały.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że świadczenie usług edukacyjnych na rzecz podmiotów nie posiadających statusu podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy VAT powoduje, że miejsce świadczenia usług szkolenia STE przypada tam, gdzie szkolenie jest faktycznie wykonywane, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że przedmiotowe zdarzenie przyszłe nie dotyczy organizowania szkoleń STE w sytuacji, gdy opłata za udział w szkoleniu gwarantuje natychmiastowy dostęp do usługi bez konieczności dokonania innych (wcześniejszych) czynności np. rejestracji udziału w szkoleniu.

Ponadto należy zauważyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia usług
IBPP1/443-1125/11/BM | Interpretacja indywidualna

usługi szkoleniowe
IBPP1/443-1159/11/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.