IPPP2/4512-1177/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dostawa miejsc postojowych (udziałów), które nie były przedmiotem umów najmu oraz tych, których dostawa będzie miała miejsce w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, tj. zawarcia umów najmu, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.
IPPP2/4512-1177/15-4/IZinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. hala
 3. miejsce postojowe
 4. nieruchomości
 5. udział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 19 stycznia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy udziałów w hali garażowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy udziałów w hali garażowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2009 r. Spółka (dalej również: Wnioskodawca) oddała do użytkowania nowo wybudowany budynek mieszkalny wraz z samodzielnym lokalem niemieszkalnym, garażem jednoprzestrzennym w kondygnacji podziemnej. Hala garażowa stanowi odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta. Przedmiotem sprzedaży jest udział stanowiący część w prawie własności nieruchomości wspólnej całej hali garażowej. Jeden udział odpowiada jednemu, wyznaczonemu miejscu postojowemu.

Od 2009 r. prowadzona była sprzedaż udziałów w tej nieruchomości i aktualnie Wnioskodawca jest właścicielem udziału wynoszącego 90/255 w tej nieruchomości lokalowej. Pierwsza sprzedaż udziału w hali garażowej nastąpiła w dniu 18.11.2009 r. i opodatkowana była najwyższą stawką podatku VAT. Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynków. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie wybudowanej hali garażowej.

Od grudnia 2014 r. Spółka znajduje się w upadłości likwidacyjnej i niesprzedane udziały w hali garażowej stanowią część masy upadłego podlegającą sprzedaży.

W odpowiedzi na wezwanie Spółka wskazała, które miejsca postojowe i od kiedy były przedmiotem umów najmu, a także miejsca postojowe, które nie były przedmiotem zawartych umów najmu.

Umowy najmu zawarte w 2012 r. :

Miejsce postojowe nr 26, 70, 91, 92, 126, 236 – data umowy najmu – 1.09.2012 r.

Miejsce postojowe nr 174 – data umowy najmu – 20.09.2012 r.

Miejsce postojowe nr 106, 147– data umowy najmu – 27.09.2012 r.

Miejsce postojowe nr 86, 151 – data umowy najmu – 1.10.2012 r.

Miejsce postojowe nr 34,46 – data umowy najmu – 10.10.2012 r.

Miejsce postojowe nr 73 – data umowy najmu – 20.10.2012 r.

Miejsce postojowe nr 13,53, 77– data umowy najmu – 1.11.2012 r.

Miejsce postojowe nr 140– data umowy najmu – 20.11.2012 r.

Miejsce postojowe nr 67– data umowy najmu – 10.12.2012 r.

Umowy najmu zawarte w 2013 r.:

Miejsce postojowe nr 80 – data umowy najmu – 15.01.2013 r.

Miejsce postojowe nr 232 – data umowy najmu – 10.02.2013 r.

Miejsce postojowe nr 63 – data umowy najmu – 1.03.2013 r.

Miejsce postojowe nr 74, 75, 87, 169, 172 – data umowy najmu – 1.10.2013 r.

Miejsce postojowe nr 62, 237 – data umowy najmu – 20.11.2013 r.

Umowy najmu zawarte w 2014 r.:

Miejsce postojowe nr 122 – data umowy najmu – 3.01.2014 r.

Miejsce postojowe nr 81 – data umowy najmu – 10.01.2014 r.

Miejsce postojowe nr 133– data umowy najmu – 25.01.2014 r.

Miejsce postojowe nr 60, 79, 116, 145– data umowy najmu – 1.02.2014 r.

Miejsce postojowe nr 97– data umowy najmu – 1.03.2014 r.

Miejsce postojowe nr 166– data umowy najmu – 5.03.2014 r.

Miejsce postojowe nr 111– data umowy najmu – 15.03.2014 r.

Miejsce postojowe nr 109– data umowy najmu – 24.08.2014 r.

Miejsce postojowe nr 84– data umowy najmu – 1.10.2014 r.

Miejsce postojowe nr 4, 123– data umowy najmu – 5.11.2014 r.

Miejsce postojowe nr 168– data umowy najmu – 17.11.2014 r.

Miejsce postojowe nr 66, 192, 193– data umowy najmu – 10.12.2014 r.

Umowy najmu zawarte w 2015 r.:

Miejsce postojowe nr 32 – data umowy najmu – 1.01.2015 r.

Miejsce postojowe nr 104– data umowy najmu – 1.02.2015 r.

Miejsce postojowe nr 65– data umowy najmu – 10.05.2015 r.

Miejsce postojowe nr 160– data umowy najmu – 2.06.2015 r.

Miejsce postojowe nr 157, 159, 162– data umowy najmu – 15.06.2015 r.

Miejsce postojowe nr 68– data umowy najmu – 1.07.2015 r.

Miejsce postojowe nr 93– data umowy najmu – 10.09.2015 r.

Miejsce postojowe nr 121– data umowy najmu – 8.10.2015 r.

Miejsca postojowe, które nie były przedmiotem umowy najmu, to miejsca o numerach:

1, 16, 20, 49, 59, 61, 69, 76, 78, 83, 88, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 120, 135, 137, 144, 146, 148, 149, 154, 156, 165.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży udziałów w hali garażowej Spółka powinna zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 t.j. ze zm.), dalej: UPTU, jako dostawa towaru zwolniona od podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży udziałów w hali garażowej, Spółka może zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 -t.j. ze zm.), dalej: UPTU, jako dostawa towaru zwolniona od podatku.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy przy sprzedaży przedmiotowych udziałów w hali garażowej nie znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a UPTU.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich;

 • wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Pierwsze zasiedlenie według Wnioskodawcy miało miejsce w dacie sprzedaży pierwszego udziału we współwłasności hali garażowej, tj. 18.11.2009 r.

Z uwagi na to, że pierwsze zasiedlenie przedmiotowej hali garażowej nastąpiło w 2009 r., zbycie pozostałych udziałów będzie miało miejsce po upływie 2 lat od tego zasiedlenia. Wobec powyższego należy przyjąć, iż zbycie przedmiotowych udziałów w hali garażowej będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynków. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie wybudowanej hali garażowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. Wyjaśnić jednocześnie należy, że przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy. Rzeczy dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome. Natomiast w myśl art. 46 § 1 ww. Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 Kodeku cywilnego.

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego).

Stosownie do treści art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika.

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy wyjaśnić, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zarówno w przypadku sprzedaży nieruchomości, jak i udziału w nieruchomości w zamian za wynagrodzenie – mamy do czynienia z dostawą towarów zdefiniowaną w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że w 2009 r. Spółka oddała do użytkowania nowo wybudowany budynek mieszkalny wraz z samodzielnym lokalem niemieszkalnym, garażem jednoprzestrzennym w kondygnacji podziemnej.

Hala garażowa stanowi odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta. Przedmiotem sprzedaży jest udział stanowiący część w prawie własności nieruchomości wspólnej całej hali garażowej. Jeden udział odpowiada jednemu, wyznaczonemu miejscu postojowemu. Od 2009 r. prowadzona była sprzedaż udziałów w tej nieruchomości i aktualnie Wnioskodawca jest właścicielem udziału wynoszącego 90/255 w tej nieruchomości lokalowej.

Pierwsza sprzedaż udziału w hali garażowej nastąpiła w dniu 18.11.2009 r. i opodatkowana była najwyższą stawką podatku VAT. Spółka miała prawo i dokonała odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i materiałów nabytych w celu wybudowania budynków. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie wybudowanej hali garażowej. Od grudnia 2014 r. Spółka znajduje się w upadłości likwidacyjnej i niesprzedane udziały w hali garażowej stanowią część masy upadłego podlegającą sprzedaży.

W ocenie Wnioskodawcy zbycie udziałów w hali garażowej będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ pierwsze zasiedlenie hali garażowej nastąpiło w 2009 r., a zbycie pozostałych udziałów będzie miało miejsce po upływie 2 lat od tego zasiedlenia.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze, w myśl tego przepisu, zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że elementem koniecznym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budowli i ich części jest ustalenie, czy ich dostawa ma miejsce w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z przedstawionej sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonywał i zamierza dokonywać sprzedaży udziałów (jeden udział odpowiada jednemu, wyznaczonemu miejscu postojowemu) w hali garażowej, a nie całej hali garażowej. Skoro, jak wskazał Wnioskodawca pierwsza sprzedaż udziału w hali garażowej po jej wybudowaniu nastąpiła w dniu 18 listopada 2009 r., a więc nastąpiło wydanie nabywcy jednego udziału (miejsca postojowego) w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, to doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy tylko tego miejsca postojowego, a nie całej hali.

Tym samym nie można zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, że pierwsze zasiedlenie hali garażowej nastąpiło w 2009 r. W przedmiotowej sprawie sytuacja taka - pierwsze zasiedlenie całej hali garażowej - mogłaby mieć miejsce, gdyby w 2009 r. wszystkie udziały (miejsca postojowe) były przedmiotem umów najmu, dzierżawy bądź umów o podobnym charakterze zawartych przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowej sprawie więc, z uwagi na to, że Wnioskodawca nie ponosił w odniesieniu do wybudowanej hali garażowej, a tym samym miejsc postojowych w niej się znajdujących, wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stwierdzić należy, że do pierwszego zasiedlenia poszczególnych miejsc postojowych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy doszło z chwilą zawarcia umów najmu dotyczących tych miejsc.

Biorąc więc pod uwagę treść złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanego art. 43 ust. 1 pkt 10 stwierdzić należy, że Wnioskodawca może zastosować zwolnienie od podatku dla dostawy tych miejsc postojowych, które były przedmiotem umów najmu, a pomiędzy zawartą umową najmu, a planowaną dostawą upłynął okres nie krótszy niż 2 lata.

W sytuacji natomiast, gdy pomiędzy planowaną dostawą, a zawartą umową najmu na konkretne miejsca parkingowe upłynie okres krótszy niż 2 lata ich dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z treści wniosku wynika, że przedmiotem dostawy będą również miejsca postojowe, które dotychczas nie były przedmiotem umów najmu.

Oznacza to więc, że ich dostawa nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. W konsekwencji dostawa miejsc postojowych, które nie były przedmiotem umów najmu nie będzie również objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Należy zatem rozpatrzyć możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy udziałów w hali garażowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wynika, że zastosowanie zwolnienia od podatku uzależnione jest od łącznego spełnienia warunków w tym przepisie wskazanych.

Z uwagi na to, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wybudowania hali garażowej, niespełniona jest jedna z przesłanek wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy, warunkująca możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy udziałów (miejsc postojowych), nieobjętych zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a więc miejsc postojowych, które nie były przedmiotem umów najmu oraz tych, których dostawa będzie miała miejsce w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, tj. zawarcia umów najmu.

Tak więc do dostawy przedmiotowych udziałów (miejsc postojowych) nie znajdzie zastosowania także zwolnienieod podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tym samym zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że przy dostawie udziałów w hali garażowej nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wybudowania hali garażowej regulacja art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie ma zastosowania do dostawy udziałów nieobjętych zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź pkt 10a ustawy.

W konsekwencji dostawa miejsc postojowych (udziałów), które nie były przedmiotem umów najmu oraz tych, których dostawa będzie miała miejsce w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, tj. zawarcia umów najmu, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznać należy je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.