Miejsce pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
lut

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą publiczną wydatków poniesionych na utworzenie nowych miejsc pracy po dniu uzyskania Zezwolenia, a które tymczasowo są używane przez Spółkę poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Fragment:

(...) miejsc pracy, także tę część wydatków, które odnoszą się do miejsc pracy przekraczających minimalną liczbę miejsc pracy wskazaną w Zezwoleniu w sytuacji gdy pracownicy przebywają tymczasowo w zakładzie zlokalizowanym poza SSE. Zezwolenie strefowe posiadane przez Spółkę wskazuje jednocześnie maksymalną liczbę miejsc pracy, która może zostać uwzględniona dla celów obliczania dostępnego limitu zwolnienia podatkowego - wartość minimalną w niniejszym zakresie stanowi z kolei minimalna ilość miejsc pracy koniecznych do utworzenia na terenie SSE (18). Liczba pracowników zatrudnionych na terenie SSE, która może zostać uwzględniona przez Spółkę dla celów obliczenia dostępnego limitu zwolnienia podatkowego (w ramach wskazanych powyżej „ widełek ” 18-27), zależna jest od liczby osób nowo zatrudnionych przez Spółkę. Zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Strefowego przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia ich utworzenia.

2011
1
lip

Istota:

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tworzeniem nowego miejsca pracy.

Fragment:

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Wszelkie ograniczenia w zakresie przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego (tj. wyjątki od zasady przewidzianej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy) wynikają z przepisów prawa podatkowego (zarówno z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisów wykonawczych do ustawy). Przepisy w tym zakresie nie warunkują prawa do odliczenia podatku od źródła jego finansowania.

2011
1
maj

Istota:

Czy i w jakim zakresie do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwalifikują się wydatki związane z utworzeniem przez niego nowych miejsc pracy, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na działalność w strefie?

Fragment:

Odnosząc się do możliwości uzyskania zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wskazać należy, że zgodnie § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienie to przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6. W § 3 ust. 6 wskazano, że przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Spółkę stanowisko w kwestii zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z poniesieniem, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wydatków kwalifikujących do objęcia pomocą publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychód osiągnięty z tytułu wykonywania pracy w Niemczech, mimo nie pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek powinien być wykazany w deklaracji PIT-11/8B?

Fragment:

W myśl art. 31 powyższej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dale „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Jednakże w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, zasady opodatkowania przychodów wymienionych w art. 12 powyższej ustawy (m.in. ze stosunku pracy) modyfikują umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy za granicą podlegają opodatkowaniu w Niemczech i Spółka od tych przychodów nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota wynagrodzeń oddelegowanych pracowników, z uwagi na to, iż podlega opodatkowaniu w Niemczech, w Polsce jest zwolniona od podatku. Zgodnie z art. 39 ust. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakie obowiązki podatkowe w Polsce za rok 2005 i 2006 ma podatnik, który wyjechał w 2005r. do Anglii, gdzie uzyskał certyfikat rezydenta oraz podjął legalną pracę zarobkową ? Mam wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na tle ustalenia czy jeżeli wrócę do Polski to zmieni się moje rozliczenie podatkowe ?

Fragment:

W polskim prawie miejsce zamieszkania zdefiniowane jest w art. 25 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z tego wynika, iż konstrukcja prawna miejsca zamieszkania składa się z dwóch elementów: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz wola, zamiar stałego pobytu. Pan we wniosku podał, iż aktualnie w Anglii nie pracuje, żyje z oszczędności i dopuszcza możliwość powrotu do kraju ażeby opiekować się matką.Oznacza to, że podatnik, który mieszka za granicą, ale centrum życiowych interesów nie przeniósł poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ma zamiar powrócić do kraju, podlega obowiązkom podatkowym w Polsce. W związku z tym w przedstawionym stanie faktycznym ma Pan obowiązek po powrocie do kraju złożyć zeznania podatkowe za lata 2005-2006 wg wzoru PIT-36 z uwzględnieniem dochodów osiągniętych w Anglii stosując metodę odliczania podatku zapłaconego za granicą. Jednocześnie informujemy, że w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej wyjaśnień udziela Minister Finansów. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika