Miejsce świadczenia przy dostawie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce świadczenia przy dostawie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
11
kwi

Istota:

Określenia miejsca dostawy towarów oraz jej dokumentowania

Fragment:

Co więcej art. 22 ust. 1 pkt 2 przewiduje że próbne uruchomienie będzie dokonane przez dostawcę lub przez podmiot działający na jego rzecz natomiast z wniosku wynika, że przedmiotowe urządzenie jest udostępniane przez Wnioskodawcę podmiotowi czeskiemu który to następnie dokonuje testów i prób urządzenia. Zatem ww. przyczyny uniemożliwiają zastosowanie normy art. 22 ust. 1 pkt 2 w niniejszej sprawie. Zdaniem tut. organu w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie norma wynikająca z 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, która dotyczy dostawy towarów „ nieprzemieszczanych ” w przypadku, gdy charakter towarów nie wyklucza ich transportu (rzeczy ruchome), lecz w danej konkretnej dostawie towary te nie są przemieszczane. Jak już wskazano powyżej towar został przemieszczony na terytorium Czech, poza transakcją dostawy, gdzie był wykorzystywany do testowania. Jego dostawa następuje dopiero po pozytywnym przejściu testów. Czyli w momencie dostawy towar ten znajduje się na terytorium Czech, a tym samym nie dochodzi przemieszczana towar z terytorium Polski w wyniku dostawy. W konsekwencji miejscem dostawy, a tym samym opodatkowania towarów jest terytorium Czech. Art. 106 ust. 1 ustawy wskazuje, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2013
15
mar

Istota:

Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do eksportu towarów, w sytuacji gdy procedura wywozu rozpoczęła i zakończyła się na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty.

Fragment:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Na gruncie prawa celnego procedurę wywozu towarów reguluje art. 161 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. WE L 302, str. 1 ze zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307 - dalej WKC). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Wspólnoty. W myśl ust. 5 ww. artykułu WKC, zgłoszenie do wywozu musi zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca, gdzie osoba dokonująca wywozu ma swoją siedzibę lub gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego. Wyjątki od tej zasady określane są zgodnie z procedurą Komitetu. Wyjątki te przewidują przepisy Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. WE L 253, str. 1 ze zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3 - dalej RWKC), a mianowicie: art. 789, (...)

2013
29
sty

Istota:

Uznanie dostawy za eksport towarów i zastosowanie do niej 0% stawki podatku.

Fragment:

Przepisy art. 22 ustawy określają miejsce świadczenia przy dostawie towarów. Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki dostawa jest realizowana. W myśl zasady wyrażonej w ust. 1 pkt 1 tego artykułu, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl postanowień art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Treść art. 41 ust. 4 ustawy wskazuje, iż w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Przepis ust. 6 cyt. artykułu stanowi, że stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie określenia charakteru dokonanej czynności.

Fragment:

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy, przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, dla świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu. W przypadku gdy ustaną okoliczności, o których mowa w ust. 1, przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (ust. 2 powyższego artykułu). W myśl art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. W oparciu o ust. 2 powołanego wyżej artykułu, przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

2011
1
wrz

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania dostawy ryb dla kontrahenta łotewskiego, wcześniej zaimportowanych z Norwegii i dopuszczonych do obrotu na terytorium Szwecji, w sytuacji gdy towar nigdy nie znajdował się na terytorium Polski, dokumentowanie tej transakcji oraz sposób wykazania jej w deklaracji VAT-7K.

Fragment:

Odprawa odbywa się na granicy norwesko-szwedzkiej za pośrednictwem szwedzkiej agencji. Kierowca nie otrzymuje żadnych dokumentów, oprócz potwierdzenia wagi netto i brutto, nazwy towaru i nazwy firmy zlecającej odprawę. Agencja przesyła pocztą elektroniczną SAD zawierający szczegóły transakcji, m.in. wagę netto/brutto, nazwę firmy sprzedawcy (firmy norweskiej) i nabywcy (Pana). Następnie samochód z towarem udaje się do R. na Łotwie, gdzie jest rozładowany, a towar zabrany przez odbiorcę łotewskiego. Towar w ogóle nie przyjeżdża do Polski. Stwierdzić zatem należy, iż w związku z dokonanym na terytorium Szwecji importem – zgodnie z art. 30 Dyrektywy 2006/112/WE Rady - stał się Pan podatnikiem podatku od wartości dodanej w tym państwie, a towar dopuszczony do obrotu na terytorium tego kraju uzyskał status towaru wspólnotowego. Podkreślić należy, że dla tej transakcji działał Pan w innym państwie członkowskim (tj. na terytorium Szwecji) w charakterze podatnika podatku od wartości dodanej. O tym, czy dany podmiot jest podatnikiem podatku od wartości dodanej (podobnie jak podatku od towarów i usług) czy też nie, nie decyduje fakt zarejestrowania się podmiotu dla celów tego podatku, ale charakter czynności wykonywanych przez ten podmiot.

2011
1
sie

Istota:

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.

Fragment:

(...) miejsca świadczenia przy dostawie towarów jest: prawidłowe - w części dotyczącej pytania nr 1, nieprawidłowe - w zakresie pytania nr 2 i nr 3. UZASADNIENIE W dniu 15 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia przy dostawie towarów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia 2010 r. (data wpływu 8 kwietnia 2010 r.) o wskazanie, że wolą Zainteresowanego jest, aby wniosek podlegał rozpatrzeniu we wszystkich wskazanych zakresach zarówno dotyczących stanów faktycznych, jak i zdarzeń przyszłych oraz o brakującą opłatę. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca świadczy usługi montażowo-budowlane na terenie Polski, UE i Norwegii. Posiada on odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na świadczenie i sprzedaż tych usług. Na potrzeby ww. usług dokonuje zakupów materiałów bezpośrednich (elementy konstrukcyjne, materiały ogólno-budowlane) i pośrednich (drobne narzędzia, ubrania dla pracowników, środki czystości itp.). W związku z powyższym zadano następujące pytania na stan prawny 2009 r.

2011
1
sie

Istota:

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.

Fragment:

(...) miejsca świadczenia przy dostawie towarów jest: prawidłowe - w części dotyczącej pytania nr 1, nieprawidłowe - w zakresie pytania nr 2 i nr 3. UZASADNIENIE W dniu 15 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia przy dostawie towarów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia 2010 r. (data wpływu 8 kwietnia 2010 r.) o wskazanie, że wolą Zainteresowanego jest, aby wniosek podlegał rozpatrzeniu we wszystkich wskazanych zakresach zarówno dotyczących stanów faktycznych, jak i zdarzeń przyszłych oraz o brakującą opłatę. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca świadczy usługi montażowo-budowlane na terenie Polski, UE i Norwegii. Posiada on odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na świadczenie i sprzedaż tych usług. Na potrzeby ww. usług dokonywać będzie zakupów materiałów bezpośrednich (elementy konstrukcyjne, materiały ogólno-budowlane) i pośrednich (drobne narzędzia, ubrania dla pracowników, środki czystości itp.). W związku z powyższym zadano następujące pytania.

2011
1
lip

Istota:

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.

Fragment:

Miejscem świadczenia przy dostawie towarów w przedmiotowej sprawie było terytorium Danii. Wobec powyższego, Zainteresowany nie miał obowiązku opodatkowania oraz wykazania przedmiotowej transakcji w deklaracji VAT-7 jako dostawy, dla której podatnikiem jest jej nabywca. Nie miał również prawa do odliczenia podatku naliczonego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie miejsca świadczenia przy dostawie towarów. Natomiast kwestia eksportu towarów została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2009 r. Nr ILPP2/443-1064/08-3/ISN. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
lip

Istota:

Stawka podatku właściwa dla sprzedaży ruchomości (maszyn) dokonywanej poza terytorium kraju.

Fragment:

Zatem dla dokonania poprawnej kwalifikacji prawnopodatkowej opisanego zdarzenia należy odwołać się do przepisów ustawy określających miejsce świadczenia przy dostawie towarów. Zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów, w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz.1337). Elementy, które co najmniej powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, zostały określone w § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Są to: imiona i nazwiska lub (...)

2011
1
maj

Istota:

Miejsce dokonania dostawy towarów przez podatnika VAT, nabytych na terytorium Niemiec i przesłanych bezpośrednio odbiorcy z Norwegii.

Fragment:

(...) nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie. Zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która: poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów; następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Biorą pod uwagę powyższe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że jeżeli towar był wysyłany lub transportowany przez Wnioskodawcę, który dokonał również jego dostawy, miejscem dokonania przedmiotowej dostawy było terytorium Norwegii. O sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku norweskie przepisy prawa podatkowego. Art. 106 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.