Miejsce świadczenia usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce świadczenia usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Wnioskodawca będzie posiadał w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczone będą usługi magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów. Miejscem świadczenia tych usług na rzecz Spółki będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usługi będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

W przedstawionej sprawie, ustalając miejsce świadczenia usług magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów należy rozważyć, czy mogą one zostać zakwalifikowane do usług związanych z nieruchomością, o których mowa w art. 28e ustawy. Przepis ten stanowi jeden z wyjątków od ogólnej zasady wynikającej z art. 28b ustawy, i stosuje się go - w określonych sytuacjach - m.in. w przypadku usług magazynowania. Zgodnie z tą regulacją, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Użyty w przepisie art. 28e ustawy zwrot „ usług związanych z nieruchomościami ” stanowi katalog otwarty, jednak w zakresie stosowania tej normy mieści się jedynie świadczenie usług, które pozostaje w wystarczająco bezpośrednim związku z konkretną nieruchomością.

2018
13
cze

Istota:

Wnioskodawca będzie posiadał w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczone będą usługi magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów. Miejscem świadczenia tych usług na rzecz Spółki będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usługi będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

W przedstawionej sprawie, ustalając miejsce świadczenia usług magazynowania, konfekcjonowania i pakowania towarów należy rozważyć, czy mogą one zostać zakwalifikowane do usług związanych z nieruchomością, o których mowa w art. 28e ustawy. Przepis ten stanowi jeden z wyjątków od ogólnej zasady wynikającej z art. 28b ustawy, i stosuje się go - w określonych sytuacjach - m.in. w przypadku usług magazynowania. Zgodnie z tą regulacją, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości Ustawa nie zawiera definicji pojęcia „ nieruchomość ” oraz pojęcia „ usługi związanej z nieruchomościami ”. Użyty w przepisie art. 28e ustawy zwrot „ usług związanych z nieruchomościami ” stanowi katalog otwarty, jednak w zakresie stosowania tej normy mieści się jedynie świadczenie usług, które pozostaje w wystarczająco bezpośrednim związku z konkretną nieruchomością.

2018
2
cze

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług elektronicznych i ich udokumentowania fakturą

Fragment:

Stosownie do art. 28c ust. 1-3 ustawy miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n. W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Gdy usługi są świadczone na rzecz podmiotów nie będących podatnikami miejsce świadczenia usług zostało powiązane z miejscem z które usługi te są świadczone. Od powyższych zasad ogólnych przewidziano wyjątki dla niektórych usług. W myśl art. 28k ustawy miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

2018
1
maj

Istota:

Określenia stałego miejsca prowadzenia działalności, miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

(...) miejscem świadczenia usług nabywanych przez B. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium kraju, a świadczonych przez Wnioskodawcę, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - B. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Wnioskodawcy? Stanowisko Zainteresowanych: Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionych okoliczności - w szczególności z uwzględnieniem oceny prawnej wyrażonej w Interpretacji oraz Wyroku NSA - B. posiada na terytorium kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, tj. uznania, że B. posiada na terytorium kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle przepisów ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług nabywanych przez B. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie kraju, a świadczonych przez Wnioskodawcę, jest miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez B. na terytorium kraju. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie, tj. uznania, że miejscem świadczenia usług nabywanych przez B. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie kraju, a świadczonych przez Wnioskodawcę, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - B. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Wnioskodawcy.

2018
18
kwi

Istota:

Dotyczy podatku od towarów i usług zakresie miejsca świadczenia usług spedycyjnych.

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska Jak stanowi art. 28b ust. 1 ustawy VAT „ Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ”. W rezultacie, miejscem świadczenia usług, co do zasady, jest miejsce, gdzie siedzibę posiada usługobiorca będący podatnikiem, chyba że przepisy szczególne mówią inaczej. Artykuł 28b ustawy VAT w ust. 2-4 przewiduje pewne odstępstwa w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług, które jednak nie są związane z samym charakterem świadczonych usług, lecz dotyczą następujących sytuacji: usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika innego niż miejsce siedziby (ust. 2), podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (ust. 3), usługi są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników (ust. 4). Natomiast dalsze przepisy ustawy VAT wprowadzają modyfikacje w ustalaniu miejsca świadczenia usług w zależności od przedmiotu świadczonych (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług związanych z uczestnictwem pracowników w konferencjach organizowanych za granicą.

Fragment:

Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wskazano w opisie sprawy, Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy. Od ogólnej zasady ustalania miejsca świadczenia usług, ustawodawca przewidział szereg odstępstw, na podstawie których miejsce świadczenia pewnych usług – ściśle określonych w przepisach ustawy – ustala się w sposób szczególny. Jednym z wyjątków od zasady wyrażonej w art. 28b ust. 1 ustawy jest miejsce świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług. Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy – miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. W kontekście ustalenia miejsca świadczenia usług (w tym usług wstępu), konieczne jest także odwołanie się do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy wystawiając fakturę na kompleksową obsługę holownika, czy statku, prawidłowe jest zastosowanie do łącznej kwoty poniesionych wydatków na nabycie towarów i usług oraz prowizji stawki VAT 0% przy jednoczesnym posiadaniu potwierdzenia odbioru dostarczonych towarów w postaci pieczątki i podpisu osoby uprawnionej do reprezentacji holownika, bądź statku oraz umieszczenia na fakturze podstawy prawnej zastosowania stawki VAT 0%, tj. „art. 83 ust. 1 pkt 3 oraz art. 83 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług”, a także zamieszczenie adnotacji o rodzaju statku?
2. Czy wystawiając fakturę na usługi mustrowania załogi oraz aranżację usług serwisu, napraw, przeglądów, remontów, inspekcji technicznej wykonane na rzecz armatora zagranicznego - usługi te powinny być opodatkowane w miejscu, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona - z adnotacją na fakturze odwrotne obciążenie?
3. Czy wystawiając fakturę za organizację wizyt lekarskich dla załogi holownika, czy statku, wykonane na terytorium Polski na rzecz armatora zagranicznego prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT zwolniona - oraz umieszczenie na fakturze podstawy prawnej zastosowania stawki VAT zwolniona, tj. „art. 43 ust 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług”?
4. Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach nabycia towarów i usług związanych z usługami wymienionymi w punkcie 1, 2 i 3, a mianowicie wykonania kompleksowej obsługi holownika bądź statku oraz usługi mustrowania załogi?

Fragment:

(...) miejsca świadczenia usługi mustrowania załogi oraz aranżacji usług serwisu, napraw, przeglądów, remontów, inspekcji technicznej wykonanych na rzecz armatora zagranicznego – jest prawidłowe, miejsca świadczenia oraz zwolnienia od podatku usług organizacji wizyt lekarskich – jest nieprawidłowe, prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% dla usług kompleksowej obsługi holownika i statku; miejsca świadczenia usługi mustrowania załogi oraz aranżacji usług serwisu, napraw, przeglądów, remontów, inspekcji technicznej wykonanych na rzecz armatora zagranicznego; zwolnienia od podatku oraz miejsca świadczenia usługi organizacji wizyt lekarskich; prawa do odliczenia podatku naliczonego. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe. Jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usługi agencji morskiej, polegającą na obsłudze zawijających do polskich portów morskich holowników i statków.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług zakwaterowania w hotelu, usług restauracyjnych i parkingowych miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet.

Fragment:

(...) miejscem świadczenia usługi zakwaterowania w hotelu oraz usługi wynajmu miejsca parkingowego na podstawie art. 28e ustawy - jest miejsce położenia nieruchomości, a miejscem świadczenia usługi restauracyjnej na podstawie art. 28i ust. 1 ustawy jest miejsce świadczenie usługi. W konsekwencji, przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce wg stawek właściwych dla danych usług. Zatem stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 należy uznać za prawidłowe. Ad 2. Przedmiotem wątpliwości Spółki jest także miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet świadczonych na rzecz podatników będących podatnikami podatku od wartości dodanej w kraju innym niż Polska. Zgodnie z art. 31c rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1 z późn. zm.) do celów określenia miejsca świadczenia przez podatnika działającego we własnym imieniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną łącznie ze świadczeniem usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, uznaje się, że świadczenie takich usług odbywa się w tych miejscach.

2018
29
mar

Istota:

Stałe miejsce prowadzanie działalności i miejsce świadczenia usług

Fragment:

Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Jak stanowi ust. 2 art. 28b ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Z cytowanego wyżej art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy wynika, że co do zasady, usługa świadczona (...)

2018
13
mar

Istota:

Posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności należy oceniać przez pryzmat konkretnego przypadku, bowiem ze względu na branżę w jakiej działa dany podmiot wymagane/ wykorzystywane zaplecze techniczne i organizacyjne będzie inne. Przy rozstrzyganiu posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności niezbędna „struktura organizacyjna” różni się w zależności od sektora, którego sprawa dotyczy. Inne jest zaplecze techniczne i organizacyjne niezbędne np. dla świadczenia usług, a inne dla dystrybucji towarów, w tym różnego rodzaju towarów. Tym samym powołane przez Spółkę we własnym stanowisku interpretacje nie mogą stanowić poparcia stanowiska Spółki, że nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Z ogólnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług określonej w art. 28b ust. 1 ustawy wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Natomiast gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.