Miejsce świadczenia usług | Interpretacje podatkowe

Miejsce świadczenia usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce świadczenia usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie czynności przygotowania nowej produkcji na rzecz klienta za świadczenie usług, miejsce świadczenia i opodatkowania czynności oraz uznanie sprzedaży prototypów powstałych w skutek przygotowania procesu produkcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%.
Fragment:
Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż klient z UE mieści się w definicji podatnika, określonej w art. 28a ustawy. Zgodnie z art. 28b, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej oraz stosownie do treści ust. 2: „ W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ”. Oznacza to, że od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy zatem, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.
2017
8
lut

Istota:
Miejsce świadczenia i opodatkowania czynności zarządczych wykonywanych na rzecz spółki z siedzibą w Luksemburgu.
Fragment:
Zgodnie z art. 28b ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Przytoczone przepisy art. 28b ust. 1- 3 ustawy pozostają w zgodności z treścią art. 44 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w myśl którego, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Jak stanowi art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.
2017
3
lut

Istota:
Brak opodatkowania „wykonywania usług reklam na serwerach zagranicznych” oraz brak obowiązku rozpoznania importu usług z tytułu nabyć CP w ramach współpracy z M.
Fragment:
UE L 347, str. 1, z późn. zm.), w myśl którego, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Stawka podatku - zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
1
lut

Istota:
W oparciu o art. 308 Dyrektywy 112 oraz maj1c na uwadze zmiane z dniem 1 kwietnia 2013r. treoci art. 119 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug, kwote podatku nale?nego od importu us3ug uznawanych za nabywane dla bezpooredniej korzyoci turysty zwi1zanych z tworzeniem imprez turystycznych nale?y uj1a w kalkulacji kosztów mar?y.
Fragment:
Jednoczeonie s1d I instancji oceni3 ten przepis jako zgodny z art. 308 Dyrektywy 112. Natomiast za trafne uzna3 NSA wnioski wyci1gniete przez Spó3ke w zwi1zku z analiz1 i porównaniem treoci art. 119 ust. 2 i art. 308 Dyrektywy 112 – po pierwsze: w ustawie VAT dla okreolenia elementu kalkulacyjnego mar?y polski ustawodawca pos3u?y3 sie wyra?eniem cena nabycia, natomiast w Dyrektywie 112 pos3u?ono sie wyra?eniem "faktyczne koszty poniesione przez biuro podró?y". Dlatego te? NSA podzieli3 stanowisko Spó3ki ?e ju? jezykowa wyk3adnia wskazuje na zasadnicze ró?nice. O ile „ cena nabycia ”, oznacza kwote nale?n1, o tyle koszty poniesione przez biuro podró?y maj1 znaczenie szersze. Po drugie: Dyrektywa w sposób bezpooredni wskazuje, i? elementem kalkulacyjnym mar?y ma bya faktyczny koszt organizacji danej imprezy. B3edne by3o zatem uto?samianie przez s1d I instancji przy wyk3adni art. 308 Dyrektywy 112 pojecia "faktyczne koszty" z cen1 brutto. Zdaniem NSA Skar?1ca s3usznie zwróci3a uwage, ?e podatek nale?ny z tytu3u importu us3ug dla bezpooredniej korzyoci turysty stanowi element kalkulacyjny mar?y, jest bowiem faktycznym kosztem, a przepis ten nie pos3uguje sie, jak sugerowa3 s1d I instancji, pojeciem "ceny brutto", ale szerszym pojeciem "faktyczny koszt".
2017
26
sty

Istota:
W zakresie okreolenia miejsca opodatkowania us3ug zakwaterowania w hotelach
Fragment:
Zgodnie z ogóln1 zasad1 wyra?on1 w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem owiadczenia us3ug w przypadku owiadczenia us3ug na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik bed1cy us3ugobiorc1 posiada siedzibe dzia3alnooci gospodarczej, z zastrze?eniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. W owietle regulacji przepisu art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy us3ugi s1 owiadczone dla sta3ego miejsca prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej podatnika, które znajduje sie w innym miejscu ni? jego siedziba dzia3alnooci gospodarczej, miejscem owiadczenia tych us3ug jest to sta3e miejsce prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. Co do zasady zatem miejscem owiadczenia us3ug na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik bed1cy us3ugobiorc1 posiada siedzibe dzia3alnooci gospodarczej lub sta3e miejsce prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej dla którego owiadczone s1 te us3ugi. Ustawodawca wprowadzi3 jednak liczne wyj1tki od ww. zasady wskazuj1c m.in. szczególne zasady ustalania miejsca owiadczenia us3ug zwi1zanych z nieruchomoociami. I tak zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem owiadczenia us3ug zwi1zanych z nieruchomoociami, w tym us3ug owiadczonych przez rzeczoznawców, pooredników w obrocie nieruchomoociami, us3ug zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak oorodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do u?ytku jako kempingi, u?ytkowania i u?ywania nieruchomooci oraz us3ug przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak us3ugi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce po3o?enia nieruchomooci.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu dostawy produktów na podstawie umów zawartych pomiędzy Dającym Zlecenie i klientami oraz opodatkowania podatkiem
Fragment:
Na podstawie art. 28b ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Zatem z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika, w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, dla których ustawodawca nie przewidział szczególnych zasad ustalania miejsca świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykła miejsce pobytu. Przytoczone przepisy art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy pozostają w zgodności z treścią art. 44 ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w myśl którego miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej.
2016
31
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług polegających na przygotowaniu platformy do badań Urzędu Dozoru Technicznego.
Fragment:
Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich. Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Stosownie do art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
2016
30
gru

Istota:
1) Prawidłowość opodatkowania 23% stawką podatku świadczeń wykonywanych na rzecz kontrahenta szwedzkiego.
2) Uznanie transakcji za usługi, dla których miejsce świadczenia określa się zgodnie z art. 28b ustawy oraz obowiązek skorygowania podatku od transakcji przeprowadzonych w poprzednich okresach rozliczeniowych.
Fragment:
Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy – w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na potrzeby stosowania przepisów rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia usług, ustawodawca określił, w art. 28a ustawy, definicję podatnika, przez którego rozumie się (ust. 1): a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. (...)
2016
17
gru

Istota:
1. Czy usługi polegające na montażu i demontażu należy zakwalifikować jako usługi związane z nieruchomościami i miejscem opodatkowania jest miejsce, gdzie dana nieruchomość jest położona, zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, czy może ma tu zastosowanie art. 28b ww. ustawy?
2. Czy jest Pan zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Czy jest Pan zobowiązany do składania deklaracji podsumowujących na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4?
Fragment:
Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich. Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Stosownie do art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
2016
13
gru

Istota:
Opodatkowanie stawką 0% usług świadczonych na rzecz spółki włoskiej.
Fragment:
Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich. Stawka podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Przy czym ze względu na zasadę terytorialności zarówno stawka 23%, zwolnienie od podatku, jak i stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do czynności, których miejscem świadczenia i opodatkowania jest terytorium kraju.
2016
5
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.